spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Lokals­ty­r­e­valg i Lon­gye­ar­by­en

Lokals­ty­r­e­valg i Lon­gye­ar­by­en

I dag er det valg i Lon­gye­ar­by­en. For åtten­de gang er det opp til beret­ti­ge­de vel­ge­re å bestem­me over byens poli­tis­ke utvi­k­ling.

Longyearbyen Lokalstyre, lokalstyrevalg 2023

Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re: kom­mu­ne­valg i Lon­gye­ar­by­en i dag, 9. okto­ber – for førs­te gang under eks­klus­jon av uten­lands­ke inn­byg­ge­re.

Til å begyn­ne med drei­er det seg om van­li­ge lokal­po­li­tis­ke emner: tra­fikk i og uten­for Lon­gye­ar­by­en, hel­se inklu­dert psy­sisk hel­se, vete­rinær­til­bud, bolig­mark­edet, hav­ne­ge­by­rer, øko­no­mi, mil­jø, sko­le, kul­tur og idrett. Mye som er svært vik­tig.

Men ved siden av alt det er det sel­ve val­get som er blitt et poli­tisk emne. Som kjent og beret­tet tid­li­ge­re, har jus­tis- og bereds­kaps­mi­nis­ter Emi­lie Mehl (Sp) gjen­nom for­skrift tatt val­gret­ten fra Lon­gye­ar­by­ens uten­lands­ke inn­byg­ge­re: folk uten norsk pass kan bare stem­me eller bli valgt hvis de har minst tre års botid i en norsk kom­mu­ne på fast­lan­det bak seg – og hvis de flyt­tet direk­te der­fra til Lon­gye­ar­by­en. Det fin­nes folk som har bodd i man­ge år både på fast­lan­det og i Lon­gye­ar­by­en og som lik­e­vel ikke har stem­me­rett for­di de bod­de på and­re steder i mel­lomt­iden – og «and­re steder» kan til og med bety Ny-Åle­sund. Det er minst ett sånt til­fel­le.

Det nye valg­sys­te­met kom gjen­nom for­skrift og ble der­med ikke debat­tert i og ved­tatt av Stort­in­get.

Alle fire par­tier som har stilt opp til lokal­valg den­ne gan­gen (MdG er ute for­di de ikke har nok kan­di­da­ter å stil­le opp uten deres uten­lands­ke med­lem­mer) går inn for å ta opp saken igjen, og minst to vil at for­skrif­ten tas til­ba­ke. Men det er reg­je­ri­n­gen i Oslo som bestem­mer.

Berør­te utlen­din­ger har slutt seg sam­men i grup­pen «unwan­ted for­eig­ners» for å bli hørt. Det er fle­re hundre som har tapt stem­me­ret­ten, noe i nær­he­ten av en tred­je­del av de som tid­li­ge­re kun­ne vel­ge. Man­ge av dem har bodd i Lon­gye­ar­by­en i man­ge år, noen av dem er vokst opp der eller har barn som besøker bar­ne­ha­gen og sko­le i Lon­gye­ar­by­en. Det er vel alle som føler at de er and­re­klas­ses bor­ge­re i dag.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 09.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php