spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Lomfjorden

Map Lomfjord

Gener­elt: Vak­ker fjord som skjæ­rer fra Hin­lo­pens­tre­tet inn i det nor­døst­li­ge Spits­ber­gen. Fjor­den oppsøkes gjer­ne av mind­re crui­seskip på grunn av gode turm­u­li­ghe­ter i Faks­evå­gen. Den kan også gi ly i til­fel­le ster­ke vin­der i and­re områ­der. Nav­net hin­ter til hek­ke­ko­lo­niene med polar­lom­vier i områ­det, det berøm­te Alkef­jel­let er rett rundt hjør­net i Hin­lo­pen.

Far­van­net i områ­det er ikke full­sten­dig kart­lagt.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­jert info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Geo­lo­gi: Lom­fjord er inter­es­sant geo­lo­gisk for­di et av Sval­bards store tek­to­nis­ke linea­men­ter går igjen­nom områ­det, det såkal­te Lom­fjor­den-Agard­buk­ta for­kast­nings­so­nen, som er ans­var­lig for den totalt for­skjel­li­ge geo­lo­gien på hver side av fjor­den: Pre­kam­b­ris­ke sedi­men­ter med bratt fall på ves­t­siden inklu­dert i Faks­evå­gen vises ofte i vak­re far­ger og flott bev­ar­te detal­jer som bøl­ge­mønst­re og sprek­ker etter tør­ke. På den øst­li­ge siden fin­ner vi hori­son­ta­le sedi­m­ent­lag (kar­bo­na­ter, sand­stein) fra paleo­zoi­kum med distink­te dia­ba­s­in­tru­si­ver, den sam­me som er ans­var­lig for de mek­ti­ge klip­pene på Alkef­jel­let i Hin­lo­pen ikke langt fra Lom­fjor­den.

Lomfjord geologi

Pre­kam­b­ris­ke sedi­men­ter med bratt fall på ves­t­siden av Lom­fjor­den …

horisontale lag av yngre karbonatbergarter

… i sterk kon­trast mot hori­son­ta­le lagrek­ker av yng­re kar­bo­nat­ber­gar­ter lengre øst. Dia­ba­s­in­tru­si­ver fin­nes halv­veis opp i skrå­nin­gen (sett fra Faks­evå­gen over Lom­fjor­den).

Lands­kap: Lands­ka­pet karak­te­ri­se­res av vids­trak­te iskap­per og isbre­er, fjell dek­ket av pla­tåer og far­ger som blir vak­re bare lys­et er rik­tig, fra de man­ge­far­ge­de sedi­men­tene. Ter­ren­get gir gode muli­ghe­ter for tur­gåe­re.

Plan­te- og dyre­liv: Tun­draen er over­ras­ken­de rik, sær­lig sam­men­li­gnet med res­ten av Hin­lo­pen, og er hjem til man­ge reins­dyr. Polar­lom­vier hek­ker på brat­te klip­pe­par­tier, spe­sielt rett rundt hjør­net ved Alkef­jel­let, og isbjør­ner og hval­ros­ser kan ses i områ­det, især når det er dri­vis i områ­det.

Tundra med sopp i Lomfjorden / Reindeer with the ice cap Valhallfonna north of Lomfjord in the background

Tun­dra med sop­per i Lom­fjord / Reins­dyr ved iskap­pen Val­hall­fon­na nord for Lom­fjord i bak­grun­nen.

Lomfjorden, Faksevågen

His­to­rie: Ikke sær­lig mye har hendt i Lom­fjord. De gam­le hval­fa­rer­ne kan ha kjent til områ­det. Den skjeb­nes­vang­re Schrö­der-Stranz ekspe­dis­jo­nen (1912-13) ble nes­ten fan­get i isen her. Områ­det ble noen gan­ger besøkt og brukt av fang­st­menn på 1920 og 1930-tal­let, men har aldri vært blant de bes­te jakt­mar­kene. Kan­skje hyt­te­ne var for langt inne I fjor­den for å nå dri­vi­sen i Hin­lo­pen­st­re­det hvor isbjør­ner fan­tes i over­flod.

Gal­le­ri Lom­fjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php