spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Års-Arkiv: 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Tor­ske­kri­gen i Barents­ha­vet: Nor­ge og EU trap­per opp

Det har i fle­re år vært ueni­ghe­ter mel­lom Nor­ge og EU om ret­ti­ghe­ter til å utnyt­te res­sur­sene i Sval­bards far­vann, men nå trap­per beg­ge sider opp og tonen blir skar­pe­re.

Strids­ob­jekt: fis­kek­vo­ter i Barents­ha­vet etter brexit

I for­grun­nen drei­er saken seg om spørs­må­let av kvo­ter etter Stor­bri­tan­nia for­lot EU. Nor­ge har truk­ket Stor­bri­tan­ni­as kvo­te av meng­den som EU-fis­ke­bå­ter er til­latt å ta i dag, som NRK beret­ter. Det vil si at EU kan ta 17.885 tonn, mens Bri­te­ne har kvo­ter opp til 5.000 tonn. Men det vil ikke si seg enig i. EU har valgt å til­d­e­le seg selv en kvo­te på 28.431 tonn, noe som Nor­ge ikke aksep­te­rer. EU-lede­re mene­re at den nor­ske frem­gangs­må­ten er vil­kår­lig og dis­kri­mi­ne­ren­de.

Beg­ge sider har nå trap­pet opp og orde­ne blir skar­pe­re. Det heter både i Brussel og i Oslo at man er for­be­redt på å ta være på sine ret­ti­ghe­ter. Førs­tes­tats­ad­vo­kat Lars Fau­se sier at «norsk poli­ti og kyst­vakt er godt rus­tet og for­be­redt på å hånd­te­re even­tu­el­le kon­flikter» på van­lig måte, noe som inklu­de­rer besla­geg­gel­se av fis­kef­ar­tøy og fangst.

Torsk, Svalbard

Torsk fra Isfjor­den. Men i «tor­ske­kri­gen» mel­lom Nor­ge og EU er det snakk om litt stør­re meng­d­er.

Pro­b­le­met: Sval­bard­trak­ta­ten

Men i kjer­nen lig­ger pro­b­le­met nok litt dypere en noen tusen tonn torsk: det hand­ler om tol­knin­gen av Sva­bard­trak­ta­ten. Her heter det i Art. 2: «Alle de høie kon­tra­he­ren­de par­ters skib og under­såt­ter skal ha like rett til fis­ke og jakt innen de områ­der som er nevnt i arti­kel 1 og deres ter­ri­to­ria­le far­vann.» De fles­te europei­s­ke land har signert trak­ta­ten.

Pro­b­le­met er at det fin­nes for­skjel­li­ge opp­f­at­nin­ger om hvor­dan «ter­ri­to­ria­le far­vann» må defi­ne­res i Sval­bard-sam­men­h­eng. I his­to­ris­ke tider plei­de stater å gjø­re krav på far­van­net til og med 3 mil uten­for kys­ten (et gam­mel­dags kanons­kudd). Det var ikke før i 1921 at reg­je­ri­n­ger begyn­te å gjø­re krav på far­van­net opp til 12 mil ut. Glo­balt sett er det fak­tisk fort­satt mind­re klart enn man kan­skje for­ven­ter, men uan­satt er alle eni­ge i det­te: Sval­bard­trak­ta­ten gjel­der i Sval­bards ter­ri­to­ri­al­far­vann som inklu­de­rer alt som lig­ger innen­for 12 mil ut fra kys­ten. Her sik­rer trak­ta­ten alle land like rett til fis­ke osv.

Men saken blir van­skel­i­ge­re når det hand­ler om den «øko­no­mis­ke sonen», som strek­ker seg så langt ut som 200 mil fra kys­ten. Fol­ke­rett­slig sett ble den øko­no­mis­ke sonen ikke defi­nert før i 1982 med De foren­te nas­jo­ners hav­rettskon­vens­jon. Basert på art. 1 i Sval­bard­trak­ta­ten gjør Nor­ge krav på den øko­no­mis­ke sonen rundt Sval­bard, men står fast ved at art. 2, som gir and­re trak­t­at­land like ret­ti­ghe­ter, ikke gjel­der. Det­te er ikke alle and­re land eni­ge i.

