spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Års-Arkiv: 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Reg­je­rin­gen for­be­re­der ser­ti­fi­se­ring for Sval­bard­gui­der

Med Nærings- og fis­ke­r­i­de­par­te­men­tet og Jus­tis- og bereds­kaps­de­par­te­men­tet er det to eta­ter som job­ber med nytt regel­verk for turisme på Sval­bard. Gui­de­nes stil­ling ser ut til å spil­le en vik­tig rol­le i de nye reg­le­ne. Gui­den står sen­tralt i rei­se­li­vet på Sval­bard i sin hel­het. Den står sen­tralt ansvar­lig for sik­ker­het, en god og gje­r­ne lære­rik opp­le­vel­se og for over­hol­del­sen av lovens, brans­jens og fir­ma­ets krav til sik­ker­het og vern av natur, dyre­liv og kul­tur­min­ner.

Sval­bard­gui­den: et sen­tralt yrke i årtier, men ikke bes­kyt­tet

Da kan man begy­n­ne å und­re seg over at et yrke som står så sen­tralt i så rele­van­te sam­men­heng i en næring som er mer enn hund­re år gam­mel* og som som har utvi­klet seg på et indus­tri­elt nivå både lokalt og inter­nas­jo­nalt i fle­re årtier ikke er bes­kyt­tet. Alle og enhver kan til­by gui­detje­nes­ter. Det har selvføl­ge­lig vært en del vur­de­rin­ger og frems­tøt å ser­ti­fi­se­re gui­der både lokalt (Visit Sval­bard) og inter­nas­jo­nalt, fra pri­va­te (PTGA) og sik­kert ikke minst spil­ler AECO (Asso­cia­ti­on of Arc­tic Expe­di­ti­on Crui­se Ope­ra­tors) en vik­tig rol­le i utvik­lin­gen. Man­ge akti­ve gui­der har brukt PTGA for å få tak i ser­ti­fi­ka­ter som de kan bru­ke når de søker om jobb.

*Regel­mes­si­ge, kom­mer­si­el­le Spits­ber­gen­crui­se fin­nes siden Wil­helm Bades førs­te crui­se i 1891.

Guide med turister og hvalrosser på Svalbard

Turis­ter obser­ve­rer hval­ros­ser på Sval­bard: gui­den skal sik­re en god opp­le­vel­se uten forstyr­rel­ser av dyre­li­vet.

Men pro­b­le­met er at det fin­nes så langt ingen ser­ti­fi­se­ring som er godkjent av sta­ten. Det er uklart hvem som kan utstil­le ser­ti­fi­ka­ter, hvilke krav det stil­les til ser­ti­fi­se­ring og hvor­dan dis­se skal veri­fi­se­res.

Reg­je­rin­gen job­ber med ser­ti­fi­se­ring av Sval­bard­gui­der

Her øns­ker reg­je­rin­gen å skape kla­re for­hold. I førs­te omgang bes inter­es­ser­te par­ter å kom­me med ins­pill, og så vil reg­je­rin­gen utar­bei­de et fores­lag til et regel­verk som skal bli lagt ut for høring i løpet av høs­ten.

Det er man­ge som vil kun­ne dra nyt­te fra et godt gjen­nom­tenkt regel­verk, ikke mindst gui­de­ne selv. Arbei­ds­for­hol­de­ne i brans­jen har blitt kri­ti­sert i de sis­te åre­ne. Det er enkelt å gi erfar­ne gui­der spar­ken så snart de kre­ver for mye så langt unge kol­le­ga­er står i kø for å job­be for litt lom­me­pen­ger hvis en sesong av even­tyr i Ark­tis fris­ter. Det­te er klart vel­dig uhel­dig med tan­ke på en sunn og bære­kraf­tig struk­tur i brans­jen som skal sik­re opp­le­vel­ser med høy kva­li­tet og ikke mindst gode arbei­ds­p­las­ser.

Man­ge kan dra nyt­te: turis­ter, hele rei­se­livs­brans­jen, mil­jøet – og gui­de­ne

Uto­ver det har man­ge gui­der brukt mye tid og res­sur­ser på ser­ti­fi­ka­ter uten å kun­ne være sik­ker på om dis­se noen­sin­ne aksep­te­res fra offi­si­ell side. Enhver inn­sa­ts i sam­men­heng med kva­li­fi­se­ring er i utgangs­punk­tet uten tvil meningsfyll, men hvis det drei­er seg først og fremst om en res­surs­kre­ven­de byrå­kra­ti­sk pro­sess for å doku­men­te­re kunns­kap og fer­di­ghe­ter som en har brukt i yrkes­li­vet hver dag i man­ge år, uten å kun­ne være sik­ker på at resul­ta­tet vil bli godkjent av rele­van­te par­ter, kan saken fort bli litt kje­de­lig.

