spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Års-Arkiv: 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Pres­se­mel­ding: Lon­gye­ar­by­ens «unwan­ted for­eig­ners»

Lon­gye­ar­by­en vel­ger nytt Lokals­ty­re idag – for de ikke-nor­ske med­bor­ge­re blir det en vondt dag. De har blitt fra­t­att stem­me­rett.
Før kun­ne ikke-nor­ske stats­bor­ge­re avgi stem­me i lokal­val­get der­som de har bodd tre år i Lon­gye­ar­by­en – akku­rat som i kom­mu­ner på fast­lan­det.

Med de nye reg­ler har de fles­te av den ikke-nor­ske befol­knin­gen mis­tet sine demo­kra­tis­ke ret­ti­ghe­ter.

I dag er det valg i Lon­gye­ar­by­en – uta­for står en stor del av inn­bor­ge­re som har bodd her i man­ge år og som bidra mye til sam­fun­net. Det mar­ke­res stil­le – som det søm­mer seg for de som er blitt stem­melø­se.

Longyearbyen Lokalstyre, lokalstyrevalg 2023

Utstil­ling av sym­bo­lis­ke fotav­trykk av fast­bo­en­de som fikk fra­t­att stem­me­ret­ten for Lokals­ty­r­e­val­get i Lon­gye­ar­by­en.
Bil­de: Chris­tia­ne Hüb­ner. Trykk her for en high-res fil av bil­det.

Her er noen av deres fotav­trykk i Lon­gye­ar­by­ens sam­funn:

 • Lager din mat siden 2017
 • 9 år på øya. Har norsk bedrift med 5 ansat­te
 • Fast­bo­en­de i 15 år – Stem­me­rett i Trond­heim men ikke len­ger her!
 • 19 år på Sval­bard. Red­der deg ut av snøskred
 • 21 år i Lon­gye­ar­by­en. Folk­evalgt med­lem av Lokals­ty­re
 • Eier en bedrift og er invol­vert i gui­de­sam­fun­net
 • 3 år i Lon­gye­ar­by­en. Nor­disk bor­ger. :o(
 • 4 years in Lon­gye­ar­by­en – local gui­de
 • Red­der deg ut av bre­sprek­ken
 • Har aldri følt at det var oss og dem før nå.
 • 8 år på øya. Fik­ser dine klær. Har norsk bedrift med 3 ansat­te
 • Vi er Lon­gye­ar­by­en
 • Ser til at du har en ban­kett å gå till etter ditt mara­thon.
 • Vokst opp i Lon­gye­ar­by­en. Lært nor­ske ver­dier på sko­len
 • Stil­te til valg sist. 16 år på Sval­bard. Oslo mener jeg kan mind­re om Sval­bard­po­li­tikk enn en fersk SFHS-elev
 • Sami­s­ke, kvin­ner, uten­lands­ke – vi har vært her før. Stem­me­rett for alle!
 • 20 år i Lon­gye­ar­by­en – job­bet for UNIS, NP, forsk­nings­rå­det
 • 3 år på øya med fami­li­en – job­ber i kun­de­ser­vice. Stil­ler opp som fri­vil­lig
 • 20 år på Sval­bard. 20 år i loka­le bedrift­er. Els­ker Lon­gye­ar­by­en og folk som bor her. Stem­e­r­ett for ALLE
 • Vokst opp i Lon­gye­ar­by­en. Gikk på norsk sko­le i Lon­gye­ar­by­en. Snak­ker god norsk. Men hører ikke hjem­me i Lon­gye­ar­by­en.
 • 12 years for no say
 • Nor­we­gi­an guy – 9 years in Lon­gye­ar­by­en. No point in voting any­mo­re
 • 7 år på øya. Dri­ver Resir­ku­le­rings­work­shop (fri­vil­lig orga­ni­sas­jon), leder Sval­bard Gui­de Asso­cia­ti­on & gui­der hele året. Job­ba på UNIS.
 • Fri­vil­lig siden 2017. Søp­pelt­okt, røde kors, Sval­bard turn
 • 5.5 år på Sval­bard. Bidratt til sam­fun­net – anses som ver­diløs
 • 12 år på øya – vas­ker ditt hus
 • 7 år på Sval­bard – gui­de + local busi­ness owner – working with 15 local com­pa­nies + others on main­land. Con­tri­bu­ting direct­ly into the Nor­we­gi­an eco­no­my… but we still don’t real­ly count?
 • 7 år på Sval­bard – Gui­de + logi­stics mana­ger Polar X – pre­vious­ly voted! We make the docu­men­ta­ries that influence the world’s view of Sval­bard + our wild­life … but we’re not important enough to influence our local poli­tics
 • Who else is gon­na have the pati­ence to ser­ve Nor­we­gi­ans their drinks…
 • Lon­gye­ar­by­en er mitt hjem
 • 10 years on Sval­bard- Only here doing cri­ti­cal work for the sta­te! I have fri­ends who died! for the right to vote. Nor­way is no bet­ter than Rus­sia
 • 8 years on Sval­bard. 2.5 years on main­land. PROUD CANA­DI­AN. Essen­ti­al worker 4 Nor­way. Your ‘demo­cra­cy’ is a joke… our lives are not. Shame on you
 • 29 år på Sval­bard. Da jeg kom føl­te jeg meg vel­dig vel­kom­men
 • 11 år forsk­ning og under­vis­ning i ark­tisk øko­lo­gi
 • Demo­cra­cy is a thing to stand for
 • Det var betyd­nings­fylt å bidra til reno­ve­rin­gen av Nor­dens­ki­oldhyt­ta under pan­de­mien
 • Gru­ve­bus
 • Sval­bard: hjør­ne­stein i mitt iv i 26 år. Og nå plut­se­lig and­re­klas­ses sam­funn­s­bor­ger
 • 1 år på øya. Stu­dent på UNIS. Gui­de og med­lem i gui­de­fel­less­ka­pet.
 • 6 år på øya. Kan red­de deg fra et snøskred
 • Det gir meg stor gle­de å bidra til byens utvi­k­ling etter kull-rus­het
 • 12 år på øya og kun­ne stem­me før. Om 17 år kan søn­nen min stem­me, håper sam­men med meg.
 • Proud­ness is best in com­mu­ni­ty, not natio­na­li­ty
Longyearbyen Lokalstyre, community council elections 2023

