spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Reg­je­ri­n­gen for­len­ger stren­ge krav for crui­seskip

Reg­je­ri­n­gen for­len­ger stren­ge krav for crui­seskip

Reg­je­ri­n­gen med­de­ler at de stren­ge kra­ve­ne for skips­ba­sert turis­me for­blir i kraft til og med slut­ten av april.

De fles­te tur­ope­ra­tø­rer som dri­ver med fler­d­ags­kyst­crui­se på Sval­bard måt­te kan­sel­le­re hele seson­gen i 2020. Det var bare noen få skip inklu­dert Cape Race, Ori­go og Le Bore­al som gjen­nom­før­te noen crui­se med strik­te hygie­ne­reg­ler og uten pro­blemer med koro­na (Sars­Cov-2, Covid19). Men utbrud­det på Hur­tig­ru­ten­ski­pet Roald Amund­sen viser klart at det er van­skel­ig å sten­ge et virus ut.

Blant restriks­jo­nene er en reduks­jon av pas­sas­jer­ka­pa­si­te­ten med 50 %, noe som gjør det umu­lig for man­ge skipseie­re å dri­ve øko­no­misk virksom­het. Crui­se med skip som har kapa­si­tet til mer enn 200 pas­sas­je­rer er gener­elt ikke til­latt. Det vil, som en kun­ne for­ven­te, gjel­de uto­ver våren. Besøk Lovdata.no for mer informas­jon om gjel­den­de regel­verk.

Origo, Svalbard

MS Ori­go: et av få skip som gjen­nom­før­te fler­d­ags-kyst­crui­se på Sval­bard i 2020.

Reg­je­ri­n­gen vil utta­le seg til og med 1. mai om en even­tu­ell for­len­gel­se eller til­pas­ning av kra­ve­ne.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 05.02.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php