spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Års-Arkiv: 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Sør­kapp – 21. august 2021

Sør­kap­pet kan være en gans­ke røff seil­as. Det er ikke Kapp Hoorn, men lik­e­vel er det en lang og vel­dig utsatt pas­sas­je i et ofte stormfullt hav. Vi had­de fulgt tett med på vær­mel­dinga de sis­te dage­ne og det­te skul­le løn­ne seg i dag. Ikke bare had­de vi den mest avs­lap­pe­te pas­sas­jen som en kun­ne bare ten­ke seg, uto­ver det­te kun­ne vi bru­ke en sund mel­lom øyene i Sør­kap­pom­rå­det som er bare farb­ar under meget guns­ti­ge for­hold. Og i til­legg fikk vi en ilands­tig­ning på Tokros­søya! Bed­re blir det jo ikke!

Vi ankom Horn­sund tid­lig nok til å gå en liten kveld­stur i Gås­ham­na.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Straums­land & Barent­søya – 20. august 2021

Straums­lan­det har i man­ge årt vært en et av mine favo­ritt­steder på Sval­bard. Vi bruk­te det mes­te av dagen på en tur rundt i det natur­skjøn­ne områ­det med sine man­ge fjellhau­ger, våtom­rå­der og den vak­re kyst­lin­jen. Også dyre­li­vet gjor­de sitt for å gjø­re dagen opp­le­vel­ses­rik, inklu­dert tre isbjør­ner som lå og sov mel­lom hau­ge­ne, uten å være inter­es­sert i oss.

Sene­re ble det også tid til å hop­pe i land på Barent­søya, og så sat­te vi kur­sen mot Sør­kap­pet.

210820a-Straumsland-55
210820b-Spjutneset-09

Hin­lo­pen (2) – 19. august 2021

Og en lang og god dag til i Hin­lo­pen. Dagen begyn­te med 4 (eller var det 5?) isbjør­ner som var i ferd med fro­kos­ten, åpen­bart så aller­e­de i en stund.

Så fulg­te en god fjell­tur i Lom­fjor­den. Vak­ker utsikt og bra med litt mos­jon.

Og så en sis­te avs­tik­ker til Nord­aus­t­lan­det. Fle­re enn 100 hval­ros­ser som var vel­dig sosia­le med hver­and­re.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Hin­lo­pen (1) – 18. august 2021

Hin­lo­pens­tre­tet kan være helt magisk, i hvert fall hvis været er fint. Det kan jo være gans­ke røff også. Men i dag var den venn­lig mot oss. Hvor skal jeg begyn­ne … det er jo noe man må bare opple­ve selv. Det er van­skel­ig å skri­ve litt, det blir snart en hel bok (det har jeg tid­li­ge­re aller­e­de gjort), men det er jo bare en liten blogg her, skre­vet under­veis hvor det all­tid er en del å gjø­re.
Polarør­ken­lands­ka­pet på Nord­aus­t­lan­det, hva­ler i Hin­lo­pen, og en bre­tur sent på kvel­den på Ves­t­fon­na, en av Nord­aus­t­lan­dets store isbre­er … og det var jo bare én dag!

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Lågøya – 17. august 2021

Det er på tid å kom­me seg til Hin­lo­pens­tre­tet. Hein­richs man­ge års erfa­ring i Sval­bards far­vann gjør det mulig å ta pas­sas­jen gjen­nom Lady Fran­k­lin­fjor­den og Fran­k­lin­sun­det, hvor vi går i land på Lågøya, med blant annet et besøk til den gam­le fang­sthyt­ta i Moll­buk­ta (nr. 11 i „Sval­bardhyt­ter“) og den sjeld­ne Sabi­ne­måken.

210817c-Mollbukta-042
210817c-Mollbukta-053

Nord­aus­t­land – 16. august 2021

En his­to­risk eks­kurs­jon til noen av Sval­bards mør­kes­te år, den and­re ver­dens­kri­gen. Det er den berøm­te krigs­værst­as­jo­nen Hau­de­gen på Nord­aus­t­lan­det det er snakk om.

