spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Observatoriefjellet i Recherchefjorden

Arktisk panoramautsikt i Bellsundet

Observatoriefjellet, Kart

Obser­va­to­rief­jel­let lig­ger i Recher­chefjor­den, på sør­si­den av Bell­sun­det.

Obser­va­to­rief­jel­let er den nord­ligs­te top­pen i fjellkje­den mel­lom Recher­che­breen og Cham­ber­lind­a­len, innerst i Recher­chefjor­den. Fjell­top­pen lig­ger på 576 meter.

Observatoriefjellet

Utsikt over deler av Recher­chefjor­den mot Obser­va­to­rief­jel­let.

I sep­tem­ber 2014 had­de jeg ende­lig anled­ning til å ta pan­ora­ma­bil­der av den gran­dio­se utsik­ten fra Obser­va­to­rief­jel­let. Det var ikke den førs­te gan­gen jeg had­de hele uts­ty­ret med der oppe, men det kan jo skje at sky­er kom­mer inn mens man hol­der på å sti­ge oppo­ver …

Det var skikke­lig kaldt den­ne sep­tem­ber­da­gen i 2014 og det lå en del snø. Vi var litt sendt ute men vi nåd­de frem til top­pen før sol­ned­gang, noe som krev­de litt mer inn­sats enn van­lig spe­sielt på grunn av snøen, men utsik­ten i det­te lys­et var helt klart ver­dt det hele stre­vet.

Sola sto rett over fjel­le­ne i vest. Og ellers var utsik­ten like impon­e­ren­de: den store Cham­ber­lind­a­len med sine fine isbre­er i sør­ve­st. Sel­ve Recher­chefjor­den i nord. Recher­che­breen i sørøst. Lagu­na foran Recher­che­breen var aller­e­de del­vis fros­sen, med en isbjørn på isen, sik­kert på leting etter sel. En utro­lig vak­ker tur og utsikt, og jeg håper at det går frem av dis­se to pan­ora­ma­bil­de­ne som jeg tok den­ne gan­gen.

Obser­va­to­rief­jel­let – bil­de­gal­le­ri

Noen bil­der av og fra Obser­va­to­rief­jel­let samt dets omgi­vel­ser.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.07.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php