spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Års-Arkiv: 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Ham­berg­buk­ta & Sør­kapp

Nå var saken å kom­me seg søro­ver og rundt Sør­kapp mens været var på var side. Spe­sielt på en gans­ke liten båt som ikke sei­ler så fort som stør­re skip bør en være inn­stilt på en dag på havet uten å kom­me i land. Og hvis anled­nin­gen lik­e­vel er til stede så sier man selv­føl­ge­lig ikke nei. Vi fikk sjan­sen i Ham­berg­buk­ta, på øst­siden av Spits­ber­gen på høy­de av Horn­sund. Ham­berg­buk­ta er et av stede­ne hvor bree­ne fors­vin­ner så raskt at det fak­tisk er sjok­ker­en­de å kom­me dit med noen års mel­lom­rom. Slik det ser ut nå er det vel ikke man­ge år unna til det blir en pas­sa­ge mel­lom Ham­berg­buk­ta og Horn­sund.

Lik­e­vel nytet vi anled­nin­gen å gå i land for en liten tur. Noe stør­re var det ikke snakk om med tan­ke på vær og ter­reng, men det ble noen fasi­ne­ren­de nærinn­trykk av en isbree og dens omgi­vel­ser.

Så ble det tid å ta fatt i seil­a­sen rundt Sør­kapp, noe som tok res­ten av dagen og en god del av nat­ten.

Bil­de­gal­le­ri – Ham­berg­buk­ta & Sør­kapp, 13. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Barent­søya

En dag i Free­man­sun­det, på Barent­søya. Litt av en grå dag med lav sky­dek­ke. Men det spil­ler ingen stor rol­le om man har fle­re tusen krykkjer og fle­re fjell­rev i nær­he­ten.

Eller når du vand­rer i tun­draen i en stor, vids­trakt dal og ser på eld­gam­le hval­bein og struk­turer som iski­ler, men en del reins­dyr i områ­det.

Sene­re var det å set­te kurs søro­ver. Det blir tid å kom­me rundt Sør­kapp og til ves­t­kys­ten.

Bil­de­gal­le­ri – Free­man­sund: Barent­søya, 12. Juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Fle­re turis­ter fikk bot for dron­e­flyv­nin­ger

Det kan være gøy å se på ver­den fra lufta og det kan åpne helt nye per­spek­ti­ver. Men det fin­nes reg­ler, noe som ser ut til å være uvi­ten­de om eller til å igno­re­re rett og slett. Blant annet fin­nes det fly­ve­for­buds­soner i en omkrets av 5 km rundt fly­plas­sen i Lon­gye­ar­by­en, et områ­de som inklu­de­rer det mes­te av byen. Det kan fort bli dyrt å fly ei dro­ne i den­ne sonen: fle­re turis­ter fikk sine dro­ner innd­ratt og en kraft­ig bot i til­legg, gjer­ne i høy­de av 12000 kro­ner.

Drone Svalbard

Dro­ne på Sval­bard: ikke umu­lig – men det fin­nes reg­ler.

Hvis du vil fly ei dro­ne på Sval­bard er det nød­ven­dig å set­te seg inn i regel­ver­ket på Sys­sel­mes­ter­ens hjem­mesi­de. Det kan være restriks­jo­ner uto­ver grens­e­ne som sta­ten set­ter hvis du del­tar i et orga­nis­ert tur­opp­legg, spe­sielt innen crui­se.

Kie­per­tøya & Kapp Zie­hen

Også i dag var det lite som gikk etter plan, men også i dag ble resul­ta­tet vel­dig bra. Det var tjukk tåke hele vei­en mot Brås­vell­breen, så å sei­le dit ville vært mye bort­kas­tet tid. Tid som vi da hel­ler bruk­te på å kom­me oss vide­re søro­ver, for den­ne vei­en må vi jo bare kom­me oss en gang uan­sett.

Vi had­de ikke reg­net med mye, men vi fikk fak­tisk gå i land hele to gan­ger den­ne dagen også. Det ble ikke noen lan­ge og store van­drin­ger, men spen­nen­de ilands­tig­ni­ger på steder som man ellers nep­pe får se i det hel­le tatt. Det er klart at man drar ikke på lang­tur på en øy som Kie­per­tøya når det er tåke i områ­det og den nes­te isbjør­nen nep­pe er langt unna. Da er det bare å hol­de seg i nær­he­ten av lett­bå­te­ne som lig­ger klar til avgang til enhver tid det skul­le bli nød­ven­dig. Men det er jo mye vak­kert og spen­nen­de på en liten hal­vøy på en sånn øy som den­ne. Det er er en del dra­ma­tikk i Kie­per­tøya in his­to­rie (trykk her for å se fle­re bil­der og for å lese mer om øya).