Sym­bo­lis­ke fotav­trykk av «unwan­ted for­eig­ners» i Lon­gye­ar­by­en.
Bil­de: Chris­tia­ne Hüb­ner. Trykk her for en high-res fil av bil­det.

Lokals­ty­r­e­valg i Lon­gye­ar­by­en

I dag er det valg i Lon­gye­ar­by­en. For åtten­de gang er det opp til beret­ti­ge­de vel­ge­re å bestem­me over byens poli­tis­ke utvi­k­ling.

Longyearbyen Lokalstyre, lokalstyrevalg 2023

Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re: kom­mu­ne­valg i Lon­gye­ar­by­en i dag, 9. okto­ber – for førs­te gang under eks­klus­jon av uten­lands­ke inn­byg­ge­re.

Til å begyn­ne med drei­er det seg om van­li­ge lokal­po­li­tis­ke emner: tra­fikk i og uten­for Lon­gye­ar­by­en, hel­se inklu­dert psy­sisk hel­se, vete­rinær­til­bud, bolig­mark­edet, hav­ne­ge­by­rer, øko­no­mi, mil­jø, sko­le, kul­tur og idrett. Mye som er svært vik­tig.

Men ved siden av alt det er det sel­ve val­get som er blitt et poli­tisk emne. Som kjent og beret­tet tid­li­ge­re, har jus­tis- og bereds­kaps­mi­nis­ter Emi­lie Mehl (Sp) gjen­nom for­skrift tatt val­gret­ten fra Lon­gye­ar­by­ens uten­lands­ke inn­byg­ge­re: folk uten norsk pass kan bare stem­me eller bli valgt hvis de har minst tre års botid i en norsk kom­mu­ne på fast­lan­det bak seg – og hvis de flyt­tet direk­te der­fra til Lon­gye­ar­by­en. Det fin­nes folk som har bodd i man­ge år både på fast­lan­det og i Lon­gye­ar­by­en og som lik­e­vel ikke har stem­me­rett for­di de bod­de på and­re steder i mel­lomt­iden – og «and­re steder» kan til og med bety Ny-Åle­sund. Det er minst ett sånt til­fel­le.

