spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Nord­vest-Spits­ber­gen – 11. sep­tem­ber 2021

Vi plei­er jo å føl­ge vind og vær og på den­ne måten kom vi plut­se­lig til Smee­ren­burg­breen, det enes­te stedet i områ­det med god sikt på det­te tids­punk­tet.

Smee­ren­burg skul­le sene­re vise seg å være litt kre­ven­de, med en flokk hval­ross på det van­li­ge ilands­tig­nings­om­rå­det og mye vind og bøl­ger på øst­siden. Lengre vest er det jo grunt og stei­ne­te. Men det lar seg gjø­re.

Snø i lands­ka­pet, snø i luf­ten. Vel­kom­men til Ark­tis. Vel­dig raskt skif­ten­de lys- og vær­for­hold, med alt fra klar sikt til snø­by­ger.

Også sene­re i Sal­ly­ham­na raskt skif­ten­de lys­for­hold, med snø fra fjell til fjord. For en for­skjell sam­men­li­gnet med ves­t­kys­ten i går!

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Isfjor­den – 10. sep­tem­ber 2021

Vi bruk­te den førs­te dagen i For­lands­un­det. Hvor ofte får man anled­ning til å besøke en fang­st­s­tas­jon som er i bruk? Og været kun­ne knapt ha vært bed­re!

Litt len­ger nord så vi tre isbjør­ner på tun­draen. Turens førs­te, etter bare et døgn.

Sene­re gikk vi i land på Her­man­senøya. En fan­tas­tisk liten øy med vak­re far­ger, struk­turer og vel­dig flot­te omgi­vel­ser.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Isfjor­den – 09. sep­tem­ber 2021

Så drar vi ut igjen – vårt eget sels­kaps førs­te Sval­bard-tur med SV Anti­gua i to år! Vi dro ut fra Lon­gye­ar­by­en under full seil. Det er sånt det skal være! 🙂
 
 

Spitzbergen unter Segeln

Isfjor­den – 06./07. sep­tem­ber 2021

Seil­a­sen søro­ver i For­lands­un­det var litt hum­pe­te og likeså inn i Isfjor­den, hvor vi ble blåst inn i Grønfjor­den og mot Barents­burg av vin­den. Men det var jo helt greit.

Så run­det vi turen av i Bil­lefjor­den, med en tur på Gips­huks­let­ta og sene­re i Adolf­buk­ta foran Nor­dens­ki­öld­breen. Det ble en rik­tig grand fina­le – bil­de­gal­le­riet viser hvor­for.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjor­den – 04./05. sep­tem­ber 2021

Kongsfjor­den – 04./05. sep­tem­ber 2021 − Det var på tid å kom­me seg til­ba­ke til ves­t­kys­ten for­di det var en del vind under­veis på den­ne kan­ten. Men før den kom had­de vi en fin dag i Kongsfjor­den, med en tur over Blom­strand­hal­vøya fra grot­te­ne på den ene siden til Ny Lon­don (Marb­le Island) på den and­re. Sene­re så vi nær­me­re på den mek­ti­ge Krone­breen og så tok vi en liten tur på en av de vak­re Lové­nøya­ne.

Så fulg­te Ny-Åle­sund den nes­te dagen. På etter­mid­da­gen var vi rett og slett glad for at vi kun­ne lig­ge fast ved kaia mens kraft­i­ge vindk­ast hyl­te i rig­gen.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Raud­fjor­den – 03. sep­tem­ber 2021

En vak­ker dag på Spits­ber­gens nord­kyst, med førs­te­klas­se vær. Først ble det en tur i Ves­le Raud­fjor­den og sene­re mye is, lands­kap, lys og dyre­liv i Raud­fjor­den (uten „Ves­le“).

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Hin­lo­pens­tre­tet – 02. sep­tem­ber 2021

I dag var dagen for en tur østo­ver og inn i Hin­lo­pens­tre­tet. Og det fin­nes jo dager som går bed­re enn man kun­ne øns­ke seg. Med 2 blåh­va­ler rett før fro­kos­ten og en isbjørn litt sene­re.

Så tok vi en titt på Alkef­jel­let. Det er ikke man­ge polar­lom­vier igjen, det fles­te har aller­e­de dratt søro­ver, så det var krykkja som sto for det mes­te av akti­vi­te­ten her som var fort­satt gans­ke impon­e­ren­de.

Sene­re tok vi anled­nin­gen til å få et inn­trykk av polarør­ken­lands­ka­pet på Nord­aus­t­lan­det og så run­det vi dagen av ved å krys­se 80. gra­der nord (det var fak­tisk den tred­je gan­gen på den­ne turen og det skul­le bli en gang til, men uan­sett …).

