spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Krossfjorden: Collinsodden

Kystslettelandskap og nordlysforskning: panoramabilder og litt bakgrunn

Col­l­ins­od­den Pan­ora­ma 1: kyst­lands­ka­pet

Col­l­ins­od­den lig­ger ved inn­gan­gen til Krossfjor­den. Kys­ten lig­ger helt ubes­kyt­tet, men på en vak­ker dag som her kan man nes­ten få inn­trykk av å være på en øy i stil­le­ha­vet 🙂

Col­l­ins­od­den Pan­ora­ma 2: kyst­s­let­ta

Kyst­s­let­ta strek­ker sig over man­ge kilo­me­ter fra Ebeltoft­ham­na i Krossfjor­den til den ytre ves­t­kys­ten (Die­sets­let­ta). Det var nok døn­nin­ge­ne under istiden som har skå­ret slet­ta ut av fjel­let, som her bes­tår av ski­fer.

Col­l­ins­od­den Pan­ora­ma 3: fangsthyt­te

Det lig­ger en gam­mel fangsthyt­te et lite stykke bor­te fra kys­ten. I en kort peri­ode tid­lig på 1900-tal­let ble den­ne hyt­ta brukt til forsk­ning. Fra 1912 og til 1914 fan­tes det en tysk værstas­jon («obser­va­to­ri­um») i Ebeltoft­ham­na, byggd på initia­tiv av gre­ven Fer­di­nand Zep­pe­lin etter hans eks­pe­dis­jon i 1910 og ledet av Kurt Wege­ner, bror til den berøm­te Alfred (han med pla­te­tek­tonik­ken). Forsker­ne drev først og fremst med værob­ser­vasjo­ner, men bruk­te også anled­nin­gen til nord­lysober­vasjo­ner i mør­ket­iden.

Meteo­ro­lo­gen Max Robitzsch tok initia­ti­vet til å ta bil­der av nord­ly­set samt­idig fra to for­skjel­li­ge steder for høy­de­be­stem­mel­ser. Ved siden av hove­d­ba­sen i Ebeltoft­ham­na ble hyt­ta her ved Col­l­ins­od­den brukt som vitenska­pe­lig bistas­jon. For å gjø­re det mulig å ta bil­der nøyak­tig samt­idig, impro­vi­ser­te forsker­ne til og med tele­fonsam­band over mer enn 7 kilo­me­ter mel­lom Ebeltoft­ham­na og Col­l­ins­od­den!

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.09.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php