Sene­re ble det en eks­kurs­jon av den vak­res­te og mest spen­nen­de sor­ten en kan bare ten­ke seg. Det var fle­re enn en dusin isbjør­ner som spis­te på en død hval på en småøy på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det. Jeg har ikke ord til å bes­kri­ve det, på ingen språk.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nor­dens­ki­öld­buk­ta – 16. august 2021

En kveld et eller annet sted i Nor­dens­ki­öld­buk­ta, på Nord­aus­t­lan­dets nordsi­de. En liten ilands­tig­ning sent på kvel­den for å hen­te fersk­vann (Arc­ti­ca II har en water­ma­ker, men den har for tiden tatt kvel­den. Ingen pro­blem, det er man­ge steder i natu­ren hvor en kan hen­te vann).

210816d-Ekstremfjord-093

Dri­vis under mid­natt­so­la.

210816d-Ekstremfjord-131

Nord­aus­t­land

En his­to­risk eks­kurs­jon til noen av Sval­bards mør­kes­te år, den and­re ver­dens­kri­gen. Det er den berøm­te krigs­værst­as­jo­nen Hau­de­gen på Nord­aus­t­lan­det det er snakk om.

Haudegen

Sene­re ble det en eks­kurs­jon av den vak­res­te og mest spen­nen­de sor­ten en kan bare ten­ke seg. Det var fle­re enn en dusin isbjør­ner som spis­te på en død hval på en småøy på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det. Jeg har ikke ord til å bes­kri­ve det, på ingen språk.

Nordaustland isbjørn
Nordaustland isbjørn

Nord­kapp og isen – 15. august 2021

Når det er snakk om Nord­kap­pet ten­ker de fles­te vel på Nor­ges berøm­te Nord­kapp. Men Sval­bard har sitt eget Nord­kapp. Også Sval­bards Nord­kapp lig­ger på en øy og den er hel­ler ikke den lands­pis­sen som lig­ger lengst mot nord i områ­det.

Å stå der oppe, i snø­by­ger og noen øye­b­likk her og der med utsikt på Sjuøya­ne, det er noe helt spe­sielt!
Og det sam­me kan man nok si over isbjør­nen som rus­let rundt på et isflak ikke langt bor­te fra oss, med Sjuøya­ne i bak­grun­nen.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Mos­sel­buk­ta – 14. august 2021

Sjø­vei­en var litt hum­pe­te i går, så vi valg­te å kas­te anke­ren i Mos­sel­buk­ta. Egent­lig had­de vi aller­e­de satt kurs for Ver­le­gen­hu­ken og Nord­aus­t­lan­det, men det fikk ven­te litt til været had­de roet seg, noe som iføl­ge vær­mel­dinga skul­le skje i dag.

Så vi fikk en tur i nyde­li­ge omgi­vel­ser, med store stren­der mel­lom sel­ve buk­ten og noen store lagu­ner, med mye driv­ved og dess­ver­re også mye plast.

210814a-Mosselbukta-075

Lands­ka­pet blir mer vids­trakt og goldt her på øst­siden. Det er mye som har skjedd her i Mos­sel­buk­ta i gam­le dager, Nor­dens­ki­öld had­de hovedk­v­ar­ter­et sitt, Pol­hem, her i 1872-73 og i 1912 kom folk fra den ulykke­li­ge Schrö­der-Stranz-ekspe­dis­jo­nen gjen­tat­te gan­ger gjen­nom områ­det.

Nå har vi satt kurs for Nord­aus­t­lan­det.

210814a-Mosselbukta-185

Reins­dyr­flya – 13. august 2021

Med tan­ke på været er dagen slik som en kan for­ven­te på en fre­d­ag, den 13. Men i det minds­te lig­ger vi nå øst for det områ­det hvor vin­den blå­ser på det ster­kes­te. Det er grå, kaldt og litt våt her i Lief­defjor­den, men ikke noe pro­blem å gå i land ved Vil­la Oxford, en ekte Nøis-hyt­te byg­get i 1924, og å ta en tur langs sør­si­den av Reins­dyr­flya.

