spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Tils­kudd til hjem­rei­se isten­for stønad; rei­se­li­vet star­ter opp igjen

Tils­kudd til hjem­rei­se isten­for stønad; rei­se­li­vet star­ter opp igjen

Arbei­ds­le­di­ghe­ten har økt dras­tisk i Lon­gye­ar­by­en under Coro­na­kri­sen og man­ge har hav­net i en van­skel­ig situas­jon. På grunn av Sval­bard­trak­ta­tens beting­el­ser har uten­lands­ke arbei­dsta­ke­re ikke anled­ning å søke om offent­lig støt­te hvis de mis­ter job­ben. I utgangs­punk­tet må de hol­de seg gåen­de på egen mas­kin eller søke om hjelp i sine hjem­land.

Uan­sett har reg­je­ri­n­gen og Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re åpnet for kon­tant­støt­te for å hjel­pe folk som eller hav­ner i en akutt nød­si­tuas­jon. Men pro­gram­met løpet ut mot slut­ten av juni og reg­je­ri­n­gen har ingen pla­ner om for­len­gel­se. Tver­ti­mot heter det i en pres­se­mel­ding fra jus­tis- og bereds­kaps­mi­nis­ter Moni­ca Mæland at man vil gi tred­je­lands­bor­ge­re et tils­kudd til rei­se­kost­na­de­ne til hjem­rei­sen. Tred­je­lands­bor­ge­re er per­soner fra land uten­for EU/EØS.

Turister, Longyearbyen

Turis­ter og loka­le nyter været iLon­gye­ar­by­en:
man­ge satser på at det blir sånt fra og med 01. juni.

Poli­tik­ke­re, bedrift­er og man­ge enkelt­per­soner i Lon­gye­ar­by­en håper at det blir ikke mang som ser seg nødt til å tak­ke ja til til­bu­det fra reg­je­ri­n­gen. Fra og med 1. juni blir karan­tene­plik­ten opp­he­vet for turis­ter fra det nor­ske fast­lan­det. Der­med har boo­kin­ger begynt å strøm­me inn og repre­sen­tan­ter fra rei­se­livs­brans­jen i Lon­gye­ar­by­en sier seg fornøyd med utvi­k­lin­gen iføl­ge Sval­bard­pos­ten. De førs­te ansat­te er til­ba­ke på arbei­ds­plas­sen, men flertal­let sit­ter fort­satt hjem­me uten jobb og noen har aller­e­de dratt fra Sval­bard. Men for man­ge som kom­mer fra land langt bor­te som Thai­land er det ikke lett å kom­me seg hjem nå, bort­sett fra spørs­må­let om de fak­tisk har et hjem å ven­de til­bae til i lan­det de opp­rin­ne­lig kom­mer fra.

Man får være spent på den vide­re utvi­k­lin­gen med Coro­na­pan­de­mien. Så langt er Covid-19 ikke påvist på Sval­bard.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.05.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php