spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Års-Arkiv: 2024 − Nyheter og Reiseblogg


Horn­sund & Bell­sund

Nå had­de vi lagt det beryk­te­de Sør­kap­pet bak oss. Det had­de ikke vært så ille i det hele tatt.

Dagen etter var vi i Horn­sun­det. Van­lig­vis en av Sval­bards vak­res­te fjor­der, lå lands­ka­pet stort sett bak tåkeben­ker og regn­by­ger. Men vi var hel­di­ge igjen. Gås­ham­na vis­te seg å være det bes­te stedet i hele områ­det og vi fikk gå en tur med bruk­bar sikt uten å bli våt. Mer var det ikke å få gjort den dagen. Men det er jo ikke det vers­te å kose seg litt ombord og lyt­te til fored­rag om Sval­bards natur og his­to­rie.

Så ble det tid å sei­le nord­o­ver. Det var gans­ke kraft­i­ge døn­ni­ger på ves­t­kys­ten, så det var bare å hol­de seg unna Hyt­te­vi­ka og set­te kurs direk­te mot Bell­sund. Det var godt med en liten kveld­stur på Akseløya, og så ble det bra stem­ning ombord 🙂

Bil­de­gal­le­ri – Horn­sund & Bell­sund – 14./15. juli 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Mil­jø­gif­ter ved Sval­bard luft­havn må fjer­nes

Jor­den på det gam­le bran­nø­vingsfel­tet ved Sval­bard luft­havn Lon­gyear inner­hol­der høye kon­sen­tras­jo­ner av mil­jø­gif­ter. Det er snakk om «per- og poly­flu­or­al­kyl­for­bin­del­ser», kort PFAS, som er både hel­se- og mil­jøs­ka­de­lig. PFAS fin­nes blant annet i branns­kum som ble brukt på bran­nø­vingsfel­tet i store meng­d­er til det ble ned­lagt for 24 år siden. Lik­e­vel er det mye igjen i jor­den for­di PFAS brytes ikke ned i natu­ren. PFAS til­hø­rer en grup­pe far­li­ge stoff­er som der­for er kjent om evi­ghe­tskje­mi­ka­lier.

En del kon­ta­mi­ner­te løs­mas­ser i heste­går­dens umid­del­ba­re omgi­vel­ser ikke langt fra fly­plas­sen ble fjer­net i 2023, men det er mye som er igjen. Oppryd­din­gen av ytter­li­ge mas­ser var i fle­re år omstridt. Avi­nor kla­get mot pålegg å ryd­de områ­det for­di de men­te at pros­jek­tet ville bli alt­for dyrt. Men nå har kli­ma- og mil­jø­mi­nis­te­riet bestemt at kon­ta­mi­ner­te løs­mas­ser skal fjer­nes uan­sett. Mil­jø­kra­ve­ne er stren­ge­re på Sval­ba­re enn på fast­lan­det, og der­for falt bes­lut­nin­gen anner­le­des ut enn i lignen­de til­fel­ler i Nor­ge ellers.

miljøgifter, Svalbard lufthavn Longyear

En del kon­ta­mi­ner­te løs­mas­ser ved heste­går­den ikke langt fra fly­plas­sen ble fjer­net i august 2023.

Avi­nor reg­ner med at pros­jek­tet vil kos­te 25 mil­li­on kro­ner. Iføl­ge Sval­bard­pos­ten vil man set­te i gang i august.

Jørn Dyb­dahl, den tid­li­ge­re eie­ren av heste­går­den som lig­ger i det aktu­el­le områ­det, døde i 2023 av kreft. Han self trod­de at syd­kom­men kom­mer fra belast­nin­gen av områ­det med PFAS.

Storfjor­den & Isbuk­ta

Seil­a­sen søro­ver i Storfjor­den var ikke helt fri for beve­gel­ser tak­ket døn­nin­ger fra øst. Men til gjeng­jeld fikk vi se en del knølh­val i løpet av fore­mid­da­gen.

I Isbuk­ta fant vi litt ly og le og fikk til og med gå i land og ta en tur. Man fikk vel­ge mel­lom en liten bre­tur og en vand­ring i et måne­ar­tig more­ne­lands­kap. Spen­nen­de på beg­ge sider.

