spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → FHI anbe­fa­ler karan­tene­plikt for tyske turis­ter

FHI anbe­fa­ler karan­tene­plikt for tyske turis­ter

Fol­ke­hels­e­insti­tutt anbe­fa­ler at Tysk­land og Liech­ten­stein blir røde den­ne uka, basert på øken­de smit­tetall.

Corona: Einreisebeschränkungen Norwegen

«Gjel­der hele Euro­pa» – advar­sel mot koro­na-virus­et.
(Bild­mon­tas­je. I vir­ke­li­ghe­ten står her «gjel­der hele Sval­bard» og skil­tet viser en isbjørn).

Reg­je­ri­n­gen vil ta en avgjø­rel­se i løpet av den­ne uken. Det er rime­lig å anta at reg­je­ri­n­gen vil føl­ge FHI sine råd. Gren­sa lig­ger på 20 nye smittetil­fel­ler i løpet av to uker per 100.000 inn­byg­ge­re. Robert Koch Insti­tuttet i Ber­lin, ekvi­va­lent til Nor­ges FHI, opp­ly­ser at det­te tal­let lig­ger på 10,2 per i dag (tirs­dag, 25.8.) den sis­te uken (en uke), noe som lig­ger litt i over­kant av gren­sen FHI har satt, og noen regio­ner mel­der høye­re tall.

Hvis reg­je­ri­n­gen bestem­mer å inn­fø­re karan­tene­plikt for inn­rei­sen­de turis­ter fra Tysk­land og Liech­ten­stein, vil den tre i kraft nat­ten til lør­d­ag. FHI har aller­e­de sendt ut tekst­mel­din­ger til nor­ske mobil­numm­rer i Tysk­land med en var­sel at en even­tu­ell inn­rei­se i Nor­ge fra og med lør­d­ag kan med­fø­re en 10 dagers karan­tene­plikt.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.08.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php