spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Døde­lig isbjørn­be­dø­vel­se blir kri­ti­sert av Mat­til­syn­et

Døde­lig isbjørn­be­dø­vel­se blir kri­ti­sert av Mat­til­syn­et

Isbjør­nen som ble bedø­vet for å bli frak­tet til Nord­aus­t­lan­det i janu­ar døde under trans­por­ten i heli­ko­pte­ret. Sene­re ble det klart at bjør­nen, en liten bin­ne med bare 62 kg vekt, døde av sjokk som føl­ge av stress og bedø­vel­sen. Før „immo­bi­li­se­rin­gen“ had­de bin­na blitt skremt bort fra Lon­gye­ar­by­en og tvers over Advent­fjor­den i over 2 timer.

Nå har Mat­til­syn­et uttalt seg kri­ti­sk om hen­delsen. Mat­til­syn­et har blant annet ansvar for bedø­vel­se av vill­dyr og er der­med invol­vert i opp­ar­bei­del­sen. En omf­at­ten­de artikkel om den­ne kri­tik­ken er tilg­jen­ge­lig på Sval­bard­pos­ten sine netts­i­der, hvor det fin­nes også et svar på kri­tik­ken fra Sys­sel­man­nen og Nor­sk Polar­in­sti­tutt (NP). Det er Jon Aars, isbjørn­forsker hos NP, og Mor­ten Wede­ge, mil­jø­verns­jef hos Sys­sel­man­nen, som har skre­vet sva­ret. Aars var ikke invol­vert i hen­delsen i janu­ar.

Mat­til­syn­et har reist fle­re kri­tikk­punk­ter og nev­ner blant annet man­gel på rele­vant kom­pe­t­an­se. Det blir kri­ti­sert at „Det fore­lig­ger ikke kunns­kaps­ba­sert fangst­pro­se­dy­re om isbjørn“, noe som Aars sier seg uenig i.

Det lig­ger i sakens natur at det er umu­lig å måle vek­ten på en isbjørn før bedø­vel­sen, men like­vel kri­ti­se­rer Mat­til­syn­et at det ble ikke lagt til­strek­ke­lig vekt på bjør­nens fysis­ke para­me­ter før bedø­vel­sen ble gjen­nom­ført. Det er noe som kan ha bid­ratt til det tra­gis­ke utfal­let for­di bjør­nen vei­de bare 62 kg og der­med er det godt mulig at den fikk for mye av medi­ka­men­tet. Uto­ver det ble bjør­nen ikke til­strek­ke­lig over­vå­ket etter bedø­vel­sen, og det var ver­ken dyr­le­ge­me­di­sinsk nøduts­tyr eller rela­tert kom­pe­t­an­se til stede. Jon Aars sier at iføl­ge erfa­rin­gen NP har med man­ge tusen bedø­vel­ser i fle­re tiår så skul­le det­te hel­ler ikke være nød­ven­dig. Men det kan syne rime­lig å anta at bedø­vel­ser i vitenska­pe­lig sam­men­heng som skjer i dags­lys, med mind­re, bed­re egne­te heli­ko­pte­re og hvor man ha et valg å la bjør­nen dra sin vei gir ingen godt grunn­lag sam­men­li­gnet med sli­ke hen­del­ser hvor det må hand­les raskt under betin­gel­ser som ikke er som man skul­le øns­ke seg.

Men det­te ble, så langt det går fram av bid­ra­get i Sval­bard­pos­ten, ikke fulgt opp vide­re fra Mat­til­syn­et. Seks­jons­s­jef i Mat­til­syn­et regi­on nord, Hil­de Haug, sier at de leg­ger vekt på at sli­ke hen­del­ser gjen­tar seg ikke. Skul­le noe slikt like­vel skje igjen, vil hun hel­ler ikke ute­luk­ke bruk av virk­em­id­ler som ved­tak om end­ring av ruti­ner med frist og opp­føl­ging. Men det er forelø­pig ikke aktu­elt.

Ung isbjørn

Ung isbjørn sam­men med mora. Den lil­le bjør­nen var omt­rent 20 måne­der gam­mel og vei­de med stor sik­ker­het over 60 kg da bil­det ble tatt.

Uto­ver det­te utta­ler to vete­rinæ­rer seg om saken i Sval­bard­pos­tens artikkel. De er de to som har skre­vet ut medi­ka­men­tet til NP. Det­te har ikke skjedd i direk­te sam­men­heng med hen­delsen i janu­ar. Tver­ti­mot har NP en ganske stor behold­ning på lage­ret i Lon­gye­ar­by­en i sam­men­heng med for­skings­ar­bei­der på isbjørn hvor beho­vet er van­ske­lig å plan­leg­ge. I teo­ri­en er vete­rinæ­ren fort­satt ansvar­lig for bruk av medi­ka­men­tet, men i praks­is over­la­tes bru­ken til „medhjel­pe­re“, noe som også er lov­lig så len­ge det­te skjer ansvar­lig. I det­te til­fel­le ble ingen av de to vete­rinæ­re­ne kon­tak­tet under ope­ras­jo­nen i janu­ar, før isbjør­nen døde. En av de to sier til og med at han vil­le ikke ha gitt till­atel­sen til å bru­ke mid­de­let i det­te til­fel­let.

Men det er fak­ti­sk ikke kjent hvem av dis­se to har skre­vet ut medi­ka­men­tet som ble fak­ti­sk brukt den 30. janu­ar. Beg­ge to ant­ar og set­ter pris på at det var ikke av leve­rin­gen som de had­de hen­holds­vis skre­vet ut.

Det kom­mer i til­legg at medi­ka­men­tet kan ha vært utgått på dato, noe som kan føre til ster­ke­re bivir­k­nin­ger. Men det er lite sann­syn­lig iføl­ge NP, og selv om det skul­le ha skjedd går man der ut ifra at det vil­le ikke ført til en økning av risi­ko­en for bjør­nen.

Man må også ta med at, fra Sys­sel­man­nens syn­s­punkt, vil­le umid­del­bar avli­ving stå frem som mest sann­syn­lig alter­na­tiv hvis bedø­vel­sen skul­le vise seg å være umu­lig.

I pres­se­mel­din­ger under og etter hen­delsen lå Sys­sel­man­nen vekt på at „isbjørn­fag­lig kom­pe­t­an­se“ fra NP var hele tiden til stede og invol­vert i hen­delsen, uten å for­kla­re det­te nær­me­re. Men det er nok ikke van­lig å invol­ve­re vete­rinæ­rer direk­te, og beg­ge vete­rinæ­rer som kan ha skre­vet ut medi­ka­men­tet sa at de ble ikke kon­tak­tet. Selv om det er van­ske­lig eller umu­lig å fly per­so­nell opp til Lon­gye­ar­by­en i tide under en slik ope­ras­jon skul­le det vært mulig å få inn råd­giv­ning på tele­fon, noe som kun­ne ha bid­ratt til et anner­le­des for­løp.

Det står klart frem at sli­ke ope­ras­jo­ner fore­går under meget kom­plek­se betin­gel­ser, både juri­disk og prak­ti­sk. Bes­lut­nin­ger må tas under press og med dår­lig tid. Men like­vel bør man kun­ne mene at å bedø­ve et stort dyr som en isbjørn rett etter å ha satt det ut for stort fysisk stress i over 2 timer uten å være kjent med dens vekt og uten å ha vete­rinær eller vete­rinær­me­di­sinsk nøduts­tyr på plass kan ikke bes­kri­ves som forsvar­lig omgang med en strengt ver­net dyre­art.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.06.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php