spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Phipp­søya-isbjørn (MS Bre­men, 2018): saken hen­lagt

Phipp­søya-isbjørn (MS Bre­men, 2018): saken hen­lagt

Førs­tes­tats­ad­vo­ka­ten ved Troms og Finn­mark stats­ad­vo­ka­tem­be­ter har hen­lagt straf­fes­a­ke­ne mot isbjørn­vak­tene som skjøt en isbjørn på Phipp­søya i 2018, som Sys­sel­man­nen med­del­te på fre­dag.

Isbjørn, Phippsøya

Isbjørn på Phipp­søya. Det var mest sann­syn­lig den­ne bjør­nen som ble skutt
på sam­me sted 11 dager sene­re.

Hen­delsen skjed­de den 28. juli 2018 etter en grup­pe av 14 manns­kaps­med­lem­mer fra MS Bre­men had­de gått iland på Phipp­søya, som er en av Sjuøya­ne lengst nord på Sval­bard. Det var eks­pe­dis­jons­le­de­ren, fire isbjørn­vak­ter, en foto­graf og fle­re manns­kaps­med­lem­mer som var med i grup­pen. To isbjørn­vak­te­re ble snart sendt ut for å sjek­ke et områ­de bak en for­høy­ning i ter­ren­get. En av de to ble etter kort tid ang­re­pet av isbjør­nen som had­de lig­get i en dump og had­de der­for vært usysn­lig. En per­so­nen ble ang­re­pet og fikk ska­der på hodet. And­re per­so­ner fyr­te fle­re skrem­mes­kudd av, uten at bjør­nen stop­pet ang­re­pet. Der­for fyr­te to per­so­ner tre skudd av mot bjør­nen og drep­te den. Man­nen som ble ang­re­pet over­lev­de med let­te ska­der.

Foto­gra­fen tok bil­der av hen­delsen som ble der­for godt doku­men­tert.

Stats­ad­vo­ka­ten har nå hen­lagt saken «grun­net nødrett. Det betyr at hand­lin­gen er straff­bar, men anses som lov­lig for­di den ble fore­tatt for å red­de livet til man­nen som ble ang­re­pet av bjør­nen, sier assis­ter­en­de sys­sel­mann Søl­vi Elve­dahl», som det heter i Sys­sel­man­nens pres­se­med­de­ling.

Saken mot foreta­ket ble også hen­lagt. Det ble under­søkt om sels­ka­pets sik­ker­he­ts­ru­ti­ner var gode nok.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 05.09.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php