spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Krossfjorden: Collinsodden

Kystslettelandskap og nordlysforskning: panoramabilder og litt bakgrunn

Coll­ins­od­den Pan­ora­ma 1: kyst­lands­ka­pet

Coll­ins­od­den lig­ger ved inn­gan­gen til Kross­fjor­den. Kys­ten lig­ger helt ubes­kyt­tet, men på en vak­ker dag som her kan man nes­ten få inn­trykk av å være på en øy i stil­le­ha­vet 🙂

Coll­ins­od­den Pan­ora­ma 2: kyst­s­let­ta

Kyst­s­let­ta strek­ker sig over man­ge kilo­me­ter fra Ebelt­oft­ham­na i Kross­fjor­den til den ytre ves­t­kys­ten (Die­sets­let­ta). Det var nok døn­nin­ge­ne under isti­den som har skå­ret slet­ta ut av fjel­let, som her består av ski­fer.

Coll­ins­od­den Pan­ora­ma 3: fang­sthyt­te

Det lig­ger en gam­mel fang­sthyt­te et lite stykke bor­te fra kys­ten. I en kort peri­ode tid­lig på 1900-tal­let ble den­ne hyt­ta brukt til forsk­ning. Fra 1912 og til 1914 fan­tes det en tysk værst­as­jon («obser­va­to­ri­um») i Ebelt­oft­ham­na, byggd på initia­tiv av gre­ven Fer­di­nand Zep­pe­lin etter hans ekspe­dis­jon i 1910 og ledet av Kurt Wege­ner, bror til den berøm­te Alfred (han med pla­te­tek­tonik­ken). For­sker­ne drev først og fremst med værob­ser­vas­jo­ner, men bruk­te også anled­nin­gen til nord­lysober­vas­jo­ner i mør­ket­iden.

Meteo­ro­lo­gen Max Robitzsch tok initia­ti­vet til å ta bil­der av nord­ly­set samt­idig fra to for­skjel­li­ge steder for høy­de­be­stem­mel­ser. Ved siden av hoved­ba­sen i Ebelt­oft­ham­na ble hyt­ta her ved Coll­ins­od­den brukt som viten­ska­pe­lig bis­tas­jon. For å gjø­re det mulig å ta bil­der nøyak­tig samt­idig, impro­vi­ser­te for­sker­ne til og med tele­fon­s­am­band over mer enn 7 kilo­me­ter mel­lom Ebelt­oft­ham­na og Coll­ins­od­den!

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.09.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php