spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Bolig­mark­ed i Lon­gye­ar­by­en fort­satt van­skel­ig

Bolig­mark­ed i Lon­gye­ar­by­en fort­satt van­skel­ig

Det er nes­ten umu­lig å finn­de et sted å bo i Lon­gye­ar­by­en. Sånt sett var situas­jo­nen fak­tisk bed­re i 2020 og 2021 når noen flyt­tet bort og and­re ikke kom opp i det hele tatt på grunn av koro­na­si­tuas­jo­nen, men nå går vin­ter­se­son­gen i full fart igjen og man­ge sli­ter med å fin­ne innk­v­ar­te­ring.

Det har aldri vært lett eller til og med bil­lig å fin­ne en lei­li­ghet i Lon­gye­ar­by­en, men bolig­mark­edet ble mye van­skel­i­ge­re etter snøskre­det i desem­ber 2015 som tok 11 hus. To men­nes­ker døde den­ne gan­gen i snø­mas­se­ne, blant dem et barn. Etter skre­det ble en ny risi­ko­vur­de­ring tatt og deret­ter måt­te fle­re adress­er med over hundre lei­li­ghe­ter opp­gis. Mye ble gjort med skred­sik­ring på Suk­ker­top­pen hvor skre­det kom fra den­ne gan­gen, men lik­e­vel fin­nes det adress­er i Lon­gye­ar­by­en hvor man må reg­ne med mid­lert­idig eva­kue­ring i vær­for­hold som med­fø­rer økt skred­fa­re, som i Nyby­en nå i febru­ar.

Skredsikring, Longyearbyen

Skred­sik­ring ved foten av Suk­ker­top­pen rett ved siden av et boli­gom­rå­de i sen­tral belig­gen­het i Lon­gye­ar­by­en.

I til­legg ble fle­re hus øde­lagt under en brann i sep­tem­ber 2022. Ingen ble direk­te skadd, men situas­jo­nen var dra­ma­tisk og bran­nen kun­ne ha tatt liv. Fle­re av beboer­ne mis­tet alt de had­de.

Brann i Longyearbyen

Fle­re hus i sen­tral belig­gen­het i Lon­gye­ar­by­en gikk tapt i en brann i sep­tem­ber 2022.

Nå byg­ges det fle­re steder i Lon­gye­ar­by­en, spe­sielt på Elves­let­ta mel­lom sen­trum og Lon­gye­a­rel­va. Besøke­re kan få inn­trykk av en vold­som vekst, men fak­tisk hol­der man fort­satt på med å kom­pen­se­re tape­ne siden 2015.

Byggeplass Longyearbyen

Byg­ging fore­går i Lon­gye­ar­by­en, men byen vok­ser bare til­syn­e­la­ten­de. Fak­tisk er tape­ne siden 2015 fort­satt ikke kom­pen­sert.

Pro­b­le­met var mind­re syn­lig i noen år på grunn av koro­na, men nå er den vik­ti­ge vin­ter­se­son­gen i full sving. Som i fisk­e­indus­trien på fast­lan­det er det behov for man­ge seso­na­le ansat­te for å hol­de det gåen­de på nivået som aktø­re­ne øns­ker. Men nå sli­ter man­ge bedrift­er med å fin­ne innk­v­ar­te­ring til sine ansat­te. Det er ingen nøyak­ti­ge tall, men NRK ant­ar at det er snakk om et behov for et tre­si­fret antall seso­na­le ansat­te som tren­ger et sted å bo. Noen akti­vi­te­ter vars­ler at ellers må de kut­te akti­vi­te­ter.

Stats­bygg og Store Nor­ske er blant Lon­gye­ar­by­ens størs­te aktø­rer på bolig­mark­edet. Hos Stats­bygg prio­ri­te­rer man ikke å hjel­pe de pri­va­te. Hos Store Nor­ske heter det at man vil hjer­ne hjel­pe så godt som mulig, men det er van­skel­ig så len­ge det er man­gel på kapa­si­tet.

Der­med er det fort­satt man­ge sli­ter på hus­jak­ten og and­re som sli­ter på byg­ge­plas­sen. Men det vil ta fle­re år til bolig­mark­edet vil bed­re seg og det vil nok fort­satt være dyrt å fin­ne en lei­li­ghet uan­sett.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 21.02.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php