spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Rei­se­dag­bø­ker og bil­der → Ark­ti­sk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­reks­pe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­ti­s­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Duve­fjor­den – 14. august 2022

Den­ne saken med „rett sted, rett tid“ gjel­der fort­satt for oss her på nordsi­den av Nord­aus­t­land. Helt utro­lig vær i Duve­fjor­den. Her fin­nes det en rek­ke av buk­ter her og der, og vi gikk og kik­ket på en del av dem og vand­ret fra en over til den nes­te. Utro­lig vak­re lands­ka­per, som ikke man­ge har sett, og far­vann som ikke ofte blir besøkt av skip.

Gal­le­ri – Duve­fjor­den – 14. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Rijpfjord-Duve­fjord – 13. august 2022

Som sagt: det var snakk om en vel­dig hel­dig kom­bi­nasjon av rett sted og rett tid. Nord­aus­t­lan­det var vel­dig venn­lig med oss, og det er helt sik­kert ingen hver­dags­sak. Vi fikk opp­le­ve noen utro­lig vak­re lands­kap og gjor­de noen fan­tas­ti­s­ke van­drin­ger på Pla­ten­hal­vøya mel­lom Rijpfjor­den og Duve­fjor­den.

Gal­le­ri – Rijpfjord-Duve­fjord – 13. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Nord­aus­t­lan­det – 12. august 2022

Det var jo litt av en grå dag i går. Sent på kvel­den kun­ne vi såvidt skim­te en isbjørn på en småøy, man han forsvant rett i tåka. Men så klar­net det opp igjen. Været var klart på vår side, og sånt skul­le det bli i fle­re dager framo­ver. Snakk om en hel­dig kom­bi­nasjon av rett områ­de og rett tid!

Det var også grun­nen til at det ble ingen blogg i fle­re døgn. Det var rett og slett ingen tid å skri­ve noe.

Vi bruk­te den­ne fre­da­gen (12. august) på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det, i Nor­dens­kiöld­buk­ta og Rijpfjor­den. Utro­lig vak­re lands­kap av den kar­ri­ge, høy­ark­ti­s­ke typen. Det er fort­satt ikke man­ge men­nes­ker som har sett dis­se plas­se­ne og man er inne på tan­ken at det fak­ti­sk ikke er umu­lig at man er den førs­te på et sted. Van­ske­lig å si, og klart er det rime­lig å anta at geo­lo­ger eller and­re har nok vært der før. Geo­lo­ger og and­re forsk­nings­folk har jo vært over­alt. Men like­vel, det at sel­ve tan­ken er ikke helt uri­me­lig er jo alle­re­de fan­tas­ti­sk.

Bil­de­ne får for­tel­le res­ten av his­to­ri­en av den­ne dagen.

Gal­le­ri – Nord­aus­t­lan­det – 12. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Lengst mot nord – 11. august 2022

Etter en vær­mel­ding som spåd­de dår­lig vær spe­sielt på nord­vest­siden var det bare å kom­me seg unna fra det­te områ­det. Etter lang sei­las nåd­de vi frem til Sjuøya­ne. Vi pas­ser­te Wal­denøya i tåke og vind men kun­ne snart deret­ter gå i land på Phipp­søya.
 

220811b_Phippsoya_03

Nord­vest Spits­ber­gen – 10. august 2022

Nord­vesth­jør­nest av Spits­ber­gen er et vel­dig vak­kert og variert områ­de, med man­ge spen­nen­de steder som man kan besø­ke. Været var litt grått men ellers fullt på vår side, og der­med ble det en vel­dig opp­le­vel­ses­rik dag. Vi begy­n­te med en flott fot­tur på Dans­køya og så besøk­te vi noen hval­ros­ser på Ams­ter­damøya, ved siden av gam­le spek­kov­ner fra hval­fangst­tiden i Smee­ren­burg. Så til­ba­ke til Dans­køya. Det var en del stein­kob­be der på fjæ­restei­ne­ne, og ikke langt der­fra lig­ger fort­satt kul­tur­min­ner fra Andrée og Well­man sine nord­pol­fer­der i Virgo­ham­na. På turen vide­re nordover gjor­de vi en avs­tik­ker inn i den utro­lig vak­re Fuglefjor­den. For en flott dag!

