spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Doppelkalender 2024: Svalbard og Nordnorge pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Trinn­vis opp­he­ving av karan­tene­plik­ten

Trinn­vis opp­he­ving av karan­tene­plik­ten

Karan­tene­plik­ten på Sval­bard vil bli opp­he­vet i fle­re trinn for fast­bo­en­de, deres nær­s­tåen­de fami­li­e­med­lem­mer og yrkes­rei­sen­de inklu­dert forsk­ning og til syven­de og sist frit­ids­rei­sen­de, dvs. turis­ter, iføl­ge Sys­sel­man­nen. Her er fores­krif­ten.

Kar­en­ten­e­plik­ten for fast­bo­en­de, nær­s­tåen­de fami­li­e­med­lem­mer, yrkes­rei­sen­de og viten­skaps­folk ble aller­e­de opp­he­vet på fre­d­ag kveld.

Corona-karantene, Svalbard

Skal nå opp­he­ves i fle­re trinn:
Coro­na-karan­te­nen (foto­mon­tas­je).

Frit­ids­rei­sen­de, det vil si turis­ter, fra Nor­ge får lov til å rei­se til Sval­bard uten karan­tene­plikt f.o.m. 1. juni.

Deret­ter vur­de­res karan­tene­plik­ten opp­he­vet for frit­ids­rei­sen­de fra Nor­den f.o.m. 15. juni.

Res­ten av ver­den får ven­te lengre. Jus­tis- og bereds­kaps­mi­nis­ter Moni­ca Mæland sa i en pres­se­kon­fer­an­se at man vur­de­rer å opp­he­ve karan­tene­plik­ten fra «nær­lig­gen­de europei­s­ke land» f.o.m. 20. juli, men utvi­k­lin­gen vur­de­res fort­lø­pen­de til en even­tu­ell bes­lutt­ning vil bli tatt.

Godkjen­te hygie­ne- og hel­se­pla­ner for­ut­set­tes for alle orga­nis­er­te tur­opp­legg.

Sys­sel­man­nen leg­ger vekt på at det er ikke snakk om en rask og full åpning, men om en for­sik­tig tilnær­ming til en ny nor­ma­li­tet. Man vur­de­rer muli­ghe­ten å begren­se det tota­le antal­let turis­ter på Sval­bard med tan­ke på kapa­si­te­ten til bereds­kap­st­je­nes­te­ne.

Kyst­crui­se over fle­re dager er så langt unn­tatt fra åpnin­gen. Den­ne typen tur­opp­leeg byr på sær­li­ge utfor­drin­ger og det vil ta «ytter­li­ge­re tid på å vur­de­re når det kan åpnes for den­ne akti­vi­te­ten», som Mæland sa.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.05.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php