spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Sabineøyane

Portré av en gruppe småøyer på nordsiden av Nordaustlandet

Sabi­neøya­ne lig­ger innerst i Nor­dens­ki­öld­buk­ta på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det, langt nor­døst på Sval­bard. Det er et områ­de langt bor­te fra all­men­he­tens vei og det er ikke mye tra­fikk her. Det er uten tvil fle­re isbjør­ner enn men­nes­ker som avleg­ger et besøk til Sabi­neøya­ne.

Sabineøyane

Og det var jo net­to­pp det som var pro­b­le­met under det førs­te for­søket å hop­pe i land her på Sabi­neøya­ne. Hove­døya som vi had­de tenkt oss var aller­e­de opptatt, det var ei isbjørn­bin­ne med en unge som had­de slått seg ned på hau­gen der.

Sabineøyane: isbjørn

Opttatt! Da er det ingen­ting å gjø­re med, isbjør­ner har all­tid fork­jørs­rett.

En fan­tas­tisk vak­ker sen­som­mer­d­ag kun­ne jeg gjø­re nok et for­søk, og den­ne gan­gen fikk vi gå en kjapp tur i land på sørspis­sen av øya. Her fin­nes det litt lavt­land og en gans­ke lett tilg­jen­ge­lig kyst­lin­je. Under den­ne anled­nin­gen fikk jeg ta det­te pan­ora­ma­bil­det.

Pan­ora­ma Sabi­neøya­ne

Uto­ver det­te er det egent­lig ikke mye å fortel­le om Sabi­neøya­ne.

Sabineøyane

Utsikt over hove­døya av Sabi­neøya­ne mot nord.

Hove­døya er 1,7 kilo­me­ter lang og gans­ke small. Det mes­te av ter­ren­get er vel­dig stei­ne­te og kar­rig. Det står en haug hver på nordsi­den og på sør­si­den av øya, og den størs­te høy­den – på nordsi­den – er på 101 meter. Som nav­net Sabi­neøya­ne til­sier, fin­nes det en naboøy på ves­t­siden av hove­døya, og noen hol­mer og stein.

Bil­de­gal­le­ri: Sabi­neøya­ne

Det er kankje ikke den størs­te bil­de­sam­lin­gen noen­sin­ne, men uan­sett … noen inn­trykk.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.06.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php