Kystvakt, Svalbard

Kyst­vak­ten hånd­he­ver norsk suver­eni­tet i Sval­bards far­vann. Nå er det opp­lagt til uhyg­ge­li­ge møter mel­lom kyst­vak­ten og europei­s­ke fis­ke­bå­ter.

Sval­bard­trak­ta­ten og den øko­no­mis­ke sonen

Uav­hen­gig av om man mener at Sval­bard­trak­ta­tens artik­kel 2 gjel­der i den øko­no­mis­ke sonen eller ikke er det egent­lig ingen tvil på at fis­ke­bå­ter fra EU eller tred­je­land må aksep­te­re norsk rett i det­te far­van­net. Men spørs­må­let er hvor­dan Nor­ge bal­an­se­rer ret­ti­ghe­te­ne som EU og and­re land får mot nor­ske kvo­ter: etter lik­e­be­hand­lings­prin­sip­pet (hvis Sval­bard­trak­ta­tens artik­kel 2 gjel­der) eller eks­klu­sivt.

Et kom­pl­eks spørs­mål. Det som åpen­bart mang­ler er en insti­tus­jon som tol­ker Sval­bard­trak­ta­ten hvis det er behov og som er aksep­tert av alle par­ter. Reg­je­ri­n­gen i Oslo står fast ved at ans­va­ret for å tol­ke trak­ta­ten lig­ger ute­luk­ken­de i Nor­ge. Men det er Brussel ikke enig i.

Mens slike poli­tis­ke og rett­sli­ge spørs­mål lig­ger åpne – i hvert fall for noen av de berør­te par­te­ne – trap­per beg­ge sider opp og gjør seg klar til kon­flikt. Tils­kue­ren føl­ger med og er for­bau­set.

Vol­dut­sat­te kvin­ner på Sval­bard kan være i en mye van­skel­i­ge­re posis­jon enn på fast­lan­det

Kri­se­sen­ter­et Trom­sø er bekym­kret, som NRK skri­ver: vol­dut­sat­te kvin­ner kan være i en mye van­skel­i­ge­re posis­jon enn på fast­lan­det.

Bak­grunn: Sval­bard­trak­ta­ten

Det­te har i bak­grun­nen med Sval­bard­trak­ta­ten å gjø­re. Siden den har trådt i kraft i 1925, har den regu­lert adgan­gen til Sval­bard for uten­lands­ke stats­bor­ge­re i utgangs­punkt uten begrens­nin­ger. Ingen tren­ger visum eller opp­hold­stil­l­atel­se for å bo og job­be på Sval­bard (men tred­je­lands­bor­ge­re tren­ger even­tuelt et Schen­gen-visum for å kom­me seg dit eller hjem igjen).

Iføl­ge det­te gjel­der utlen­dingsloven hel­ler ikke på Sval­bard. Og den­ne loven regu­le­rer adgang av uten­lands­ke vold­so­f­re til støt­te fra kri­se­sen­ter, advo­kat osv. Blant annet gir den­ne loven adgang til at de kan søke om opp­hold­stil­l­atel­se uav­hen­gig av den nor­ske part­ne­ren.

Men den­ne loven gjel­der ikke på Sval­bard og der­med er det hel­ler ikke adgang til den­ne typen støt­te lengst i nord. Det­te betyr at uten­lands­ke kvin­ner som er blitt utsatt for vold i nære relas­jo­ner er i en vel­dig avhen­gig situas­jon. Er de ikke i stand til å kla­re seg selv fin­an­sielt, kan det bety at de blir nødt til å for­la­te Sval­bard og rei­se til hjem­lan­det. Men det er gjer­ne fat­ti­ge land med mind­re sta­bi­li­tet i sam­fun­net. Det er rime­lig å anta at en kvin­ne som har valgt å flyt­te eks­em­pel­vis fra Filip­pi­ne­ne til Sval­bard har hatt sine grun­ner for å gjø­re det og ikke øns­ker å flyt­te til­ba­ke. Hvis hun har barn som ikke har noe for­hold til hjem­lan­det blir saken enda van­skel­i­ge­re. Resul­ta­tet kan være at vol­dut­sat­te kvin­ner ser seg nødt til å for­b­li i et vol­de­lig par­for­hold lengre en de kan­skje had­de aksep­tert den sam­me situas­jo­nen på fast­lan­det.