Det nye valg­sys­te­met kom gjen­nom for­skrift og ble der­med ikke debat­tert i og ved­tatt av Stort­in­get.

Alle fire par­tier som har stilt opp til lokal­valg den­ne gan­gen (MdG er ute for­di de ikke har nok kan­di­da­ter å stil­le opp uten deres uten­lands­ke med­lem­mer) går inn for å ta opp saken igjen, og minst to vil at for­skrif­ten tas til­ba­ke. Men det er reg­je­ri­n­gen i Oslo som bestem­mer.

Berør­te utlen­din­ger har slutt seg sam­men i grup­pen «unwan­ted for­eig­ners» for å bli hørt. Det er fle­re hundre som har tapt stem­me­ret­ten, noe i nær­he­ten av en tred­je­del av de som tid­li­ge­re kun­ne vel­ge. Man­ge av dem har bodd i Lon­gye­ar­by­en i man­ge år, noen av dem er vokst opp der eller har barn som besøker bar­ne­ha­gen og sko­le i Lon­gye­ar­by­en. Det er vel alle som føler at de er and­re­klas­ses bor­ge­re i dag.

Mol­te­bær fun­net i Coles­da­len

Avde­lin­gen med nyhe­ter har blitt litt for­sømt gjen­nom deler av som­me­ren, mens det var av åpen­ba­re grun­ner fokus på rei­se­blog­gen. Men nå byt­ter vi til nyhe­ter igjen.

Og vi begyn­ner med en mel­ding fra bio­lo­gi og bota­nikk, et viten­ska­pe­lig felt som sjel­dent gir anled­ning til aviso­ver­s­krift­er. Men her er det snakk om et spen­nen­de funn, som også har litt av et uhyg­ge­lig bis­mak. Det drei­er seg om funn av mol­te­bær i Coles­da­len, omt­rent 20 km sør­ve­st for Lon­gye­ar­by­en – med frukt. Det var Stein Tore Peder­sen fra Lon­gye­ar­by­en som fant plan­te­ne i Coles­da­len under en pri­vat tur, som Norsk Polar­in­sti­tutt med­de­ler. Peder­sen er fra Tana og uten tvil godt kjent med mol­te­bær.

Colesdalen, Spitsbergen

Coles­da­len. Det er rime­lig å anta at det fin­nes mol­te­bær et eller annet sted i bil­det 🙂.

På Sval­bard ble mol­te­bær for førs­te gang fun­net omt­rent i 1908 av bota­nik­ke­ren Han­na Res­voll-Die­set, men det var ikke før i år at man fant plan­ten med mod­ne bær. Det fin­nes fak­tisk his­to­ri­er om slike funn fra før, men så langt ble bevis van­lig­vis umid­del­bart for­tært av fin­ne­ren. Noe som for­res­ten ikke er lov: alle plan­ter på Sval­bard er fre­det og det er ikke til­latt å sam­le plan­ter eller deler av plan­ter som bær eller frukt. Det er bare sopp, tang og tare som kan lov­lig pluk­kes.

Det antas at årets funn har å gjø­re med den rekordv­ar­me som­me­ren. Der­med er det rime­lig å anta at det er knyt­tet til klima­en­drin­ge­ne som i store deler av pol­arom­rå­de­ne går ras­ke­re for seg enn ellers i ver­den.

Dan­s­køya & Ebelt­oft­ham­na – 20. sep­tem­ber 2023

Dagen begyn­te med en vak­ker fot­tur på Dan­s­køya. Ikke ver­dens lengs­te fot­tur, men lik­e­vel anled­ning til å bren­ne noen kalo­rier tak­ket den dype snøen. Smee­ren­burg­fjor­den vis­te det fan­tas­tis­ke lands­ka­pet sitt i utro­lig vak­kert lys.

