spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home → august, 2020

Måneds-Arkiv: august 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Sys­sel­man­nen offent­liggjør iden­ti­te­ten til den omkom­ne

Sys­sel­man­nen med­de­ler at man­nen som ble drept av en isbjørn sis­te natt på Lon­gye­ar­by­en cam­pingp var Johan Jaco­bus «Job» Koot­te. Job ble 38 år gam­mel. Han var neder­landsk stats­bor­ger.

Mann drept av isbjørn på Longyearbyen camping

Stedet av sis­te natts tra­gis­ke hen­del­se: Lon­gye­ar­by­en cam­ping.

Job var ansatt på cam­ping­plas­sen. Det var hans and­re sesong i den­ne stil­lin­gen.

Sys­sel­man­nen med­de­ler også at Job lå i tel­tet sitt da han ble angre­pet. Uto­ver det ble så langt ingen detal­jer offent­liggjort.

De øvri­ge som var på cam­ping­plas­sen ble tatt vare på i Lon­gye­ar­by­en. De ble sett av hel­se­per­so­na­le og fikk psy­ko­lo­gisk hjelp. Ingen av dem er fysisk ska­det.

Man­ge er sjok­kert, og det gjel­der helt sik­kert også under­te­g­ne­de, og man­ge tan­ker går til Job og hans kjæ­re og nær­s­tåen­de.

Mann drept av isbjørn

Sysselmannen/politiet i Lon­gye­ar­by­en fikk en mel­ding kl. 03.50 at en mann var angre­pet og blitt ska­det av en isbjørn ved cam­ping­plas­sen. Man­nen ble bekref­tet omkom­met på syke­hu­set.

I pres­se­mel­din­gen skri­ver Sys­sel­man­nen at man­nen er forelø­pig ikke iden­ti­fi­sert.

To skutt ble avf­yrt mot bjør­nen, som gikk vide­re mot fly­plas­sen. Litt sene­re ble bjør­nen fun­net død på par­ke­rings­plas­sen ved fly­plas­sen, bare noen få hundre meter fra cam­ping­plas­sen.

Mann drept av isbjørn på Longyearbyen camping

Stedet av sis­te natts tra­gis­ke hen­del­se: Lon­gye­ar­by­en cam­ping.

Alle and­re som opp­hold seg på cam­ping­plas­sen er nå på et hotell i Lon­gye­ar­by­en. Sys­sel­man­nen hol­der på med å under­søke hen­dels­en.

Fle­re bjørn ble sett i løpet av den­ne uken i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en. Ei bin­ne med unge ble bedø­vet og frak­tet til Isfjor­dens nordsi­de på ons­dag. En ens­lig bjørn ble sett i Hior­th­hamn og ved Toda­len i Advent­da­len.

Rei­sen­de fra Tysk­land og Liech­ten­stein må i karan­te­ne

Først var det «bare» en anbe­fa­ling som Fol­ke­hels­e­insti­tuttet kom med, men så fulg­te reg­je­ri­n­gens bes­lut­ning sene­re i går: på lør­d­ag blir Tysk­land og Liech­ten­stein rød. Reg­je­ri­n­gen frarå­der alle rei­ser i dis­se land som ikke er strengt nød­ven­dige, og inn­rei­sen­de der­fra blir ilagt 10 dagers karan­te­ne i Nor­ge.

Korona: Tyskland blir rød

«Gjel­der hele Euro­pa» – advar­sel mot koro­na-virus­et. På lør­d­ag blir Tysk­land rød.
(Bild­mon­tas­je. I vir­ke­li­ghe­ten står her «gjel­der hele Sval­bard» og skil­tet viser en isbjørn).

Karan­te­ne må hol­des på fast­lan­det, før en even­tu­ell rei­se vide­re til Sval­bard. Ter­skelen for FHI og reg­je­ri­n­gen for å inn­fø­re karan­tene­plikt er 20 koro­na-infeks­jo­ner per 100.000 inn­byg­ge­re innen 14 dager.