Longyearbyen

Lon­gye­ar­by­en er, for det fles­te, et godt og tryggd sted å bo. Men ikke for alle, og livet kan være enda van­skel­i­ge­re for noen enn and­re steder.

En advo­kat som job­ber med berør­te kvin­ner kom­men­te­rer det­te på den­ne måten: «Det vir­ker også som om Sval­bard er norsk når det pas­ser oss at det er norsk, og så er det plut­se­lig ikke norsk når det ikke pas­ser.»

To til­fel­ler av fami­lie­vold kjent til poli­tiet siden janu­ar 2020

To til­fel­ler av fami­lie­vold er blitt kjent til poli­tiet siden janu­ar 2020. Sys­sel­mann Kjers­tin Askholt påpe­ker at de blir følgt opp av poli­tiet best­mu­lig og på sam­me måte som på fast­lan­det. Uto­ver det­te sier hun seg uenig i den poli­tis­ke dimens­jo­nen av saken: «Jeg tror det også vil være sånn for nord­menn som kom­mer til and­re land. Hvis man ikke har et avklart for­hold til lengre opp­hold­stil­l­atel­se i det lan­det, vil man måt­te hånd­te­re slike saker på en annen måte enn de som er fas­te inn­byg­ge­re. Sånn er det også her.»

Lokals­ty­re­le­der Arild Olsen sier at han ikke er over­ras­ket av at pro­b­le­met eksis­te­rer og at man må under­søke det poli­tisk.

Han­ne Steen­vaag, leder ved kri­se­sen­ter­et i Trom­sø, er redd for at det fin­nes «gans­ke store mør­ke­tall» i Lon­gye­ar­by­en.

Deler av Nyby­en eva­kuert på grunn av skred­fa­re

I tråd med store deler av Nor­ge har været på Sval­bard ikke vist seg fra sin venn­lig side i det sis­te. Etter pås­ke­hel­ga måt­te en grup­pe ski­gåe­re eva­kue­res med heli­ko­pter fra Isbuk­ta sør på Spits­ber­gen. Grup­pen had­de plan­lagt å gå Spits­ber­gen på langs, en kre­ven­de lang­tur fra Sør­kapp til Ver­le­gen­hu­ken på nord­kys­ten, men måt­te gi opp etter noen få dager.

Gruvefjellet ovenfor Nybyen: avalanche risk

Gru­vef­jel­let oven­for Nyby­en (hus­e­ne som skim­tes til­hø­rer Nyby­en).

For tiden reg­ner man med enda mer vind og snø i Lon­gye­ar­by­en og store deler av Sval­bard iføl­ge yr.no, og der­med føl­ger økt skred­fa­re. varsom.no opp­gir skred­fa­ren i Nor­dens­ki­öld Land med rødt nivå (4 ut av 5).

Store skav­ler har aller­e­de byggd seg på Gru­vef­jel­let rett ved siden av Nyby­en i Lon­gye­ar­by­en. Skav­le­ne kan fal­le til enhver tid og poten­sielt set­te hus i fare. Sys­sel­man­nen har kon­klu­dert at den enes­te måten å hol­de folk trygg er å eva­kue­re deler av Nyby­en med ferd­sels­for­bud i og rundt bygg­nings­mas­sen samt deler av Gru­vef­jel­let. Alle må for­la­te områ­det frem til kl 1800 i dag (fre­d­ag) og inn­til vide­re. Det er ikke kjent hvor len­ge ferd­sels­for­bu­det opprett­hol­des.

Skredfare: ferdselsforbud i Nybyen

Områ­det med ferd­sels­for­bud i og ved Nyby­en.
Kart © Norsk Polar­in­sti­tutt / Sys­sel­man­nen på Sval­bard.

