spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Sval­bard-gui­de­bo­ka nå tilg­jen­ge­lig på neder­landsk

Sval­bard-gui­de­bo­ka nå tilg­jen­ge­lig på neder­landsk

Sval­bard-Gui­de­bo­ka fin­nes nå også på neder­landsk!

I kor­te ord: her er den nye boka (ved å trykke på lin­ke vil du åpne web­bu­tik­ken min).

Guidebok Spitsbergen-Svalbard nederlandsk

Den nye neder­lands­ke gui­de­bo­ka Spits­ber­gen-Sval­bard.

His­to­ri­en bak boka

Det var for fle­re år siden i Trom­sø – vi var nes­ten klar til å set­te seil og kurs for Bjørnøya og Sval­bard – at Jon­ne­ke van Eijs­den sa at det skul­le være fint å ha en neder­landsk over­set­tel­se av boka.

Initia­tiv og hove­do­ver­set­ter: Jon­ne­ke van Eijs­den

Jonneke van Eijsden

Initia­tiv og hove­do­ver­set­ter: Jon­ne­ke van Eijs­den.

Det kun­ne jeg selvføl­ge­lig uten van­ske­li­ghe­ter si meg enig i. Men på den­ne tiden var den nor­ske over­set­tel­sen av den sam­me boka en pågåen­de pro­sess som krev­de mye tid og res­sur­ser, og der­med var jeg ikke inn­stilt på å åpne enda et stort pros­jekt til. Sva­ret ble der­for litt til­ba­ke­hol­den: «hvis du vil, så får du bare set­te i gang», eller noe sånt ble det vel.

Og Jon­ne­ke sat­te i gang med saken og gjor­de det hele. Hele boka, fra perm til perm.

Utro­lig, ikke sant?

Uunn­vær­lig hjelp av ven­ner og kol­le­ga­er

Men like­vel vil det ald­ri være mulig for en per­son ale­ne å fer­digstil­le et sånt pros­jekt. Vi treng­te fle­re folk, neder­lands­ke mor­språks­bru­ke­re med bak­grunn i for­skjel­li­ge rele­van­te fag og helst Sval­bar­der­fa­ring. Blant dem som sa seg vil­li­ge å stil­le opp er folk som Mari­on den Bak­ker, Arjen Drost, Sarah Gerats, Regi­na Mei­jn­dert, Annet­te Scheeps­tra, Ronald van Bel­zen, Tom van Hoof og Ronald Vis­ser.

I til­legg hjelp eks­per­ter som Hans Bee­len, Lou­is Bey­ens og Maar­ten Loo­nen med råd når det treng­tes, med tan­ke på ter­mi­no­lo­gi eller annet.

Og Rinie van Meurs, min mas­ter fra gam­le dager, var venn­lig og skrev et fore­ord til boka! 🙂

En stor takk går til alle som jeg har nevnt her (og noen fle­re). Den nye, neder­lands­ke Sval­bard-gui­de­bo­ka vil­le ikke vært mulig uten dere!

Co-forf­at­ter: Michel­le van Dijk

Neder­land har hatt et nært og aktivt for­hold til Spits­ber­gen gjen­nom fle­re hund­re år, helt fra øyas opp­dagel­se i 1596 under Wil­lem Bar­entsz’ tred­je rei­se (tenk på nav­net!). Der­for fin­nes det et neder­landsk per­spek­tiv på Spits­ber­gen, som man foretrek­ker å kal­le Sval­bard i Neder­land. Det­te neder­lands­ke syn­s­punk­tet er best forstått og for­klart fra en insider’s per­spek­tiv.

Michelle van Dijk

Co-forf­at­ter: Michel­le van Dijk (på Foynøya). Bil­de © Bir­git Lutz.

Og der­med er den­ne neder­lands­ke utga­ven nå den førs­te versjo­nen av den­ne boka som har to forf­at­te­re: Michel­le van Dijk skrev fle­re kapitt­ler med spe­si­ell betyd­ning for det neder­lands­ke per­spek­ti­vet, eks­em­pel­vis om Wil­lem Bar­entsz, hval­fangs­ten på 1600-tal­let, den hele his­to­ri­en om Bar­ents­burg, Rijps­burg og NeSpi­co, Sjef van Don­gen, steds­re­la­tert informas­jon om Smee­ren­burg mm … alt sam­men emner og steder som neder­lands­ke polar­fa­re­re har hatt et spe­sielt for­hold til (og som ble selvføl­ge­lig ikke igno­rert i tid­li­ge­re utga­ver av boka, men Michel­le har utdy­pet dem her). Og selvføl­ge­lig måt­te Michel­le, som er vel­dig oppt­att av plan­ter, bare skri­ve ett nytt kapit­tel om plan­ter.

Den nye, neder­lands­ke boka er, med and­re ord, ikke bare en over­set­tel­se av de alle­re­de eksis­ter­en­de versjo­nene på tysk, engelsk eller nor­sk, men den er i en viss grad en ny bok med nye inn­hold som de and­re bøke­ne ikke har i den­ne for­men. Det vil der­for hel­ler ikke over­ras­ke at den neder­lands­ke boka er den tjuk­kes­te i hele fami­li­en, med impo­ne­ren­de 656 sider.

Rolf Stange

Rolf Stan­ge er og for­blir hove­d­forf­at­te­ren.

Så, hvis du snak­ker neder­landsk (eller du er inter­es­sert uan­sett) er det bare å besø­ke web­bu­tik­ken ved å trykke her!

spitsbergengids.nl

Michel­le har lagt en ny hjem­mesi­de på neder­landsk som drei­er seg om den neder­lands­ke boka. Der vil du også fin­ne Michelle’s bok Sjef van Don­gen, Neder­land­se Poolhelt.

Eks­klu­siv gave til de førs­te 100 som kjø­per boka

Og i til­legg får de førs­te 100 som bestil­ler den neder­lands­ke boka på web­bu­tik­ken min eller gjen­nom Michel­les ny side en flott nøk­kel­ring som ble laget i Lon­gye­ar­by­en spe­sielt i den­ne sam­men­hen­gen. Mate­ria­le­ne som ble brukt er eik fra gruve 7 og ekte Sval­bard driv­ved!

Spitsbergen guidebok nederlandsk nøkkelring

De førs­te 100 kjø­pe­re får den­ne vak­re og eks­klu­si­ve nøk­kel­rin­gen i til­legg til boka 🙂

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 25.10.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php