spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Pyramiden: Tidligere russisk skole og barnehage

Omfattende 360° PanoTour

PanoTour - skole i Pyramiden

Tips

Kar­tet nederst til venst­re kan bru­kes til å sprin­ge til de enkel­te stas­jo­nene. Men du kan også la hele turen kjø­res auto­ma­tisk. Lyden kan slås av med knap­pen oppe i høy­re hjør­ne. Pano-turen fun­ge­rer også på iPad og de fles­te and­re nett­brett, hvis sys­te­met er up-to-date og har nok kapa­si­tet. På stas­jonæ­re sys­temer kan det også vises via Flash isteden­for HTML5.

Stas­jo­ner

 1. 01 Inn­gang
 2. 02 Gang (førs­te etas­je)
 3. 03 Klas­se­rom (?) (førs­te etas­je)
 4. 04 Gang (1) (and­re etas­je)
 5. 05 Idrett­shall (and­re etas­je)
 6. 06 Klas­se­rom (and­re etas­je)
 7. 07 Klas­se­rom (and­re etas­je)
 8. 08 Klas­se­rom (and­re etas­je)
 9. 09 Gang 2 (and­re etas­je)
 10. 10 Trapp
 11. 11 Dusj (and­re etas­je)
 12. 12 Klas­se­rom (and­re etas­je)
 13. 13 Gang 1 (tred­je etas­je)
 14. 14 Gang 2 (tred­je etas­je)
 15. 15 Tea­ter (tred­je etas­je)
 16. 16 Tea­ter 2 (tred­je etas­je)
 17. 17 Klas­se­rom a (tred­je etas­je)
 18. 18 Klas­se­rom b (tred­je etas­je)
 19. 19 Sove­r­om (tred­je etas­je)
 20. 20 Bar­ne­ha­ge: sove­r­om (tred­je etas­je)
 21. 21 Bar­ne­ha­ge a (tred­je etas­je)
 22. 22 Bar­ne­ha­ge b (tred­je etas­je)

01 Inn­gang

Sko­len og bar­ne­ha­gen er plas­sert i sam­me byg­ning i Pyra­mi­den, ved siden av sen­trums­tor­get og kan­ti­nen. I mot­set­ning til kan­ti­nen har sko­len til nå ikke vært regel­mes­sig tilg­jen­ge­lig for besøken­de. Men sko­len er vir­ke­lig ver­dt et besøk. Arki­tek­tu­ren og fasi­li­te­te­ne fortel­ler mye om hvor­dan man lev­de og hvor­dan sko­len var orga­nis­ert på den tiden.

02 Gan­gen (førs­te etas­je)

Gan­gen i førs­te etas­je på sko­len. Fle­re av rom­me­ne kan nås herif­ra, inklu­dert et stort, tomt rom som muli­gens har vært et klas­se­rom.

03 klas­se­rom (?) (førs­te etas­je)

Et stort rom i førs­te etas­je som nå er helt tomt. Sann­syn­lig­vis et tid­li­ge­re klas­se­rom.

04 Gang (1) (and­re etas­je)

Fra førs­te etas­je leder et par trinn opp til den lan­ge gan­gen i and­re etas­je. Trap­pen opp til tred­je etas­je samt fle­re gam­le klas­se­rom kan nås herif­ra.

05 Idrett­shall (and­re etas­je)

Det ble lagt stor vekt på fysisk tre­ning og spe­sielt i mør­ket­iden var idret­ten vik­tig, da det på den­ne tiden av året ikke var så mye muli­ghe­ter for barn å leke ute. I til­legg til den store idrett­shal­len i Kul­tur­hu­set og svømm­e­bas­sen­get som lå i en annen byg­ning, befant det seg en liten idrett­shall i sam­me bygn­in­gen som sko­len og bar­ne­ha­gen.

06 Klas­se­rom (and­re etas­je)

En av de man­ge klas­se­rom­me­ne i and­re etas­je med noen res­ter av inven­ta­ret fra den gang. Bort­sett fra noen bord og sto­ler og et lite skap laget av tre­kas­ser er det ikke mye igjen.

