spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Års-Arkiv: 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Woodfjor­den – 13. sep­tem­ber 2021

Og igjen en dag rett fra bilde­bo­ka. Lands­ka­pet er snø­dekt og tiden flyr bare når man er på tur i det ark­ti­s­ke lands­ka­pet rundt omk­ring Mus­ham­na i Woodfjor­den på en sånn dag som i dag.

Sene­re gjor­de vi en ilands­tigning ved Gråhu­ken, på nords­pis­sen av Andrée Land. Her står fort­satt hyt­ta hvor Chris­tia­ne Rit­ter over­vin­tret i sin tid („Kvin­ne i polarn­at­ten“).

210913b_Grahuken_25
210913a_Mushamna_38

Raudfjord & Woodfjord – 12. sep­tem­ber 2021

En utro­lig vak­ker dag, rett fra en ark­ti­sk bilde­bok. Fan­tas­ti­sk flott vær, lys og lands­kap. Vi gjor­de noen turer på mind­re hau­ger og litt høye­re fjell.

Noen timer sene­re kas­tet vi anke­ren i Woodfjor­den og avs­lut­tet dagen på en vel­dig stem­nings­full måte.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Nord­vest-Spits­ber­gen – 11. sep­tem­ber 2021

Vi plei­er jo å føl­ge vind og vær og på den­ne måten kom vi plut­se­lig til Smee­ren­burg­breen, det enes­te stedet i områ­det med god sikt på det­te tids­punk­tet.

Smee­ren­burg skul­le sene­re vise seg å være litt kre­ven­de, med en flokk hval­ross på det van­li­ge ilands­tigningsom­rå­det og mye vind og bøl­ger på øst­siden. Leng­re vest er det jo grunt og stei­ne­te. Men det lar seg gjø­re.

Snø i lands­ka­pet, snø i luf­ten. Vel­kom­men til Ark­tis. Vel­dig raskt skif­ten­de lys- og vær­for­hold, med alt fra klar sikt til snø­by­ger.

Også sene­re i Sal­ly­ham­na raskt skif­ten­de lys­for­hold, med snø fra fjell til fjord. For en for­skjell sam­men­li­gnet med ves­t­kys­ten i går!

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Isfjor­den – 10. sep­tem­ber 2021

Vi bruk­te den førs­te dagen i For­landsun­det. Hvor ofte får man anled­ning til å besø­ke en fangststas­jon som er i bruk? Og været kun­ne knapt ha vært bed­re!

Litt len­ger nord så vi tre isbjør­ner på tund­ra­en. Turens førs­te, etter bare et døgn.

Sene­re gikk vi i land på Her­man­senøya. En fan­tas­ti­sk liten øy med vak­re far­ger, struk­tu­rer og vel­dig flot­te omgi­vel­ser.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Isfjor­den – 09. sep­tem­ber 2021

Så drar vi ut igjen – vårt eget sels­kaps førs­te Sval­bard-tur med SV Anti­gua i to år! Vi dro ut fra Lon­gye­ar­by­en under full seil. Det er sånt det skal være! 🙂
 
 

Spitzbergen unter Segeln

Isfjor­den – 06./07. sep­tem­ber 2021

Sei­la­sen søro­ver i For­landsun­det var litt hum­pe­te og likeså inn i Isfjor­den, hvor vi ble blåst inn i Grønfjor­den og mot Bar­ents­burg av vin­den. Men det var jo helt greit.

Så run­det vi turen av i Bill­efjor­den, med en tur på Gips­huks­let­ta og sene­re i Adolf­buk­ta for­an Nor­dens­kiöld­breen. Det ble en rik­tig grand fina­le – bil­de­gal­le­riet viser hvor­for.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjor­den – 04./05. sep­tem­ber 2021

Kongsfjor­den – 04./05. sep­tem­ber 2021 − Det var på tid å kom­me seg til­ba­ke til ves­t­kys­ten for­di det var en del vind under­veis på den­ne kan­ten. Men før den kom had­de vi en fin dag i Kongsfjor­den, med en tur over Blom­strand­hal­vøya fra grot­te­ne på den ene siden til Ny Lon­don (Marb­le Island) på den and­re. Sene­re så vi nær­me­re på den mek­ti­ge Kronebreen og så tok vi en liten tur på en av de vak­re Lové­nøya­ne.

