spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Pres­se­mel­ding: Lon­gye­ar­by­ens «unwan­ted for­eig­ners»

Pres­se­mel­ding: Lon­gye­ar­by­ens «unwan­ted for­eig­ners»

Lon­gye­ar­by­en vel­ger nytt Lokals­ty­re idag – for de ikke-nor­ske med­bor­ge­re blir det en vondt dag. De har blitt fra­t­att stem­me­rett.
Før kun­ne ikke-nor­ske stats­bor­ge­re avgi stem­me i lokal­val­get der­som de har bodd tre år i Lon­gye­ar­by­en – akku­rat som i kom­mu­ner på fast­lan­det.

Med de nye reg­ler har de fles­te av den ikke-nor­ske befol­knin­gen mis­tet sine demo­kra­tis­ke ret­ti­ghe­ter.

I dag er det valg i Lon­gye­ar­by­en – uta­for står en stor del av inn­bor­ge­re som har bodd her i man­ge år og som bidra mye til sam­fun­net. Det mar­ke­res stil­le – som det søm­mer seg for de som er blitt stem­melø­se.

Longyearbyen Lokalstyre, lokalstyrevalg 2023

Utstil­ling av sym­bo­lis­ke fotav­trykk av fast­bo­en­de som fikk fra­t­att stem­me­ret­ten for Lokals­ty­r­e­val­get i Lon­gye­ar­by­en.
Bil­de: Chris­tia­ne Hüb­ner. Trykk her for en high-res fil av bil­det.

Her er noen av deres fotav­trykk i Lon­gye­ar­by­ens sam­funn:

 • Lager din mat siden 2017
 • 9 år på øya. Har norsk bedrift med 5 ansat­te
 • Fast­bo­en­de i 15 år – Stem­me­rett i Trond­heim men ikke len­ger her!
 • 19 år på Sval­bard. Red­der deg ut av snøskred
 • 21 år i Lon­gye­ar­by­en. Folk­evalgt med­lem av Lokals­ty­re
 • Eier en bedrift og er invol­vert i gui­de­sam­fun­net
 • 3 år i Lon­gye­ar­by­en. Nor­disk bor­ger. :o(
 • 4 years in Lon­gye­ar­by­en – local gui­de
 • Red­der deg ut av bre­sprek­ken
 • Har aldri følt at det var oss og dem før nå.
 • 8 år på øya. Fik­ser dine klær. Har norsk bedrift med 3 ansat­te
 • Vi er Lon­gye­ar­by­en
 • Ser til at du har en ban­kett å gå till etter ditt mara­thon.
 • Vokst opp i Lon­gye­ar­by­en. Lært nor­ske ver­dier på sko­len
 • Stil­te til valg sist. 16 år på Sval­bard. Oslo mener jeg kan mind­re om Sval­bard­po­li­tikk enn en fersk SFHS-elev
 • Sami­s­ke, kvin­ner, uten­lands­ke – vi har vært her før. Stem­me­rett for alle!
 • 20 år i Lon­gye­ar­by­en – job­bet for UNIS, NP, forsk­nings­rå­det
 • 3 år på øya med fami­li­en – job­ber i kun­de­ser­vice. Stil­ler opp som fri­vil­lig
 • 20 år på Sval­bard. 20 år i loka­le bedrift­er. Els­ker Lon­gye­ar­by­en og folk som bor her. Stem­e­r­ett for ALLE
 • Vokst opp i Lon­gye­ar­by­en. Gikk på norsk sko­le i Lon­gye­ar­by­en. Snak­ker god norsk. Men hører ikke hjem­me i Lon­gye­ar­by­en.
 • 12 years for no say
 • Nor­we­gi­an guy – 9 years in Lon­gye­ar­by­en. No point in voting any­mo­re
 • 7 år på øya. Dri­ver Resir­ku­le­rings­work­shop (fri­vil­lig orga­ni­sas­jon), leder Sval­bard Gui­de Asso­cia­ti­on & gui­der hele året. Job­ba på UNIS.
 • Fri­vil­lig siden 2017. Søp­pelt­okt, røde kors, Sval­bard turn
 • 5.5 år på Sval­bard. Bidratt til sam­fun­net – anses som ver­diløs
 • 12 år på øya – vas­ker ditt hus
 • 7 år på Sval­bard – gui­de + local busi­ness owner – working with 15 local com­pa­nies + others on main­land. Con­tri­bu­ting direct­ly into the Nor­we­gi­an eco­no­my… but we still don’t real­ly count?
 • 7 år på Sval­bard – Gui­de + logi­stics mana­ger Polar X – pre­vious­ly voted! We make the docu­men­ta­ries that influence the world’s view of Sval­bard + our wild­life … but we’re not important enough to influence our local poli­tics
 • Who else is gon­na have the pati­ence to ser­ve Nor­we­gi­ans their drinks…
 • Lon­gye­ar­by­en er mitt hjem
 • 10 years on Sval­bard- Only here doing cri­ti­cal work for the sta­te! I have fri­ends who died! for the right to vote. Nor­way is no bet­ter than Rus­sia
 • 8 years on Sval­bard. 2.5 years on main­land. PROUD CANA­DI­AN. Essen­ti­al worker 4 Nor­way. Your ‘demo­cra­cy’ is a joke… our lives are not. Shame on you
 • 29 år på Sval­bard. Da jeg kom føl­te jeg meg vel­dig vel­kom­men
 • 11 år forsk­ning og under­vis­ning i ark­tisk øko­lo­gi
 • Demo­cra­cy is a thing to stand for
 • Det var betyd­nings­fylt å bidra til reno­ve­rin­gen av Nor­dens­ki­oldhyt­ta under pan­de­mien
 • Gru­ve­bus
 • Sval­bard: hjør­ne­stein i mitt iv i 26 år. Og nå plut­se­lig and­re­klas­ses sam­funn­s­bor­ger
 • 1 år på øya. Stu­dent på UNIS. Gui­de og med­lem i gui­de­fel­less­ka­pet.
 • 6 år på øya. Kan red­de deg fra et snøskred
 • Det gir meg stor gle­de å bidra til byens utvi­k­ling etter kull-rus­het
 • 12 år på øya og kun­ne stem­me før. Om 17 år kan søn­nen min stem­me, håper sam­men med meg.
 • Proud­ness is best in com­mu­ni­ty, not natio­na­li­ty
Longyearbyen Lokalstyre, community council elections 2023

Sym­bo­lis­ke fotav­trykk av «unwan­ted for­eig­ners» i Lon­gye­ar­by­en.
Bil­de: Chris­tia­ne Hüb­ner. Trykk her for en high-res fil av bil­det.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 09.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php