Sene­re håpet vi å kun­ne sei­le søro­ver, men det ble ikke noe av grun­net mang­len­de vind. Der­for rakk vi å hop­pe i land i Ebelt­oft­ham­na for en liten kveld­stur til den gam­le tyske værst­as­jo­nen som var i bruk fra 1912 til 1914.

Bil­de­gal­le­ri – Dan­s­køya & Ebelt­oft­ham­na

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Lief­defjord & Mof­fen

Vide­re til den ves­t­re delen av Spits­ber­gens nord­kyst. Det var på tid å få noen sjø­mil bak seg. En mor­gen i Lief­defjor­den. Vak­kert lands­kap, vak­kert vær og lys.

Vi kun­ne godt ha brukt hele dagen i Lief­defjor­den, men vi had­de bestemt oss å besøke den litt legen­da­ris­ke øya Mof­fen. Været lå til­ret­te for oss, så det var bare å set­te kur­set dit. Det ble en vel­dig vak­ker kveld på den lil­le øya.

Bil­de­gal­le­ri: Lief­defjord & Mof­fen – 19th Sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­aus­t­land – Murch­ison­fjord – Snaddvi­ka & Kinn­vi­ka – 18. sep­tem­ber 2023

En dag på Sval­bards nest-størs­te øy. Vin­te­ren har tatt full kon­troll over områ­det, med snø over hele lands­ka­pet og inns­jøer og lagu­ner islagt. Været er fint, med vak­kert vin­ter­lys.

I Kinn­vi­ka var det bare å ven­te litt og la noen snø­by­ger pas­se­re før vi gikk i land for å se på den gam­le stas­jo­nen og dra på tur i dens omgi­vel­ser.

Gal­le­ri – Nord­aus­t­land – Murch­ison­fjord – Snaddvi­ka & Kinn­vi­ka – 18. sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Hin­lo­pens­tre­tet – Wahl­ber­gøya – Smit­tøya & Alkef­jel­let – 17. sep­tem­ber 2023

Isbjørn­ob­ser­vas­jo­nen på Wahl­ber­gøya i går var en så vak­ker opp­le­vel­se at vi prøv­de den sam­me plas­sen en gang til i mor­ges. Og det gikk enda bed­re. Timin­gen var helt per­fekt, og det ble en utro­lig fin opp­le­vel­se.

I mel­lomt­iden har vin­te­ren kom­met til dis­se bred­de­gra­de­ne. Det er en god del snø både i ter­ren­get og i luf­ten. I luf­ten var det fak­tisk så mye at vi måt­te pluk­ke det rik­ti­ge øye­b­lik­ket nøye for å gå en liten spa­ser­tur på Smit­tøya for å kun­ne se hva som skjer rundt omkring oss.

Gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet – Wahl­ber­gøya – Smit­tøya & Alkef­jel­let – 17 sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Det var ikke så mye som skjed­de rundt omkring oss ved Alkef­jel­let, i hvert fall med tan­ke på polar­lom­vier. De har jo dratt sin vei som man kun­ne for­ven­te. Men den brat­te fjell­klip­pen er utro­lig impon­e­ren­de til og med uten lom­vie­ne. Og det var fort­satt en god del måker og de kan jo også være gans­ke spen­nen­de å se på.

Hin­lo­pens­tre­tet – Von Otterøya & Wahl­ber­gøya – 16. sep­tem­ber 2023

Det lig­ger nysnø på Von Otterøya, og der­med er det en helt ny stem­ning som lig­ger over ark­tis­ke lan­det. For­skjel­li­ge turer går opp på fjellhau­ger og langs kys­ten. Vi retur­ne­rer til ski­pet litt tid­li­ge­re enn plan­lagt for­di en isbjørn lig­ger og sover langt bor­te. Ingen dra­ma, men det er selv­føl­ge­lig bed­re å være på den sik­re siden.

