spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

I For­lands­un­det

Det er dei­lig å våk­ne på en seil­båt som lig­ger for anker i en stil­le bukt, med vak­kert lands­kap og sol­skinn på alle kan­ter. Selv­føl­ge­lig er det jo lik­som en oppford­ring til å dra på tur, og det var net­to­pp det vi gjor­de. Det ble en gans­ke lang tur med vak­re utsik­ter over sen­tra­le deler av Prins Karls For­lan­det, til ves­t­kys­ten og øst­kys­ten samt­idig.

Etter at det førs­te for­søket i går å se hval­ros­ser på Poo­le­pyn­ten gikk ikke helt som plan­lagt 😉 gjor­de vi et nytt for­søk i dag på Sar­stan­gen. Den­ne gan­gen gikk alt etter plan.

Bil­de­gal­le­ri – Prins Karls For­land & Sar­stan­gen

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I Trygg­ham­na og til Prins Karls For­lan­det

Det var bra å se sola igjen da vi begyn­te dagen i mor­ges i Trygg­ham­na.

Tun­draen rundt Alk­hor­net er en ark­tisk natur­per­le. Man­ge reins­dyr, fjell­rev og mek­ti­ve iskil­po­ly­go­ner. Og et fuglef­jell som supp­le­rer lyd­ku­lis­sen.

Bil­de­gal­le­ri – Trygg­ham­na & Alk­hor­net

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re fort­sat­te vi nord­o­ver i For­lands­un­det. Mye sol og litt vind. Egent­lig had­de vi tenkt oss å besøke noen hval­ros­ser der et eller annet sted, men det lot seg ikke gjø­re. Stedet var aller­e­de opptatt …

Bil­de­ga­le­ri – For­lands­un­det

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Med SY Arc­ti­ca II i Bil­lefjor­den

Vi lå ut på tur i går i Lon­gye­ar­by­en med seil­bå­ten Arc­ti­ca II. Og så langt har vi ikke vært mye lengre under­veis enn 30 timer, men det føles aller­e­de som om det had­de vært 3 døgn.

Med tan­ke på vær­mel­dinga var mine for­vent­nin­ger til den­ne førs­te dagen fak­tisk litt begren­set, men det gikk jo mye bed­re enn jeg had­de tenkt. Det var vel en god bes­lut­ning å begyn­ne turen i Bil­lefjor­den. Etter en tur inn til Nor­dens­ki­öld­breen – som har truk­ket seg vold­somt til­ba­ke, men det er fort­satt en stor, impon­e­ren­de isb­re – fant vi turens førs­te isbjørn rett etter den førs­te fro­kos­ten. For en fan­tas­tisk opp­le­vel­se! Bjør­nen var full­sten­dig avs­lap­pet og vi kun­ne nyte en helt unik opp­le­vel­se.

For den førs­te turen i land valg­te vi en rute fra Nor­dens­ki­öld­breens more­ne­lands­kap langs en elv med kull­fløtser fra kar­bon­ti­den til den gam­le kull­gru­ve­bo­set­ning Bruce­by­en.

Det tok gans­ke mye tid å sei­le søro­ver i Bil­lefjor­den. Alt­for man­ge hva­ler 🙂

Det ble en ilands­tig­ning til i dag, ved Svenske­hu­set. Et vak­kert sted med mye spen­nen­de og dra­ma­tisk his­to­rie.

Gal­ler – I Bil­lefjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Isfjor­den: Ymer­buk­ta & Coles­buk­ta

Tiden fly­er, det er aller­e­de den sis­te dagen av en vel­dig lang tur rundt hele Spits­ber­gen. Vi er til­ba­ke i Isfjor­den. Det blås­te gans­ke kraft­ig i Ymer­buk­ta, men vi fant ly vest for fjel­le­ne og kun­ne dra på tur uten van­skel­i­ghe­ter. Ymer­buk­ta er ikke så langt bor­te fra sivi­li­sas­jo­nen som man­ge av stede­ne vi had­de vært til i løpet av den­ne rei­sen, her er det en del båt­tra­fikk og mobi­len fun­ge­rer igjen som van­lig. Men lik­e­vel er det vak­ker og stors­lått natur her, fra 300 mil­lio­ner år gam­le fos­si­ler til Esmark­be­en.

