spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Reins­dyr­flya – 13. august 2021

Med tan­ke på været er dagen slik som en kan for­ven­te på en fre­d­ag, den 13. Men i det minds­te lig­ger vi nå øst for det områ­det hvor vin­den blå­ser på det ster­kes­te. Det er grå, kaldt og litt våt her i Lief­defjor­den, men ikke noe pro­blem å gå i land ved Vil­la Oxford, en ekte Nøis-hyt­te byg­get i 1924, og å ta en tur langs sør­si­den av Reins­dyr­flya.

210813a-Reinsdyrflya-03

Sene­re går vi i land en gang til for å ta en titt på etter­la­tens­ka­per etter de mør­kes­te åre­ne på Sval­bard, den and­re ver­dens­kri­gen. Tysker­ne had­de en værst­as­jon som de kal­te for „Kreuz­rit­ter“ i det­te områ­det, og man kan fort­satt se noen spred­te res­ter etter den i dag. Det inklu­de­rer gra­ven til stas­jons­sje­fen, som spreng­te seg selv i lufta ved en ulykke rett før avhen­tin­gen.

210813a-Reinsdyrflya-19
210813b-Sordalen-01

Mag­da­le­nefjord – 12. august 2021

Klar sikt igjen, og meget vak­kert lands­kap har i Mag­da­le­nefjor­den.

Vi dro av går­de for å fin­ne alke­kon­ger, men det førs­te vi fant – eller som fant oss – var fjell­re­ver. Ikke mind­re enn 6 stykker, inklu­dert 3 blå­rev. Utro­lig nysgjer­rig og ikke redd for noen ting. Til syven­de og sist var det bare å ta red­nings­ves­te­ne bort.

210812a-Magdalenefjord-03

Sene­re fant vi også alke­kon­ge­ne.

210812b-Alkekongen-021

Og været kom også inn som for­ven­tet. Det nord­vest­li­ge hjør­net av Spits­ber­gen er ofte et gans­ke røfft områ­de, og slik ble det også i dag. Da var det bare å dra vide­re østo­ver før vin­den vir­ke­lig kom­mer hit som den skal iføl­ge vær­mel­dinga.

210812b-Alkekongen-345

Engelskbuk­ta, Ny-Åle­sund – 11. august 2021

Dagens vær er ikke det bes­te, men uan­sett tar vi en liten spa­ser­tur i Engelskbuk­ta og beund­rer blom­s­ter og noen gra­ver og en spek­kovn fra den tid­li­ge hval­fangst­pe­ri­oden.
 
 

210811a_Engelskbukta_26

Sene­re besøker vi Ny-Åle­sund med alt som føl­ger med: gam­le his­to­ri­er og modern forsk­ning, Kongsfjord­bu­tik­ken og kull­gru­ve­drift, nord­pol­ek­spe­dis­jo­ner og byliv på (nes­ten) 79 gra­der nord.

210811b_Ny-Alesund_15

Iføl­ge vær­mel­dinga blir det grå­vær også de nes­te dage­ne og nord­lig vind i mor­gen. Vi pei­ser avs­ted og nord­o­ver før mot­vin­den set­ter inn.

210811b_Ny-Alesund_27

St. Jons­fjord – 10. august 2021

For­lands­un­det var fort­satt gjemt i tåka, så det var bare å fort­set­te. Vi prøv­de St. Jons­fjor­den. Snakk om rett plass og rett tid! Det var vak­ker sol­skinn på bree­ne der inne. Det var vel­dig mye breis som drev i fjor­den, fra de 2 vel­dig akti­ve bree­ne lengst inne. En av dem hol­der for tiden på å frems­tø­te; posis­jo­nen vi had­de nådd med Anti­gua i 2019 vis­te seg å være inn­tatt av breen nå. Nabob­reen trek­ker seg til­ba­ke, som de fles­te av Sval­bards isbre­er.

Det var bare å bru­ke hele dagen i områ­det, så det ble fjell­tur, skip­s­crui­se og en ilands­tig­ning på en småøy som had­de kom­met frem fra isbreen i de sis­te åre­ne. Det er sik­kert ikke man­ge som had­de vært i land der før oss!

210810a_Valentinryggen_22
210810d_Konowbreen_17

For­lands­und – 9. august 2021

Det er fort­satt man­dag, 09. august, og dagen har enda ikke tatt slutt. Etter en liten stund med tåke og noen døn­nin­ger hil­ser For­lands­un­det med sol og fle­re dusin finnhva­ler!

Sene­re den sam­me kvel­den kom­mer tåka inn igjen akku­rat etter vi had­de drop­pet anke­ren ved Prins Karls For­lan­det. Lik­e­vel gikk vi en liten tur i land for å se på en grup­pe hval­ros­ser der.

