spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Reg­je­rin­gen åpner for kyst­crui­se på Sval­bard

Reg­je­rin­gen åpner for kyst­crui­se på Sval­bard

Land­ba­sert turisme på Sval­bard ble alle­re­de gjenåp­net for turis­ter fra fast­landsnor­ge den 1. juni, og rei­sen­de fra Nor­den unn­tatt Sve­ri­ge skal snart (15. juni) føl­ge.

Men så langt er fler­dag­scrui­se ikke til­latt på grunn av de sær­li­ge utfor­drin­ge­ne som crui­se­skip byr på med tan­ke på hygie­ne og koro­na-smit­te­fa­ren. Nå har reg­je­rin­gen begy­nt å åpne for den­ne typen akti­vi­te­ter igjen. Iføl­ge en pres­se­mel­ding fra Jus­tis- og bereds­kaps­de­par­te­men­tet vil crui­se­skip med en kapa­si­tet på opp til 500 pas­sas­je­rer nå få lov til å sei­le i Sval­bards far­vann igjen. Men det er fle­re betin­gel­ser som føl­ger med: det er ikke lov til å bru­ke mer en 50 % av pas­sas­je­r­ka­pa­si­te­tet, noe som betyr at det mak­si­ma­le ant­al­let pas­sas­je­rer på et skip kan ikke overs­ti­ge 250. Og det er bare pas­sas­je­rer fra land hvor­f­ra det kan rei­ses fritt til Nor­ge inklu­dert Sval­bard som får lov, dvs Nor­ge og snart Dan­mark, Island og Fin­land.

Hurtigruten Svalbard

Kyst­crui­se på Sval­bard skal nå være mulig igjen under vis­se betin­gel­ser.

Som alle tur­ope­ra­tø­rer som dri­ver med land­ba­sert turisme må også ski­peie­re pre­sen­te­re – og få godkjent – en hygie­ne- og hel­se­plan for sine skip før de kan set­te i gang. Sval­bard Rei­se­liv har i samar­beid med Sys­sel­man­nen utar­bei­ded ret­nings­lin­jer som tje­ner som grunn­lag. Man kan gå ut ifra at ikke alle mind­re båter vil være i stan­de til å fyl­le opp kra­ve­ne med tan­ke på minds­teav­stand osv.

Skip må være for­be­redt på å sei­le direk­te til Trom­sø isteden­for Lon­gye­ar­by­en i til­fel­le det opps­tår en mis­tan­ke om Covid-19 smit­te ombord.

Pas­sas­je­rer fra and­re land enn de nevnt oven­for får bare ven­te. Iføl­ge tid­li­ge­re pres­se­mel­din­ger vil Reg­je­rin­gen utta­le seg til og med 20. juli om even­tu­el­le åpnin­ger for turis­ter fra «nær­lig­gen­de europeis­ke land».

Pas­sen­gers from coun­tries other than the abo­ve-men­tio­ned Scan­di­na­vi­an ones will need some more pati­ence. The Nor­we­gi­an government has announ­ced to come with infor­ma­ti­on regar­ding a pos­si­ble re-ope­ning of Spits­ber­gen for citi­zens and resi­dents from «neigh­bou­ring» Euro­pean coun­tries until 20 July.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.06.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php