Så fulg­te Ny-Åle­sund den nes­te dagen. På etter­mid­da­gen var vi rett og slett glad for at vi kun­ne lig­ge fast ved kaia mens kraf­ti­ge vin­dkast hyl­te i rig­gen.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Raudfjor­den – 03. sep­tem­ber 2021

En vak­ker dag på Spits­ber­gens nord­kyst, med før­ste­klas­se vær. Først ble det en tur i Ves­le Raudfjor­den og sene­re mye is, lands­kap, lys og dyre­liv i Raudfjor­den (uten „Ves­le“).

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Hin­lo­penstre­tet – 02. sep­tem­ber 2021

I dag var dagen for en tur østo­ver og inn i Hin­lo­penstre­tet. Og det fin­nes jo dager som går bed­re enn man kun­ne øns­ke seg. Med 2 blåh­va­ler rett før fro­kos­ten og en isbjørn litt sene­re.

Så tok vi en titt på Alkef­jel­let. Det er ikke man­ge polar­lom­vier igjen, det fles­te har alle­re­de dratt søro­ver, så det var krykkja som sto for det mes­te av akti­vi­te­ten her som var fort­satt ganske impo­ne­ren­de.

Sene­re tok vi anled­nin­gen til å få et inn­trykk av polarør­ken­lands­ka­pet på Nord­aus­t­lan­det og så run­det vi dagen av ved å krys­se 80. gra­der nord (det var fak­ti­sk den tred­je gan­gen på den­ne turen og det skul­le bli en gang til, men uan­sett …).

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Nord­vest Spits­ber­gen & Woodfjor­den – 31. august / 01. sep­tem­ber 2021

31. august / 01. sep­tem­ber 2021 − En vak­ker mor­gen ved Smee­ren­burg på Ams­ter­damøya, til og med litt sol. Vi går i land ved Smee­ren­burg, og det er fan­tas­ti­sk, ikke for­di vi kan se på stedets berøm­te kul­tur­min­ner og noen hval­ros­ser, men også for­di vi har Ben med oss ombord som var med da neder­lands­ke arkeolo­ger gjor­de utrav­nin­ger på stedet rundt 1980.

Vi gjor­de en ilands­ti­ging til før vi dro vide­re østo­ver og mot Woodfjor­den, hvor vi fikk en ganske så grå 01. sep­tem­ber.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Krossfjor­den – 30. august 2021

Etter noen få dager i Lon­gye­ar­by­en – alt­for kort, som all­tid – er vi nå ut på tur igjen. Den­ne gan­gen er det SV Anti­gua som er saken. Ende­lig! Det er snart to år siden den sis­te turen med det­te vak­re ski­pet.

Egent­lig had­de jeg tenkt å ta det litt mer med ro med tan­ke på blog­gen, men det er rett og slett umu­lig ikke å sen­de noen bil­der etter en dag så fan­tas­ti­sk som den­ne førs­te dagen på den­ne turen nå. Fra den førs­te ilands­tign­in­gen i Signe­ham­na var det ikke langt til den førs­te isbjør­nen vi så. Hvem skul­le reg­ne med det i Krossfjor­den? Vel, man må reg­ne med isbjørn over­alt og til enhver tid, enkelt og greit.

Lil­lie­höök­breen har mis­tet omt­rent halvpar­ten av volu­met sitt siden 1906, og sam­men­li­gnet med tid­li­ge­re år er det et trist syn i dag. Utro­lig hvor mye breis som går tapt her hvert år. Et dras­ti­sk eks­em­pel på end­rin­ge­ne som skjer i Ark­tis i dag. Samt­idig fort­satt et utro­lig vak­kert sted. Det er vik­tig å skape opp­merksom­het på for­an­drin­ge­ne her, men samt­idig er det fort­satt fullt mulig å nyte lands­ka­pets skjønn­he­ter.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sval­bard Kir­ke 100 år

På lør­dag, 28. august, kun­ne Sval­bard Kir­ke fei­re 100-års­da­gen i strå­len­de vær. Sval­bards førs­te kir­ke ble byg­get etter kort byg­getid den 28. august 1921, men øde­lagt under det tyske ang­re­pet i 1943. I 1956 sat­te man i gang med å byg­ge en ny kir­ke, men den ble ikke viet før i 1958.

100 Jahre år Kirke

Sval­bard Kir­kens 100-års­da­gen ble fei­ret med en gudstje­nes­ten på stedet hvor den førs­te kir­ken sto fra 1921 til 1943.