Sval­bard får vaksi­ne

Pro­gram­met med vaksi­ne­ring av Sval­bards vok­sen befol­k­ning går for­an med store skritt. Så langt er SARS-CoV-2 virus­et ikke blitt påvist lokalt, noe som kan nes­ten forund­re med tan­ke på utvik­lin­gen på fast­lan­det og tra­fik­ken til Lon­gye­ar­by­en. Det er ikke få turis­ter som til­syn­ela­ten­de tror at de ikke behø­ver å bru­ke munn­bind eks­em­pel­vis i butik­ker.

Nor­ge har valgt å prio­ri­te­re Sval­bard i det nas­jo­na­le vaksi­ne­pro­gram­met med bak­grunn i de store pro­ble­me­ne et lokalt utbrudd vil kun­ne skape. Prio­ri­te­rin­gen gjel­der hele Sval­bard og inklu­de­rer der­med blant annet Bar­ents­burg, Ny-Åle­sund og forsk­nings­stas­jo­nen i Horn­sund.

Vaksinering mot korona-viruset

«You shall not pass!»
Lon­gye­ar­by­ens og hele ver­dens stra­te­gi mot koro­na-virus­et.
Ikke Sval­bard, men en annen fan­tas­ti­sk ver­den.
Eget verk, basert på en tegning av Gon­za­lo Ken­ny.
(Ori­gi­nalsce­nen i «Rin­ge­nes Her­re» inklu­de­rer en slags «virus» som er litt stør­re og forårsa­ker vel­dig akut­te beten­nel­ser 🙂 )

Så langt er det i over­kant av 1400 per­so­ner som har fått vaksi­ne på Sval­bard, 90 av dem beg­ge to doser som kre­ves for best­mu­lig bes­kyt­tel­se, som Sval­bard­pos­ten beret­ter. Opp til 500 er for­ven­tet til å bli vaksi­nert i dag (tors­dag, 6. mai), noe som betyr at de fles­te voks­ne på Sval­bard har fått minst én vaksi­ne­do­se.

Sval­bard rundt med SV Anti­gua (23.6.-11.7.): avlyst pga koro­na

Den­ne kan­sel­las­jo­nen betyr tøf­fe nyhe­ter: den lan­ge, store turen Sval­bard rundt med SV Anti­gua f.o.m. 23. juni t.o.m. 11. juli 2021 er avlyst. Del­ta­ker­ne vil nå bli kon­tak­tet av Geo­gra­phi­schen Rei­se­ge­sell­schaft.

Vi var på det­te tids­punk­tet nødt til å ta en avgø­rel­se sam­men med skipseie­ren, neder­lands­ke Tall­ship Com­pa­ny. Den nåvæ­ren­de utvik­lin­gen av koro­na­si­tuas­jo­nen samt rela­ter­te rei­se­re­striksjo­ner gjør det umu­lig å gå ut ifra at den­ne turen kan gjen­nom­fø­res.

Svalbard med Antigua: avlyst pga korona

Sval­bard med Anti­gua, 23. juni – 11. juli: avlyst pga koro­na.

Nå gjel­der det å krys­se fin­gre­ne at vi kan kjø­re ture­ne sene­re den­ne som­me­ren, i august og sep­tem­ber. Her er det fort­satt håp, men selvføl­ge­lig er ingen­ting gitt på nåvæ­ren­de tids­punkt.

Det sier seg selv at alle som øns­ker å rei­se, spe­sielt inter­nas­jo­nalt, bør ta den førs­te anled­nin­gen å få vaksi­nen mot koro­na. Ingen­ting er gitt, men er ikke uri­me­lig å anta at Nor­ge i førs­te omgang åpner for inn­rei­se og muli­gens del­ta­kel­se i kyst­crui­se for dem som er vaksi­nert.

Hun­de­s­le­delø­pet «Trap­pers Trail» gikk av sta­be­len

Det fin­nes gle­de­li­ge offent­li­ge arran­ge­men­ter som fak­ti­sk fin­ner sted også under koro­na­ti­der! En kan da jo også nep­pe ten­ke seg bed­re ven­ti­las­jon og avstand enn under et løp med hun­de­s­le­de.

Det er Lon­gye­ar­by­en Hun­de­klubb som har i man­ge år stått bak den­ne loka­le tra­dis­jo­nen. Trap­pers Trail er et løp for lokal­be­fol­k­nin­gen, hvor fast­bo­en­de med­lem­mer i klub­ben del­tar. Det er et løp, men uto­ver det også en sosi­al begi­ven­het.

