spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Hornsund: Gåshamna

360 grader panoramabilder

Når du kom­mer inn i Horn­sund vil du ha Gås­ham­na på styr­bord side, etter­som det er på sør­si­den av fjor­den. Om Gås­ham­na refe­rer til gjess som kan ha vært der når stedet fikk sitt navn, et skip, fra den neder­lands­ke byen Goes eller øste­ris­ke fami­li­en Goess på 1800-tal­let, er ikke lengre kjent – førs­te gan­gen nav­net duk­ket var på et øste­risk kart teg­net av Sterneck og publi­sert i 1874. Men det som er velk­jent er at Gås­ham­na har gode muli­ghe­ter for ankring rett under kys­ten og det gir ofte god nok bes­kyt­tel­se fra ster­ke øst-vest vind som er vel­dig van­lig i Horn­sund, som til­la­ter ilands­tign­in­ger i for­hold som gjør det umu­lig alle and­re plas­ser.

Det­te visst de som drev med hval­fangst aller­e­de tid­lig på 1600-tal­let og eta­bler­te fang­st­s­tas­jo­ner på beg­ge sider av Gås­ham­na. De jak­tet på «den ret­te hva­len», som vi kjen­ner til som Grøn­landsh­val i dag, og lot impon­e­ren­de bein lig­ge igjen i store num­re for å ble­kne i fle­re hundre år i midt­natt­sol og polar­natt.

Det­te pan­ora­ma­bil­det viser ves­t­de­len av buk­ta Gås­ham­na.

En norsk fang­st­mann bygg­de ei hyt­te tid­lig på 1900-tal­let rett på en spek­kovn fra 1600-tal­let. I dag ville det­te være full­sten­dig uak­sep­ta­belt, men på den­ne tiden var det rett og slett en god plass for å byg­ge ei fang­sthyt­te. Den­ne kom­bi­nas­jo­nen av kul­tur­min­ner fra hval­fan­gert­iden og ei hyt­te fra fang­st­manns­pe­ri­oden er gans­ke unik.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php