spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Danskøya

Gener­elt: Dans­køya er en ganske liten øy som lig­ger i det nord­vest­re hjør­net av Sval­bard. Det er kjent for nord­po­leks­pe­dis­jo­nene ledet av svens­ke Salo­mon August Andrée og ame­rik­ans­ke Wal­ter Well­man som star­tet fra Virgo­ham­na på Dans­køya.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­je­rt info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Man tren­ger spe­si­al­till­atel­se for å leg­ge til i Virgo­ham­na, og man må føl­ge stren­ge reg­ler for å bes­kyt­te kul­tur­min­nene i områ­det.

Virgohamna, Danskøya: Andrée's baloon Ørnen

Andrées bal­long Örnen i Virgo­ham­na, Dans­køya, klar for avgang den 11. juli 1897.

Geo­lo­gi: Alle meta­mor­fe grunn­f­jells­ber­gar­ter (gneiss, fyl­litt, glim­mergneis), hevet under den nord­at­lan­ti­s­ke rift­dan­nel­sen i sen-kritt og tid­lig ter­tiær.

Danskøya: rocky terrain

Fot­tu­rer over stei­ner og blok­ker på Dans­køya.

Lands­kap: Det mes­te av Dans­køya er bes­tår av stei­ne­te åssi­der opp­til 300 meters høy­de (en mak­s­høy­de på 351 m). Over­fla­ten er for det mes­te dek­ket av stei­ner og store blok­ker (klikk her for et pan­ora­ma­bil­de av det typi­ske lands­ka­pet).

Den øst­li­ge delen av øyen i ret­ning Smee­ren­burgfjor­den er fla­te­re. På vest­siden kut­ter Kob­befjor­den inn i øyen. Det er van­lig­vis mulig å gjen­nom­fø­re noen fot­tu­rer på Dans­køya, men den stei­ne­te over­fla­ten gjør ture­ne ganske kre­ven­de og pas­ser ikke for den som ikke er vant til å fer­des i den­ne type ter­reng. Det er ingen isbre­er her, men man­ge snø­felt som lig­ger her året rundt, og noen mind­re inns­jøer.

Lake, Danskøya

Liten inns­jø på Dans­køya, øst for Kob­befjor­den.

Plan­te- og dyre­liv: Svært goldt og lite vege­tas­jon som for det mes­te er kon­sen­trert i mos­bed. Stein­kob­ber, en sjel­den og uvan­lig sel­art å obser­ve­re i høy­ark­tis, kan ofte fin­nes her på stei­ner langs kys­ten, sær­lig ved lav­vann. Fjæ­re­plyt­ter fin­nes i over­flod, og de ser etter mat i tide­vanns­so­nen. Polar­rev og isbjør­ner strei­fer over Dans­køya mer eller mind­re regel­mes­sig.

Harbour seals. Virgohamna, Danskøya

Stein­kob­ber i Virgo­ham­na, Dans­køya.

His­to­rie: His­to­ri­en om nord­pol-eks­pe­dis­jo­nene er hove­d­at­traks­jo­nen ved Dans­køya, og trek­ker besø­ken­de i store ant­all – de fles­te drar kun for å besø­ke Virgo­ham­na. Det­te er stedet hvor­f­ra svens­ke Salo­mon August Andrée for­søk­te å star­te sin eks­pe­dis­jon med luft­bal­lon­gen Örnen i 1896 og 1897. Han og hans 2 med­manns­kap forsvant og ble fun­net først i 1930 på Kvi­tøya.

I 1906, 1907 og i 1909, for­søk­te den ame­rik­ans­ke jour­na­lis­ten Wal­ter Well­man å lykkes med det sam­me også fra Virgo­ham­na; han prøv­de å nå nord­po­len med luft­ski­pet Ame­ri­ca, men mis­lyk­tes hver gang. Beg­ge etter­lot seg man­ge gjen­stan­der i Virgo­ham­na, og mye av det­te kan fort­satt ses i områ­det. Se kap­p­lø­pet om nord­po­len 2: Virgo­ham­na i his­to­rie-seks­jo­nen på den­ne netts­iden for mer informas­jon.

Monument for Andrée in Virgohamna, Danskøya

Monu­ment for den svens­ke luft­bal­long­pio­né­ren Andrée i Virgo­ham­na, Dans­køya.

Remains from Wellman's air ship expeditions in Virgohamna, Danskøya

Spor etter Well­mans luft­skip-eks­pe­dis­jo­ner i Virgo­ham­na, Dans­køya.

Hval­fan­ge­re på 1600-tal­let had­de sine stas­jo­ner både i Virgo­ham­na og i Kob­befjor­den på vest­siden av Dans­køya. Stas­jo­nene i Virgo­ham­na, hvor både gra­ver og fun­da­men­ter etter spek­kov­ner fort­satt fin­nes, var fra sels­ka­per fra Har­lin­gen i Neder­land. Hval­fan­ger­ne i Kob­befjor­den kom fra Dan­mark. Det fin­nes ingen syn­li­ge kul­tur­min­ner fra hval­fangst­tiden i Kob­befjor­den.

Kobbefjord, Danskøya

Kob­befjor­den på vest­siden av Dans­køya. Dans­ke hval­fan­ge­re had­de en stas­jon her på 1600-tal­let. Våren 1922 ble Kob­befjor­den vit­ne til en tra­ge­die da Harald Simon­sen og Tor­ge­ir Møkle­by døde her.

I 1922 fant en tra­ge­die sted i Kob­befjor­den, da nor­ske Harald Simon­sen og Tor­ge­ir Møkle­by ble stran­det her og sul­tet ihjel. De had­de for­latt værstas­jo­nen på Kva­de­hu­ken i Kongsfjor­den med båt for å lete etter en fangst­mann som var mel­dt sav­net, men ble så fan­get i isen og drev nordover. De ble fun­net i 1923, sam­men med dag­bø­ke­ne deres, som er bevar­te.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php