Trappers Trail: hundesledeløp, Longyearbyen Hundeklubb

Star­ten til Trap­pers Trail: det tra­dis­jo­nel­le hun­de­s­le­delø­pet arran­ge­res av hun­de­klub­ben i Lon­gye­ar­by­en for med­lem­mer i lokal­be­fol­k­nin­gen.

Løpet går tra­dis­jo­nelt over to dager, og ruten kre­ver ganske mye fra del­ta­ker­ne både på fire og på to bein. På dag en går den 40 kilo­me­ter lan­ge turen fra Lon­gye­ar­by­en via Toda­len og Bøda­len til Cole­s­buk­ta, hvor hun­de­klub­ben har en egen hyt­te. Her overn­at­ter del­ta­ker­ne og ven­ner på telt og så går turen til­ba­ke til byen på dag to via Farda­len og Lon­gyear­breen. Med 30 km er til­ba­ke­tu­ren litt kor­te­re, men Fard­als­bak­ken fra Farda­len opp til Lon­gyear­breen er ganske bratt og kre­ver alt fra hun­der og men­nes­ker, før det går sak­te nedo­ver på Lon­gyear­breen og til­ba­ke til byen.

Trappers Trail: hundesledeløp, Longyearbyen Hundeklubb

Trap­pers Trail: den førs­te etap­pen tar del­ta­ker­ne til Cole­s­buk­ta, hvor Lon­gye­ar­by­en Hun­de­klubb har hyt­ta Bikkje­bu. Her overn­at­ter del­ta­ker­ne på telt
(arkiv­bil­de).

Løpet er årets høy­de­punkt for man­ge med­lem­mer i Lon­gye­ar­by­en Hun­de­klubb og man­ge loka­le tils­kue­re. Hele arran­ge­men­tet fore­går uten­dørs og der­med lot det seg gjø­re også under koro­na­be­tin­gel­ser.

Trap­pers Trail: bil­de­gal­le­ri

Max Schwei­ger var tils­tede og tok en del bil­der. Tusen takk, Max!

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Ark­tis online-fore­drag «Ark­ti­sk ons­dag» med Tho­mas Ulrich

Det begy­n­te med noen enkel­te fore­drag i novem­ber og desem­ber, og i janu­ar begy­n­te Bir­git Lutz og jeg å samar­bei­de ved å orga­nise­re en serie med online-fore­drag, den så-kal­te «ark­ti­s­ke ons­da­gen». Nes­te ons­dag, 28. april, kom­mer den forelø­pig sis­ten kvel­den i den aktu­el­le seri­en med den sveits­is­ke polar-even­ty­re­ren Tho­mas Ulrich som tar oss med på tur opp til sel­ves­te nord­po­len. «Arc­tic Solo» er his­to­ri­en til en eks­pe­dis­jon som tok Tho­mas til hans egne gren­ser. Det er også his­to­ri­en om hvor­dan man kan fort­set­te fra en til­syn­ela­ten­de uts­ik­ts­løs situas­jon – med enda mer ster­ke enn før.

Thomas Ulrich: Arctic Solo, online foredrag

Tho­mas Ulrich: «Arc­tic Solo». Et dra­ma­ti­sk even­tyr som høy­de­punkt i den ark­ti­s­ke online-fore­drags­se­ri­en «Den Ark­ti­sk Ons­da­gen».

Bir­git og jeg gikk inn i for­skjel­li­ge geo­gra­fis­ke og his­to­ris­ke områ­der, med bid­rag av ven­ner som Udo Zoephel (MOSAiC-expe­dis­jo­nen), San­dra Wal­ser (Hans Beat Wieland/Wilhelm Bade) og Hen­ry Páll Wul­ff (Island), med fokus på informas­jon og bak­grunn. Den­ne gan­gen blir det mer even­tyr­lig når vi drar på nord­pol-eks­pe­dis­jon med Tho­mas Ulrich. Vi ser frem til en spen­nen­de kveld og håper at det er man­ge som blir med!

Fore­dra­get hol­des på tysk. Trykk her for bil­let­ter.

Thomas Ulrich: Arctic Solo, online foredrag

I fore­dra­get «Arc­tic Solo» blir det mye is, kul­de og helt sik­kert en eller annen isbjørn.

Pros­jek­tet «Den Ark­ti­s­ke Ons­da­gen» har gått med mye dyna­mikk i en tid som ellers har vært og fort­satt er en van­ske­lig peri­ode for oss i rei­se­li­vet. En hje­r­te­lig takk til alle som har vært med! Fore­dra­get på ons­dag (28.4.) blir forelø­pig det sis­te, og så tar vi en leng­re pau­se uto­ver som­me­ren for­di både Bir­git og jeg har and­re pros­jek­ter å hen­ge fin­gre­ne i. Og så håper vi fort­satt at vi kan kjø­re noen turer sene­re i seson­gen.