Skred­fa­re: deler av Lon­gye­ar­by­en eva­kuert

Yr.no vars­ler om mye vind fra sørøst, noe som min­ner om vær­si­tuas­jo­nen rett før og under den tra­gis­ke skre­du­lykken i desem­ber 2015. To men­nes­ker døde den gan­gen i sine hus.

Skredfare: evakueringer i Longyearbyen

Sys­sel­man­nen har ned­lagt ferd­sels­for­bud i den røde sonen i Lia ved Suk­ker­top­pen fra lør­d­ag kl. 8. Hus­e­ne på kar­tet i det røde områ­det ble øde­lagt av skre­det i 2015.
Kart © Norsk Polar­in­sti­tutt / Sys­sel­man­nen på Sval­bard.

Sys­sel­man­nen har reagert og ned­lagt ferd­sels­for­bud for 2 områ­der som man mener kan stå i fare. Det­te inklu­de­rer husrek­ka på øst­siden av vei­en i Nyby­en som lig­ger under Gru­vef­jel­let og deler av Lia som lig­ger rett ved Suk­ker­top­pen. Det var her at fle­re hus ble øde­lagt av skre­det noen dager før jul i 2015.

De som ikke har anled­ning til å orga­nis­e­re pri­vat innk­v­ar­te­ring kan hen­ven­de seg til Lokals­ty­ret.

Skredfare: evakueringer i Longyearbyen

Sone med ferd­sels­for­bud i Nyby­en.
Kart © Norsk Polar­in­sti­tutt / Sys­sel­man­nen på Sval­bard.

Sys­sel­man­nen gjør opp­merksom på den høye skred­fa­ren i ter­ren­get gener­elt. Varsom.no opp­gir fare­grad 3 («bety­de­lig») for Nor­dens­ki­öld Land, hvor Lon­gye­ar­by­en og Barents­burg lig­ger.

Sval­bard vak­sine­res

Reg­je­ri­n­gen har bes­lut­tet å prio­ri­te­re Sval­bard foran fast­lan­det med hen­syn til vak­sine­ring mot koro­na/­Co­vid-19. Bak­grun­nen er belast­nin­gen av bereds­kap­st­je­nes­te­ne som et lokalt utbrudd ville føre med seg. I et sånt til­fel­le ville Covid-19 pasi­en­ter måt­te flys til Trom­sø.

Svalbard prioriteres i vaksineprogrammet

Lon­gye­ar­by­en skal vak­sine­res så snart som mulig.

I førs­te omgang skal befol­knin­gen som er 45 eller eld­re vak­sine­res. Så langt ble bare eld­re men­nes­ker vak­sinert i tråd med det nas­jo­na­le vak­sine­rings­pro­gram­met.

Den ark­tis­ke ons­da­gen: fored­rags­se­ri­en fort­set­ter

For dere som fors­tår litt tysk: Bir­git Lutz og jeg vil fort­set­te med online Ark­tis-fored­rags­se­ri­en «den ark­tis­ke ons­da­gen» fra og med 17. mars.

Der arktische Mittwoch: 6 arktische Themenvorträge mit Rolf Stange und Birgit Lutz

Den ark­tis­ke ons­da­gen: 6 online fored­rag om Ark­tis.

Venn­ligst besøk den tyske vers­jo­nen av den­ne artik­kelen ved å trykke her eller ved å byt­te språk øverst på siden for fle­re detal­jer 🙂

Sol­fest: sola er kom­met til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en

8. mars fei­res tra­dis­jo­nelt sol­fest i Lon­gye­ar­by­en. På den­ne dagen ven­der sola til­ba­ke til byen etter fle­re måne­der med polar­natt og mør­ket­id. Er man hel­dig med været, kan man se sola i en liten stund midt på dagen ved den gam­le syke­hus­trap­pa i nær­he­ten av kir­ken. Van­lig­vis fei­res sol­fes­ten med en hel serie av kul­tu­rel­le begi­ven­he­ter, den såkal­te sol­fest­u­ken, men det ble det lite av i år på grunn av koro­na­kri­sen.

