spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Nord­aus­t­land – Murch­ison­fjord – Snaddvi­ka & Kinn­vi­ka – 18. sep­tem­ber 2023

En dag på Sval­bards nest-størs­te øy. Vin­te­ren har tatt full kon­troll over områ­det, med snø over hele lands­ka­pet og inns­jøer og lagu­ner islagt. Været er fint, med vak­kert vin­ter­lys.

I Kinn­vi­ka var det bare å ven­te litt og la noen snø­by­ger pas­se­re før vi gikk i land for å se på den gam­le stas­jo­nen og dra på tur i dens omgi­vel­ser.

Gal­le­ri – Nord­aus­t­land – Murch­ison­fjord – Snaddvi­ka & Kinn­vi­ka – 18. sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Hin­lo­pens­tre­tet – Wahl­ber­gøya – Smit­tøya & Alkef­jel­let – 17. sep­tem­ber 2023

Isbjørn­ob­ser­vas­jo­nen på Wahl­ber­gøya i går var en så vak­ker opp­le­vel­se at vi prøv­de den sam­me plas­sen en gang til i mor­ges. Og det gikk enda bed­re. Timin­gen var helt per­fekt, og det ble en utro­lig fin opp­le­vel­se.

I mel­lomt­iden har vin­te­ren kom­met til dis­se bred­de­gra­de­ne. Det er en god del snø både i ter­ren­get og i luf­ten. I luf­ten var det fak­tisk så mye at vi måt­te pluk­ke det rik­ti­ge øye­b­lik­ket nøye for å gå en liten spa­ser­tur på Smit­tøya for å kun­ne se hva som skjer rundt omkring oss.

Gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet – Wahl­ber­gøya – Smit­tøya & Alkef­jel­let – 17 sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Det var ikke så mye som skjed­de rundt omkring oss ved Alkef­jel­let, i hvert fall med tan­ke på polar­lom­vier. De har jo dratt sin vei som man kun­ne for­ven­te. Men den brat­te fjell­klip­pen er utro­lig impon­e­ren­de til og med uten lom­vie­ne. Og det var fort­satt en god del måker og de kan jo også være gans­ke spen­nen­de å se på.

Hin­lo­pens­tre­tet – Von Otterøya & Wahl­ber­gøya – 16. sep­tem­ber 2023

Det lig­ger nysnø på Von Otterøya, og der­med er det en helt ny stem­ning som lig­ger over ark­tis­ke lan­det. For­skjel­li­ge turer går opp på fjellhau­ger og langs kys­ten. Vi retur­ne­rer til ski­pet litt tid­li­ge­re enn plan­lagt for­di en isbjørn lig­ger og sover langt bor­te. Ingen dra­ma, men det er selv­føl­ge­lig bed­re å være på den sik­re siden.

Sene­re ser vi en isbjørn som rus­ler rundt på Wahl­ber­gøya. En flott opp­le­vel­se 🙂

Gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet – Von Otterøya & Wahl­ber­gøya – 16 sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kie­per­tøya & Brås­vell­breen – 15 sep­tem­ber 2023

Det ble gans­ke sent sis­te natt til anke­ren gikk til bun­nen ved Kie­per­tøya. Og i mor­ges, om man tror det eller ikke, men det var ingen tåke, ingen isbjørn. Rett og slett ingen­ting i vei­en med en god tur på øya, med en flokk hval­ros­ser og mye annet av inter­es­se. Og en del plast­søp­pel mind­re på stran­den når vi dro. Og en trist his­to­rie. Mer om Kie­per­tøya Kie­per­tøya på Kie­per­tøya-pano­si­den.

Sene­re seil­te vi mot Brås­vell­breen, den lan­ge bre­fron­ten på Nord­aus­t­lan­dets sør­si­de.

Gal­le­ri – Kie­per­tøya & Brås­vell­breen – 15 sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Storfjord – Negri­b­reen & Straums­land – 14. sep­tem­ber 2023

Negri­b­reen er blant Spits­ber­gens størs­te isbre­er. Tid­li­ge­re skul­le jeg ha skre­vet at den er Spits­ber­gens (hove­døyas) størs­te isb­re, men det er jeg litt mer usik­ker på nå.

Uen­de­li­ge meng­d­er av breis av alle stør­rel­ser og far­ger over­alt, noen isfjell med utro­lig vak­re far­ger. En bre­front av fle­re kilo­me­ter. En stor kal­ving … utro­lig impon­e­ren­de og vak­ker.

Men foran­drin­ge­ne som man kan se her er også utro­li­ge. Den øst­re delen av Negri­b­reen er del­vis fors­vun­net og del­vis redu­sert til et dødt områ­de av breis. Den­ne delen av Negri­b­reen har fak­tisk kol­lap­set, sånt er det dess­ver­re. Den er fort­satt en stor og impon­e­ren­de isb­re, men ikke var den har vært for bare noen få år siden.

Gal­le­ri – Storfjord: Negri­b­reen & Straums­land – 14. sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re fort­sat­te vi østo­ver mot Heley­sund og Straums­land. En vel­dig vak­ker part av Spits­ber­gen, med tun­dra, inns­jøer, våt­mark, basaltsøy­ler, Spits­ber­gen­reins­dyr, fjell­rev og flot­te utsik­ter over Heley­sun­det, Küken­thaløya og Barent­søya.