Tho­mas Ulrich: Arc­tic Solo (online fore­drag)

Noen inn­trykk fra Tho­mas Ulrichs artkti­s­ke even­tyr. Bli med på ons­dag!

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tor­ske­k­ri­gen i Bar­ents­ha­vet: Nor­ge og EU trap­per opp

Det har i fle­re år vært ueni­ghe­ter mel­lom Nor­ge og EU om ret­ti­ghe­ter til å utnyt­te res­sur­sene i Sval­bards far­vann, men nå trap­per beg­ge sider opp og tonen blir skar­pe­re.

Strids­ob­jekt: fis­kek­vo­ter i Bar­ents­ha­vet etter bre­x­it

I for­grun­nen drei­er saken seg om spørsmå­let av kvo­ter etter Stor­bri­tan­nia for­lot EU. Nor­ge har truk­ket Stor­bri­tan­ni­as kvo­te av meng­den som EU-fis­ke­bå­ter er til­latt å ta i dag, som NRK beret­ter. Det vil si at EU kan ta 17.885 tonn, mens Bri­te­ne har kvo­ter opp til 5.000 tonn. Men det vil ikke si seg enig i. EU har valgt å til­de­le seg selv en kvo­te på 28.431 tonn, noe som Nor­ge ikke aksep­te­rer. EU-lede­re mene­re at den nor­ske frem­gangs­må­ten er vil­kår­lig og dis­kri­mi­ne­r­en­de.

Beg­ge sider har nå trap­pet opp og orde­ne blir skar­pe­re. Det heter både i Brussel og i Oslo at man er for­be­redt på å ta være på sine ret­ti­ghe­ter. Førs­tes­tats­ad­vo­kat Lars Fau­se sier at «nor­sk poli­ti og kyst­vakt er godt rus­tet og for­be­redt på å hånd­te­re even­tu­el­le kon­flik­ter» på van­lig måte, noe som inklu­de­rer bes­la­geg­gel­se av fis­kef­ar­tøy og fangst.

Torsk, Svalbard

Tor­sk fra Isfjor­den. Men i «tor­ske­k­ri­gen» mel­lom Nor­ge og EU er det snakk om litt stør­re meng­der.

Pro­b­le­met: Sval­bard­trak­ta­ten

Men i kje­r­nen lig­ger pro­b­le­met nok litt dype­re en noen tusen tonn tor­sk: det hand­ler om tol­k­nin­gen av Sva­bard­trak­ta­ten. Her heter det i Art. 2: «Alle de høie kon­tra­he­ren­de par­ters skib og under­såt­ter skal ha like rett til fis­ke og jakt innen de områ­der som er nevnt i arti­kel 1 og deres ter­ri­to­ria­le far­vann.» De fles­te europeis­ke land har signert trak­ta­ten.

Pro­b­le­met er at det fin­nes for­skjel­li­ge opp­f­at­nin­ger om hvor­dan «ter­ri­to­ria­le far­vann» må defi­ne­res i Sval­bard-sam­men­heng. I his­to­ris­ke tider plei­de sta­ter å gjø­re krav på far­van­net til og med 3 mil uten­for kys­ten (et gam­mel­dags kanonskudd). Det var ikke før i 1921 at reg­je­rin­ger begy­n­te å gjø­re krav på far­van­net opp til 12 mil ut. Glo­balt sett er det fak­ti­sk fort­satt mind­re klart enn man kanskje for­ven­ter, men uan­satt er alle eni­ge i det­te: Sval­bard­trak­ta­ten gjel­der i Sval­bards ter­ri­to­ri­al­far­vann som inklu­de­rer alt som lig­ger innen­for 12 mil ut fra kys­ten. Her sik­rer trak­ta­ten alle land like rett til fis­ke osv.

Men saken blir van­ske­li­ge­re når det hand­ler om den «øko­no­mis­ke sonen», som strek­ker seg så langt ut som 200 mil fra kys­ten. Fol­ke­retts­lig sett ble den øko­no­mis­ke sonen ikke defi­nert før i 1982 med De foren­te nas­jo­ners havretts­kon­vens­jon. Basert på art. 1 i Sval­bard­trak­ta­ten gjør Nor­ge krav på den øko­no­mis­ke sonen rundt Sval­bard, men står fast ved at art. 2, som gir and­re trakt­at­land like ret­ti­ghe­ter, ikke gjel­der. Det­te er ikke alle and­re land eni­ge i.