FHI anbe­fa­ler karan­tene­plikt for tyske turis­ter

Fol­ke­hels­e­insti­tutt anbe­fa­ler at Tysk­land og Liech­ten­stein blir røde den­ne uka, basert på øken­de smit­tetall.

Corona: Einreisebeschränkungen Norwegen

«Gjel­der hele Euro­pa» – advar­sel mot koro­na-virus­et.
(Bild­mon­tas­je. I vir­ke­li­ghe­ten står her «gjel­der hele Sval­bard» og skil­tet viser en isbjørn).

Reg­je­ri­n­gen vil ta en avgjø­rel­se i løpet av den­ne uken. Det er rime­lig å anta at reg­je­ri­n­gen vil føl­ge FHI sine råd. Gren­sa lig­ger på 20 nye smittetil­fel­ler i løpet av to uker per 100.000 inn­byg­ge­re. Robert Koch Insti­tuttet i Ber­lin, ekvi­va­lent til Nor­ges FHI, opp­ly­ser at det­te tal­let lig­ger på 10,2 per i dag (tirs­dag, 25.8.) den sis­te uken (en uke), noe som lig­ger litt i over­kant av gren­sen FHI har satt, og noen regio­ner mel­der høye­re tall.

Hvis reg­je­ri­n­gen bestem­mer å inn­fø­re karan­tene­plikt for inn­rei­sen­de turis­ter fra Tysk­land og Liech­ten­stein, vil den tre i kraft nat­ten til lør­d­ag. FHI har aller­e­de sendt ut tekst­mel­din­ger til nor­ske mobil­numm­rer i Tysk­land med en var­sel at en even­tu­ell inn­rei­se i Nor­ge fra og med lør­d­ag kan med­fø­re en 10 dagers karan­tene­plikt.

Isbjør­ner flyt­tet bort fra Lon­gye­ar­by­en-områ­det

Nok igjen ble det isbjørn­be­søk i Lon­gye­ar­by­en områ­det: først måt­te Sys­sel­man­nen skrem­me bort en bjørn som had­de prøvd seg på fle­re hyt­ter i Hior­th­hamn, på nordsi­den av Advent­fjor­den og bare 2,5 km bort fra Lon­gyear­ben.

Shopping Lompensenter Longyearbyen

Isbjørn på besøk i Hior­th­hamn ved Lon­gye­ar­by­en (arkiv­bil­de).

Sene­re kom ei bin­ne med unge inn i det sam­me områ­det. Den­ne gan­gen ble det raskt bestemt at dyre­ne skul­le flyt­tes bort. Etter en isbjørn had­de dødd under en lignen­de operas­jon tid­li­ge­re i år, noe som til­trakk mye kri­tikk både offent­lig og fra myn­di­ghe­ter, ble ruti­ne­ne end­ret den­ne gan­gen: nå var Jon Aars, Polar­in­sti­tuttets leden­de isbjørn­for­sker, per­son­lig invol­vert – sam­men med en dyre­le­ge, noe som har hit­til ikke vært en van­lig ruti­ne i slike til­fel­ler. Et annet medi­ka­ment ble brukt under bedø­vel­sen, bjør­nene fikk oksy­gen under trans­por­ten og et anti­dot slik at de våk­net ras­ke­re, som Aars for­tal­te til Sval­bard­pos­ten.

Beg­ge isbjør­ner skal ha det bra. Mora er ei bin­ne på 15 år med fle­re hundre kilo, men hun er i utgangs­punk­tet gans­ke tynn, de had­de nok fun­net noe mat før bedø­vel­sen. Ungen vei­er 49 og ser ut til å være i god form iføl­ge Aars.