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­vest Spits­ber­gen & Wood­fjor­den – 31. august / 01. sep­tem­ber 2021

31. august / 01. sep­tem­ber 2021 − En vak­ker mor­gen ved Smee­ren­burg på Ams­ter­damøya, til og med litt sol. Vi går i land ved Smee­ren­burg, og det er fan­tas­tisk, ikke for­di vi kan se på stedets berøm­te kul­tur­min­ner og noen hval­ros­ser, men også for­di vi har Ben med oss ombord som var med da neder­lands­ke arkeolo­ger gjor­de utrav­nin­ger på stedet rundt 1980.

Vi gjor­de en ilands­ti­ging til før vi dro vide­re østo­ver og mot Wood­fjor­den, hvor vi fikk en gans­ke så grå 01. sep­tem­ber.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kross­fjor­den – 30. august 2021

Etter noen få dager i Lon­gye­ar­by­en – alt­for kort, som all­tid – er vi nå ut på tur igjen. Den­ne gan­gen er det SV Anti­gua som er saken. Ende­lig! Det er snart to år siden den sis­te turen med det­te vak­re ski­pet.

Egent­lig had­de jeg tenkt å ta det litt mer med ro med tan­ke på blog­gen, men det er rett og slett umu­lig ikke å sen­de noen bil­der etter en dag så fan­tas­tisk som den­ne førs­te dagen på den­ne turen nå. Fra den førs­te ilands­tign­in­gen i Sig­ne­ham­na var det ikke langt til den førs­te isbjør­nen vi så. Hvem skul­le reg­ne med det i Kross­fjor­den? Vel, man må reg­ne med isbjørn over­alt og til enhver tid, enkelt og greit.

Lil­lie­höök­breen har mis­tet omt­rent halv­par­ten av volu­met sitt siden 1906, og sam­men­li­gnet med tid­li­ge­re år er det et trist syn i dag. Utro­lig hvor mye breis som går tapt her hvert år. Et dras­tisk eks­em­pel på end­rin­ge­ne som skjer i Ark­tis i dag. Samt­idig fort­satt et utro­lig vak­kert sted. Det er vik­tig å ska­pe opp­merksom­het på foran­drin­ge­ne her, men samt­idig er det fort­satt fullt mulig å nyte lands­ka­pets skjønn­he­ter.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Bell­sund & Isfjor­den

Nå er vi aller­e­de i den store byen igjen, noen fak­tisk aller­e­de hjem­me et eller annet sted i Tysk­land, Sveits eller Øster­ri­ke. Utro­lig hvor fort opp­le­vel­ses­ri­ke 18 dager kan kom­me og gå.

Den­ne turen var noe spe­sielt. Ikke bare for­di det var den førs­te gan­gen i nes­ten 2 år at vi fikk sei­le igjen på Sval­bard. Men det var rett og slett vir­ke­lig – ja, vir­ke­lig! – en spe­si­ell opp­le­vel­se. Man­ge vak­re ilands­tign­in­ger, inklu­dert noen gans­ke spe­si­el­le steder som Tokros­søya, og det utro­li­ge dyre­li­vet har hver gjort sitt for å gjø­re den­ne turen ufor­glem­me­lig.

Men det er jo men­nes­ker­ne man rei­ser med, spe­sielt på en liten seil­båt, og de som var med den­ne gan­gen har alle bidratt til å gjø­re den­ne turen til noe vel­dig vak­kert. Spe­sielt vil jeg tak­ke min kol­le­ga Hel­ga Rüt­ten og skip­per Hein­rich Eggen­fell­ner, som også eier SY Arc­ti­ca II og som har navi­gert båten så sik­kert og godt gjen­nom Sval­bards far­vann.

Til syven­de og sist føl­ger noen inn­trykk fra turens sis­te dager. I Bell­sun­det har været for avveks­lings skyld vist seg på en litt uvenn­lig måte, men vi er da jo i ark­tis­ke far­vann og vi fikk lik­e­vel flot­te opp­le­vel­ser her og. Vin­den gjor­de at vi kun­ne til og med sei­le noen mil uten motor 🙂

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Og så run­det vi det hele av i Isfjor­den. En av de rus­sis­ke boset­nin­ge­ne som Barents­burg må man bare ha sett for å få et noen­lun­de full­sten­dig inn­trykk av øygrup­pa. Så sa vi «far­vel og på gjen­syn» til Sval­bards vak­ker natur på Kapp Lai­la før vi dro det sis­te stykket til Lon­gye­ar­by­en.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php