Sene­re fikk vi fak­tisk også gå en tur på Kapp Zie­hen. Noen som vet hvor Kapp Zie­hen er? Jo, på nor­døst­siden av Barent­søya. Lik­e­vel er lands­ka­pet der ikke helt som på Barent­søya og Edgeøya ellers. Det ligner mer på polarør­ken­lands­ka­pet på sør­si­den av Nord­aus­t­lan­det, som i Vibe­buk­ta. Og det er ingen til­fel­let det hel­ler, det har med geo­lo­gien å gjø­re.

Bil­de­gal­le­ri – Kie­per­tøya & Kapp Zie­hen, 12. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I Wahl­enberg­fjor­den

For en dag! Utro­lig!

Det var fak­tisk ingen­ting som gikk etter plan.

Vi begyn­te dagen med en solid fot­tur på Idun­nes­et, en liten hal­vøy i Wahl­enberg­fjor­den. Idun­nes­et er del­vis omkran­set av store bre­er, deler av Ves­t­fon­na. Et utro­lig vak­kert og impon­e­ren­de pan­ora­ma. Og det had­de fak­tisk ikke vært tan­ken å dra den­ne vei­en, det skjed­de bare på en måte. Is og vær, som så ofte i isha­vet.

Sene­re sat­te vi kur­sen mot Pal­an­der­buk­ta, men dit skul­le vi aldri nå. Det var to isbjør­ner – en mor med en and­reår­sun­ge – som krys­set vei­en vår. Det var akku­rat det de gjor­de, de bare tok seg fork­jørs­ret­ten og lå seg rett foran oss (vi had­de selv­føl­ge­lig stan­set båten full­sten­dig). De bryd­de seg lite om oss og kos­te seg tyde­lig­vis i van­net.

Det ble helt klart gode mate­ria­ler til den nye Sval­bard-kalen­de­r­en 2024 som vi snart skal få på plass eller et bil­de med en Spits­ber­gen-driv­ve­d­ram­me.

Bil­de­gal­le­ri – I Wahl­enberg­fjor­den, 10. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­re Hin­lo­pen

Vi had­de hatt så mye sol­skinn de sis­te dage­ne at det fak­tisk nes­ten kom som en lettel­se å ha noen lave sky­er i dag. Selv­føl­ge­lig er det all­tid en gle­de med en full og uhind­ret utsikt over helet lands­ka­pet, men det er jo lik­e­vel tåke­hei­men her oppe, så litt av hvert er jo en del av opp­le­vel­sen med tan­ke på været.

Men det var ikke noe pro­blem å dra på tur og få noen inn­trykk av polarør­ken­lands­ka­pet på nord­vest­siden av Nord­aus­t­lan­det. Et til­syn­e­la­ten­de tomt og goldt lands­kap, men det er jo fak­tisk så mye spen­nen­de å se.

Sene­re ble tåka vir­ke­lig tett i hele områ­det, så det var bare å set­te seil og kom­me seg vide­re. Alkef­jel­let med sine utalli­ge polar­lom­vier ble kvel­dens høy­de­punkt.

Bil­de­gal­le­ri – Nord­re Hin­lo­pen, 09. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Mean­der i isen

Det var en tid­lig start for å nå frem til iskan­ten nord for Hin­lo­pens­tre­tet i løpet af for­mid­da­gen. Det ble en utro­lig vak­ker dag med knall­vær … bare se på bil­de­ne!

Bil­de­gal­le­ri – Mean­der i isen, 08. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Ves­le Raud­fjor­den og Vel­komst­var­den

Det er dei­lig å lig­ge forank­ret om nat­ten og nyte still­he­ten. Som den­ne nat­ten i Ves­le Raud­fjor­den.

Etter gårs­da­gens vand­re­tu­rer var det greit å begyn­ne dagen med en liten spa­ser­tur på stran­den. Rus­le litt rundt og sam­le for­skjel­li­ge vak­re og spen­nen­de inn­trykk langs fjæra.

Sene­re ble det anled­ning å strek­ke på bei­na ved å ta en tur opp på Reins­dyr­fly­as høy­es­te fjell. Hele 96 meter 🤪 men utsik­ten er abso­lutt upåkla­ge­lig.