Bin­na er kjent for å hol­de til i Isfjor­den. Der­for ble de bare flyt­tet til nordsi­den av Isfjor­den og ikke lengre bort, til Nord­aus­t­land eller Edgeøya, som Sys­sel­man­nen ellers plei­er å gjø­re nå de flyt­ter isbjørn bort fra Lon­gye­ar­by­en.

Sval­bard-blog­gen 2020: Sas­senfjor­den

Sval­bard-seson­gen 2020, slik som vi kjen­ner den, gikk stort sett rett i vas­ken. Men isteden­for å hyle og jam­re er jeg hel­ler glad for at det uan­sett ble noen fine Sval­bard-opp­le­vel­ser. Litt anner­le­des, men fint. Båten var litt mind­re enn det som vi ellers plei­er å bru­ke, og turene gikk ikke til Nord­aus­t­lan­det og Edgeøya, men til vak­re steder i Isfjor­den.

Så her er den førs­te blog­gen i en liten serie fra som­mer­ens turer. Noen fer­s­ke Sval­bard­bil­der … vi begyn­ner med en zodiac­tur inno­ver Sas­senfjor­den. Vak­kert lands­kap, still­het, nysgjer­ri­ge Sval­bar­d­rein, blom­s­ter – inklu­dert noen av de mer sjeld­ne som øster­surt og polar­f­l­okk og fos­si­ler som mus­lin­ger og ammo­nit­ter fra jurati­den. Og det hele kryddret med mye tid og fin­vær. Hva ellers skul­le man øns­ke seg 🙂

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Rei­se­livs­brans­jen kol­lap­ser, fle­re rei­se­re­striks­jo­ner for turis­ter

Det vil nep­pe kom­me som en over­ras­kel­se at rei­se­livs­brans­jen på Sval­bard hol­der på med å kol­lap­se og det er dår­lig med lys på hori­son­ten, for­di reg­je­ri­n­gen i Oslo inn­fø­rer rei­se­re­striks­jo­ner for turis­ter for fle­re og fle­re europei­s­ke land etter­som inn­feks­jonstal­le­ne øker. Sval­bard­pos­ten har sett nøye på Skat­teeta­tens tall som lig­ger på net­tet, som viser at 51 Lon­gye­ar­by­en-bedrift­er had­de 170 mil­lio­ner kro­ner mind­re omset­ning fra mars til main sam­men­li­gnet med sam­me peri­ode i 2019. Og det­te tal­let vil fak­tisk lig­ge langt under rea­li­te­ten. Bare det at Hur­tig­ru­ten Sval­bard, det størst bedrift innen rei­se­li­vet i Lon­gye­ar­by­en, er ikke med i sta­tis­tik­ken kan godt gjø­re en for­skjell på 100 mil­lio­ner kro­ner eller enda mer. Samt­idig har bedrif­te­ne på Sval­bard fått over 16 mil­lio­ner kro­ner i kon­tant­støt­te: mind­re enn 10 % av den tap­te omset­nin­gen.

Shopping Lompensenter Longyearbyen

Shop­ping i Lom­pen­sen­ter­et i Lon­gye­ar­by­en: lav omset­ning uten turis­ter.

Og antall besøken­de blir fort­satt lave­re, selv om det har aldri vært høyt i år. Sis­te uke had­de Lon­gye­ar­by­ens over­nat­tings­steder i gjen­noms­nitt 178 over­nat­tingsgjes­ter per natt.

Offi­sielt har Lon­gye­ar­by­en tapt 96 inn­byg­ge­re siden kri­sen begyn­te i mars. Da var det 2433 fast­bo­en­de, i mot­set­ning til 2337 i mid­ten av august. Også her vil rea­li­te­ten gå langt uto­ver sta­tis­tik­ken, som ikke inklu­de­rer eks­em­pel­vis sesong­ar­bei­de­re. Dis­se blir ikke regis­trert som fast­bo­en­de. Det er man­ge som mis­tet job­ben tid­lig den­ne seson­gen eller som ikke reis­te opp i det hele tatt.

