spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Ny foto­bok «Spits­ber­gen»: his­to­rie­ne bak bil­de­ne

Ny foto­bok «Spits­ber­gen»: his­to­rie­ne bak bil­de­ne

Den nye foto­bo­ka Spits­ber­gen – kald skjønn­het har 227 bil­der som tar lese­ren med på en lang rei­se rundt hele Sval­bard. Turen går gjen­nom års­ti­de­ne, vi får se dyre­li­vet og litt av øyenes his­to­rie en gang iblant hører også med.

Jeg tok bil­de­ne på utalli­ge turer i en peri­oden av nes­ten 20 år mel­lom 2005 (da fikk jeg min førs­te digi­tal­ka­me­ra) og 2023. Man­ge ufor­glem­me­li­ge min­ner er knyt­tet til dis­se turene og der­med også til bil­de­ne, og hver gang jeg bestem­te meg for et bil­de som jeg skul­le ha med i boka måt­te jeg la 1000 bil­der uten­for som kan­skje like godt kun­ne vært med.

I sel­ve boka skal bil­de­ne få fortel­le sine egne his­to­ri­er. Det er ingen lang tekst i boka. Mine egne tan­ker, his­to­ri­er og min­ner skal ikke være i vei­en når du blar gjen­nom boka. Lik­e­vel vil jeg gjer­ne fortel­le om noen av dem, og her er plas­sen å gjø­re det. Kan hen­de det blir en liten serie hvis du er inter­es­sert. Vi får se.

Det førs­te bil­det: nord­ly­set

På 78 gra­der nord begyn­ner året midt i polar­nat­ten. Polar­ly­set er vel den vak­res­te delen av den­ne mør­ke (men lik­e­vel fine) års­ti­den.

Der­med var det klart at det førs­te bil­det i boka måt­te bare bli et nord­lys. Og jeg hus­ker godt hvor stolt jeg var av mine førs­te nord­lys­bil­de­ne! Et av dem fikk være med i den førs­te utga­ven i 2011. Men dess­ver­re had­de jeg på ingen måte kon­troll på alt som skal til for å få gode nord­lys­bil­der. Jeg tørr si at det ble en rask utvi­k­ling i åre­ne som fulg­te, og i hvert fall man­ge kal­de kvel­der i Advent­da­len (og and­re steder), uts­tyrt med var­me klær, full­for­mat kame­ra, gode len­ser og sta­tiv. Bil­det jeg valg­te for den nye utga­ven fikk jeg i Advent­da­len i 2019.

Fotobook Spitsbergen: kald skjønnhet. Nordlys

Det førs­te bil­det i den nye foto­bo­ka Spits­ber­gen: kald skjønn­het:
nord­lys i Advent­da­len.

Hvis du ser nord­lys­bil­der på inter­net eller i bøker og magasi­ner vil de often være mye lys­e­re med vel­dig kraft­i­ge far­ger. Her ble det vel mest skrudd litt for mye på knap­pene under frem­kal­lin­gen på data­mas­ki­nen. Det skjer fort, men da er inn­trykket som bil­det for­mid­ler ikke rea­lis­tisk.

Bare det­te førs­te bil­det i den gam­le utga­ven av foto­bo­ka (2011) skul­le vært grunn nok til å ta fatt i en ny utga­ve. Nå er den på plass, og den­ne gan­gen ble jeg fornøyd 🙂.

Det førs­te sol­ly­set

Til­ba­ke­kom­s­ten av sola etter fle­re måne­ders polar­natt er all­tid en stor begi­ven­het i ark­tis­ke strøk. I Lon­gye­ar­by­en, omkran­set av fjell, er det ikke før 8. mars at man kan fei­re sol­fes­ten. Men and­re steder på den sam­me bred­de­gra­den, uten fjell mot sør, kan det være fle­re uker tid­li­ge­re. I Farm­ham­na, en fang­st­s­tas­jon på ves­t­kys­ten, kun­ne vi fei­re sol­fest aller­e­de den 20. febru­ar under min peri­ode der i 2022, og på den­ne dagen fikk jeg det­te bil­det:

Fotobook Spitsbergen: kald skjønnhet, sollys i Farmhamna

Sola kom­mer til­ba­ke til Farm­ham­na, 20. febru­ar 2022.

Den­ne tiden i Farm­ham­na vil nok være en kost­bar min­ne så len­ge jeg bare kan hus­ke noe i det hele tatt. Det er fle­re bil­der fra Farm­ham­na og omgi­vel­ser som er med i den nye foto­bo­ka Spits­ber­gen – kald skjønn­het.

Ny fotobok Spitsbergen - kald skjønnhet

Ny foto­bok Spits­ber­gen – kald skjønn­het.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.06.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php