spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Kraft­ig inn­stramming for ferd­sel i store deler av Sval­bard

Kraft­ig inn­stramming for ferd­sel i store deler av Sval­bard

Nye reg­ler og inn­stramming av eksis­ter­en­de lover er en per­ma­nent pro­sess på Sval­bard. Det inklu­de­rer selv­føl­ge­lig ofte nød­ven­dige opp­date­rin­ger og av og til kan man bare lure på hvor­for noe fak­tisk er lov. Det er eks­em­pel­vis fort­satt mulig å sei­le på Sval­bard uten­for ver­neom­rå­de­ne med tungol­je ombord, og det fin­nes hel­ler ingen restriks­jo­ner på antall pas­sas­je­rer og manns­kap uten­for dagens natur­re­ser­va­ter, noe som betyr at crui­seskip av alle stør­rel­ser kan anlø­pe Isfjor­den. En ulykke av et stort crui­seskip med fle­re tusen men­nes­ker ombord er rett og slett umu­lig å hånd­te­re, men lik­e­vel er den­ne typen tra­fikk fort­satt mulig.

På den and­re siden får dagens fors­lag til nytt regel­verk om nas­jo­nal­par­kene og natur­re­ser­va­te­ne iakt­take­re stort sett bare til å skra­pe på hodet.

For tiden er det vel en blanding av beg­ge deler. Det er snakk om kraft­i­ge inn­strammin­ger for ferd­sel i store deler av Sval­bard, det vil si i de store ver­neom­rå­de­ne, som inklu­de­rer nas­jo­nal­par­kene Nord Spits­ber­gen, For­lan­det, Van Mijenfjor­den, Sør Spits­ber­gen og Ind­re Wij­defjor­den og natur­re­ser­va­te­ne Nord­aust Sval­bard og Søraust Sval­bard. Det er Mil­jø­di­rek­to­ra­tet som har lagt den nye loven ut til høring. Hørings­fa­sen går til og med 3. febru­ar 2022. Til og med den­ne datoen kan alle som føler seg berørt gi inns­pill. Men basert på erfa­rin­ger med for­valt­nin­gen i de sis­te åre­ne frukter man­ge at inns­pill fra offent­li­ghe­ten vil nep­pe spil­le en stor rol­le i pro­ses­sen.

Så, hva står den­ne gan­gen på agen­daen? De vik­tigs­te end­rin­ge­ne er vel de som føl­ger i lis­ten neden­for (ikke full­sten­dig).

 • I nas­jo­nal­par­kene skal skip ikke ha fle­re enn 200 pas­sas­je­rer ombord (det­te gjel­der aller­e­de i natur­re­ser­va­te­ne, som inklu­de­rer hele øst­siden av Sval­bard. Uten­for ver­neom­rå­de­ne er det tver­ti­mot ikke snakk om en begrens­ning av antall pas­sas­je­rer i dagens fors­lag).
 • Det som vil veie tyngst for det fles­te er en omvelt­ning av dagens rett­sprin­sipp som regu­le­rer ferd­sel i ver­neom­rå­de­ne. Så langt er det i førs­te omgang å fer­des, også i land, med mind­re det er for­budt. Fors­la­get går nå direk­te ut på å snu det­te rundt: i fremt­iden skal det i utgangs­punk­tet være for­budt å fer­des i land i ver­neom­rå­de­ne med mind­re det er lov, noe som vil bli til­fel­let bare i 42 loka­li­te­ter hvis det går etter Mil­jø­di­rek­to­ra­tet.
  Et eks­em­pel: på Prins Karls For­lan­det som lig­ger på ves­t­kys­ten av Spits­ber­gen til­la­ter den nye loven ilands­tign­in­ger bare på et enes­te sted (Poo­le­pyn­ten) på hele øya som er over 80 km lang. For å fors­tå hva som det ville inne­bæ­re må man gjø­re seg klar at rei­se­li­vet har brukt fle­re enn 10 loka­li­te­ter for ilands­tign­in­ger på øya. De sam­me for­hol­de­ne vil gjel­de i ver­neom­rå­de­ne ellers – det betyr grovt ans­lått at omt­rent 90 % av dagens ilands­tig­nings­plas­ser vil bli stengt. Der­med vil store deler av Sval­bard bli stengt for offent­li­ghe­ten.
  Øns­ket å kun­ne opple­ve natu­rens mang­fold er bare en grunn til å besøke et stør­re antall loka­li­te­ter. En annen og muli­gens vik­te­re grunn lig­ger inn­for sik­ker­het: det er dag­lig­dags praks­is å flyt­te en ilands­tig­nigns­plass på kort var­sel for­di for­hol­de­ne lig­ger ikke til ret­te. Vind, bøl­ger, is eller isbjørn i nær­he­ten gjør at man trek­ker seg fra et sted og drar til en annen plass hvor for­hol­de­ne lig­ger mer til ret­te. Det drei­er seg om sik­ker­het: hvis flek­si­bi­li­te­ten går tapt som gjør det mulig å reage­re på den­ne måten så vil pres­sen øke å gjø­re ilands­tign­in­ger på steder hvor man egent­lig ikke bør gjø­re det under omsten­di­ghe­te­ne som råder til et gitt tids­punkt.
  Av 42 stede­ne hvor ilands­tign­in­ger skal være til­latt er en del begren­set til et mak­si­mum antall av 39 per­soner i land samt­idig.
 • Ferd­sels­for­bud for moto­ri­sert tra­fikk (snøs­ku­ter) på fas­tis som gjel­der i fle­re fjor­der og som Sys­sel­mes­te­ren har så langt fast­satt hvert år blir hevet til lov­ni­vå. Det­te har aller­e­de skjedd i år for Van Mijenfjor­den, som ble nas­jo­nal­park i år, og i Van Keu­len­fjor­den. Lov­fors­la­get inklu­de­rer også Tem­pel­fjor­den, Bil­lefjor­den og Dick­son­fjor­den.
 • Iføl­ge Sval­bard­mil­jøl­oven slik den er i dag er det for­budt å nær­me­re seg isbjørn slik at det kan opps­tå fare for men­nes­ker eller dyr. Loven fast­set­ter så langt ingen krav om en gitt mini­mum­sav­stand. Det tol­kes så langt slik at det er lov­lig å fer­des i nær­he­ten av isbjørn så len­ge det ikke opps­tår fare eller fors­tyr­rel­ser, noe som gener­elt ikke er lov uan­sett; det gjel­der ikke bare bjørn men alle dyre­ar­ter på Sval­bard. Det er van­lig praks­is i dag at man beve­ger seg i nær­he­ten av isbjørn med båter på en måte som muliggjør obser­vas­jo­ner av dyre­li­vet uten å utset­te men­nes­ker eller dyr for fare eller å fors­tyr­re dyr. Iføl­ge det nye fors­la­get kre­ves en mini­mum­sav­stand på 500 m fra isbjørn, noe som vil inne­bæ­re en bety­de­lig inns­kren­k­ning av dagens praks­is for deler av rei­se­li­vet.
 • En has­ti­ghe­ts­be­grens­ning av 5 knop skal gjel­de for sjø­tra­fikk i nær­he­ten av vis­se fugle­ko­lo­nier.
 • Skip og båter skal hol­de en mini­mu­mav­stand av 300 fra hval­ross­lig­ge­plas­ser.
 • Bruk av dro­ner skal stort sett være for­budt.

