spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Test­krav for rei­sen­de, rei­se­liv i van­ske­lig far­vann

Test­krav for rei­sen­de, rei­se­liv i van­ske­lig far­vann

Test­krav for rei­sen­de: van­ske­lig i praks­is

Krav om koro­na­tes­ting som gjel­der alle rei­sen­de til Sval­bard ser ut til å være litt av en spon­tan idé: i praks­is­sen ska­per den en god del van­ske­li­ghe­ter. Kra­vet ble inn­ført sis­te fre­dag. Nå må alle som rei­ser til Lon­gye­ar­by­en ha nega­tiv koro­na­test som må ikke være eld­re enn 24 timer. Var­sel om kra­vet ble gitt ikke før tors­dag etter­mid­dag, bare noen timer før den tråd­te i kraft. Hver­ken Sys­sel­men­ner eller Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re ble infor­mert på for­kant.

Det er så vidt mulig å få tak i hur­tig­test på fly­plas­sen i Trom­sø, men teststas­jo­nen skal snart ned­leg­ges iføl­ge Sval­bard­pos­ten. Der­med er det bare adgang til PCR-test, men da tar det gje­r­ne opp til 3 dager til man får resul­tat, noe som åpen­bart ikke hol­der mål i den­ne sam­men­hen­gen.

Koronatest, Svalbard

Koro­na­test kre­ves på rei­sen opp til Sval­bard.

Fra offi­si­ell side heter det at alle rei­sen­de at selv ansvar­lig for å få test­re­sul­tat på plass tid­lig nok før avrei­se, noe som vil i praks­is bety at man må plan­leg­ge rei­se med overn­at­ting, uten garan­ti at det hol­der med det. Da spil­ler det nep­pe en rol­le at man må selv beta­le for å bli tes­tet.

Tur­ope­ra­tø­rer i Lon­gye­ar­by­en vars­ler om per­mit­te­ring

Det fin­nes nes­ten ingen inter­nas­jo­nal tra­fikk til Lon­gye­ar­by­en. Rei­sen­de til Sval­bard er bare fast­bo­en­de og turis­ter fra fast­lan­det, og sist­nevn­te kom­mer i tall som kan anses som home­o­pa­ti­sk sam­men­li­gnet med det brans­jen var vant til til og med 2019. Store loka­le tur­ope­ra­tø­rer har nå vars­let om per­mit­te­ring. Hur­tig­ru­ten Sval­bard snak­ker om å sen­de omt­rent 40 av 100 del­vis eller 100 % hjem, mens Sval­bard Adven­tures per­mit­te­rer 20 av 70 ansat­te med 50 %. Det er usik­kert nå dis­se kan begy­n­ne å job­be igjen fullt. Van­lig­vis er febru­ar star­ten av den vik­ti­ge vin­ter-hove­ds­e­son­gen.

Støtte­ord­nin­ge­ne ikke rea­lis­ti­sk

John Einar Lockert, leder i Sval­bard Adven­tures, føler seg «holdt for narr», som han sier til Sval­bard­pos­ten. Bedrif­ter taper adgang til offent­li­ge pen­ger ved å hol­de hotel­ler etc. åpent, mens det fin­nes til­bud om støt­te til omstil­lin­ger, noe de fles­te bedrif­te­ne for tiden ikke har øko­no­mi til uan­sett. Spon­ta­ne krav om koro­na­tes­ting for rei­sen­de som sis­te uke opp­le­ver Lockert hel­ler ikke som hjel­psom.

Turisme i vanskelig farvann

Rei­se­li­vet er i van­ske­lig far­vann, og det er lite i sik­te om gjør ting bed­re.

Man­ge selvs­ten­di­ge gui­der står ute i storm og regn

Man­ge gui­der er ikke ansat­te, men job­ber på opp­drag, seson­ba­sert og gje­r­ne for for­skjel­li­ge opp­drags­gi­ve­re. Det er dis­se som blir gje­r­ne glemt når det er snakk om støtte­ord­nin­ger. Som and­re selvs­ten­di­ge tje­nes­tey­te­re opp­le­ver man­ge gui­der van­ske­li­ge tider. Man­ge prø­ver å fin­ne løs­nin­ger i and­re nærin­ger, eller er avhen­gi­ge av part­ner, fami­lie og ven­ner.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 04.02.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php