Kystvakt, Svalbard

Kyst­vak­ten hånd­he­ver nor­sk suver­e­ni­tet i Sval­bards far­vann. Nå er det opp­lagt til uhyg­ge­li­ge møter mel­lom kyst­vak­ten og europeis­ke fis­ke­bå­ter.

Sval­bard­trak­ta­ten og den øko­no­mis­ke sonen

Uav­hen­gig av om man mener at Sval­bard­trak­ta­tens artikkel 2 gjel­der i den øko­no­mis­ke sonen eller ikke er det egent­lig ingen tvil på at fis­ke­bå­ter fra EU eller tred­je­land må aksep­te­re nor­sk rett i det­te far­van­net. Men spørsmå­let er hvor­dan Nor­ge balan­se­rer ret­ti­ghe­te­ne som EU og and­re land får mot nor­ske kvo­ter: etter lik­e­be­hand­lings­prinsip­pet (hvis Sval­bard­trak­ta­tens artikkel 2 gjel­der) eller eks­klu­sivt.

Et kom­pleks spørsmål. Det som åpen­bart mang­ler er en insti­tus­jon som tol­ker Sval­bard­trak­ta­ten hvis det er behov og som er aksep­tert av alle par­ter. Reg­je­rin­gen i Oslo står fast ved at ansva­ret for å tol­ke trak­ta­ten lig­ger ute­luk­ken­de i Nor­ge. Men det er Brussel ikke enig i.

Mens sli­ke poli­ti­s­ke og retts­li­ge spørsmål lig­ger åpne – i hvert fall for noen av de berør­te par­te­ne – trap­per beg­ge sider opp og gjør seg klar til kon­flikt. Tils­kue­ren føl­ger med og er for­bau­set.

Vol­dut­sat­te kvin­ner på Sval­bard kan være i en mye van­ske­li­ge­re posis­jon enn på fast­lan­det

Kri­se­sen­te­ret Trom­sø er bekym­kret, som NRK skri­ver: vol­dut­sat­te kvin­ner kan være i en mye van­ske­li­ge­re posis­jon enn på fast­lan­det.

Bak­grunn: Sval­bard­trak­ta­ten

Det­te har i bak­grun­nen med Sval­bard­trak­ta­ten å gjø­re. Siden den har trådt i kraft i 1925, har den regu­lert adgan­gen til Sval­bard for uten­lands­ke stats­bor­ge­re i utgangs­punkt uten begrens­nin­ger. Ingen tren­ger visum eller opp­hold­still­atel­se for å bo og job­be på Sval­bard (men tred­je­lands­bor­ge­re tren­ger even­tu­elt et Schen­gen-visum for å kom­me seg dit eller hjem igjen).

Iføl­ge det­te gjel­der utlen­dingslo­ven hel­ler ikke på Sval­bard. Og den­ne loven regu­le­rer adgang av uten­lands­ke vold­so­f­re til støt­te fra kri­se­sen­ter, advo­kat osv. Blant annet gir den­ne loven adgang til at de kan søke om opp­hold­still­atel­se uav­hen­gig av den nor­ske part­ne­ren.

Men den­ne loven gjel­der ikke på Sval­bard og der­med er det hel­ler ikke adgang til den­ne typen støt­te lengst i nord. Det­te betyr at uten­lands­ke kvin­ner som er blitt utsatt for vold i nære relas­jo­ner er i en vel­dig avhen­gig situas­jon. Er de ikke i stand til å kla­re seg selv fin­an­sielt, kan det bety at de blir nødt til å for­la­te Sval­bard og rei­se til hjem­lan­det. Men det er gje­r­ne fat­ti­ge land med mind­re sta­bi­li­tet i sam­fun­net. Det er rime­lig å anta at en kvin­ne som har valgt å flyt­te eks­em­pel­vis fra Filip­pi­ne­ne til Sval­bard har hatt sine grun­ner for å gjø­re det og ikke øns­ker å flyt­te til­ba­ke. Hvis hun har barn som ikke har noe for­hold til hjem­lan­det blir saken enda van­ske­li­ge­re. Resul­ta­tet kan være at vol­dut­sat­te kvin­ner ser seg nødt til å for­bli i et vol­de­lig par­for­hold leng­re en de kanskje had­de aksep­tert den sam­me situas­jo­nen på fast­lan­det.

Longyearbyen

Lon­gye­ar­by­en er, for det fles­te, et godt og tryggd sted å bo. Men ikke for alle, og livet kan være enda van­ske­li­ge­re for noen enn and­re steder.

En advo­kat som job­ber med berør­te kvin­ner kom­men­te­rer det­te på den­ne måten: «Det vir­ker også som om Sval­bard er nor­sk når det pas­ser oss at det er nor­sk, og så er det plut­se­lig ikke nor­sk når det ikke pas­ser.»