07 Klas­se­rom (and­re etas­je)

Klas­se­rom med noen res­ter av inven­ta­ret, som for eks­em­pel tav­len og kate­ter­et hvor det lig­ger noen små­ting fra gam­le dager.

08 Klas­se­rom (and­re etas­je)

Gam­melt klas­se­rom som nå er fullt med skrot. Her står det noen sto­ler, bord, sen­ger samt noen små­ting.

09 Gan­gen 2 (and­re etas­je)

Ves­t­li­ge enden av gan­gen i and­re etas­je, med døre­ne til idrett­shal­len og to klas­se­rom.

10 Trapp

Trap­pen mel­lom and­re og tred­je etas­je.

11 Dus­je­ne (and­re etas­je)

Lite rom i and­re etas­je med til­gang til dusj og et klas­se­rom. Det er bemer­kel­ses­ver­dig at det fin­nes dus­jer her.

12 Klas­se­rom (and­re etas­je)

Klas­se­rom, mer eller mind­re tomt.

13 Gan­gen 1 (tred­je etas­je)

Øst­li­ge enden av den lan­ge gan­gen i tred­je etas­je, ved siden av døren til trap­pen som fører til and­re etas­je.

14 Gang 2 (tred­je etas­je)

Den sen­tral delen av gan­gen i tred­je etas­je. Bar­ne­ha­gen, et sove­r­om og teater­et er tilg­jen­ge­lig herif­ra.

15 Tea­ter (tred­je etas­je)

Teater­et var gans­ke lite (den store sce­nen var i Kul­tur­hu­set). Men det ser ut som om alt er klart for en fore­stil­ling. Sto­lene til publi­kum er på plass. Vegg­ma­le­riet ble til­syn­e­la­ten­de malt med stor omsorg og pre­sis­jon.

16 Tea­ter 2 (tred­je etas­je)

Teater­et sett fra enden av sce­nen. Det enk­le ski­pet var en del av kulis­sen.

17 Klas­se­rom a (tred­je etas­je)

Klas­se­rom på den ves­t­re enden av gan­gen i tred­je etas­je. Mye av inven­tur­et er fort­satt på plass. Bor­de­ne står slik at man kun­ne tro at de akku­rat har blitt for­latt og skil­te­ne som ble brukt til tra­fik­kopp­lærin­gen står fort­satt i hjør­net.

18 Klas­se­rom b (tred­je etas­je)

Det sam­me klas­se­rom­met sett fra den and­re enden. Lære­bøker for ulike fag (his­to­rie, rus­sisk, natur­vi­ten­skap, geo­gra­fi, …) står frem­de­les i bok­hyl­le­ne.

19 Sove­r­om (tred­je etas­je)

Sove­r­om bak klas­se­rom­met på nordsi­den av gan­gen. Det er fort­satt noen gam­le sen­ger i rom­met som min­ner om et gam­mel­dags her­ber­ge. At det fin­nes sove­r­om og dus­jer ved siden av klas­se­rom­me­ne er bemer­kel­ses­ver­dig.

20 Bar­ne­ha­ge: sove­r­om (tred­je etas­je)

Sove­r­om ved siden av bar­ne­ha­gen på den sør­li­ge siden av gan­gen. Det står igjen seks sen­ger på hver sin side av rom­met, som om de står kla­re til å bli brukt igjen om kort tid. Bøker og notat­bøker lig­ger på bor­det.

I et vin­du er det satt opp et skilt hvor det står skre­vet “Bar­ne­ha­gen liten ping­vin”. Men iføl­ge skil­tet ved inn­gan­gen til bygn­in­gen, ble bar­ne­ha­gen kalt “Bar­ne­ha­gen liten sol.”

21 Bar­ne­ha­ge a (tred­je etas­je)

Et stort og fint rom for de yngs­te bar­na. For­skjel­li­ge leker står fort­satt plas­sert på vin­dus­ben­ker, bord og skap.

22 Bar­ne­ha­ge b (tred­je etas­je)

Bar­ne­ha­gen “liten sol” tatt fra bak­erst i rom­met.

Til­ba­ke

Legg igjen din kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php