Reins­dyr­flya var i sin tid for­res­ten en del av Stock­holm Svens fang­s­tom­rå­de. Det fin­nes nå en bok om Stock­holm Sven, som er nevnt i Chris­tia­ne Rit­ter sin bok «Kvin­ne i polar­nat­ten». Den nye boka heter «The Memoirs of Stock­holm Sven». Den lig­ger klar og jeg ser frem til å lese den så snart jeg har tid til slikt.

Sene­re på kvel­den krys­set vi 80 gra­der nord. Begi­ven­he­ten ble selv­føl­ge­lig fei­ret tra­dis­jo­nen tro.

Bil­de­gal­le­ri – Ves­le Raud­fjor­den og Vel­komst­var­den, 07. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Raud­fjor­den

Det ble en tid­lig start på dagen når styr­man­nen så en isbjørn ved Smee­ren­burg på Ams­ter­damøya. For en vak­ker opp­le­vel­se! Isbjør­nen ble så nysgjer­rig at den til og med svøm­te mot og langs ski­pet. Det er abso­lutt ingen hver­dags­opp­le­vel­se!

Sene­re star­ted vi dagen på nytt 🙂 den­ne gan­gen i Raud­fjor­den. Og igjen, rett plass og rett tid … utro­lig vær! Vi gjor­de noen vak­re fot­tu­rer i det­te områ­det. De som øns­ket seg en skikke­lig tur lå ut på en tur tvers over Bis­ka­yar­hal­voya.

Bil­de­gal­le­ri – Raud­fjor­den, 06. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjor­den

Og igjen var vi på rett plass i rett tid. Ikke bare for­di været var helt kon­ge­lig her i Kongsfjor­den, men også vi kun­ne nyte Ny-Åle­sund i ro og fred, uten and­re skip. Flott!

Sene­re ble det en tur til Ossi­an Sars­fjel­let. For en etter­mid­dag! Vi fant noen vel­dig vak­re og sjeld­ne blom­s­ter, et fuglef­jell og en utro­lig vak­ker utsikt over Kongsfjor­den. Dagen kun­ne ikke ha vært bed­re!

Gal­le­ri – Kongsfjor­den, 05. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

For­lands­und

Dagen begyn­te med en liten vand­ring med en vel­dig impon­e­ren­de utsikt mot en stor bre. For en mor­gen!

Men det skul­le bli enda bed­re (hvis over­ho­det mulig). I For­lands­un­det fant vi hval­ros­ser, over 100 av dem. Akti­vi­te­ten i grup­pen var begren­set, noe vi kun­ne forsto med tan­ke på det vel­dig var­me været.

Vi avs­lut­tet dagen med en hel del hva­ler i inn­gan­gen til Kongsfjor­den, blant dem fle­re finnhva­ler og minst en blåh­val.

Gal­le­ri – For­lands­und, 04. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Fra Trygg­ham­na til Eidem­buk­ta

Det var vel ment som en spøk når de kal­te den­ne buk­ta for Trygg­ham­na i hval­fan­ger­nes dager. «Safe har­bour» var det den­ne gan­gen.

Og vi som tenk­te det skul­le bli en god natts sovn der inne. Kas­t­evin­de­ne kom vek­sel­vis fra breen på den ene siden eller fjel­le­ne på den and­re siden. Det var bare å hive opp anke­ren og flyt­te seg fle­re gan­ger i løpet av nat­ten. Også turen som vi had­de plan­lagt var det bare å glem­me, med syn­et av skyp­um­per på van­no­ver­fla­ten. Vel­kom­men til Sval­bard.

Da var det bare å hive sei­le­ne opp. Mer enn 9 knopp fart under seil­a­sen ves­to­ver mot Daud­manns­od­den. Ikke verst!

Også i For­lands­un­det var det en del trekk, men vi fant en bruk­bar plass i Eidem­buk­ta og kun­ne nyte en god tur i den grøn­ne tun­draen, langs en innskjæ­ret elv og opp noen more­nehau­ger med vak­kert utsikt over et impon­e­ren­de lagu­n­e­lands­kap.

Gal­le­ri – Fra Trygg­ham­na til Eidem­buk­ta, 03. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Isfjor­den

Vi seil­te ut fra Lon­gye­ar­by­en med SV Mean­der på lør­d­ag. Det var en god del tåke til å begyn­ne med, men lik­e­vel fikk den førs­te spe­si­el­le opp­le­vel­sen innen én time etter star­ten med en gans­ke stor grup­pe hvith­va­ler.

Tåka had­de til vår stor gle­de let­tet tid­lig i dag (søn­dag) i Dick­son­fjor­den. Der­med kom også en del mygg ut, hel­dig­vis ennå ikke i vel­dig aggres­siv humør, men de fin­nes noen steder i Isfjor­den og på en varm som­mer­d­ag kan det fak­tisk være gans­ke ube­ha­ge­lig.