Bil­de­gal­le­ri – Storfjor­den & Isbuk­ta – 13. juli 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Barent­søya & Edgeøya

Etter en natts seil­as nåd­de vi frem til Free­man­sun­det mel­lom Barent­søya og Edgeøya, sørøst på Sval­bard. Et vel­dig vak­kert områ­de og et høyark­tisk øko­sys­tem, vel­dig for­skjel­lig fra Nord­aus­t­lan­dets polarør­ken­lands­kap len­ger nord.

Her er det isbjør­nen som her­sker og som gjer­ne kre­ver pla­nen­drin­ger, også den dagen vi var der. Lands­ka­pet er vel­dig karak­te­ris­tisk med vids­trak­te, mør­ke pla­tåf­jell og hek­ke­ko­lo­nier av krykkjer. Fjell­rev vand­rer rundt på tun­draen, som er grønn og vel­dig vak­ker. Selv på en litt grå dag som den­ne gan­gen.

Bil­de­gal­le­ri­er – Barent­søya & Edgeøya – 12. juli 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Hin­lo­pens­tre­tet (2)

Hin­lo­pens­tre­tet … haddde vi ikke vært der aller­e­de i går? Jo, det stem­mer, men det er et vel­dig stort områ­de og man kun­ne godt bru­ke en uke der eller to uten å ha sett og gjort alt man kun­ne øns­ke å se og å gjø­re der.

Da var det bare å ta noen gode valg. På seil­a­sen søro­ver had­de vi aller­e­de pass­ert en del hval­ros­ser. Så begyn­te dagen i dag med en tur på Von Otterøya, en litt stei­ne­te per­le av høyark­tisk lands­kap. Det skul­le vise seg at øya var aller­e­de opptatt av en isbjørn, så det var bare å trek­ke seg litt tid­li­ge­re enn plan­lagt, men vi fikk jo i hvert fall litt mer tid i land en i går i Wahl­enberg­fjor­den.

Så var det Brås­vell­breen. Det er jo et av natu­rens store mira­kler på Sval­bard, og det ville vi ikke gå glipp av!

Bil­de­gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet (2) – 11. juli 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Hin­lo­pens­tre­tet

Etter fle­re del­vis litt vær­har­de dager skul­le det bli vår dag i dag i Hin­lo­pens­tre­tet. Det begyn­te jo med at vi måt­te kan­sel­le­re en fot­tur på en liten øy in Wahl­enberg­fjor­den for­di vi så isbjør­ner på den enda mind­re naboøya. Men vi fikk en dyreopp­le­vel­se av den sjeld­ne sor­ten mens vi kun­ne obser­ve­re ei bin­ne med en årsun­ge som spa­ser­te over den­ne ves­le øya.

Sene­re fikk vi enda en spe­si­ell dyreopp­le­vel­se, den­ne gan­gen ved Alkef­jel­let, den store kolo­nien av polar­lom­vier. Utro­lig!

Bil­de­gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet – 10. juli 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sjuøya­ne

Det had­de vært en vel­dig våt etter­mid­dag og natt i Murch­ison­fjor­den, og så kom vin­den. Det blås­te som bare fa’en og her var det bare å trek­ke seg. Vi prøv­de på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det. Selv­føl­ge­lig blås­te det der også, det gjor­de det nok over hele plas­sen. Det ble ikke lett å fin­ne en bruk­bar ank­rings­plass, for ikke å snak­ke om en muli­ghet å kom­me i land et sted.

Men etter hvert fant vi en bra plass på Sjuøya­ne, lengst nord på Sval­bard, og vi fikk en utro­lig flott liten tur på Phippsøya. Vak­kert!

Øst for Sjuøya­ne had­de vin­den vel ford­re­vet isen, her var det bare tåke.

Bil­de­gal­le­ri – Sjuøya­ne – 08./09. juli 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­aus­t­land: Kinn­vi­ka

Vi had­de bes­te for­hold for å krys­se nord­re Hin­lo­pen østo­ver mot Nord­aus­t­land og nåd­de frem til Kinn­vi­ka i Murch­ison­fjor­den tid­lig på søn­dag. Der­med had­de vi god tid til å utfor­ske den gam­le svensk-fins­ke forsk­nings­s­tas­jo­nen samt omgi­vel­ser. Her er det skikke­lig polarør­ken, en sterk kon­trast sam­men­li­gnet med vege­tas­jo­nen de sis­te dagen!