Den sis­te ilands­tign­in­gen tok sted i Coles­buk­ta, for et inn­trykk av den rus­sis­ke his­to­ri­en på Sval­bard i det 20. århund­re. Fulgt av en vak­ker liten tur inno­ver Coles­da­len.

En vel­dig vak­ker sis­te (full) dag. Den hele turen gikk på en vel­dig hel­dig måte for seg … vær, dyre­liv … alt var på sin plass. Stem­nin­gen ombord var vel­dig godt og alt fun­ger­te helt utmer­ket, og jeg tak­ker alle som har bidratt til det. Først og fremst Mario, kapt­ein og eier av seil­bå­ten Mean­der, og hans dyk­tig beset­ning. Jeg ser frem til å kom­me ombord igjen mot slut­ten av august!

Foto­gal­le­ri – Isfjor­den: Ymer­buk­ta & Coles­buk­ta, 17. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Recher­chefjor­den

Det blås­te fort­satt over­alt hvor den øst­li­ge vin­den kun­ne blå­se gjen­nom, og der­med var Recher­chefjor­den et natur­lig valg. Her lå for­hol­de­ne til ret­te for å begyn­ne med en liten kveld­stur. Vak­ker tun­dra og til­knyt­tet dyre­liv og mye lokal­his­to­rie.

Dagen deret­ter var det vel­dig vak­kert med sol­skinn og blå him­mel. En klar oppford­ring til å dra på fot­tur, noe som vi gjor­de i Cham­ber­lind­a­len og på Obser­va­to­rief­jel­let.

Et besøk til Recher­che­breen måte vi avbry­te gans­ke tid­lig for­di tåka kom sigen­de inn med stor has­ti­ghet slik som den gjer­ne gjør. Med ver­den bak et grått for­h­eng var det bare å sei­le nord­o­ver, mot Isfjor­den.

Foto­gal­le­ri – I Recher­chefjor­den, 15.-16. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Den søre ves­t­kys­ten

Til­ba­ke til ves­t­kys­ten! Det er godt å ha Sør­kapp bak seg, det er jo all­tid litt av en milepæl under en slik tur og det kan være en «smer­te i ræva», i hvert fall for en liten seil­båt hvor man må ta hen­syn til vind og vær. Men nå er det gjort.

Mens vin­den hol­der fort­satt på med å blå­se fra øst­li­ge ret­nin­ger kas­tet vi anke­ren uten­for ves­t­kys­ten sør for Horn­sun­det – et lite besøkt områ­de. Det fin­nes gode grun­ner for det­te: det er en vel­dig utsatt og vær­hard kyst­lin­je med man­ge grun­ner og et gener­elt ureint far­vann, så van­lig­vis plei­er man å hol­de seg unna. Men den­ne dagen vår det­te områ­det en god venn, og vi kun­ne dra på flot­te turer og se mye både vak­kert og spen­nen­de som ikke man­ge har fått se.

Seil­a­sen nord­o­ver uten­for Horn­sund var igjen pre­get av kraft­ig vind, men det var jo bare et kort stykke og så kun­ne vi nyte en fan­tas­tisk kveld i Hyt­te­vi­ka med noen fjell­rev og man­ge tusen alke­kon­ger.

Bil­de­gal­le­ri – den søre ves­t­kys­ten, 14. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Ham­berg­buk­ta & Sør­kapp

Nå var saken å kom­me seg søro­ver og rundt Sør­kapp mens været var på var side. Spe­sielt på en gans­ke liten båt som ikke sei­ler så fort som stør­re skip bør en være inn­stilt på en dag på havet uten å kom­me i land. Og hvis anled­nin­gen lik­e­vel er til stede så sier man selv­føl­ge­lig ikke nei. Vi fikk sjan­sen i Ham­berg­buk­ta, på øst­siden av Spits­ber­gen på høy­de av Horn­sund. Ham­berg­buk­ta er et av stede­ne hvor bree­ne fors­vin­ner så raskt at det fak­tisk er sjok­ker­en­de å kom­me dit med noen års mel­lom­rom. Slik det ser ut nå er det vel ikke man­ge år unna til det blir en pas­sa­ge mel­lom Ham­berg­buk­ta og Horn­sund.

Lik­e­vel nytet vi anled­nin­gen å gå i land for en liten tur. Noe stør­re var det ikke snakk om med tan­ke på vær og ter­reng, men det ble noen fasi­ne­ren­de nærinn­trykk av en isbree og dens omgi­vel­ser.