Men så ille var det ikke i dag, og den­ne rei­sens førs­te tur fikk vi i Dick­son­fjor­dens fan­tas­tis­ke, far­ge­ri­ke omgi­vel­ser. For en søn­dag mor­gen!

Sene­re seil­te vi inn mot den impon­e­ren­de breen i Bore­buk­ta. Fan­tas­tisk vær, fan­tas­tisk lands­kap, og is, is, is …

Bil­de­gal­le­ri Isfjor­den – 01.-02. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Ned­re Avent­da­len skal bli natur­re­ser­vat

Ned­re Advent­da­len skal bli natur­re­ser­vat. Saken lig­ger nå ute på høring på Sys­sel­mes­ter­ens hjem­mesi­der. Alle inter­es­ser­te par­ter kan gi inns­pill til og med 15. okto­ber.

Saken drei­er seg om 62 qua­drat­ki­lo­me­ter i ned­re Advent­da­len, fra Hel­ve­tia­da­len og Jans­sonhau­gen i øst til Advent­fjor­den i vest. Områ­det består for det mes­te av tun­dra og elves­let­ta til Adven­tel­va og sideel­ve­ne.

Naturreservat nedre Adventdalen

Ned­re Advent­da­len skal bli natur­re­ser­vat.
Kart © Norsk Polar­in­sti­tutt.

Advent­da­len er et av Sval­bards størs­te isfrie dal­strøk med store tun­draa­re­a­ler og mye våt­mark. Det er man­ge plan­te- og dyre­ar­ter som hol­der til i områ­det eller bru­ker det peri­ode­vis, inklu­dert noen sjeld­ne arter og noen som står på rød­lis­ten. Det nye ver­neom­rå­det skal først og fremst vik­ti­ge sam­men­hen­gen­de habit­atom­rå­der for det­te bio­lo­gis­ke mang­fol­det.

For folk flest vil den nye loven vel nep­pe inklu­de­re store foran­drin­ger, og det er kan­skje net­to­pp poen­get: å beva­re den nåvæ­ren­de sta­tus­sen. Ny infra­struk­tur som vei­er eller bygg vil ikke til­la­tes. Det vil ikke bli stør­re lov­li­ge end­rin­ger for eksis­ter­en­de bygg, spe­sielt hyt­ter. Dis­se vil fort­satt kun­ne repa­re­res og ved­like­hol­des innen­for den git­te ram­men. Selv­føl­ge­lig vil det i fremt­iden fort­satt være mulig å ta vare på Isdam­men, som er Lon­gye­ar­by­ens drikk­evann­kil­de, etter behov.

Tundra i Adventdalen

Tun­dra i Advent­da­len.

Det nye ver­neom­rå­det vil ikke inklu­de­re store nye inns­kren­knin­ger for tur­folk. Det gjel­der både pri­va­te og orga­nis­er­te tur­opp­legg. Det mes­te av tra­fikk som fore­går i områ­det uten­for veiene er snøs­ku­ter­tra­fikk, som aller­e­de per i dag er til­latt ute­luk­ken­de i vin­ter­se­son­gen på fros­sen og snø­dekt mark (anmer­k­ning: her kun­ne det kan­skje være på sin plass med bed­re kon­troll i ter­ren­get). Det sam­me områ­det blir brukt av man­ge fug­ler som ras­te­plass spe­sielt etter vårtrek­ket og som hek­ke­om­rå­det, men det skjer ikke før vår­løs­nin­ga er godt i gang, det vil si etter avs­lut­tet vin­ter­se­song. Beg­ge typer bruk er der­med aller­e­de separ­ert i tid, noe som sik­rer at det fin­nes ingen kon­flikter på det­te områ­det.

And­re typer tra­fikk på hjul vil ikke være til­latt med mind­re mar­ken er fros­sen og snø­dekt. Det­te kor­re­spon­de­rer med dagens reg­ler og pra­kis. Det kan muli­gens inns­kren­ke bru­ken av Fat­Bikes i noen grad, som har blitt brukt på snøfri mark i elves­let­ter hvor det er ingen vege­tas­jon.

Svømmesnipe, Adventdalen

Svøm­mes­ni­pe i Advent­da­len:
en av de mer sjeln­de arte­ne som fin­nes i ned­re Advent­da­len.

Per i dag er det aller­e­de båndt­vang for hun­der. Det­te vil stram­mes litt inn ved at det kre­ves at bån­den skal ha en maks leng­de på 5 meter i hek­ke­se­son­gen.

