spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Reg­je­rin­gen for­len­ger rei­seråd og skje­r­per inn på inn­rei­se­re­striksjo­nene; fle­re nor­ske turis­ter på Sval­bard i juli

Reg­je­rin­gen for­len­ger rei­seråd og skje­r­per inn på inn­rei­se­re­striksjo­nene; fle­re nor­ske turis­ter på Sval­bard i juli

Reg­je­rin­gen i Oslo har for­len­get rei­serå­det på grunn av økte smit­te­tall i man­ge europeis­ke land iføl­ge en pres­se­mel­ding. Reg­je­rin­gen frarå­der rei­ser til utlan­det som ikke er strengt nød­ven­di­ge. Rei­serå­det for­ven­tes til å gjel­de minst til og med 1. okto­ber. Samt­idig inn­fø­rer reg­je­rin­gen restriksjo­ner for uten­lands­ke turis­ter fra man­ge europeis­ke land. Far­gen grønn fin­nes ikke mer i Fol­ke­hels­e­insti­tuttet sitt nytt kart. Den ble erstat­tet med gul. Iføl­ge stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg skjed­de det for å unn­gå mis­forståel­ser og for å min­ne folk om at det fin­nes for tiden ingen tryg­ge land å rei­se til.

Folkehelseinstitutts korona-kart fra 12. august 2020

Fol­ke­hels­e­insti­tutts «koro­na-kart» for Nor­den og Euro­pa fra den 12. august 2020
(gel­der f.o.m. 15. august).

Kar­tet viser fle­re land enn før med rød far­ge. Det nye kar­tet trer i kraft på den 15. august. Da skal også turis­ter fra land som Neder­lan­de, Fran­ke­ri­ke og Island være i karan­te­ne i 10 dager ett sted på fast­lan­det (ikke Sval­bard). Også turis­ter fra land som er vist i skal­ert rød far­ge skal være i karan­te­ne etter inn­rei­se. Her fore­lig­ger ikke nok informas­jon eller den reg­nes som upå­li­te­lig. Kar­tet opp­date­res minst alle 14 dager eller tid­li­ge­re etter behov.

For rei­sen­de med and­re bak­grunn enn turisme gjel­der and­re reg­ler.

Som man kun­ne for­ven­te har rei­se­livs­næ­rin­gen på Sval­bard en svært van­ske­lig sesong. I juni kol­la­ber­te tal­le­ne: da var ant­al­let turis­ter som kom til Lon­gye­ar­by­en 85 % lave­re enn i juni 2019. I juli ble situas­jo­nen litt bed­re, med et tap av «bare» 50 % turis­ter sam­men­li­gnet med året før. Det­te er for­di ant­al­let nor­ske turis­ter har økt. I tota­le tall kom 3448 turis­ter til Sval­bard i juli 2020 (i juli 2019 var det 8789). Overn­at­ting­s­stede­ne had­de et belegg på 35 %, mind­re enn halvpar­ten av det man kun­ne job­be med i juli 2019 hvor 77 % av kapa­si­te­ten ble solgt, som Sval­bard­pos­ten beret­ter iføl­ge sta­tis­tikk fra Visit Sval­bard.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (1): Spitz­ber­gen – vom Polar­licht bis zur Mit­ter­nachts­son­ne» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.08.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php