spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Isbjørn døde under mer­king i Wij­defjor­den

Isbjørn døde under mer­king i Wij­defjor­den

Seri­en av tris­te nyhe­ter fra Sval­bard kom­mer ikke til å ta slutt. På ons­dag døde en isbjørn i sam­men­heng med bedø­vel­se for vitenska­pe­li­ge for­mål i Wij­defjor­den, som Sys­sel­man­nen med­de­ler.

Hen­delsen skjed­de under Polar­in­sti­tuttets årli­ge høst­kam­pa­gnen for å mer­ke isbjørn. Bjør­nen var num­mer «30 eller 31» i den aktu­el­le kam­pan­jen. Pro­se­du­ren inklu­de­rer å bedø­ve bjørn fra heli­ko­pter og å mer­ke dyret, veie det og å ta prø­ver.

Så langt er det bare offent­lig kjent at bjør­nen som ikke over­lev­de pro­se­du­ren den­ne gan­gen var en hannbjørn. Sys­sel­man­nen opp­ret­tet sak for å under­sø­ke hen­delsen nær­me­re. Så langt er det ikke offent­lig kjent om eks­em­pel­vis dyre­le­ge var invol­vert.

Ruti­nen å regel­mes­sig bedø­ve et stør­re ant­all isbjørn, noe som kan rime­lig antas å invol­ve­re stor stress for dyre­ne, har blitt kri­ti­sert tid­li­ge­re. Iføl­ge Jon Aars, isbjørn­forsker ved Nor­sk Polar­in­sti­tutt, «mis­ter (vi) mel­lom to og fire dyr av 1.000 immo­bi­li­se­rin­ger», som han med­del­te Sval­bard­pos­ten. Han sa også at «det­te (er) den tred­je isbjør­nen han har mis­tet i for­bin­delse med mer­king, siden han begy­n­te i 2003» og at «mer­kin­gen forsva­res ut fra at vi som forske­re mener at kunns­ka­pen vi får er ver­di­full».

isbjørnhodeskalle

Møter mel­lom isbjørn og men­nes­ker kan ha fata­le kon­sek­ven­ser. I år har alle­re­de 4 bjørn og et men­nes­ke dødd i for­skjel­li­ge sam­men­hen­ger på Sval­bard
(sym­bol­bil­de: harm­løst funn av en gam­mel isbjørn­ho­des­kal­le i Hin­lo­penstre­tet).

Det er alle­re­de den fje­r­de gan­gen på Sval­bard i år at en isbjørn dør som kon­sek­vens av møter med men­nes­ker. Før det døde­li­ge ang­re­pet på cam­ping­plas­sen i slut­ten av august, hvor både en mann og isbjør­nen døde, var det to hen­del­ser i janu­ar. Tid­lig i janu­ar ble en isbjørn skutt av Sys­sel­man­nen uten at det var akutt fare i situas­jo­nen. Sene­re i janu­ar døde en bedø­vet isbjørn under trans­por­ten bort fra Lon­gye­ar­by­en i heli­ko­pte­ret. Det var spe­sielt den­ne saken som før­te til kri­tikk. Blant annet ble spørsmå­let berørt om Polar­in­sti­tutt har til­strek­ke­lig kom­pe­t­an­se til sli­ke ope­ras­jo­ner eller om dyre­le­ge skul­le invol­ve­res.

Så langt er det ikke kjent om en dyre­le­ge var tils­tede når bjør­nen døde på ons­dag.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (1): Spitz­ber­gen – vom Polar­licht bis zur Mit­ter­nachts­son­ne» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.09.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php