Sene­re var det bare å hol­de seg om bord. Det var mye vind, regn og snø. Godt inne­vær. Det var gans­ke våt også i Lon­gye­ar­by­en, hvor man måt­te sten­ge fle­re vei­er på grunn av fare for overs­vøm­mel­ser og ras.

Bil­de­gal­le­ri – Nord­aus­t­land: Kinn­vi­ka – 07. juli 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sørd­als­flya & Gråhu­ken

Sørd­als­flya er en del av Reins­dyr­flya, det­te store slettel­an­det på nordsi­den av Lief­defjor­den. Det var her den tyske krigs­ma­ri­nen had­de værst­as­jo­nen «Kreuz­rit­ter» i 1943-44. Ellers er Reins­dyr­flya et vel­dig fre­de­lig sted. Det er natu­ren som her­sker her.

Det sam­me gje­le­der Gråhu­ken helt nord i Wood­fjor­den. Det fin­nes ingen fang­st­folk som over­vin­trer og dri­ver med fangst der i dag, men det var man­ge som over­vin­tret der på 1900-tal­let, inklu­dert fle­re vel kjen­te som Hil­mar Nøis som byg­get hyt­ta i sin tid til Chris­tia­ne Rit­ter som vin­tret der i 1934-35 sam­men med man­nen sin og den nor­ske fang­st­man­nen Karl Niko­lai­sen. Chris­tia­ne Rit­ter skrev boka «Kvin­ne i polar­nat­ten» om den­ne over­vint­rin­gen. Det var fle­re her ombord som øns­ket å se den berøm­te hyt­ta. Flott at vi fikk det gjort.

Det fin­nes for­res­ten en side her på den­ne hjem­mesi­den om hyt­ta på Gråhu­ken, inklu­dert en vir­tu­ell tur.

Bil­de­gal­le­ri – Sørd­als­flya & Gråhu­ken – 06. juli 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­vest Spits­ber­gen: Dan­s­køya & Smee­ren­burg­fjor­den

Været på nord­ves­th­jør­net av Spits­ber­gen var nøyak­tig slik det gjer­ne plei­er å være, med tem­pe­ra­tur­er ikke langt fra null, en del vind og snø. Det var bra med moder­ne klær bereg­net for fri­luft­sliv i vind og vær, og lik­e­vel var det godt å kom­me til­ba­ke etter noen få timer til et skip som har sen­tralv­ar­me og en kokk som til­be­re­der gode mål­t­i­der tre gan­ger dag om dag. Det helt umu­lig å fore­stil­le seg hva slags for­hold hval­fan­ger­ne måt­te tåle for 400 år siden.

På Dan­s­køya kun­ne vi dra på tur og strek­ke litt på bei­na. Ved Smee­ren­burg­fjor­den had­de vi flaks med været og fikk fan­tas­tis­ke inn­trykk av den­ne ver­den av is og fjell. Og i Vir­go­ham­na fikk vi se på stedet hvor både Salo­mon August Andrée og Wal­ter Well­man i sin tid had­de tatt av for å dra til nord­po­len, hvor ingen av dem nåd­de frem. Well­man kom til­ba­ke, Andrée ble igjen i isen.

Bil­de­gal­le­ri – nord­vest Spits­ber­gen: Dan­s­køya & Smee­ren­burg­fjor­den – 05. juli 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kross­fjor­den: Fjor­ten­de Juli­buk­ta & Lil­lie­höök­breen

En dag i Kross­fjor­den, igjen med knall­vær. Fjor­ten­de Juli­buk­ta lå stil­le rundt oss selv om det blås­te gans­ke kraft­ig i sel­ve fjor­den. Men her i buk­ta kun­ne vi nyte et bredt spek­ter av natu­rens skjønn­he­ter fra den lil­le sjø­fu­gl­ko­lo­nien hvor det til og med fin­nes noen lun­de­fug­ler og fak­tisk minst én (det må da vel være minst to) alke, en vel­dig sjel­den art på Sval­bard. Så gikk det vide­re til en liten odde med en gans­ke utro­lig blom­ster­prakt, inklu­dert noen av de mer sjeld­ne arter som polar­lø­ve­t­ann (Tar­a­xa­cum arc­ti­cum) og Eri­ge­ron humi­lis. Og så var det breen innerst i buk­ta.

