spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Trinn­vis opp­he­ving av karan­te­n­e­plik­ten

Trinn­vis opp­he­ving av karan­te­n­e­plik­ten

Karan­te­n­e­plik­ten på Sval­bard vil bli opp­he­vet i fle­re trinn for fast­bo­en­de, deres nær­ståen­de fami­lie­med­lem­mer og yrkes­rei­sen­de inklu­dert forsk­ning og til syven­de og sist fritids­rei­sen­de, dvs. turis­ter, iføl­ge Sys­sel­man­nen. Her er fores­krif­ten.

Kar­en­ten­e­plik­ten for fast­bo­en­de, nær­ståen­de fami­lie­med­lem­mer, yrkes­rei­sen­de og vitenskaps­folk ble alle­re­de opp­he­vet på fre­dag kveld.

Corona-karantene, Svalbard

Skal nå opp­he­ves i fle­re trinn:
Coro­na-karan­te­nen (foto­mon­tas­je).

Fritids­rei­sen­de, det vil si turis­ter, fra Nor­ge får lov til å rei­se til Sval­bard uten karan­te­n­e­plikt f.o.m. 1. juni.

Deret­ter vur­de­res karan­te­n­e­plik­ten opp­he­vet for fritids­rei­sen­de fra Nor­den f.o.m. 15. juni.

Res­ten av ver­den får ven­te leng­re. Jus­tis- og bereds­kaps­mi­nis­ter Moni­ca Mæland sa i en pres­se­kon­fer­an­se at man vur­de­rer å opp­he­ve karan­te­n­e­plik­ten fra «nær­lig­gen­de europeis­ke land» f.o.m. 20. juli, men utvik­lin­gen vur­de­res fort­lø­pen­de til en even­tu­ell bes­lutt­ning vil bli tatt.

Godkjen­te hygie­ne- og hel­se­pla­ner forut­set­tes for alle orga­nis­er­te tur­opplegg.

Sys­sel­man­nen leg­ger vekt på at det er ikke snakk om en rask og full åpning, men om en for­sik­tig tilnær­ming til en ny nor­ma­li­tet. Man vur­de­rer muli­ghe­ten å begren­se det tota­le ant­al­let turis­ter på Sval­bard med tan­ke på kapa­si­te­ten til bereds­kapst­je­nes­te­ne.

Kyst­crui­se over fle­re dager er så langt unn­tatt fra åpnin­gen. Den­ne typen tur­opp­leeg byr på sær­li­ge utfor­drin­ger og det vil ta «ytter­li­ge­re tid på å vur­de­re når det kan åpnes for den­ne akti­vi­te­ten», som Mæland sa.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.05.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php