Sene­re ser vi en isbjørn som rus­ler rundt på Wahl­ber­gøya. En flott opp­le­vel­se 🙂

Gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet – Von Otterøya & Wahl­ber­gøya – 16 sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kie­per­tøya & Brås­vell­breen – 15 sep­tem­ber 2023

Det ble gans­ke sent sis­te natt til anke­ren gikk til bun­nen ved Kie­per­tøya. Og i mor­ges, om man tror det eller ikke, men det var ingen tåke, ingen isbjørn. Rett og slett ingen­ting i vei­en med en god tur på øya, med en flokk hval­ros­ser og mye annet av inter­es­se. Og en del plast­søp­pel mind­re på stran­den når vi dro. Og en trist his­to­rie. Mer om Kie­per­tøya Kie­per­tøya på Kie­per­tøya-pano­si­den.

Sene­re seil­te vi mot Brås­vell­breen, den lan­ge bre­fron­ten på Nord­aus­t­lan­dets sør­si­de.

Gal­le­ri – Kie­per­tøya & Brås­vell­breen – 15 sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Storfjord – Negri­b­reen & Straums­land – 14. sep­tem­ber 2023

Negri­b­reen er blant Spits­ber­gens størs­te isbre­er. Tid­li­ge­re skul­le jeg ha skre­vet at den er Spits­ber­gens (hove­døyas) størs­te isb­re, men det er jeg litt mer usik­ker på nå.

Uen­de­li­ge meng­d­er av breis av alle stør­rel­ser og far­ger over­alt, noen isfjell med utro­lig vak­re far­ger. En bre­front av fle­re kilo­me­ter. En stor kal­ving … utro­lig impon­e­ren­de og vak­ker.

Men foran­drin­ge­ne som man kan se her er også utro­li­ge. Den øst­re delen av Negri­b­reen er del­vis fors­vun­net og del­vis redu­sert til et dødt områ­de av breis. Den­ne delen av Negri­b­reen har fak­tisk kol­lap­set, sånt er det dess­ver­re. Den er fort­satt en stor og impon­e­ren­de isb­re, men ikke var den har vært for bare noen få år siden.

Gal­le­ri – Storfjord: Negri­b­reen & Straums­land – 14. sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re fort­sat­te vi østo­ver mot Heley­sund og Straums­land. En vel­dig vak­ker part av Spits­ber­gen, med tun­dra, inns­jøer, våt­mark, basaltsøy­ler, Spits­ber­gen­reins­dyr, fjell­rev og flot­te utsik­ter over Heley­sun­det, Küken­thaløya og Barent­søya.

Storfjord – Ham­berg­breen & Bol­tod­den – 13. sep­tem­ber 2023

Etter en smooth run­ding av Sør­kap­pet seil­te vi inn i Ham­berg­buk­ta og til Ham­berg­breen. Det er et av stede­ne hvor kon­sek­vens­e­ne av klima­en­drin­ge­ne er mest syn­li­ge. Ham­berg­buk­ta lig­ger på Spits­ber­gens øst­kyst på høy­den av Horn­sund, og det er ikke man­ge kilo­me­ter av breis igjen mel­lom dis­se to. Bree­ne trek­ker seg kraft­ig til­ba­ke hvert år, og det er ikke man­ge år igjen til det vil bli et gjen­nom­gåen­de sund hvor Ham­berg­breen og Horn­breen lig­ger i dag. Sør­kapp Land vil bli en stor ny øy da.

Men så langt er det enda ikke kom­met. Ham­berg­breen er såvidt en mek­tig og impon­e­ren­de isb­re.

Gal­le­ri – Storfjord – Ham­berg­breen & Bol­tod­den – 13. sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re fikk vi gå i land på Bol­tod­den. Det er der man kan fin­ne de ver­dens­berøm­te dino-fotspo­re­ne. En vel­dig spen­nen­de og vak­ker plass, det er fan­tas­tisk hvis for­hol­de­ne lig­ger til ret­te for å gå i land her.