To til­fel­ler av fami­lie­vold kjent til poli­tiet siden janu­ar 2020

To til­fel­ler av fami­lie­vold er blitt kjent til poli­tiet siden janu­ar 2020. Sys­sel­mann Kjers­tin Askholt påpe­ker at de blir følgt opp av poli­tiet best­mu­lig og på sam­me måte som på fast­lan­det. Uto­ver det­te sier hun seg uenig i den poli­ti­s­ke dimens­jo­nen av saken: «Jeg tror det også vil være sånn for nord­menn som kom­mer til and­re land. Hvis man ikke har et avklart for­hold til leng­re opp­hold­still­atel­se i det lan­det, vil man måt­te hånd­te­re sli­ke saker på en annen måte enn de som er fas­te inn­byg­ge­re. Sånn er det også her.»

Lokals­ty­re­le­der Arild Olsen sier at han ikke er over­ras­ket av at pro­b­le­met eksis­te­rer og at man må under­sø­ke det poli­ti­sk.

Han­ne Steen­vaag, leder ved kri­se­sen­te­ret i Trom­sø, er redd for at det fin­nes «ganske store mør­ket­all» i Lon­gye­ar­by­en.

Deler av Nyby­en eva­ku­ert på grunn av skred­fa­re

I tråd med store deler av Nor­ge har været på Sval­bard ikke vist seg fra sin venn­lig side i det sis­te. Etter pås­ke­hel­ga måt­te en grup­pe ski­gåe­re eva­kue­res med heli­ko­pter fra Isbuk­ta sør på Spits­ber­gen. Grup­pen had­de plan­lagt å gå Spits­ber­gen på langs, en kre­ven­de lang­tur fra Sør­kapp til Ver­le­gen­hu­ken på nord­kys­ten, men måt­te gi opp etter noen få dager.

Gruvefjellet ovenfor Nybyen: avalanche risk

Gru­ve­f­jel­let oven­for Nyby­en (huse­ne som skim­tes til­hø­rer Nyby­en).

For tiden reg­ner man med enda mer vind og snø i Lon­gye­ar­by­en og store deler av Sval­bard iføl­ge yr.no, og der­med føl­ger økt skred­fa­re. varsom.no opp­gir skred­fa­ren i Nor­dens­kiöld Land med rødt nivå (4 ut av 5).

Store skav­ler har alle­re­de byggd seg på Gru­ve­f­jel­let rett ved siden av Nyby­en i Lon­gye­ar­by­en. Skav­le­ne kan fal­le til enhver tid og poten­sielt set­te hus i fare. Sys­sel­man­nen har kon­klu­dert at den enes­te måten å hol­de folk trygg er å eva­kue­re deler av Nyby­en med ferd­sels­for­bud i og rundt byggnings­mas­sen samt deler av Gru­ve­f­jel­let. Alle må for­la­te områ­det frem til kl 1800 i dag (fre­dag) og inn­til vide­re. Det er ikke kjent hvor len­ge ferd­sels­for­bu­det opp­rett­hol­des.

Skredfare: ferdselsforbud i Nybyen

Områ­det med ferd­sels­for­bud i og ved Nyby­en.
Kart © Nor­sk Polar­in­sti­tutt / Sys­sel­man­nen på Sval­bard.

Skred­fa­re: deler av Lon­gye­ar­by­en eva­ku­ert

Yr.no vars­ler om mye vind fra sørøst, noe som min­ner om vær­si­tuas­jo­nen rett før og under den tra­gis­ke skre­du­lykken i desem­ber 2015. To men­nes­ker døde den gan­gen i sine hus.

Skredfare: evakueringer i Longyearbyen

Sys­sel­man­nen har ned­lagt ferd­sels­for­bud i den røde sonen i Lia ved Suk­ker­top­pen fra lør­dag kl. 8. Huse­ne på kar­tet i det røde områ­det ble øde­lagt av skre­det i 2015.
Kart © Nor­sk Polar­in­sti­tutt / Sys­sel­man­nen på Sval­bard.

Sys­sel­man­nen har reagert og ned­lagt ferd­sels­for­bud for 2 områ­der som man mener kan stå i fare. Det­te inklu­de­rer husrek­ka på øst­siden av vei­en i Nyby­en som lig­ger under Gru­ve­f­jel­let og deler av Lia som lig­ger rett ved Suk­ker­top­pen. Det var her at fle­re hus ble øde­lagt av skre­det noen dager før jul i 2015.

De som ikke har anled­ning til å orga­nise­re pri­vat innkvar­te­ring kan hen­ven­de seg til Lokals­ty­ret.