Så ble det tid å ta fatt i seil­a­sen rundt Sør­kapp, noe som tok res­ten av dagen og en god del av nat­ten.

Bil­de­gal­le­ri – Ham­berg­buk­ta & Sør­kapp, 13. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Barent­søya

En dag i Free­man­sun­det, på Barent­søya. Litt av en grå dag med lav sky­dek­ke. Men det spil­ler ingen stor rol­le om man har fle­re tusen krykkjer og fle­re fjell­rev i nær­he­ten.

Eller når du vand­rer i tun­draen i en stor, vids­trakt dal og ser på eld­gam­le hval­bein og struk­turer som iski­ler, men en del reins­dyr i områ­det.

Sene­re var det å set­te kurs søro­ver. Det blir tid å kom­me rundt Sør­kapp og til ves­t­kys­ten.

Bil­de­gal­le­ri – Free­man­sund: Barent­søya, 12. Juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kie­per­tøya & Kapp Zie­hen

Også i dag var det lite som gikk etter plan, men også i dag ble resul­ta­tet vel­dig bra. Det var tjukk tåke hele vei­en mot Brås­vell­breen, så å sei­le dit ville vært mye bort­kas­tet tid. Tid som vi da hel­ler bruk­te på å kom­me oss vide­re søro­ver, for den­ne vei­en må vi jo bare kom­me oss en gang uan­sett.

Vi had­de ikke reg­net med mye, men vi fikk fak­tisk gå i land hele to gan­ger den­ne dagen også. Det ble ikke noen lan­ge og store van­drin­ger, men spen­nen­de ilands­tig­ni­ger på steder som man ellers nep­pe får se i det hel­le tatt. Det er klart at man drar ikke på lang­tur på en øy som Kie­per­tøya når det er tåke i områ­det og den nes­te isbjør­nen nep­pe er langt unna. Da er det bare å hol­de seg i nær­he­ten av lett­bå­te­ne som lig­ger klar til avgang til enhver tid det skul­le bli nød­ven­dig. Men det er jo mye vak­kert og spen­nen­de på en liten hal­vøy på en sånn øy som den­ne. Det er er en del dra­ma­tikk i Kie­per­tøya in his­to­rie (trykk her for å se fle­re bil­der og for å lese mer om øya).

Sene­re fikk vi fak­tisk også gå en tur på Kapp Zie­hen. Noen som vet hvor Kapp Zie­hen er? Jo, på nor­døst­siden av Barent­søya. Lik­e­vel er lands­ka­pet der ikke helt som på Barent­søya og Edgeøya ellers. Det ligner mer på polarør­ken­lands­ka­pet på sør­si­den av Nord­aus­t­lan­det, som i Vibe­buk­ta. Og det er ingen til­fel­let det hel­ler, det har med geo­lo­gien å gjø­re.

Bil­de­gal­le­ri – Kie­per­tøya & Kapp Zie­hen, 12. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I Wahl­enberg­fjor­den

For en dag! Utro­lig!

Det var fak­tisk ingen­ting som gikk etter plan.

Vi begyn­te dagen med en solid fot­tur på Idun­nes­et, en liten hal­vøy i Wahl­enberg­fjor­den. Idun­nes­et er del­vis omkran­set av store bre­er, deler av Ves­t­fon­na. Et utro­lig vak­kert og impon­e­ren­de pan­ora­ma. Og det had­de fak­tisk ikke vært tan­ken å dra den­ne vei­en, det skjed­de bare på en måte. Is og vær, som så ofte i isha­vet.

Sene­re sat­te vi kur­sen mot Pal­an­der­buk­ta, men dit skul­le vi aldri nå. Det var to isbjør­ner – en mor med en and­reår­sun­ge – som krys­set vei­en vår. Det var akku­rat det de gjor­de, de bare tok seg fork­jørs­ret­ten og lå seg rett foran oss (vi had­de selv­føl­ge­lig stan­set båten full­sten­dig). De bryd­de seg lite om oss og kos­te seg tyde­lig­vis i van­net.

Det ble helt klart gode mate­ria­ler til den nye Sval­bard-kalen­de­r­en 2024 som vi snart skal få på plass eller et bil­de med en Spits­ber­gen-driv­ve­d­ram­me.

Bil­de­gal­le­ri – I Wahl­enberg­fjor­den, 10. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php