spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Lomfjorden

Map Lomfjord

Gener­elt: Vak­ker fjord som skjæ­rer fra Hin­lo­penstre­tet inn i det nor­døst­li­ge Spits­ber­gen. Fjor­den opp­sø­kes gje­r­ne av mind­re crui­se­skip på grunn av gode tur­mu­li­ghe­ter i Faks­e­vå­gen. Den kan også gi ly i til­fel­le ster­ke vin­der i and­re områ­der. Nav­net hin­ter til hek­ke­ko­lo­ni­ene med polar­lom­vier i områ­det, det berøm­te Alkef­jel­let er rett rundt hjør­net i Hin­lo­pen.

Far­van­net i områ­det er ikke fulls­ten­dig kart­lagt.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­je­rt info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Geo­lo­gi: Lomfjord er inter­es­sant geo­lo­gisk for­di et av Sval­bards store tek­to­nis­ke linea­men­ter går igjen­nom områ­det, det såkal­te Lomfjor­den-Agard­buk­ta for­kas­t­nings­so­nen, som er ansvar­lig for den totalt for­skjel­li­ge geo­lo­gien på hver side av fjor­den: Pre­kam­bris­ke sedi­men­ter med bratt fall på vest­siden inklu­dert i Faks­e­vå­gen vises ofte i vak­re far­ger og flott bevar­te detal­jer som bøl­ge­mønst­re og sprek­ker etter tør­ke. På den øst­li­ge siden fin­ner vi hor­i­son­ta­le sedi­m­ent­lag (kar­bo­na­ter, sand­stein) fra paleo­zoi­kum med dis­tink­te dia­basin­tru­si­ver, den sam­me som er ansvar­lig for de mek­ti­ge klip­pe­ne på Alkef­jel­let i Hin­lo­pen ikke langt fra Lomfjor­den.

Lomfjord geologi

Pre­kam­bris­ke sedi­men­ter med bratt fall på vest­siden av Lomfjor­den …

horisontale lag av yngre karbonatbergarter

… i sterk kon­trast mot hor­i­son­ta­le lagrek­ker av yng­re kar­bo­nat­ber­gar­ter leng­re øst. Dia­basin­tru­si­ver fin­nes halvveis opp i skrå­nin­gen (sett fra Faks­e­vå­gen over Lomfjor­den).

Lands­kap: Lands­ka­pet karak­te­ri­se­res av vids­trak­te iskap­per og isbre­er, fjell dek­ket av pla­tåer og far­ger som blir vak­re bare lys­et er rik­tig, fra de man­ge­far­ge­de sedi­men­te­ne. Ter­ren­get gir gode muli­ghe­ter for tur­gåe­re.

Plan­te- og dyre­liv: Tund­ra­en er over­ras­ken­de rik, sær­lig sam­men­li­gnet med res­ten av Hin­lo­pen, og er hjem til man­ge reins­dyr. Polar­lom­vier hek­ker på brat­te klip­pe­par­tier, spe­sielt rett rundt hjør­net ved Alkef­jel­let, og isbjør­ner og hval­ros­ser kan ses i områ­det, især når det er dri­vis i områ­det.

Tundra med sopp i Lomfjorden / Reindeer with the ice cap Valhallfonna north of Lomfjord in the background

Tun­dra med sop­per i Lomfjord / Reins­dyr ved iskap­pen Val­hall­fon­na nord for Lomfjord i bak­grun­nen.

Lomfjorden, Faksevågen

His­to­rie: Ikke sær­lig mye har hendt i Lomfjord. De gam­le hval­fa­r­er­ne kan ha kjent til områ­det. Den skjeb­nes­vang­re Schrö­der-Stranz eks­pe­dis­jo­nen (1912-13) ble nes­ten fan­get i isen her. Områ­det ble noen gan­ger besøkt og brukt av fangst­menn på 1920 og 1930-tal­let, men har ald­ri vært blant de bes­te jakt­mar­ke­ne. Kanskje hyt­te­ne var for langt inne I fjor­den for å nå dri­vi­sen i Hin­lo­pen­st­re­det hvor isbjør­ner fan­tes i over­flod.

Gal­le­ri Lomfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php