spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Stats­bygg kjø­per fle­re lei­li­ghe­ter i Lon­gye­ar­by­en

Stats­bygg kjø­per fle­re lei­li­ghe­ter i Lon­gye­ar­by­en

Stats­bygg har vars­let å kjø­pe fle­re lei­li­ghe­ter i Lon­gye­ar­by­en. 173 mil­lio­ner kro­ner er avsatt for det­te pros­jek­tet, som Sval­bard­pos­ten skre­ver i val­gu­ka. Man kan vel se på beg­ge pros­jekter – boligkjøp og lokals­ty­r­e­valg uten uten­lands­ke valg­ber­et­ti­ge­de – som muli­ghe­ter å øke lokal norsk kon­troll på Sval­bard.

Bolig­mark­edet er van­skel­ig i Lon­gye­ar­by­en. Enkelt­per­soner uten god øko­no­mi sli­ter med å fin­ne bolig, og i mot­set­ning til and­re steder flest er det ikke mulig å flyt­te ut av byen og pend­le til job­ben. Store arbei­ds­gi­ve­re eier lei­li­ghe­ter og lei­er dem ut til sine ansat­te.

boligbygging Elvesletta Longyearbyen

Bolig­byg­ging i sen­tral belig­gen­het: Elves­let­ta, Lon­gye­ar­by­en.

Man­ge av Lon­gye­ar­by­ens store arbei­ds­gi­ve­re er stats­eid, direk­te eller indi­rek­te: det gjel­der Sys­sel­mes­te­ren, Lokals­ty­ret (med sko­le, bar­ne­ha­ger, syke­hus osv), Store Nor­ske, UNIS mm. Alle dis­se eier boli­ger i Lon­gye­ar­by­en, og samt­idig lei­er de lei­li­ghe­ter fra Stats­bygg etter behov. Stats­bygg eier aller­e­de et stort antall lei­li­ghe­ter i Lon­gye­ar­by­en, men det skal bli fle­re: den stats­li­ge bedrif­ten har nå mel­dt å kjø­pe bolig­bl­ok­ker Elves­let­ta 2 og 3 som er under oppføring i sen­tral belig­gen­het i Lon­gye­ar­by­en. Det er snakk om 27 lei­li­ghe­ter totalt.

Til gjeng­jeld vil Stats­bygg fri­gi 27 boli­ger som de lei­er hos Store Nor­ske. Store Nor­ske kan da i mot­set­ning til Stats­bygg leie dem ut også til pri­vat­be­drift­er og enkelt­per­soner. Men også Store Nor­ske er eid av sta­ten, som der­med har god kon­troll over hvem som skal få bo i Lon­gye­ar­by­en, og hvem som ikke får bolig.

I Lon­gye­ar­by­en er det lett å få inn­trykk av en vold­som vekst når man ser de store byg­ge­plas­se­ne, men tapet av lei­li­ghe­ter etter det kata­stro­fa­le skre­det i 2015 er mind­re iøy­ne­fal­len­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php