Samt­idig ser reg­je­ri­n­gen seg nødt til å inn­fø­re rei­se­re­striks­jo­ner for enda fle­re europei­s­ke land for­di smit­tetal­le­ne øker og øker. Røde land har alt­for høye smit­tetall, mens data fra skra­ver­te land er util­strek­ke­lig eller upå­li­te­lig. I beg­ge til­fel­ler gjel­der plikt til å opp­hol­de seg i karan­te­ne i 10 dager etter inn­rei­se for turis­ter fra dis­se land. Det nye kar­tet som er vist her gjel­der fra og med 22 august og opp­da­te­res etter 14 dager eller tid­li­ge­re ved behov.

Korona-kart for Europa, 19. august 2020

«Koro­na-kart» offent­liggjort 19. august (gjel­der f.o.m. 22. august).
© Fol­ke­hels­e­insti­tuttet.

Så langt er ingen til­fel­ler av koro­na påvist i Sval­bards boset­nin­ger.

Reg­je­ri­n­gen for­len­ger rei­seråd og skjer­per inn på inn­rei­se­re­striks­jo­nene; fle­re nor­ske turis­ter på Sval­bard i juli

Reg­je­ri­n­gen i Oslo har for­len­get rei­serå­det på grunn av økte smit­tetall i man­ge europei­s­ke land iføl­ge en pres­se­mel­ding. Reg­je­ri­n­gen frarå­der rei­ser til utlan­det som ikke er strengt nød­ven­dige. Rei­serå­det for­ven­tes til å gjel­de minst til og med 1. okto­ber. Samt­idig inn­fø­rer reg­je­ri­n­gen restriks­jo­ner for uten­lands­ke turis­ter fra man­ge europei­s­ke land. Far­gen grønn fin­nes ikke mer i Fol­ke­hels­e­insti­tuttet sitt nytt kart. Den ble erstat­tet med gul. Iføl­ge stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg skjed­de det for å unn­gå mis­fors­tåel­ser og for å min­ne folk om at det fin­nes for tiden ingen tryg­ge land å rei­se til.

Folkehelseinstitutts korona-kart fra 12. august 2020

Fol­ke­hels­e­insti­tutts «koro­na-kart» for Nor­den og Euro­pa fra den 12. august 2020
(gel­der f.o.m. 15. august).

Kar­tet viser fle­re land enn før med rød far­ge. Det nye kar­tet trer i kraft på den 15. august. Da skal også turis­ter fra land som Neder­lan­de, Fran­ke­ri­ke og Island være i karan­te­ne i 10 dager ett sted på fast­lan­det (ikke Sval­bard). Også turis­ter fra land som er vist i ska­lert rød far­ge skal være i karan­te­ne etter inn­rei­se. Her fore­lig­ger ikke nok informas­jon eller den reg­nes som upå­li­te­lig. Kar­tet opp­da­te­res minst alle 14 dager eller tid­li­ge­re etter behov.

For rei­sen­de med and­re bak­grunn enn turis­me gjel­der and­re reg­ler.

Som man kun­ne for­ven­te har rei­se­livs­nærin­gen på Sval­bard en svært van­skel­ig sesong. I juni kol­la­ber­te tal­le­ne: da var antal­let turis­ter som kom til Lon­gye­ar­by­en 85 % lave­re enn i juni 2019. I juli ble situas­jo­nen litt bed­re, med et tap av «bare» 50 % turis­ter sam­men­li­gnet med året før. Det­te er for­di antal­let nor­ske turis­ter har økt. I tota­le tall kom 3448 turis­ter til Sval­bard i juli 2020 (i juli 2019 var det 8789). Over­nat­tings­stede­ne had­de et belegg på 35 %, mind­re enn halv­par­ten av det man kun­ne job­be med i juli 2019 hvor 77 % av kapa­si­te­ten ble solgt, som Sval­bard­pos­ten beret­ter iføl­ge sta­tis­tikk fra Visit Sval­bard.