Snakk om bre­er. Lil­le­höök­fjor­den er nok en av de vak­res­te og mest impon­e­ren­de av Sval­bards man­ge isbre­er, selv om det er mye is som er gått tapt her på grunn av klima­en­drin­ge­ne.

Bil­de­gal­le­ri – Kross­fjor­den: Fjor­ten­de Juli­buk­ta & Lil­lie­höök­breen – 04. juli 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjor­den: Ossi­an Sars­fjel­let & Blom­strand­hal­vøya

Vi kun­ne nyte hele dagen i Kongsfjor­den, noe som skul­le vise seg som et godt valg med tan­ke på været.

Ossi­an Sars­fjel­let har en vel­dig vak­ker utsikt over store deler av Kongsfjor­den, en sjø­fu­gl­ko­lo­ni med både polar­lom­vier og krykkjer og et impon­e­ren­de plan­te­liv inklu­dert noen sjeld­ne arter som arni­ca angusti­fo­lia.

Blom­strand­hal­vøya er en velk­jent klas­si­ker i Kongsfjor­den, fra den gam­le mar­mor­gru­ven Ny Lon­don / Marb­le Island til fjell­top­pene som Brat­lie­kol­len hvor man får nyte et vir­ke­lig fan­tas­tisk pan­ora­ma­utsikt over hele Kongsfjor­den.

Bil­de­gal­le­ri – Kongsfjor­den: Ossi­an Sars­fjel­let & Blom­strand­hal­vøya – 03. juli 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Fra For­lands­un­det til Ny-Åle­sund

Det er aller­e­de så mye som har skjedd. Været var fan­tas­tisk, så det var bare å ta anled­nin­gen og gjø­re så mye vi kun­ne. Hval­ros­ser sto høyt på ønskel­is­ten. Vi fant dem i For­lands­un­det, sam­men med en god del krykkjer. En vak­ker kom­bi­nas­jon 🙂

Så fort­sat­te vi mot Ny-Åle­sund, hvor muli­ghe­ten til­bød seg å besøke Sval­bards nord­ligs­te boset­ning uten stør­re skip. Da var det også bare å ta anled­nin­gen.

Bil­de­gal­le­ri – Fra For­lands­un­det til Ny-Åle­sund – 02. juli 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

På tur igjen – med SV Mean­der

Da er vi på tur igjen, den­ne gan­gen med SV Mean­der! 18 dager rundt om Sval­bard, det er mye tid. Mye å se frem til!

Og det ble en vel­dig bra begyn­nel­se. Vi tok en liten sving inno­ver Ymer­buk­ta for å nyte kveldsly­set ved Esmark­breen.

Og når vi var net­to­pp i ferd med å ta kvel­den så vi en hel isbjørn­fa­mi­lie ved Alk­hor­net 🙂

Pho­to gal­lery – From Lon­gye­ar­by­en to Ymer­buk­ta and Alk­hor­net – 01st July 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Bøter for fors­tyr­rel­se av isbjørn

To gui­der av et fransk skip fikk bøter på 20.000 kro­ner hver for å ha fors­tyr­ret isbjør­ner. Hen­dels­en skjed­de den 23. juni i Mos­sel­buk­ta nord på Spits­ber­gen. Det var ei bin­ne med en unge som spis­te på en hval­ka­da­ver når gui­de­ne styr­te gum­mi­bå­ter med turis­ter i bjør­nenes ret­ning. Dis­se slut­tet å spi­se og gikk bort fra hval­ka­da­ve­ren, som Sys­sel­mes­te­ren med­de­ler i en pres­se­mel­ding.

isbjørner og hvalkadaver

Isbjør­ner nyter en god mål­tid (arkiv­bil­de, Hin­lo­pens­tre­tet 2023).

I Sval­bard­mil­jøl­oven § 30 står det: «Det er for­budt å lok­ke til seg, for­føl­ge eller ved annen aktiv hand­ling oppsøke isbjørn slik at den blir fors­tyr­ret eller det kan opps­tå fare for men­nes­ker eller isbjørn.»

Fra og med 2025 vil nye reg­ler være på plass som vil kre­ve 500 meters mini­mum­sav­stand (t.o.m. 30. juni) hen­holds­vis 300 meter (f.o.m. 1. Juli).

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.07.2024 klokken 08:07:54 (GMT+1)
css.php