210813a-Reinsdyrflya-03

Sene­re går vi i land en gang til for å ta en titt på etter­la­tens­ka­per etter de mør­kes­te åre­ne på Sval­bard, den and­re ver­dens­kri­gen. Tysker­ne had­de en værst­as­jon som de kal­te for „Kreuz­rit­ter“ i det­te områ­det, og man kan fort­satt se noen spred­te res­ter etter den i dag. Det inklu­de­rer gra­ven til stas­jons­sje­fen, som spreng­te seg selv i lufta ved en ulykke rett før avhen­tin­gen.

210813a-Reinsdyrflya-19
210813b-Sordalen-01

Mag­da­le­nefjord – 12. august 2021

Klar sikt igjen, og meget vak­kert lands­kap har i Mag­da­le­nefjor­den.

Vi dro av går­de for å fin­ne alke­kon­ger, men det førs­te vi fant – eller som fant oss – var fjell­re­ver. Ikke mind­re enn 6 stykker, inklu­dert 3 blå­rev. Utro­lig nysgjer­rig og ikke redd for noen ting. Til syven­de og sist var det bare å ta red­nings­ves­te­ne bort.

210812a-Magdalenefjord-03

Sene­re fant vi også alke­kon­ge­ne.

210812b-Alkekongen-021

Og været kom også inn som for­ven­tet. Det nord­vest­li­ge hjør­net av Spits­ber­gen er ofte et gans­ke røfft områ­de, og slik ble det også i dag. Da var det bare å dra vide­re østo­ver før vin­den vir­ke­lig kom­mer hit som den skal iføl­ge vær­mel­dinga.

210812b-Alkekongen-345

Engelskbuk­ta, Ny-Åle­sund – 11. august 2021

Dagens vær er ikke det bes­te, men uan­sett tar vi en liten spa­ser­tur i Engelskbuk­ta og beund­rer blom­s­ter og noen gra­ver og en spek­kovn fra den tid­li­ge hval­fangst­pe­ri­oden.
 
 

210811a_Engelskbukta_26

Sene­re besøker vi Ny-Åle­sund med alt som føl­ger med: gam­le his­to­ri­er og modern forsk­ning, Kongsfjord­bu­tik­ken og kull­gru­ve­drift, nord­pol­ek­spe­dis­jo­ner og byliv på (nes­ten) 79 gra­der nord.

210811b_Ny-Alesund_15

Iføl­ge vær­mel­dinga blir det grå­vær også de nes­te dage­ne og nord­lig vind i mor­gen. Vi pei­ser avs­ted og nord­o­ver før mot­vin­den set­ter inn.

210811b_Ny-Alesund_27

St. Jons­fjord – 10. august 2021

For­lands­un­det var fort­satt gjemt i tåka, så det var bare å fort­set­te. Vi prøv­de St. Jons­fjor­den. Snakk om rett plass og rett tid! Det var vak­ker sol­skinn på bree­ne der inne. Det var vel­dig mye breis som drev i fjor­den, fra de 2 vel­dig akti­ve bree­ne lengst inne. En av dem hol­der for tiden på å frems­tø­te; posis­jo­nen vi had­de nådd med Anti­gua i 2019 vis­te seg å være inn­tatt av breen nå. Nabob­reen trek­ker seg til­ba­ke, som de fles­te av Sval­bards isbre­er.

Det var bare å bru­ke hele dagen i områ­det, så det ble fjell­tur, skip­s­crui­se og en ilands­tig­ning på en småøy som had­de kom­met frem fra isbreen i de sis­te åre­ne. Det er sik­kert ikke man­ge som had­de vært i land der før oss!

210810a_Valentinryggen_22
210810d_Konowbreen_17

For­lands­und – 9. august 2021

Det er fort­satt man­dag, 09. august, og dagen har enda ikke tatt slutt. Etter en liten stund med tåke og noen døn­nin­ger hil­ser For­lands­un­det med sol og fle­re dusin finnhva­ler!

Sene­re den sam­me kvel­den kom­mer tåka inn igjen akku­rat etter vi had­de drop­pet anke­ren ved Prins Karls For­lan­det. Lik­e­vel gikk vi en liten tur i land for å se på en grup­pe hval­ros­ser der.

210809g_Poolepynten_18
210809f_Forlandsund_55
Tilbake

Nyhetene er i fra 24.04.2024 klokken 22:05:17 (GMT+1)
css.php