Gal­le­ri – Nord­vest Spits­ber­gen – 10. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Engelskbuk­ta, Ny-Åle­sund – 09. august 2022

Vi gjor­de en fin tur i Engelskbuk­ta, med vak­re uts­ik­ter over For­landsun­det og bre­lands­ka­pet i inn­lan­det øst for Engelskbuk­ta selv om det var ganske lave sky­er.

Sene­re kom vi til Ny-Åle­sund.

Mye kun­ne skri­ves om den­ne dagens man­ge vak­re opp­le­vel­ser, men det er igjen blitt sent nå …

Gal­le­ri – Engelskbuk­ta, Ny-Åle­sund – 09. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Isfjord – 07. august 2022

Da er vi på tur igjen, den­ne gan­gen med Arc­ti­ca II. En bra start. Men det må sies at det er ikke mye som skal til for å være fornøyd med star­ten i dis­se dager. Turen går i det hele tatt, den begy­n­ner som plan­lagt og med alle som skal være med. Det er mer en vi stort sett har hatt de sis­te åre­ne.

Etter noen timer er vi frem­me i Trygg­ham­na og tar anled­nin­gen til en førs­te tur i land. Vi fin­ner oss i mid­ten av res­ter etter et tro­pi­sk hav. Koral­ler og and­re fos­si­ler over­alt. Men det er over 300 mil­lio­ner år siden at de lev­de, og på den­ne tiden lå Sval­bard på ekva­to­ria­le bred­de­gra­der!

Gal­le­ri – Isfjord – 07. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sval­bard med SV Anti­gua: bil­der & rei­se­for­tel­ling

For en ukes tid siden kom vi til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en med SV Anti­gua etter en fan­tas­ti­sk opp­le­vel­ses­rik 18 (!) dagers tur på Sval­bard. Nå har jeg lagt ut sider med bil­de­gal­le­rier og kor­te for­tel­lin­ger som beret­ter om den­ne rei­sen. Det er et pri­vi­le­gi­um å være en del av slikt og det er abso­lutt ver­dt å føl­ge med online i (kort) tekst og (man­ge) bil­der. Trykk her for å kom­me i gang.

Antigua, Magdalenefjorden

Anti­gua i Mag­da­le­n­efjor­den, på en vak­ker kveld i mid­ten av juli.

God tur!

P.S. hvis du foretrek­ker å opp­le­ve noe sånt selv (hvem skul­le ikke øns­ke det?) kan du være med oss i sep­tem­ber – en lugar er tilg­jen­ge­lig igjen for­di noen måt­te avly­se. Trykk her for mer informas­jon eller ta kon­takt, gje­r­ne direk­te med rei­se­ar­ran­gø­ren Geo­gra­phi­sche Rei­se­ge­sell­schaft (tysk tal­en­de grup­pe, så du bør i det minds­te kun­ne føl­ge litt med på tysk).

De sis­te dage­ne: fra Raudfjor­den til Isfjor­den

De sis­te dage­ne av den­ne turen gikk bare så fort, jeg rakk ikke å skri­ve fle­re blog­gin­legg under­veis, så her er nå en opp­date­ring med et litt mer omfangs­rikt bil­de­gal­le­ri. Den­ne delen av turen begy­n­te i en ganske tåke­te Raudfjord og før­te oss søro­ver til den vak­re St. Jonsfjor­den. Vi fikk fine inn­trykk på tund­ra­en langs ves­t­kys­ten og var hel­di­ge å se to isbjør­ner i til­legg til de som vi had­de sett på stor avstand i Ny-Åle­sund. Så kun­ne vi ta sei­le­ne i bruk igjen i Isfjor­den og til syven­de og sist run­det vi turen av i Cole­s­buk­ta.

Gal­le­ri – Fra Raudfjor­den til Isfjor­den – 24. – 26. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Woodfjord & Bockfjord – 23. juli 2022

Vi gjor­de en del mil ves­to­ver igjen; vi får ikke glem­me at vi må nok til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en en gang. Det var inne i Woodfjor­den at vi våk­net. Utro­lig vak­kert lands­kap med utro­lig vak­re far­ger. Og utro­lig mye plast­søp­pel på stren­de­ne. I hvert fall en del mind­re når vi dro noen timer sene­re.

Sval­bards enes­te vul­kan står i Bockfjor­den, med man­ge vak­re bloms­ter rundt omk­ring, inklu­dert noen sjeld­ne arter.

Gal­le­ri – Woodfjord & Bockfjord – 23. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php