Gudstje­nes­ten i går fant sted på steded hvor den førs­te kir­ken sto. Den ble fei­ret av Sok­ne­prest Siv Lim­strand sam­men med den evan­ge­lis­ke og den katol­ske bis­ko­pen fra Trom­sø.

Meni­ghe­ten omf­at­ter hele Sval­bard, kir­ken i Lon­gye­ar­by­en er den enes­te på den hele øygrup­pen. Det fin­nes et kapell i Bar­ents­burg.

Bellsund & Isfjor­den

Nå er vi alle­re­de i den store byen igjen, noen fak­ti­sk alle­re­de hjem­me et eller annet sted i Tysk­land, Sveits eller Øster­ri­ke. Utro­lig hvor fort opp­le­vel­ses­ri­ke 18 dager kan kom­me og gå.

Den­ne turen var noe spe­sielt. Ikke bare for­di det var den førs­te gan­gen i nes­ten 2 år at vi fikk sei­le igjen på Sval­bard. Men det var rett og slett vir­ke­lig – ja, vir­ke­lig! – en spe­si­ell opp­le­vel­se. Man­ge vak­re ilands­tign­in­ger, inklu­dert noen ganske spe­si­el­le steder som Tokros­søya, og det utro­li­ge dyre­li­vet har hver gjort sitt for å gjø­re den­ne turen ufor­glem­me­lig.

Men det er jo men­nes­ker­ne man rei­ser med, spe­sielt på en liten seil­båt, og de som var med den­ne gan­gen har alle bid­ratt til å gjø­re den­ne turen til noe vel­dig vak­kert. Spe­sielt vil jeg tak­ke min kol­le­ga Hel­ga Rüt­ten og skip­per Hein­rich Eggen­fell­ner, som også eier SY Arc­ti­ca II og som har navi­gert båten så sik­kert og godt gjen­nom Sval­bards far­vann.

Til syven­de og sist føl­ger noen inn­trykk fra turens sis­te dager. I Bellsun­det har været for avveks­lings skyld vist seg på en litt uvenn­lig måte, men vi er da jo i ark­ti­s­ke far­vann og vi fikk like­vel flot­te opp­le­vel­ser her og. Vin­den gjor­de at vi kun­ne til og med sei­le noen mil uten motor 🙂

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Og så run­det vi det hele av i Isfjor­den. En av de rus­sis­ke boset­nin­ge­ne som Bar­ents­burg må man bare ha sett for å få et noen­lun­de fulls­ten­dig inn­trykk av øygrup­pa. Så sa vi «far­vel og på gjen­syn» til Sval­bards vak­ker natur på Kapp Lai­la før vi dro det sis­te stykket til Lon­gye­ar­by­en.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Bellsund – 23. & 24. august 2021

Bellsund – 23. & 24. august 2021 – Vi had­de jo nes­ten glemt at det kan fak­ti­sk blå­se på Sval­bard. Det gjor­de det i dag. Det var akku­rat nok ly og le i Fleur de Lys­ham­na for å dra på tur. Sene­re fikk støv­le­ne tør­ke og vi tok sei­le­ne i bruk. Dagen ble sene­re avrun­det med en liten spa­ser­tur på en små øy.

Den nes­te dagen begy­n­te med en fjell­tur i Recher­chefjor­den, men uts­ik­ten ble ikke slik som vi had­de øns­ket oss på grunn av en sky­dek­ke som vil­le rett og slett ikke flyt­te seg. Men bam­sen som had­de slått seg til ro ved ilands­tignings­plas­sen vår, den flyt­tet seg, og det var bra. Den lot til og med noen gum­mi­støv­ler i fred som vi had­de par­kert der.

Horn­sund – 22. august 2021

Mor­gen­tu­ren ble en fin van­d­ring langs en uts­trakt hal­vøy med full uts­ikt over det hele vak­re Horn­sun­det. Sene­re fulg­te en crui­se i Bur­ger­buk­ta hvor man­ge isfjell dri­ver ut mot fjord og hav.

Gode vær­for­hold gjor­de det sene­re mulig å gjø­re nok en ilands­tigning som man ikke får gjø­re alle dager, på Dun­øya­ne, en øygrup­pe på ves­t­kys­ten nord for Horn­sund.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.08.2022 klokken 08:39:05 (GMT+1)
css.php