Ian R. Stone (1943-2020)

Ian R. Stone ble satt stor pris på som venn, kol­le­ga og polar­his­to­ri­ker av man­ge, inklu­dert under­te­g­ne­de. Han dro på sin sis­te rei­se den 10. juli 2020. Noen lese­re vil min­nes ham som en bril­jant his­to­ri­ker og enes­tåen­de lek­tor på mind­re ekspe­dis­jons­skip, som de rus­sis­ke ski­pene sels­ka­pet Ocean­wi­de Expe­di­ti­ons bruk­te i tid­li­ge­re år, og i sene­re år litt stør­re crui­seskip, også i var­me­re far­vann – en opp­le­vel­se han ofte kun­ne dele med sin kone Olga. På en rek­ke rei­ser i Ark­tis og Ant­ark­tis had­de jeg anled­ning til å bli impo­nert av Ians omfat­ten­de viten og erfa­ring, all­tid frem­ført med humor; han nøl­te aldri med å dele sine man­ge kunn­s­ka­per med en ung kol­le­ga.

Ian R. Stone (1943-2020)

Ian R. Stone (1943-2020), her i 2005 på Orca­das-stas­jo­nen på Sør-Ork­ney­øyene.

Ian var gen­tle­man og aka­de­mi­ker, en lærd på en klas­sisk måte: den omfat­ten­de kunn­s­ka­pen om pola­re opp­dagel­ses­rei­ser (og mye annet) had­de han all­tid parat som det var, uten en kjapp kikk på Wiki­pe­dia eller and­re res­sur­ser. Han kun­ne det bare. Men han var også klar til å hånd­te­re en zodiac i brenn­in­gen eller en gret­ten isbjørn, om det treng­tes.

Det var bra å vite at der var noen som kun­ne gi et svar på eth­vert his­to­risk (eller annet) spørs­mål, noe som jeg, også som forfat­ter, ofte har benyt­tet meg av. Ian har all­tid vært moti­vert og kom­pe­tent til å hjel­pe. Jeg har man­ge gode min­ner om ham fra rei­sene som vi del­te.

Reg­je­ri­n­gen inn­fø­rer restriks­jo­ner på crui­seskip etter koro­na-utbrud­det på MS Roald Amund­sen

Reg­je­ri­n­gen opp­ly­ser i en pres­se­mel­ding at Nor­ge fors­ter­ker restriks­jo­nene etter man­ge til­fel­ler av smit­te med koro­na-virus­et ombord Hur­tig­ru­ten­ski­pet MS Roald Amund­sen sis­te uke.

Hurtigrutenskip MS Spitsbergen i Longyearbyen

Hur­tig­ru­ten infor­mer­te pas­sas­je­rer og offent­li­ghe­ten med to dagers for­sin­kel­se over koro­na-smit­tefel­ler på MS Roald Amund­sen.
Bil­det viser MS Spits­ber­gen i Lon­gye­ar­by­en.

Iføl­ge NRK infor­mer­te Hur­tig­ru­ten berør­te pas­sas­je­rer og offent­li­ghe­ten bare etter to dagers for­sin­kel­se om smit­teut­brud­det på MS Roald Amund­sen. Til tross for avta­ler med loka­le hel­se­myn­di­ghe­ter på ons­dag, ble offent­li­ghe­ten ikke infor­mert før fre­d­ag. Det kom­mer ikke som over­ras­kel­se at sels­ka­pet ser seg utsatt for kraft­ig kri­tikk etter hen­dels­en.