Skredfare: evakueringer i Longyearbyen

Sone med ferd­sels­for­bud i Nyby­en.
Kart © Nor­sk Polar­in­sti­tutt / Sys­sel­man­nen på Sval­bard.

Sys­sel­man­nen gjør opp­merksom på den høye skred­fa­ren i ter­ren­get gener­elt. Varsom.no opp­gir fare­grad 3 («bety­de­lig») for Nor­dens­kiöld Land, hvor Lon­gye­ar­by­en og Bar­ents­burg lig­ger.

Sval­bard vaksi­ne­res

Reg­je­rin­gen har bes­lut­tet å prio­ri­te­re Sval­bard for­an fast­lan­det med hen­syn til vaksi­ne­ring mot koro­na/­Co­vid-19. Bak­grun­nen er belast­nin­gen av bereds­kapst­je­nes­te­ne som et lokalt utbrudd vil­le føre med seg. I et sånt til­fel­le vil­le Covid-19 pasi­en­ter måt­te flys til Trom­sø.

Svalbard prioriteres i vaksineprogrammet

Lon­gye­ar­by­en skal vaksi­ne­res så snart som mulig.

I førs­te omgang skal befol­k­nin­gen som er 45 eller eld­re vaksi­ne­res. Så langt ble bare eld­re men­nes­ker vaksi­nert i tråd med det nas­jo­na­le vaksi­ne­ring­s­pro­gram­met.

Den ark­ti­s­ke ons­da­gen: fore­drags­se­ri­en fort­set­ter

For dere som forstår litt tysk: Bir­git Lutz og jeg vil fort­set­te med online Ark­tis-fore­drags­se­ri­en «den ark­ti­s­ke ons­da­gen» fra og med 17. mars.

Der arktische Mittwoch: 6 arktische Themenvorträge mit Rolf Stange und Birgit Lutz

Den ark­ti­s­ke ons­da­gen: 6 online fore­drag om Ark­tis.

Venn­ligst besøk den tyske versjo­nen av den­ne artikke­len ved å trykke her eller ved å byt­te språk øverst på siden for fle­re detal­jer 🙂

Sol­fest: sola er kom­met til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en

8. mars fei­res tra­dis­jo­nelt sol­fest i Lon­gye­ar­by­en. På den­ne dagen ven­der sola til­ba­ke til byen etter fle­re måne­der med polarn­att og mør­ketid. Er man hel­dig med været, kan man se sola i en liten stund midt på dagen ved den gam­le syke­hu­s­trap­pa i nær­he­ten av kir­ken. Van­lig­vis fei­res sol­fes­ten med en hel serie av kul­tu­rel­le begi­ven­he­ter, den såkal­te sol­fest­u­ken, men det ble det lite av i år på grunn av koro­na­kri­sen.

Solfest 2021, Longyearbyen

Sol­fest 2021 i Lon­gye­ar­by­en. Foto © Max Schwei­ger.

Max Schwei­ger er i Lon­gye­ar­by­en har tatt noen bil­der under dagens sol­fest.

Fak­ti­sk kan man se sola alle­re­de fle­re dager tid­li­ge­re fra den ned­re byde­len i nær­he­ten av Advent­fjor­den, men den­ne delen av Lon­gye­ar­by­en eksis­ter­te ikke når man begy­n­te med sol­fest­tra­dis­jo­nen.

Hvert år får sol­fes­ten et nytt emblem basert på vin­ne­ren i en kon­kurran­se i byens bar­ne­ha­ger. Årets vin­ner illu­s­tras­jo­ner situas­jo­nen på en flått måte.

Solfest 2021 Longyearbyen, emblem

Årets emblem for sol­fest­u­ka. Foto © Max Schwei­ger.

Der­med er det slutt med polarn­att og mør­ketid for den­ne vin­te­ren. Lys­et ven­der til­ba­ke etter en lang og mørk peri­ode. Vi får bare håpe at hele ver­den får snart fei­re sol­fest etter den mør­ke koro­na-tiden.

Mann ska­det og isbjørn skutt i Mohn­buk­ta

Tid­lig i dag ble en mann ska­det under et isbjørn­an­grep i Mohn­buk­ta på Spits­ber­gens øst­kyst. Bjør­nen ble skutt og drept, som Sys­sel­man­nen med­de­ler.

De to men­ne­ne var med to snø­mo­bi­ler på isen i Mohn­buk­ta for å måle ist­juk­kel­sen. Beg­ge to er ansat­te i det loka­le film­sels­ka­pet Jason Roberts Pro­duc­tions. Bjør­nen skal ha nær­met seg ubemer­ket og gikk bak­f­ra til angrep. Man­nen som ble ang­re­pet ble ska­det. Den and­re man­nen skjøt isbjør­nen.

