spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Gjenåp­ning av Sval­bard for turis­ter: hit­til ingen dato

Gjenåp­ning av Sval­bard for turis­ter: hit­til ingen dato

Det var nok ingen som sa at det skul­le bli lett å åpne Sval­bard igjen for turis­ter. Det er fort­satt behov for for­hand­lin­ger mel­lom brans­jen og myn­di­ghe­te­ne. Bedrift­er job­ber med å få hel­se­pla­ner til­pas­set sine turer på plass, og myn­di­ghe­ter­ne på alle nivåer har uan­sett mye å gjø­re. Det had­de vært for­håp­nin­ger i brans­jen å få en åpnings­da­to på fre­d­ag eller man­dag (11. mai), men en sånn dato fore­lig­ger ikke i skri­ven­de stund. Noen tur­ope­ra­tø­rer håper å kun­ne set­te i gang med de førs­te turene aller­e­de den 1. juni.

Corona-karantene, Svalbard

Gjel­der hele Sval­bard og er kom­met for å bli en stund:
Coro­na-karan­te­nen (foto­mon­tas­je).

Det er nok spe­sielt til­rei­sen­de fra utlan­det som må reg­ne med karan­tene­plikt en god stund framo­ver, som Dag­bla­det har fått vite. Iføl­ge det­te vil alle som kom­mer fra and­re land og rei­ser til Nor­ge fort­satt bli pålagt en karan­tene­plikt som redu­se­res fra 14 til 10 dager, noe som er også for­ven­tet å gjel­de på Sval­bard. Det­te vil gjel­de basert på opp­holds­sted og ikke nas­jo­na­li­tet, noe som betyr at den­ne frem­gangs­må­ten er i tråd med Sval­bard­trak­ta­ten. Der­med vil det i førs­te omgang stort sett bli nor­ske turis­ter som kan rei­se til Sval­bard.

Det vil kre­ves godkjen­te pla­ner for å sik­re hel­se og hygie­ne for å kun­ne gjen­nom­fø­re turer.

Sånt ser situas­jo­nen ut per dags dato. Man ven­ter spent på utvi­k­lin­gen og offi­si­el­le bekref­tel­ser.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.05.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php