Dob­bel­ka­len­der 2021: Sval­bard og Ant­ark­tis

Kalender 2021 - A3 und A5 - 01a
Kalender 2021 - A3 und A5 - 01b
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Januar
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Februar
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - März
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - April
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Mai
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Juni
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Juli
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - August
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - September
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Oktober
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - November
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Dezember
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Übersicht
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Januar
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Februar
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - März
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - April
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Mai
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Juni
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Juli
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - August
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - September
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Oktober
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - November
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Dezember
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Übersicht

Den nye dob­bel­ka­len­de­r­en 2021 «Sval­bard og Ant­ark­tis» er på plass! Også i år er det blitt til den dob­bel­ka­len­der, med 24 vak­re bil­der isteden­for 12 bil­der og 12 tom­me baks­i­der. Og som før fin­nes kalen­de­r­en i to stør­rel­ser: stor (A3) og liten.

Det er gode pen­ger å spa­re hvis du bestil­ler fle­re enn én: pri­sen per stykk blir mind­re f.o.m. eks­em­plar num­mer to som du kjø­per. Ikke glem at det er ikke langt til det plut­se­lig blir jul igjen 😉

Besøk nett­bu­tik­ken vår ved å trykke her for mer info og for å bestil­le.

Hur­tig­ru­ten kan­sel­le­rer turer på grunn av Covid-19-utbrudd

36 beset­nings­med­lem­mer og fle­re pas­sas­je­rer ble fun­net å være smit­tet med Covid-19 på fre­d­ag på Hur­tig­ru­ten-ski­pet MS Roald Amund­sen. Ski­pet had­de vært ute på fle­re crui­se fra fast­lan­det opp til Sval­bard, men uten å leg­ge til i en av boset­nin­ge­ne.

Ski­pet er nå i iso­las­jon i Trom­sø, hvor manns­kap og pas­sas­je­rer under­går vide­re test­ing, karan­te­ne og behand­ling etter behov.

Hur­tig­ru­ten opp­ly­ser i en pres­se­mel­ding at alle crui­se blir kan­sel­lert inn­til vide­re. Det er ski­pene MS Roald Amund­sen, MS Spits­ber­gen og MS Fri­dt­jof Nan­sen som er berørt. Rutetra­fik­ken mel­lom Ber­gen og Kir­kenes går vide­re.

Hurtigrutenskip MS Spitsbergen i Longyearbyen

Hur­tig­ru­ten­ski­pet MS Spits­ber­gen i Lon­gye­ar­by­en: alle crui­se er nå kan­sel­lert inn­til vide­re på grunn av Covid-19-utbrudd ombord MS Roald Amund­sen.

Det var også to nor­ske Sval­bardkvin­ner ombord som had­de over­vin­tret på hyt­ta Bam­se­bu i Van Keu­len­fjor­den og som had­de nå fått skyss til­ba­ke til hyt­ta på Roald Amund­sen. De to ble i mel­lomt­iden også tes­tet, med nega­tivt resul­tat.

God bed­ring til alle som ble smit­tet!

Isbjør­ner i Hior­th­hamn ved Lon­gye­ar­by­en

Etter fle­re isbjørn­be­søk i Lon­gye­ar­by­en i desem­ber og janu­ar ble det stil­le en stund. Men i går (lør­d­ag) ble to bam­ser sett i Hior­th­hamn, på nordsi­den av Advent­fjor­den kun 3,5 kilo­me­ter fra Lon­gye­ar­by­en. Det var en bin­ne og en før­s­teår­sun­ge som gikk mot Advent­da­len.

Isbjørner ved Longyearbyen

Isbjør­ner i Hior­th­hamn ved Lon­gye­ar­by­en
(bil­de tatt på 3,5 kilo­me­ter avstand).

Sys­sel­man­nen var snart på stedet med heli­ko­pter for å jage isbjør­nene bort fra Lon­gye­ar­by­en og inno­ver Advent­da­len.

Isbjørner ved Longyearbyen: Sysselmannen med helikopter

Bam­s­e­fa­mi­li­en i Hior­th­hamn fikk snart sels­kap av Sys­sel­man­nens heli­ko­pter.

Tilbake

Nyhetene er i fra 24.07.2024 klokken 00:12:54 (GMT+1)
css.php