spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSval­bard info­si­deDyre­liv → Fjell­jo

Fjelljo

Fjelljoen er den mindste og sjeldenste arten i jofamilien på Svalbard

Fjell­jo­en er vel­dig lik tyv­jo­en, men vel­dig sjel­den på Sval­bard. Bare på Blom­strand­hal­vøya i Kongsfjor­den er det ganske van­lig å se den.

Fjelljo

Fjell­jo, Blom­strand­hal­vøya (Kongsfjor­den)

Bes­kri­vel­se: Fjell­jo­en er med 53 cm leng­re enn den tyde­lig mer utb­red­te tyv­jo­en (46 cm), men er fak­ti­sk litt mind­re og let­te­re (220-350 g), for de 15 cm lan­ge spissfjæ­re­ne på halen reg­nes med i leng­den. Den vir­ker slan­ke­re og mer ele­gant. Fjell­jo­en har et svart hode, hvitt bryst og en hvit nak­ke og er ellers grå­brun. Hales­pis­sen og den ele­gan­te ygning som lik­ner på sva­lens er karak­te­ris­ti­sk.

Utbredelse/Migrasjon: Fjell­jo­en er sir­kum­po­lar utb­redt, med enkel­te eks­em­pla­rer i Nor­ge, sær­lig i nord. På Sval­bard er fjell­jo­en sjel­den for her mang­ler hove­d­byt­tet: gna­ge­re. Det fin­nes et lite ant­all hekke­par på Blom­strand­hal­vøya i Kongsfjor­den, even­tu­elt også i Ekmanfjor­den og i Aus­t­fjor­den. Også på dri­vi­sen kan man se den av og til, muli­gens på vei til eller fra hek­keom­rå­de­ne på Grøn­land og det rus­sis­ke Ark­tis. Den over­vin­trer i Sør-Atlan­te­ren.

Bio­lo­gi: Fjell­jo­en eter hove­dsa­ke­lig gna­ge­re. På Øst­grøn­land, der det fin­nes gna­ge­re, hek­ker den ofte. På Sval­bard eter den insek­ter, kada­ver og zoo­plank­ton fra van­net nær bred­den.

Den hek­ker par­vis på flat, tørr tun­dra. Egge­ne – sjel­dent ett, som oftest to – ruges av beg­ge foreld­re­ne i 23 dager. Etter få dager for­la­ter unge­ne rei­ret, men for­blir med foreld­re­ne sine helt til de er fly­ge­dy­k­ti­ge, noe som skjer når de er 25 dager gam­le.

Annet: På Sval­bard er fjell­jo­en ofte ganske nysgjer­rig og lett å obser­ve­re og ta bil­der av.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php