spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Pyramiden (Billefjord, Spitsbergen)

360° panoramabilder

Pyra­mi­den er en av de rus­sis­ke boset­tin­ge­ne på Sval­bard. Områ­det ble først bosatt av svens­ke Ber­til Hög­bom, men gru­ve­drif­ten nåd­de ikke indus­tri­el­le mål, og eien­dom­men ble solgt til Russ­land i 1926. Det stat­sei­de firm­aet Trust Ark­ti­ku­gol ble eier av Pyra­mi­den i 1931, som fikk nav­net sitt etter et av nabof­jel­le­ne.

Kart over Pyra­mi­den

Pan­ora­ma Sub-Pages of Pyra­mi­den

På 1970- og 1980-tal­let ble boset­nin­gen stør­re og had­de opp mot 1000 inn­byg­ge­re. I 1998 ble Pyra­mi­den for­latt. Grun­nen var den dår­li­ge øko­no­mis­ke situas­jo­nen i Russ­land på 1990-tal­let, man­gel på poli­tisk støt­te, fors­vin­nen­de kul­lag­re, og sis­te drå­pe var den kata­stro­fa­le fly­styr­ten på Ope­raf­jel­let i 1996, da 141 russ­e­re på vei til Barents­burg (via Lon­gye­ar­by­en) mis­tet livet.

Etter åre­vis med for­fall etter 1998 har Pyra­mi­den nylig sett mer og mer akti­vi­tet. I 2013 ble Hotell Tuli­pan gjenåp­net og i 2018 ble kul­tur­hu­set reno­vert. Men det er fort­satt ikke mer enn 10-20 per­soner som bor og arbei­der i Pyra­mi­den, avhen­gig av sesong.

Pyra­mi­den er et fasci­ne­ren­de sted som har fått mye opp­merksom­het av internas­jo­na­le media og rei­se­blog­ge­re de sis­te åre­ne, og turis­ter har fått øyne­ne opp for den­ne attrak­ti­ve desti­nas­jo­nen. De fles­te kom­mer hit på dags­tu­rer med båt fra Lon­gye­ar­by­en og blir i omt­rent to timer, nok til å få et inn­trykk av stedet. Enkel­te bor på hotel­let, og har der­for mer tid til å utfor­ske områ­det.

Lenin, Pyramiden

Lenin i Pyra­mi­den, sett mot hove­d­al­leen (Pro­spekt) og Nor­dens­ki­öld­breen.

Etter min mening er Pyra­mi­den et av Sval­bards mest inter­es­san­te steder. Jeg har besøkt områ­det jevn­lig siden 1997, inklu­si­ve den sis­te peri­oden da områ­det var en aktiv boset­ning, og det har all­tid fasci­nert meg. Etter det bemer­kel­ses­ver­di­ge stedet, er områ­det rundt også utro­lig vak­kert.

Isbjør­ner ses jevn­lig i Bil­lefjor­den og kom­mer også inn i spøkel­ses­by­en fra tid til annen, så Pyra­mi­den er ikke isbjørn­fritt! Hvis du øns­ker å gå på opp­dagel­sesferd ale­ne må du ta for­hånds­reg­ler som ellers er van­lig i vill­mar­ken, hvil­ket inne­bæ­rer at du må ha med deg våpen og signal­pis­tol, og du må kun­ne bru­ke det­te uts­ty­ret også under press.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php