spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
HomeSval­bard info­si­deHis­to­rie → Kap­p­lø­pet om Nord­po­len 1

Kappløpet om Nordpolen 1: Tidlige forsøk

Svalbards historie

Wil­liam Edward Par­ry

William Edward Parry

Ikke alle ekspe­dis­jo­ner til Spits­ber­gen på 1800-tal­let var ret­tet mot en viten­ska­pe­lig utforsk­ning av Ark­tis. Grun­net posis­jo­nen nær Nord­po­len og rela­tiv lett fram­kom­me­li­ghet for skip grun­net det var­me van­net fra Golf­strøm­men ble Spits­ber­gen (nav­net «Sval­bard» ble lite brukt på den­ne tiden) ofte brukt som base for dem som for­søk­te å nå Nord­po­len.

I 1827 forank­ret engelsk­man­nen Wil­liam Edward Par­ry ski­pet Hecla, på vei til Spits­ber­gen med sitt manns­kap og 8 reins­dyr om bord, i Sorg­fjor­den i buk­ten som nå heter Hecla­ham­na og begyn­te rei­sen nord­o­ver i båter. Etter en stund støt­te de på is og etter pla­nen begyn­te de å trek­ke båte­ne over isen, men uten reins­dy­re­ne, som de had­de latt være igjen i Sorg­fjor­den grun­net plass­man­gel. Til tross for hardt arbeid had­de de liten fram­gang, og de snu­ded ved 82°40’N. Par­ry innså at en strøm skjøv isen mot sør, og gjor­de det umu­lig å krys­se isen mot nord. Vik­ti­ghe­ten av den­ne opp­dagel­sen kan ikke under­vur­de­res.

Adolf Erik Nor­dens­ki­öld

Adolf Erik Nordenskiöld

Den berøm­te svens­ken Adolf Erik Nor­dens­ki­öld var ikke bare en for­sker, men han had­de også ambis­jo­ner om å nå Nord­po­len, muli­gens for å gjø­re sine ekspe­dis­jo­ner mer attrak­tiv i spon­so­renes øyne. I 1868 gjor­de Nor­dens­ki­öld et for­søk med et dampdre­vet skip med 60 HK. De 3 hard­nak­ke­de for­søke­ne ga ikke resul­tater den som­me­ren, annet enn viss­he­ten om at det var helt umu­lig å sei­le til Nord­po­len fra Spits­ber­gen. 

Å dra med sle­der over isen vir­ker mer over­kom­me­lig. Etter noe tre­ning i Øst-Grøn­land over­vin­tret Nor­dens­ki­öld vin­te­ren 1872/73 i Mos­sel­buk­ta i Nord-Spits­ber­gen for å begyn­ne rei­sen tid­lig i seson­gen. For­syn­in­ge­ne ble satt under ster­kt press da grup­pen støt­te på for­lis­te seil­menn, etter­latt i skip som stod fast i isen etter sel­jakt, og reins­dy­re­ne som  Nor­dens­ki­öld had­de med seg som trekkdyr had­de «fått nok» og røm­te. Snart vis­te det seg at det ville være umu­lig å nå Nord­po­len med de tun­ge sle­de­ne. Etter noen under­søkel­ser på Nord­aus­t­land vend­te Nor­dens­ki­öld nesen hjem igjen, og det var hans sis­te Sval­bar­dek­spe­dis­jon.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 21.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php