spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → To døde isbjør­ner i 2020: Sys­sel­mes­te­ren og Polar­in­sti­tutt får kri­tikk

To døde isbjør­ner i 2020: Sys­sel­mes­te­ren og Polar­in­sti­tutt får kri­tikk

To isbjør­ner døde i janu­ar 2020 under hånd­te­ring fra sta­tens side: den 1. janu­ar ble en isbjørn skutt noen kilo­me­ter bor­te fra Lon­gye­ar­by­en selv om det var ikke snakk om en akutt­si­tuas­jon. Sys­sel­mes­te­ren (tid­li­ge­re Sys­sel­man­nen) had­de vur­dert isbjør­nen som far­lig men kom­pe­tan­sen til å bedø­ve bjør­nen var ikke til stede på grunn av jule­fe­rie (klikk her for å lese mer om den­ne hen­dels­en).

Bare noen få uker sene­re døde en isbjørn under trans­por­ten i heli­ko­pter­et. Sene­re ble det kart­lagt at dyret døde av stress og sir­ku­las­jons­svikt på grunn av bedø­vel­sen og hen­dels­e­ne før og under pro­se­dy­ren (klikk her og her for å lese mer om den­ne hen­dels­en).

Det kom ikke som en over­ras­kel­se at beg­ge hen­del­ser ble møtt med sterk kri­tikk i offent­li­ghe­ten. Mat­til­syn­et uttal­te sene­re om isbjør­nen som døde av bedø­vel­sen i heli­ko­pter­et at det var ikke til­strek­ke­lig kom­pe­tan­se til stedet for å bedø­ve bjør­nen og at ruti­ne­ne for sån­ne hen­del­ser gener­elt er alt­for dår­lig (klikk her for å lese mer om det). Hver­ken Sys­sel­mes­te­ren eller Polar­in­sti­tuttet had­de til­kalt dyre­le­ge selv om dyre­leg­er var til stede i Lon­gye­ar­by­en og kun­ne blitt til­kalt på kort var­sel.

Bedøvet isbjørn og helikopter ved Longyearbyen

Bedø­vet isbjørn for­be­re­des for trans­port, ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en i 2016.

I til­legg fikk Spe­sia­len­he­ten for poli­tisa­ker oppd­rag av stats­ad­vo­ka­ten til å se nær­me­re på sakene. Både Sys­sel­mes­ter­ens og Norsk Polar­in­sti­tu­tets frem­gangs­må­ter ble sett på med tan­ke på mulig «grovt uakt­som tje­nes­te­feil» med hen­syn til straf­fel­oven.

I novem­ber har spe­sia­len­he­ten offent­liggjort en rap­port. Kon­klus­jo­nen er at der fore­lig­ger ingen straff­ba­re for­hold men lik­e­vel er det snakk om feil og dår­li­ge ruti­ner. Saken sen­des vide­re til Sys­sel­mes­te­ren for vide­re oppføl­ging. Der utar­bei­des nå bed­re ruti­ner.

Det er i seg selv bemer­kel­ses­ver­dig at spe­sia­len­he­ten har sett nær­me­re på sakene og resul­ta­tet er i bes­te fall en annen­klas­ses frik­jen­nel­se. Rap­por­ten er fak­tisk en øre­fik for den sam­le­de «isbjørn­kom­pe­tan­sen» hos Sys­sel­mes­te­ren og Polar­in­sti­tuttet. I føl­ge av deres ruti­ner døde to isbjør­ner innen­for noen få uker i janu­ar 2020, og det er rime­lig å anta at beg­ge to kun­ne fort­satt være i live om man had­de hånd­tert sakene på en bed­re måte.

Inn­trykket er at norsk poli­ti og forsk­ning kjen­ner ikke til and­re mid­ler enn borts­krem­ming med bil, snøs­ku­ter eller heli­ko­pter – noe som blir kri­ti­sert for­di noen mener at her blir isbjørn som ikke røm­mer med det sam­me bare vant til at det ikke er noe far­lig med å være i nær­he­ten av men­nes­ker selv om det er mye bråk – fulgt av bedø­vel­se eller til og med en døde­lig kule. Ikke drepen­de, men lik­e­vel kraft­i­ge virk­emidd­ler som pep­per­spray eller pep­per­pros­jek­ti­ler som kan bru­kes på stør­re avstand eller gum­mi­ku­ler, som kan muli­gens få en isbjørn til å lære raskt at det ikke er en bra sak å opp­hol­de seg i nær­he­ten av men­nes­ker uten å ska­de dyret, er, så vidt som kjent, ikke blant muli­ghe­te­ne som myn­di­ghe­te­ne benyt­ter seg av. Man kan få inn­trykket at her lig­ger et stort poten­si­al for bed­re muli­ghe­ter.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.12.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php