Samt­idig er det snakk om å opp­he­ve noen gjel­den­de reg­ler:

 • Det kre­ves ingen til­l­atel­se for ilands­tign­in­ger i Vir­go­ham­na. Så langt kre­ves det en til­l­atel­se fra Sys­sel­mes­te­ren for å gå i land i Vir­go­ham­na.
 • Ferd­sels­for­bu­det rundt kul­tur­minn­neom­rå­det i Habe­nicht­buk­ta på Edgeøya, hvor det fin­nes res­ter etter pomor­tuf­ter og en hval­fangst­s­tas­jon, skal opp­he­ves.
 • Kra­vet om steds­spe­si­fis­ke ret­ningslin­jer for en del loka­li­te­ter opp­he­ves (de fles­te av dis­se er uan­sett ikke på fors­la­gets lis­ten av ilands­tig­nigns­plas­ser).

Det er nok poeng num­mer 2 på den førs­te lis­ten som ville bety en revo­lus­jon for alle som er inter­es­sert i ferd­sel på Sval­bard uten­for Isfjor­den. Det ville bety å snu dagens rett­sprin­sipp 180 gra­der rundt, med dras­tis­ke kon­sek­ven­ser for rei­se­li­vet, spe­sielt ekspe­dis­jon­s­crui­se. Et lignen­de fores­lag ble aller­e­de frem­met rundt 2008/09, men den­ne gan­gen vur­der­te man det som ufor­holds­mes­sig og uber­et­ti­get og det kom der­med ikke gjen­nom.

Dis­se to kart­skis­se­ne gir et inn­trykk av den dra­ma­tis­ke omvelt­nin­gen som dagens fors­lag ville inne­bæ­re for tra­fikk i store deler av Sval­bard. Her bru­kes Nord­aus­t­lan­det samt omkring­lig­gen­de øyer som eks­em­pel:

Nye regler, Svalbard

Ilands­tig­nings­plas­ser på Nord­aus­t­land og omkring­lig­gen­de øyer som rei­se­li­vet har brukt i de sis­te åre­ne (ikke full­sten­dig).

Nye regler, Svalbard

Ilands­tig­nings­plas­ser på Nord­aus­t­land og omkring­lig­gen­de øyer som skal være tilg­jen­ge­li­ge iføl­ge Mil­jø­di­rek­to­ra­tets lov­fors­lag (full­sten­dig).

Her er det Nord­aus­t­lan­det som bru­kes som eks­em­pel; man kun­ne teg­ne like dra­ma­tis­ke sam­men­lignin­ger av nes­ten alle and­re deler av øygrup­pen.

Det er, så langt, «bare» et fors­lag som lig­ger ute til høring. Til og med 3. febru­ar kan alle som føler seg berørt kom­me med inns­pill. Deret­ter vil lov­giv­nings­pro­ses­sen gå sin vei, og man kan være spent på resul­ta­tet. Etter Mil­jø­di­rek­to­ra­tet skal de nye reg­le­ne være i kraft i 2023.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php