spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Pyramiden: Kulturhuset

360° panoramabilde

Den store, gam­le Kul­tur­huset står i enden av Pro­spekt (Ave­nue). Selvføl­ge­lig spil­te akti­vi­te­ter innen kul­tur og idrett en vik­tig rol­le for et lite, iso­l­ert sam­funn, spe­sielt under den lan­ge mør­ket­iden. Uto­ver det­te, var Kul­tur­huset et sen­tralt og vik­tig sted i enhver bebyg­gel­se som bar preg av Sov­jets kul­tur. Kul­tur­huset var som regel sen­tralt plas­sert og bes­to av en stor og repre­sen­ta­tiv bygning med et godt til­bud av akti­vi­te­ter. Her var det en stor sce­ne for tea­ter, kon­ser­ter og kino samt biblio­tek, idretts­hall og trimrom.

Idretts­hal­len er også en del av det­te kul­tur­huset i sov­jet-stil.

Pyra­mi­den ble for­latt i 1998. I 1997 og 1998, tok jeg et par lan­ge fot­tu­rer i Dick­son Land (et stort are­al rundt Pyra­mi­den). Etter at turen end­te i Pyra­mi­den, var det ikke uvan­lig å spil­le fot­ball med lokal­be­fol­k­nin­gen her i idretts­hal­len – med tun­ge fjells­ko, selvføl­ge­lig had­de vi ikke noe annet sko­tøy med oss 🙂

Idretts­hal­len fra et sen­tralt per­spek­tiv.
Ta en eks­tra titt på gul­vet (beveg ‘pano-vis­ning’ nedo­ver).

Et trimrom med 1980-tal­lets stil. Ikke noe spa-sen­ter, men et rom fullt av tun­ge vek­ter. Sann­syn­lig­vis per­fekt for en Schwar­zen­eg­ger-fan, men for and­re kan det vel hel­ler frems­tå som et tor­tur­kam­mer.

Trimrom.

I and­re etas­je var det et velf­ylt biblio­tek og fle­re rom hvor man prak­tis­er­te musikk, dans og tea­ter.

The Trap­pen fører fra gan­gen opp til tred­je etas­je.

I tred­je etas­je i Kul­tur­huset fan­tes det fle­re øving­srom som var tilg­jen­ge­lig for å tileg­ne seg kunst­ne­ris­ke fer­di­ghe­ter innen musikk, tea­ter og dans.

En av fle­re rom i tred­je etas­je i Kul­tur­huset.

I 2018 begy­n­te arbei­det med å set­te i stand deler av Kul­tur­huset. I frem­tiden kan man igjen ha muli­ghe­ten til å nyte kon­ser­ter og fes­ti­va­ler i bygn­in­gen.

Kine­ma­to­gra­fis­ke rom med gam­melt film­ma­te­ria­le, del­vis spredt uto­ver gul­vet. Jeg lurer på om det kun­ne bli satt i stand igjen? Tenk deg en kino kveld her i Kul­tur­huset med de sam­me fil­me­ne som de plei­de å se den gan­gen!

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php