Storfjord – Ham­berg­breen & Bol­tod­den – 13. sep­tem­ber 2023

Etter en smooth run­ding av Sør­kap­pet seil­te vi inn i Ham­berg­buk­ta og til Ham­berg­breen. Det er et av stede­ne hvor kon­sek­vens­e­ne av klima­en­drin­ge­ne er mest syn­li­ge. Ham­berg­buk­ta lig­ger på Spits­ber­gens øst­kyst på høy­den av Horn­sund, og det er ikke man­ge kilo­me­ter av breis igjen mel­lom dis­se to. Bree­ne trek­ker seg kraft­ig til­ba­ke hvert år, og det er ikke man­ge år igjen til det vil bli et gjen­nom­gåen­de sund hvor Ham­berg­breen og Horn­breen lig­ger i dag. Sør­kapp Land vil bli en stor ny øy da.

Men så langt er det enda ikke kom­met. Ham­berg­breen er såvidt en mek­tig og impon­e­ren­de isb­re.

Gal­le­ri – Storfjord – Ham­berg­breen & Bol­tod­den – 13. sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re fikk vi gå i land på Bol­tod­den. Det er der man kan fin­ne de ver­dens­berøm­te dino-fotspo­re­ne. En vel­dig spen­nen­de og vak­ker plass, det er fan­tas­tisk hvis for­hol­de­ne lig­ger til ret­te for å gå i land her.

Dunøya­ne & Horn­sund – 12. sep­tem­ber 2013

Vi har tid og vi har vær av alle sor­ter, vi har lyst og vi har til­syn­e­la­ten­de anled­ning til å sei­le rundt hele Spits­ber­gen, så det var bare å set­te i gang med det. Det er bare et spørs­mål om vær, men vær­mel­dinga ser så vidt greit. Så det ble man­ge sjø­mil søro­ver sis­te natt og i mor­ges nåd­de vi frem til Dunøya­ne hvor for­hol­de­ne lå til­ret­te for å gå i land, noe som vi selv­føl­ge­lig også gjor­de. Sene­re fort­sat­te vi inno­ver Horn­sun­det, helt inn i Sama­rin­vå­gen. Fra en liten haug had­de vi en helt fan­tas­tisk utsikt over fjell- og bre­pan­ora­ma­et rundt omkring oss.

Gal­le­ri – Dunøya­ne & Horn­sund – 12. sep­tem­ber 2013

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Med SV Anti­gua i den ark­tis­ke høs­ten: Isfjor­den

Seson­gen nær­me­rer seg slut­ten, men en gang til drar vi ut, den­ne gan­gen med gode gam­le Anti­gua igjen. Det var en fan­tas­tisk begyn­nel­se, under seil tvers over Isfjor­den.

Vi ankret ved Kapp Wijk hvor vi også gikk på tur i mor­ges. Fan­tas­tisk flott lys, vak­kert lands­kap, far­ge­rik tun­dra og nys­ger­ri­ge reins­dyr. Og når vi var nes­ten klar til å dra til­ba­ke til båten pass­erte en stor flokk hvith­va­ler bare noen få meter unna. Det må ha vært minst 70-80, godt mulig det var man­ge fle­re, det er umu­lig å si. Fan­tas­tisk!

Sene­re gjor­de vi en liten tur ved den mek­ti­ge Sveab­reen.

Bil­de­gal­le­ri – Isfjor­den: Kapp Wijk & Sveab­reen

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

For­lands­un­det & Isfjor­den

Som­me­ren er over og over­gangs­pe­ri­oden som tils­va­rer høs­ten kan være vel­dig vak­ker, men det fin­nes dager hvor det er best å hol­de seg inne, med en god kopp te og en bok på sofaen. Da kan det være van­skel­ig å fin­ne et sted å kom­me seg ut i Sval­bards natur som er jo vak­ker i all slags vær, selv om net­to­pp det i enkel­te tider kan være litt mer van­skel­ig å se. Den­ne dagen måt­te vi si oss fornøy­de med en liten run­de i Ny-Åle­sund og en liten strand­vand­ring på Poo­le­pyn­ten på Prins Karls For­lan­det. Men det er jo ikke verst …

Og så kom rei­sens sis­te dag i Isfjor­den, og da var været klart på vår side igjen. Vel­dig vak­re lands­kap i Trygg­ham­na og ved Bore­breen, til og med litt sol­skinn her og der.

Og så var vi til­ba­ke i Lon­gye­ar­by­en og rei­sen var plut­se­lig over. For en vak­ker tur, så man­ge flot­te opp­le­vel­ser! Tusen takk til skip­per og skipsei­er Mario og det gode manns­ka­pet ombord SV Mean­der og alle som har bidratt til å gjø­re den­ne rei­sen så godt og opp­le­vel­ses­rik!

Bil­de­gal­le­ri – For­lands­un­det & Isfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kross­fjor­den & Kongsfjor­den

Vi våk­net i Kross­fjor­den, i hvert fall iføl­ge moder­ne navi­gas­jons­me­to­der – det var ingen­ting å se av lands­ka­pet der ute. Tett tåke. Men vi fant et sted hvor for­hol­de­ne var såvidt bra nok at det lot seg gjø­re med en kort ilands­tig­ning i Ebelt­oft­ham­na. Der fin­nes en del spen­nen­de kul­tur­min­ner, blant annet res­ter etter en tysk værst­as­jon fra 1912-14.

Etter en liten run­de til Fjor­ten­de Juli­breen bes­lut­tet vi at Ny-Åle­sund var stedet i dag. Grei sak å kun­ne besøke butikk og muse­um når det er regn og tåke ute.

Bil­de­gal­le­ri – Kross­fjor­den & Kongsfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php