spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Rijpfjorden

Rijpfjor­den.

Kart over Rijpfjorden

Gener­elt: Rijpfjor­den strek­ker seg langt inn i den nord­li­ge kyst­stri­pen av Nord­aus­t­lan­det. Den vide buk­ten i ytter­kan­ten av Rijpfjor­den, kal­les Nor­dens­ki­öld­buk­ta og er loka­li­sert sør for Sjuøya­ne. Fjor­den er ikke godt kart­lagt, og får der­med sjel­den besøk; i til­legg til det­te er områ­det ofte utilg­jen­ge­lig på grunn av van­skel­i­ge isfor­hold. Fjor­den til­hø­rer Nord­aust-Sval­bard natur­re­ser­vat.

Geo­lo­gi: Meta­mor­fe og mag­ma­tis­ke berg­ar­ter i grunnf­jel­let.

Anbe­falt bok for vide­re, lett­for­døye­lig lesing (vir­ke­lig!), med informas­jon om geo­lo­gi og lands­ka­pet på Sval­bard.

Lands­kap: Ter­ren­get er stei­ne­te og goldt. Fjell­top­pene har lavt­lig­gen­de og vids­trak­te pla­tåer (2-300 m). Dis­se formas­jo­nene har med åre­ne blitt del­vis avrun­de­de som et resul­tat av tid­li­ge­re isb­re­dan­nel­se og til­ba­ket­re­k­ning. Kyst­lin­jen er ofte pre­get av brat­te klip­per, eller gam­le fine stren­der med store rul­le­stei­ner og blok­ker.

Landskapet i den innerste delen av Ripjfjorden, sett fra en bakketopp bak Haudegen-Stasjon

Lands­ka­pet i den inners­te delen av Rijpfjor­den, sett fra en bak­ke­topp bak ‘Hau­de­gen-Stas­jon’.

Utkikkspost på en bakketopp, bak Haudegen-Stasjon

Utkikks­post på en bak­ke­topp, bak ‘Hau­de­gen-Sta­ti­on’.

Flo­ra og Fau­na: Rijpfjor­den befin­ner seg langt nord i Ark­tis. Som et resul­tat av det­te er lands­ka­pet goldt med lite vege­tas­jon, med unn­tak av lav og mose-vekst.

His­to­rie: Den mari­ti­me værst­as­jo­nen som over­vin­tret fra 1944-1945, er en inter­es­sant del av his­to­ri­en til Rijpfjor­den. Stas­jo­nen var tysk og loka­li­sert i «Wordie­buk­ta», innerst i Rijpfjor­den. Værst­as­jo­nen, med koden­avn ‘Hau­de­gen‘, var opp­kalt etter operas­jons­le­der Wil­helm Dege. Hau­de­gen var den sis­te tyske mili­tæ­ren­he­ten som fort­satt ope­rer­te under den and­re ver­dens­krig, etter­som de ansat­te ved stas­jo­nen ikke ble pluk­ket opp av nor­ske skip før sep­tem­ber 1945, da det aller­e­de her­sket frykt for en ny over­vint­ring.

Rijpfjorden - Haudegen-Stasjon

‘Hau­de­gen-Stas­jon’.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php