Isbjørn skutt i Mohnbukta på Svalbard

Isbjørn på isen i Mohn­buk­ta (arkiv­bil­de).

Sys­sel­man­nen var raskt ute med heli­ko­pte­ret og på plass med poli­ti- og red­nings­styr­ker. Den ska­de­te man­nen ble straks frak­tet til syke­hu­set i Lon­gye­ar­by­en. Ska­de­ne skal være let­te.

Beg­ge to som var invol­vert i hen­delsen skal være lokal­folk med mye felter­fa­ring. Sys­sel­man­nen har ruti­ne­mes­sig opp­ret­tet sak. Isbjørn er total­fre­det på Sval­bard.

Store Nor­ske for­ven­ter å avs­lut­te med kull­drift i gruve 7 i 2028

Kull er ingen ener­gi­kil­de med stor frem­tid. Det­te er også til­fel­let på Sval­bard, selv om kull er fort­satt i bruk som hove­d­ener­gi­kil­de i de fles­te av boset­nin­ge­ne som fort­satt fin­nes i dag. Det job­bes med en ny ener­giløs­ning i Lon­gye­ar­by­en. Det er fort­satt ikke helt klart hvilken ener­gi­kil­de eller hva slags kom­bi­nasjon av ener­gi­kil­der som man vil bru­ke, men en ny løs­ning skal være på plass innen 5 år.

Kull for­ven­tes ikke å spil­le en stor rol­le i den nye løs­nin­gen, og der­for har ledel­sen i Store Nor­ske Spits­ber­gen Kul­kom­pa­ni iføl­ge Sval­bard­pos­ten bes­lut­tet å avvik­le kull­drif­ten i gruve 7, Nor­ges sis­te kull­gruve som fort­satt er i drift, nå dagens ener­gi­verk er ned­lagt. Det betyr at man kan for­ven­te at nor­sk kull­drift på Sval­bard vil bli his­to­rie fra og med 2028. Store Nor­ske reg­ner med en to års opp­ryd­dings­pe­ri­ode etter ned­leg­gel­sen av gruve 7.

Gruve 7: norsk kullgruvedrift på Svalbard nedlegges i 2028

Gruve 7 ved Lon­gye­ar­by­en: nor­sk kull­gru­ve­drift på Sval­bard for­ven­tes ned­lagt for godt i 2028.

Samt­idig sat­ser sels­ka­pet på vekst og nye job­ber innen nye ener­giløs­ning i Lon­gye­ar­by­en og and­re steder i nord, samt logis­tikk og eien­dom i Lon­gye­ar­by­en.

Store Nor­ske er alle­re­de kom­met langt med opp­ryd­din­gen i Sveagru­va, som i man­ge år har vært Nor­ges størs­te gru­ve­bo­set­ning på Sval­bard. Der­med er det godt mulig at Rus­ser­ne i Bar­ents­burg vil i en peri­ode ble de enes­te som dri­ver med kull. Fle­re gan­ger ble slut­ten av den rus­sisk gru­ve­drif­ten alle­re­de forut­sagt med for­skjel­li­ge slags dato som nå alle­re­de er his­to­rie. Men det er rime­lig å anta at kull­pro­duks­jo­nen vil hel­ler ikke i Bar­ents­burg fort­set­te mye uto­ver 2030, om det blir så langt i det hele tatt.

40 mil­lio­ner til rei­se­li­vet på Sval­bard, 65 % tap i omset­ning

Loka­le tur­ope­ra­tø­rer sli­ter med en hal­vering av gjeste­tall og omset­ningstap av 65 % i gjen­noms­nitt, et tall som kan være enda stør­re i noen til­fel­ler. Noen bedrif­ter vil­le gle­de seg over igjen­væ­ren­de omset­nin­ger av 35 % sam­men­li­gnet med året før. Det er for tiden bare turis­ter fra fast­lan­det som kom­mer til Lon­gye­ar­by­en, men også her er strøm­men svært begren­set.

Longyearbyen reiseliv korona

Vin­ter­se­song på Sval­bard:
vil stort sett ikke skje i år hel­ler.

Men loka­le rei­se­livs­be­drif­ter kan i det mins­te se frem til tils­kudd på 40 mil­lio­ner kro­ner fra Oslo, noe man håper vil bidra til at bedrif­te­ne over­le­ver slik at kom­pe­t­an­se og uts­tyr kan tas i bruk igjen sna­rest­mu­lig når Sval­bard, Nor­ge og ver­den leg­ger koro­na-mør­ket­iden bak seg.

Tilbake

Nyhetene er i fra 14.05.2021 klokken 07:03:12 (GMT+1)
css.php