spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Reliktbukta i Duvefjorden, Nordaustland

Bilder og bakgrunn

Reliktbukta

Relikt­buk­ta og omgi­vel­ser.

Relikt­buk­ta lig­ger på nor­døst­siden av Nord­aus­t­lan­det, langt bor­te fra dag­lig­dagse far­vann. Snakk om far­van­net: det­te er dår­lig kart­lagt. Det samt belig­gen­he­ten langt bor­te gjør at det er ikke man­ge besø­ken­de som fin­ner vei­en dit. Men de få som har før­stehånds kunns­kap om stedet roser lands­ka­pets skjønn­he­ter. Sett fra avstand, det kar­ri­ge lands­ka­pet er kanskje ikke alt­for impo­ne­ren­de – til­syn­ela­ten­de! Lands­ka­pet er vids­trakt, fjel­le­ne er ikke vel­dig høye og det er ingen isbre­er i nær­he­ten av kyst­lin­jen.

Men ved nær­me­re syn fin­nes så mye i lands­ka­pet som vil fasci­ne­re den som har en sans for polarør­kens kar­rig lands­kap. Her er det mye å se, blant annet man­ge feno­me­ner som frost og per­ma­frost står ansvar­lig for, inklu­dert iskil­po­ly­go­ner og stein­rin­ger. I til­legg kom­mer fos­si­le strand­vol­ler som ble hevet etter istiden.

Det er ikke mye vege­tas­jon, men det er des­to mer fasci­ne­ren­de hvis man fin­ner en blomst i det­te kar­ri­ge polarør­ken­et.

Geo­lo­gisk sett bes­tår områ­det av gam­mel ski­fer.

Reliktbukta, skifer

Ski­fer i Relikt­buk­ta.

Først og fremst ska­per ski­fe­ren vak­re far­ger og struk­tu­rer i lands­ka­pet, men den­ne berg­ar­ten har også sine prak­ti­s­ke forede­ler: gjen­nom for­vit­ring dan­ner ski­fer fin­kor­net sedi­ment, og det gjør at det er lett å fer­des i det­te lands­ka­pet. Hvis man har vært på tur i et områ­de som bes­tår av gneiss og gra­nitt, noe som fin­nes man­ge steder på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det, så vil man set­te pris på det fine tur­terren­get rundt omk­ring Relikt­buk­ta.

Reliktbukta, Lagune

Inn­gan­gen til lagu­nen i Relikt­buk­ta sett fra fugle­per­spek­ti­vet.
Et bil­de fra boka Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (2): Aeri­al Arc­tic

Relikt­buk­ta bil­de­gal­le­ri

Noen inn­trykk fra Relikt­buk­ta.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php