210809g_Poolepynten_18
210809f_Forlandsund_55

Erd­mann­flya – 9. august 2021

Det var overs­ky­et i dag, men lik­e­vel fint og stil­le og Erd­mann­flya lå fris­ten­de rett foran oss, en uts­trakt tun­dras­let­te med man­ge reins­dyr og vak­kert lands­kap. Vi bruk­te det mes­te av dagen å krys­se Erd­mann­flya og møt­te Hein­rich og Arc­ti­ca II igjen i Ymer­buk­ta. Etter en sving inno­ver Esmark­breen er vi nå i ferd med å for­la­te Isfjor­den. Ver­den rundt oss lig­ger i tåka, men det er lik­som godt å få en pau­se nå. Sene­re skal vi set­te kurs nord­o­ver gjen­nom For­lands­un­det.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Lon­gye­ar­by­en – 8. august 2021

Ende­lig, etter nes­ten 2 år, kan vi sei­le igjen på Sval­bard! Vi kan nes­ten ikke tro det, men nå er vi under­veis, skip­per Hein­rich, min kol­le­ga Hel­ga, jeg og ni som ser frem til å opple­ve mye de nes­te 18 dager.

Vi får en ilands­tig­ning aller­e­de den førs­te kvel­den, i Bore­buk­ta, på nordsi­den av Isfjor­den. En hval­ross og fan­tas­tisk utsikt over et ustrakt slettel­and i mid­natt­so­lens lys.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Pyra­mi­den og Dick­son Land. Og SV Anti­gua er til­ba­ke på Sval­bard

Som sagt lig­ger foku­set på livet uten­dørs i dis­se dage­ne og i til­legg er det jo all­tid noe å gjø­re i Lon­gye­ar­by­en. Så lap­top­pen står for det mes­te på stand­by og bra er det. Men vand­res­tø­v­le­ne er hyp­pig i bruk, eller zodiac’en.

SV Anti­gua til­ba­ke på Sval­bard

Antigua, Ymerbukta

Anti­gua i Ymer­buk­ta.
Vi tok en tur bor­to­ver dit for å møte ski­pet der.

Gode gam­le Anti­gua er til­ba­ke! Vi tok gum­mi­bå­ten ut for å møte ski­pet i Ymer­buk­ta hvor de had­de ankret opp for å få en liten pau­se etter overfar­ten. Det var bra å se skip­per Mario og hele beset­nin­gen igjen! Vi tok anled­nin­gen sam­men for å gjø­ren en liten avs­tik­ker til Coles­buk­ta før vi nåd­de frem til Lon­gye­ar­by­en hvor manns­ka­pet nå hol­der på med å gjø­re ski­pet klart før den førs­te turer begyn­ner nes­te uke. Jeg ser frem til å være med i noen uker fra slut­ten av august. Men først skal jeg ut med SY Arc­ti­ca II, en lokal seil­båt.

Kaptein Mario, Colesbukta

Med Mario, kapt­ein på SV Anti­gua, i Coles­buk­ta.

Pyra­mi­den og Dick­son Land

Nå er det aller­e­de gått en stund siden vi var i Pyra­mi­den i juli. En av våre turer had­de til for­mål å fin­ne en forst­einet skog som ble til­dek­ket med silt og lei­re en gang for snart 400 mil­lio­ner år siden. Man­ge trær står fort­satt sånt i fjel­let som de voks­te den­ne gan­gen, til en flom brak­te sedi­men­tene som øde­la sko­gen. I dag gjør elvas eros­jon at deler av sko­gen kom­mer frem til dagens lys igjen her og der. En annen del had­de vi aller­e­de sett i fjor, men hvis man er så hel­dig å være i områ­det under det­te geo­lo­gisk kor­te øye­b­lik­ket når sko­gen lig­ger i dagen for snart å bli øde­lagt og bor­te for godt, så er det bare å ta anled­nin­gen.

Og ellers mener jeg uan­sett at Dick­son Land er bland Sval­bards vak­res­te strøk!

Gal­le­ri – i og rundt Pyra­mi­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I Mar­tin Con­ways fots­por i Bol­terd­a­len

Sval­bard! Natur! Det å være på tur! Fan­tas­tisk …

Det er saken i et nøt­tes­kall 🙂 abso­lutt det det drei­er seg om her og nå for oss i og rundt omkring Lon­gye­ar­by­en. Res­ten får bare ven­te. I år har jeg aller­e­de brukt alt­for mye tid på dataen, det får ta et skritt til­ba­ke nå, ellers kun­ne rei­se­blog­gen min aller­e­de fått mye pålegg i det sis­te.

Men i dag tar vi en pau­se, og da er det å hale litt inn­på.