Solfest 2021, Longyearbyen

Sol­fest 2021 i Lon­gye­ar­by­en. Foto © Max Schwei­ger.

Max Schwei­ger er i Lon­gye­ar­by­en har tatt noen bil­der under dagens sol­fest.

Fak­tisk kan man se sola aller­e­de fle­re dager tid­li­ge­re fra den ned­re byde­len i nær­he­ten av Advent­fjor­den, men den­ne delen av Lon­gye­ar­by­en eksis­ter­te ikke når man begyn­te med sol­fest­tra­dis­jo­nen.

Hvert år får sol­fes­ten et nytt emblem basert på vin­ne­ren i en kon­kurran­se i byens bar­ne­ha­ger. Årets vin­ner illus­tras­jo­ner situas­jo­nen på en flått måte.

Solfest 2021 Longyearbyen, emblem

Årets emblem for sol­fest­u­ka. Foto © Max Schwei­ger.

Der­med er det slutt med polar­natt og mør­ket­id for den­ne vin­te­ren. Lys­et ven­der til­ba­ke etter en lang og mørk peri­ode. Vi får bare håpe at hele ver­den får snart fei­re sol­fest etter den mør­ke koro­na-tiden.

Mann ska­det og isbjørn skutt i Mohn­buk­ta

Tid­lig i dag ble en mann ska­det under et isbjørn­an­grep i Mohn­buk­ta på Spits­ber­gens øst­kyst. Bjør­nen ble skutt og drept, som Sys­sel­man­nen med­de­ler.

De to men­ne­ne var med to snø­mo­bi­ler på isen i Mohn­buk­ta for å måle ist­juk­kel­sen. Beg­ge to er ansat­te i det loka­le film­sels­ka­pet Jason Roberts Pro­duc­tions. Bjør­nen skal ha nær­met seg ube­mer­ket og gikk bak­f­ra til angrep. Man­nen som ble angre­pet ble ska­det. Den and­re man­nen skjøt isbjør­nen.

Isbjørn skutt i Mohnbukta på Svalbard

Isbjørn på isen i Mohn­buk­ta (arkiv­bil­de).

Sys­sel­man­nen var raskt ute med heli­ko­pter­et og på plass med poli­ti- og red­nings­styr­ker. Den ska­de­te man­nen ble straks frak­tet til syke­hu­set i Lon­gye­ar­by­en. Ska­dene skal være let­te.

Beg­ge to som var invol­vert i hen­dels­en skal være lokal­folk med mye fel­t­erfa­ring. Sys­sel­man­nen har rutine­mes­sig oppret­tet sak. Isbjørn er total­fre­det på Sval­bard.

Store Nor­ske for­ven­ter å avs­lut­te med kull­drift i gruve 7 i 2028

Kull er ingen ener­gi­kil­de med stor fremt­id. Det­te er også til­fel­let på Sval­bard, selv om kull er fort­satt i bruk som hoved­e­ner­gi­kil­de i de fles­te av boset­nin­ge­ne som fort­satt fin­nes i dag. Det job­bes med en ny ener­giløs­ning i Lon­gye­ar­by­en. Det er fort­satt ikke helt klart hvil­ken ener­gi­kil­de eller hva slags kom­bi­nas­jon av ener­gi­kil­der som man vil bru­ke, men en ny løs­ning skal være på plass innen 5 år.

Kull for­ven­tes ikke å spil­le en stor rol­le i den nye løs­nin­gen, og der­for har ledel­sen i Store Nor­ske Spits­ber­gen Kul­kom­pa­ni iføl­ge Sval­bard­pos­ten bes­lut­tet å avvik­le kull­drif­ten i gruve 7, Nor­ges sis­te kull­gruve som fort­satt er i drift, nå dagens ener­gi­verk er ned­lagt. Det betyr at man kan for­ven­te at norsk kull­drift på Sval­bard vil bli his­to­rie fra og med 2028. Store Nor­ske reg­ner med en to års oppryd­ding­s­pe­ri­ode etter ned­leg­gel­sen av gruve 7.

