spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Hur­tig­ru­ten kan­sel­le­rer turer på grunn av Covid-19-utbrudd

Hur­tig­ru­ten kan­sel­le­rer turer på grunn av Covid-19-utbrudd

36 beset­nings­med­lem­mer og fle­re pas­sas­je­rer ble fun­net å være smit­tet med Covid-19 på fre­d­ag på Hur­tig­ru­ten-ski­pet MS Roald Amund­sen. Ski­pet had­de vært ute på fle­re crui­se fra fast­lan­det opp til Sval­bard, men uten å leg­ge til i en av boset­nin­ge­ne.

Ski­pet er nå i iso­las­jon i Trom­sø, hvor manns­kap og pas­sas­je­rer under­går vide­re test­ing, karan­te­ne og behand­ling etter behov.

Hur­tig­ru­ten opp­ly­ser i en pres­se­mel­ding at alle crui­se blir kan­sel­lert inn­til vide­re. Det er ski­pene MS Roald Amund­sen, MS Spits­ber­gen og MS Fri­dt­jof Nan­sen som er berørt. Rutetra­fik­ken mel­lom Ber­gen og Kir­kenes går vide­re.

Hurtigrutenskip MS Spitsbergen i Longyearbyen

Hur­tig­ru­ten­ski­pet MS Spits­ber­gen i Lon­gye­ar­by­en: alle crui­se er nå kan­sel­lert inn­til vide­re på grunn av Covid-19-utbrudd ombord MS Roald Amund­sen.

Det var også to nor­ske Sval­bardkvin­ner ombord som had­de over­vin­tret på hyt­ta Bam­se­bu i Van Keu­len­fjor­den og som had­de nå fått skyss til­ba­ke til hyt­ta på Roald Amund­sen. De to ble i mel­lomt­iden også tes­tet, med nega­tivt resul­tat.

God bed­ring til alle som ble smit­tet!

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.08.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php