Fored­rags­se­ri­en «Den ark­tis­ke ons­da­gen» var en god anled­ning å se nær­me­re på for­skjel­li­ge his­to­ri­er og emner som er vik­ti­ge for meg. Og det er både vak­kert og vik­tig å kun­ne gjø­re det på åstedet. Er det noen som hus­ker fored­ra­get om Mar­tin Conway’s «First crossing of Spits­ber­gen» (slik var tit­tel­en til Conway’s bok om ekspe­dis­jo­nen) som jeg holdt i april (online, på tysk)?

Sis­te uke ble det anled­ning å føl­ge et lite stykke i Con­way sine fots­por. Con­way og Gar­wood had­de til hen­sikt å fin­ne en rute fra Advent­fjor­den søro­ver til Van Mijenfjor­den (den gan­gen kjent som «Low Sound»). På grunn av en utpre­get man­gel av topo­gra­fisk informas­jon – det var jo net­to­pp grun­nen for å leg­ge ut på den­ne ekspe­dis­jo­nen – valg­te Con­way en rute som i dagens lys syner gans­ke mer­ke­lig, og så ble det en gans­ke lang og kre­ven­de tur på 40 km.

Tverrdalen, Conway

Con­way og Gar­wood følg­te den­ne dalen i 1896 nedo­ver til de kom frem til Reind­a­len, som kan skim­tes i det fjer­ne. Der­med had­de de fun­net en rute fra Advent­fjord til Van Mijenfjord.

Det gjor­de vi ikke, vi nøy­de oss med Bol­terd­a­len, men her fin­nes det alt som kan bidra til å gjø­re en fot­tur i ark­tisk ter­reng mor­somt, dvs mer eller mind­re kre­ven­de: våt­mark, elver og more­ner.

Beløn­nin­gen ven­ter i form av den vak­re natu­ren, med alt fra far­ge­ri­ke blom­s­ter over dyre­li­vet – man­ge reins­dyr med en del kal­ver blant dem – og fors­te­net tre fra ter­tiært­iden.

Etter endt tur var det bare å ta bilen og kjø­re hjem til Lon­gye­ar­by­en. Con­way i sin tid kom til­ba­ke til lei­ret i stygg regn­vær. En av hans to hes­ter had­de rømt; det stak­ka­rs dyret had­de åpen­bart ikke til hen­sikt å fort­set­te med den slit­som­me turen gjen­nom endeløs våt og tung snø. Pon­ny­en had­de løpt hele vei­en til­ba­ke til Advent Point (i nær­he­ten av dagens fly­plass), og en av Con­ways nor­ske led­sa­ge­re måt­te gå sam­me hele vei­en for å hen­te dyret til­ba­ke! Det var den­ne epi­so­de som gav Bol­terd­a­len nav­net sitt (engelsk: to bol­ter = å røm­me).

Gal­le­ri – Bol­terd­a­len

Noen inn­trykk fra Lon­gye­ar­by­en og turen i Bol­terd­a­len:

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Ende­lig … Sval­bard

Ende­lig – Sval­bard! Det tok jo litt tid den­ne gan­gen, men nå er vi på plass og har instal­lert oss igjen i det lil­le hjem­met vårt i Lon­gye­ar­by­en. Med man­ge pla­ner og for­håp­nin­ger. Men ingen­ting er satt i stein i dis­se dager. Vi får se.

På den tyske og den engels­ke vers­jo­nen av den­ne blog­gen har jeg skre­vet at det tar sin tid å sjek­ke inn på fly­plas­sen Oslo Gar­de­r­moen. Det behø­ver jeg vel nep­pe å nev­ne her. Som and­re ting hel­ler. Noen har lurt litt på hvor­for jeg har skre­vet en del mel­din­ger i det sis­te som jeg ikke har skre­vet på den nor­ske siden. Her er det snakk om ting som inn­rei­se­reg­ler osv som nord­menn får med på NRK dags­nytt hver kveld. Jeg syn­tes at det er kan­skje ikke helt på sin plass om jeg skri­ver om slike saker her på den­ne nor­ske siden. Men hvis noen er nysgjer­rig så er det jo bare å ta en titt på den engels­ke eller tyske utga­ven av den­ne siden.

Og hvis du skal hand­le på Sval­bard­bu­tik­ken for førs­te gang i år, bør du også planl­eg­ge med litt eks­tra tid. Den er omt­rent dob­belt så stor som før. Men ikke alt er helt per­fekt (men det blir det jo sik­kert snart) …

Svalbardbutikken, Longyearbyen

Et hjør­ne i Sval­bard­bu­tik­ken i Lon­gye­ar­by­en.
Spørs­mål til Spits­ber­gen-nerds: her er det noe som ikke stem­mer … hva er det? 🙂

Ende­lig – Sval­bard! Noen førs­te inn­trykk fra Lon­gye­ar­by­en

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php