Gruve 7: norsk kullgruvedrift på Svalbard nedlegges i 2028

Gruve 7 ved Lon­gye­ar­by­en: norsk kull­gru­ve­drift på Sval­bard for­ven­tes ned­lagt for godt i 2028.

Samt­idig satser sels­ka­pet på vekst og nye job­ber innen nye ener­giløs­ning i Lon­gye­ar­by­en og and­re steder i nord, samt logis­tikk og eien­dom i Lon­gye­ar­by­en.

Store Nor­ske er aller­e­de kom­met langt med oppryd­din­gen i Sveagru­va, som i man­ge år har vært Nor­ges størs­te gru­ve­bo­set­ning på Sval­bard. Der­med er det godt mulig at Russ­er­ne i Barents­burg vil i en peri­ode ble de enes­te som dri­ver med kull. Fle­re gan­ger ble slut­ten av den rus­sisk gru­ve­drif­ten aller­e­de for­ut­sagt med for­skjel­li­ge slags dato som nå aller­e­de er his­to­rie. Men det er rime­lig å anta at kull­pro­duks­jo­nen vil hel­ler ikke i Barents­burg fort­set­te mye uto­ver 2030, om det blir så langt i det hele tatt.

40 mil­lio­ner til rei­se­li­vet på Sval­bard, 65 % tap i omset­ning

Loka­le tur­ope­ra­tø­rer sli­ter med en hal­ve­ring av gjes­te­tall og omset­nings­tap av 65 % i gjen­noms­nitt, et tall som kan være enda stør­re i noen til­fel­ler. Noen bedrift­er ville gle­de seg over igjen­væ­ren­de omset­nin­ger av 35 % sam­men­li­gnet med året før. Det er for tiden bare turis­ter fra fast­lan­det som kom­mer til Lon­gye­ar­by­en, men også her er strøm­men svært begren­set.

Longyearbyen reiseliv korona

Vin­ter­se­song på Sval­bard:
vil stort sett ikke skje i år hel­ler.

Men loka­le rei­se­livs­be­drift­er kan i det mins­te se frem til tils­kudd på 40 mil­lio­ner kro­ner fra Oslo, noe man håper vil bidra til at bedrif­te­ne over­le­ver slik at kom­pe­tan­se og uts­tyr kan tas i bruk igjen sna­re­st­mu­lig når Sval­bard, Nor­ge og ver­den leg­ger koro­na-mør­ket­iden bak seg.

Den «ark­tis­ke ons­da­gen» fort­set­ter med et fored­rag om Mosaic-ekspe­dis­jo­nen

Fored­rags­se­ri­en «den ark­tisk ons­da­gen» med 6 online pre­sen­tas­jo­ner av Bir­git Lutz og Rolf Stan­ge er nu gått av sta­belen – men det var ikke det hele! Arran­ge­mentet har vist seg å fun­ge­re vel­dig bra og det har skapt mye gle­de både hos publi­kum og hos oss, og der­for er det ikke aktuelt bare å slut­te her nå nå.

Mosaic-ekspedisjonen med isbryteren Polarstern er temaet for det neste foredraget

Mosaic-ekspe­dis­jo­nen med isbry­te­ren Polar­stern blir temaet av det nes­te fored­ra­get, 3. mars, i seri­en «den ark­tis­ke ons­da­gen».

Bir­git og jeg er da ikke de enes­te som har noe å fortel­le om Ark­tis. Udo Zöphel kom­mer med et bid­rag og snak­ker om sine opp­le­vel­ser og even­tyr under Mosaic-ekspe­dis­jo­nen med isbry­te­ren Polar­stern som i fjor vin­ter drev med isen over Pol­ha­vet. Klikk her for fle­re opp­ly­s­nin­ger om det­te fored­ra­get. Fored­ra­get blir på tysk.

Etter en liten pau­se vil Bir­git og jeg fort­set­te med seri­en sene­re i mars.

