spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Begren­set åpning av rei­se­li­vet?

Begren­set åpning av rei­se­li­vet?

Repre­sen­tan­ter for rei­se­livs­brans­jen, Sys­sel­man­nen og and­re myn­di­ghe­ter har hatt fle­re møter i løpet av den­ne uken for å vur­de­re pla­ner for å åpne igjen for rei­se­livs­brans­jen på Sval­bard, en næring som man­ge er avhen­gig av.

Det står sen­tralt å utar­bei­de en plan som inne­bæ­rer hygie­ne­reg­ler og and­re prak­tis­ke til­tak som gjør det prak­tisk mulig å kjø­re turer på en sik­ker og smit­tevern­fag­lig fors­var­lig måte. For tiden hol­der brans­jen, repre­sen­tert blant annet av Sval­bard Rei­se­liv og AECO, på med å utar­bei­de en sånn plan.

Sys­sel­man­nen Kjers­tin Askholt leg­ger vekt på at det er ikke snakk om en rask og full­sten­dig åpning av turis­me, men at det vil hel­ler dreie seg om en grad­vis og for­sik­tig åpning hvor offent­lig hel­se står som førs­te prio­ri­tet og hvor det tas hen­syn til de begren­sete kapa­si­te­te­ne til hel­se- og bereds­kap­st­je­nes­te­ne på Sval­bard.

Samt­idig øns­ker alle en dato for å kun­ne planl­eg­ge even­tu­el­le akti­vi­te­ter.

Sykehus, Longyearbyen

Syke­hu­set i Lon­gye­ar­by­en: kapa­si­te­ten er ikke ube­gren­set og det nes­te stør­re syke­hu­set er langt unna.

Det er uklart hva slags akti­vi­te­ter åpnin­gen vil gjel­de i førs­te omgang. Det er nær­lig­gen­de at det kan være begren­set på akti­vi­te­ter som invol­verer bare et begren­set antall per­soner og som prio­ri­te­rer nærom­rå­det av infra­struk­tu­ren. Sys­sel­man­nen har hel­ler ikke uttalt seg om man ten­ker på begrens­nin­ger med utgangs­punkt i nas­jo­na­li­tet, noe som kun­ne by på utfor­drin­ger med tan­ke på Sval­bard­trak­ta­ten.

Så langt gjel­der en 14 dagers karan­tene­plikt for alle til­rei­sen­de til og med 18. mai, med muli­ghet til for­len­gel­se hvis myn­di­ghe­te­ne vur­de­rer det som nød­ven­dig.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 08.05.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php