Det vil bli restriks­jo­ner for luft­tra­fikk: ingen flyv­nin­ger lave­re enn 300 meter og ingen landin­ger i ter­ren­get, med unn­tak for bereds­kapsstyr­ker (poli­tik, SAR-tje­nes­ter, …). Dron­e­flyv­nin­ger vil bli for­budt med mind­re det fore­lig­ger spe­si­ell til­l­atel­se.

Saken er nå under høring til og med 15. okto­ber og vil deret­ter gå sin van­lig gang gjen­nom instan­se­ne.

Kom­men­tar

Man kan få inn­trykket at det nye ver­neom­rå­det vil ikke med­fø­re store foran­drin­ger. Det stem­mer, og det er bra: basert på inn­syn­et at den nåvæ­ren­de sta­tus­sen fak­tisk er gans­ke bra – mye av det aktu­el­le områ­det er intakt, del­vis urørt ark­tisk natur – er poen­get net­to­pp at ting skal få bli slik som de er nå. Akti­vi­te­ter som ikke ska­der sta­tus­sen skal fort­satt være til­latt, selv om de som raskt er ute og roper etter ferd­sels­for­bud og and­re kraft­i­ge inns­kren­knin­ger ikke vil være langt bor­te. Det var ikke få i Lon­gye­ar­by­en som var redd for at de nye reg­le­ne for Advent­da­len ville føl­ge den­ne lyds­ter­ke fraks­jo­nen. Advent­da­len betyr mye for man­ge, både pri­va­te tur­folk og rei­se­li­vet, og det er mye tra­fikk in områ­det – i vin­ter­se­son­gen, men ikke i hek­ke­se­son­gen, som kom­mer sene­re. Det er bra at de som står bak ver­ne­fors­la­get har nok fors­tått det. Det er ikke nød­ven­dig å løse pro­blemer som rett og slett ikke eksis­te­rer på offent­li­ghe­tens bekost­ning, slik som det ellers gjer­ne gjø­res på Sval­bard.

Det er helt klart at det fin­nes typer tra­fikk i Advent­da­len, både pri­vat og i rei­se­li­vet, som man ikke nød­ven­dig­vis må ha mye sym­pa­ti for. Men det tren­ger mer enn mån­gel på sym­pa­ti for å inn­fø­re kraft­i­ge til­tak som ferd­sels­for­bud eller and­re vid­gåen­de inns­kren­knin­ger.

Men det som vir­ke­lig kan utgjø­re en fare for mil­jøet – habi­tat, bio­lo­gisk mang­fold, … – som ny infra­struk­tur, vei­er, byggn­in­ger, … det vil det nye ver­neom­rå­det set­te en stop­per for. Og det er bra.

Det er godt å se at rele­van­te myn­di­ghe­ter fort­satt har evne å set­te seg in i vir­ke­li­ghe­tens detal­jer og utvi­k­ler en fors­tåel­se for hva som saken er på lokalt nivå, hva som skal til for å ver­ne mil­jøet, hva av akti­vi­te­ter man fort­satt godt kan aksep­te­re fra et mil­jø­per­spek­tiv og hva lokal­be­fol­knin­gen øns­ker og tren­ger.

Kjer­ne­en­er­gi for Lon­gye­ar­by­en?

Ker­ne­en­er­gi for Lon­gye­ar­by­en, en by med fær­re enn 3000 inn­byg­ge­re?

Det er nå en krea­tiv idé.

Bak­grun­nen er den seriø­se dis­kus­jo­nen om Lon­gye­ar­by­ens fremt­idig ener­gi­for­sy­ning, som skal både være påli­te­lig og helst fun­ge­re uten utslipp av kli­ma­gas­ser. Noe som nep­pe kan sies om dagens ener­gi­for­sy­ning som er basert på et kull­kraft­verk som er gått langt over dato.

Kullkraftverk Longyearbyen

Lon­gye­ar­by­en med kull­kraft­verk.

Det er Frems­kritts­par­tiet som øns­ker å vur­de­re atom­kraft som ener­gi­kil­de for Lon­gye­ar­by­en, iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Atomkraftverk, Longyearbyen

Lon­gye­ar­by­en i fremt­iden,
hvis det går etter Frems­kritts­par­tiets glim­ren­de idé­er (foto­mon­tas­je).

Per i dag bru­kes atom­ener­gi ikke i Nor­ge og det fin­nes hel­ler ikke pla­ner om å bru­ke den­ne typen ener­gi i kon­ge­ri­ket.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 18:25:22 (GMT+1)
css.php