Lon­gye­ar­by­en ski­ma­ra­ton avlyst

Lon­gye­ar­by­en ski­ma­ra­ton som var plan­lagt den 17. april ble nå avlyst den and­re gan­gen på råd. Sval­bard Turn så ikke noe annet valg med tan­ke på koro­na­si­tuas­jo­nen. I til­legg til skuf­fel­sen kom­mer mye admi­nis­tras­jon og fin­an­si­el­le tap for Sval­bard Turn. Lon­gye­ar­by­en taper et arran­ge­ment som er blitt stort og vik­tig i de sis­te åre­ne, med man­ge hundre del­ta­ke­re fra Nor­ge og man­ge and­re land som den loka­le rei­se­livs­brans­jen kun­ne reg­ne med til og med 2019, den sis­te mara­to­nen som hit­til fak­tisk gikk av sta­belen.

Longyearbyen skimaraton: avlyst på grunn av korona

Sval­bard ski­ma­ra­ton i Lon­gye­ar­by­en ble nå avlyst and­re gang på råd på grunn av koro­na.

Sval­bard Turn satser nå på kon­vens­jo­nell mara­ton som er plan­lagt den 5. juni. Påmel­dte til årets ski­ma­ra­ton kan ombo­ke til nes­te ski­ma­ra­ton, 23. april 2022. Det inklu­de­rer man­ge som skul­le ha vært med i fjor, i 2020.

Reg­je­ri­n­gen for­len­ger stren­ge krav for crui­seskip

Reg­je­ri­n­gen med­de­ler at de stren­ge kra­ve­ne for skips­ba­sert turis­me for­blir i kraft til og med slut­ten av april.

De fles­te tur­ope­ra­tø­rer som dri­ver med fler­d­ags­kyst­crui­se på Sval­bard måt­te kan­sel­le­re hele seson­gen i 2020. Det var bare noen få skip inklu­dert Cape Race, Ori­go og Le Bore­al som gjen­nom­før­te noen crui­se med strik­te hygie­ne­reg­ler og uten pro­blemer med koro­na (Sars­Cov-2, Covid19). Men utbrud­det på Hur­tig­ru­ten­ski­pet Roald Amund­sen viser klart at det er van­skel­ig å sten­ge et virus ut.

Blant restriks­jo­nene er en reduks­jon av pas­sas­jer­ka­pa­si­te­ten med 50 %, noe som gjør det umu­lig for man­ge skipseie­re å dri­ve øko­no­misk virksom­het. Crui­se med skip som har kapa­si­tet til mer enn 200 pas­sas­je­rer er gener­elt ikke til­latt. Det vil, som en kun­ne for­ven­te, gjel­de uto­ver våren. Besøk Lovdata.no for mer informas­jon om gjel­den­de regel­verk.

Origo, Svalbard

MS Ori­go: et av få skip som gjen­nom­før­te fler­d­ags-kyst­crui­se på Sval­bard i 2020.

Reg­je­ri­n­gen vil utta­le seg til og med 1. mai om en even­tu­ell for­len­gel­se eller til­pas­ning av kra­ve­ne.

Test­krav for rei­sen­de, rei­se­liv i van­skel­ig far­vann

Test­krav for rei­sen­de: van­skel­ig i praks­is

Krav om koro­na­test­ing som gjel­der alle rei­sen­de til Sval­bard ser ut til å være litt av en spon­tan idé: i praks­is­sen ska­per den en god del van­skel­i­ghe­ter. Kra­vet ble inn­ført sis­te fre­d­ag. Nå må alle som rei­ser til Lon­gye­ar­by­en ha nega­tiv koro­na­test som må ikke være eld­re enn 24 timer. Var­sel om kra­vet ble gitt ikke før tors­dag etter­mid­dag, bare noen timer før den tråd­te i kraft. Hver­ken Sys­sel­men­ner eller Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re ble infor­mert på for­kant.

Det er så vidt mulig å få tak i hur­tig­test på fly­plas­sen i Trom­sø, men test­s­tas­jo­nen skal snart ned­leg­ges iføl­ge Sval­bard­pos­ten. Der­med er det bare adgang til PCR-test, men da tar det gjer­ne opp til 3 dager til man får resul­tat, noe som åpen­bart ikke hol­der mål i den­ne sam­men­hen­gen.

Koronatest, Svalbard

Koro­na­test kre­ves på rei­sen opp til Sval­bard.