Dunøya­ne & Horn­sund – 12. sep­tem­ber 2013

Vi har tid og vi har vær av alle sor­ter, vi har lyst og vi har til­syn­e­la­ten­de anled­ning til å sei­le rundt hele Spits­ber­gen, så det var bare å set­te i gang med det. Det er bare et spørs­mål om vær, men vær­mel­dinga ser så vidt greit. Så det ble man­ge sjø­mil søro­ver sis­te natt og i mor­ges nåd­de vi frem til Dunøya­ne hvor for­hol­de­ne lå til­ret­te for å gå i land, noe som vi selv­føl­ge­lig også gjor­de. Sene­re fort­sat­te vi inno­ver Horn­sun­det, helt inn i Sama­rin­vå­gen. Fra en liten haug had­de vi en helt fan­tas­tisk utsikt over fjell- og bre­pan­ora­ma­et rundt omkring oss.

Gal­le­ri – Dunøya­ne & Horn­sund – 12. sep­tem­ber 2013

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Med SV Anti­gua i den ark­tis­ke høs­ten: Isfjor­den

Seson­gen nær­me­rer seg slut­ten, men en gang til drar vi ut, den­ne gan­gen med gode gam­le Anti­gua igjen. Det var en fan­tas­tisk begyn­nel­se, under seil tvers over Isfjor­den.

Vi ankret ved Kapp Wijk hvor vi også gikk på tur i mor­ges. Fan­tas­tisk flott lys, vak­kert lands­kap, far­ge­rik tun­dra og nys­ger­ri­ge reins­dyr. Og når vi var nes­ten klar til å dra til­ba­ke til båten pass­erte en stor flokk hvith­va­ler bare noen få meter unna. Det må ha vært minst 70-80, godt mulig det var man­ge fle­re, det er umu­lig å si. Fan­tas­tisk!

Sene­re gjor­de vi en liten tur ved den mek­ti­ge Sveab­reen.

Bil­de­gal­le­ri – Isfjor­den: Kapp Wijk & Sveab­reen

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

For­lands­un­det & Isfjor­den

Som­me­ren er over og over­gangs­pe­ri­oden som tils­va­rer høs­ten kan være vel­dig vak­ker, men det fin­nes dager hvor det er best å hol­de seg inne, med en god kopp te og en bok på sofaen. Da kan det være van­skel­ig å fin­ne et sted å kom­me seg ut i Sval­bards natur som er jo vak­ker i all slags vær, selv om net­to­pp det i enkel­te tider kan være litt mer van­skel­ig å se. Den­ne dagen måt­te vi si oss fornøy­de med en liten run­de i Ny-Åle­sund og en liten strand­vand­ring på Poo­le­pyn­ten på Prins Karls For­lan­det. Men det er jo ikke verst …

Og så kom rei­sens sis­te dag i Isfjor­den, og da var været klart på vår side igjen. Vel­dig vak­re lands­kap i Trygg­ham­na og ved Bore­breen, til og med litt sol­skinn her og der.

Og så var vi til­ba­ke i Lon­gye­ar­by­en og rei­sen var plut­se­lig over. For en vak­ker tur, så man­ge flot­te opp­le­vel­ser! Tusen takk til skip­per og skipsei­er Mario og det gode manns­ka­pet ombord SV Mean­der og alle som har bidratt til å gjø­re den­ne rei­sen så godt og opp­le­vel­ses­rik!

Bil­de­gal­le­ri – For­lands­un­det & Isfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kross­fjor­den & Kongsfjor­den

Vi våk­net i Kross­fjor­den, i hvert fall iføl­ge moder­ne navi­gas­jons­me­to­der – det var ingen­ting å se av lands­ka­pet der ute. Tett tåke. Men vi fant et sted hvor for­hol­de­ne var såvidt bra nok at det lot seg gjø­re med en kort ilands­tig­ning i Ebelt­oft­ham­na. Der fin­nes en del spen­nen­de kul­tur­min­ner, blant annet res­ter etter en tysk værst­as­jon fra 1912-14.

Etter en liten run­de til Fjor­ten­de Juli­breen bes­lut­tet vi at Ny-Åle­sund var stedet i dag. Grei sak å kun­ne besøke butikk og muse­um når det er regn og tåke ute.

Bil­de­gal­le­ri – Kross­fjor­den & Kongsfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 17:41:46 (GMT+1)
css.php