Fra offi­si­ell side heter det at alle rei­sen­de at selv ans­var­lig for å få test­re­sul­tat på plass tid­lig nok før avrei­se, noe som vil i praks­is bety at man må planl­eg­ge rei­se med over­nat­ting, uten garan­ti at det hol­der med det. Da spil­ler det nep­pe en rol­le at man må selv beta­le for å bli tes­tet.

Tur­ope­ra­tø­rer i Lon­gye­ar­by­en vars­ler om per­mit­te­ring

Det fin­nes nes­ten ingen internas­jo­nal tra­fikk til Lon­gye­ar­by­en. Rei­sen­de til Sval­bard er bare fast­bo­en­de og turis­ter fra fast­lan­det, og sist­nevn­te kom­mer i tall som kan anses som home­o­pa­tisk sam­men­li­gnet med det brans­jen var vant til til og med 2019. Store loka­le tur­ope­ra­tø­rer har nå vars­let om per­mit­te­ring. Hur­tig­ru­ten Sval­bard snak­ker om å sen­de omt­rent 40 av 100 del­vis eller 100 % hjem, mens Sval­bard Adven­tures per­mit­te­rer 20 av 70 ansat­te med 50 %. Det er usik­kert nå dis­se kan begyn­ne å job­be igjen fullt. Van­lig­vis er febru­ar star­ten av den vik­ti­ge vin­ter-hoveds­e­son­gen.

Støtte­ord­nin­ge­ne ikke rea­lis­tisk

John Einar Lockert, leder i Sval­bard Adven­tures, føler seg «holdt for narr», som han sier til Sval­bard­pos­ten. Bedrift­er taper adgang til offent­li­ge pen­ger ved å hol­de hotel­ler etc. åpent, mens det fin­nes til­bud om støt­te til omstil­lin­ger, noe de fles­te bedrif­te­ne for tiden ikke har øko­no­mi til uan­sett. Spon­ta­ne krav om koro­na­test­ing for rei­sen­de som sis­te uke opp­le­ver Lockert hel­ler ikke som hjelp­som.

Turisme i vanskelig farvann

Rei­se­li­vet er i van­skel­ig far­vann, og det er lite i sik­te om gjør ting bed­re.

Man­ge selvs­ten­di­ge gui­der står ute i storm og regn

Man­ge gui­der er ikke ansat­te, men job­ber på oppd­rag, seson­ba­sert og gjer­ne for for­skjel­li­ge oppd­rags­gi­ve­re. Det er dis­se som blir gjer­ne glemt når det er snakk om støtte­ord­nin­ger. Som and­re selvs­ten­di­ge tje­nes­tey­te­re opp­le­ver man­ge gui­der van­skel­i­ge tider. Man­ge prø­ver å fin­ne løs­nin­ger i and­re nærin­ger, eller er avhen­gi­ge av part­ner, fami­lie og ven­ner.

Stren­ge­re reg­ler for inn­rei­se; koro­na test kre­ves før rei­se til Sval­bard

Som man­ge and­re land har også Nor­ge inn­ført restriks­jo­ner på inn­rei­se spe­sielt for rei­sen­de fra land med høye smit­tetall med nye vari­an­ter av koro­na-virus­et, iføl­ge en pres­se­mel­ding fra reg­je­ri­n­gen.

Corona-karantene, Svalbard

Gjel­der hele Sval­bard: koro­na-karan­te­ne.
Nå er det også plikt for å tes­te seg på koro­na for til­rei­sen­de før rei­se til Sval­bard (foto­mon­tas­je).

Siden i dag (fre­d­ag, 28.1.) er rei­sen­de til Sval­bard også forp­lik­tet til å tes­te seg innen 24 før avrei­se. Det­te må skje på fast­lan­det. Det må alt­så skje på fast­lan­det.

Iføl­ge Knut Sel­mer, smit­tevern­le­ge ved Lon­gye­ar­by­en syke­hus som snak­ket med Sval­bard­pos­ten, hol­der det også med en hur­tig­test.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.05.2024 klokken 19:15:47 (GMT+1)
css.php