spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Nord­re Hin­lo­pen

Vi had­de hatt så mye sol­skinn de sis­te dage­ne at det fak­tisk nes­ten kom som en lettel­se å ha noen lave sky­er i dag. Selv­føl­ge­lig er det all­tid en gle­de med en full og uhind­ret utsikt over helet lands­ka­pet, men det er jo lik­e­vel tåke­hei­men her oppe, så litt av hvert er jo en del av opp­le­vel­sen med tan­ke på været.

Men det var ikke noe pro­blem å dra på tur og få noen inn­trykk av polarør­ken­lands­ka­pet på nord­vest­siden av Nord­aus­t­lan­det. Et til­syn­e­la­ten­de tomt og goldt lands­kap, men det er jo fak­tisk så mye spen­nen­de å se.

Sene­re ble tåka vir­ke­lig tett i hele områ­det, så det var bare å set­te seil og kom­me seg vide­re. Alkef­jel­let med sine utalli­ge polar­lom­vier ble kvel­dens høy­de­punkt.

Bil­de­gal­le­ri – Nord­re Hin­lo­pen, 09. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Mean­der i isen

Det var en tid­lig start for å nå frem til iskan­ten nord for Hin­lo­pens­tre­tet i løpet af for­mid­da­gen. Det ble en utro­lig vak­ker dag med knall­vær … bare se på bil­de­ne!

Bil­de­gal­le­ri – Mean­der i isen, 08. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Ves­le Raud­fjor­den og Vel­komst­var­den

Det er dei­lig å lig­ge forank­ret om nat­ten og nyte still­he­ten. Som den­ne nat­ten i Ves­le Raud­fjor­den.

Etter gårs­da­gens vand­re­tu­rer var det greit å begyn­ne dagen med en liten spa­ser­tur på stran­den. Rus­le litt rundt og sam­le for­skjel­li­ge vak­re og spen­nen­de inn­trykk langs fjæra.

Sene­re ble det anled­ning å strek­ke på bei­na ved å ta en tur opp på Reins­dyr­fly­as høy­es­te fjell. Hele 96 meter 🤪 men utsik­ten er abso­lutt upåkla­ge­lig.

Reins­dyr­flya var i sin tid for­res­ten en del av Stock­holm Svens fang­s­tom­rå­de. Det fin­nes nå en bok om Stock­holm Sven, som er nevnt i Chris­tia­ne Rit­ter sin bok «Kvin­ne i polar­nat­ten». Den nye boka heter «The Memoirs of Stock­holm Sven». Den lig­ger klar og jeg ser frem til å lese den så snart jeg har tid til slikt.

Sene­re på kvel­den krys­set vi 80 gra­der nord. Begi­ven­he­ten ble selv­føl­ge­lig fei­ret tra­dis­jo­nen tro.

Bil­de­gal­le­ri – Ves­le Raud­fjor­den og Vel­komst­var­den, 07. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Raud­fjor­den

Det ble en tid­lig start på dagen når styr­man­nen så en isbjørn ved Smee­ren­burg på Ams­ter­damøya. For en vak­ker opp­le­vel­se! Isbjør­nen ble så nysgjer­rig at den til og med svøm­te mot og langs ski­pet. Det er abso­lutt ingen hver­dags­opp­le­vel­se!

Sene­re star­ted vi dagen på nytt 🙂 den­ne gan­gen i Raud­fjor­den. Og igjen, rett plass og rett tid … utro­lig vær! Vi gjor­de noen vak­re fot­tu­rer i det­te områ­det. De som øns­ket seg en skikke­lig tur lå ut på en tur tvers over Bis­ka­yar­hal­voya.

Bil­de­gal­le­ri – Raud­fjor­den, 06. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjor­den

Og igjen var vi på rett plass i rett tid. Ikke bare for­di været var helt kon­ge­lig her i Kongsfjor­den, men også vi kun­ne nyte Ny-Åle­sund i ro og fred, uten and­re skip. Flott!

Sene­re ble det en tur til Ossi­an Sars­fjel­let. For en etter­mid­dag! Vi fant noen vel­dig vak­re og sjeld­ne blom­s­ter, et fuglef­jell og en utro­lig vak­ker utsikt over Kongsfjor­den. Dagen kun­ne ikke ha vært bed­re!

Gal­le­ri – Kongsfjor­den, 05. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

For­lands­und

Dagen begyn­te med en liten vand­ring med en vel­dig impon­e­ren­de utsikt mot en stor bre. For en mor­gen!

Men det skul­le bli enda bed­re (hvis over­ho­det mulig). I For­lands­un­det fant vi hval­ros­ser, over 100 av dem. Akti­vi­te­ten i grup­pen var begren­set, noe vi kun­ne forsto med tan­ke på det vel­dig var­me været.

Vi avs­lut­tet dagen med en hel del hva­ler i inn­gan­gen til Kongsfjor­den, blant dem fle­re finnhva­ler og minst en blåh­val.

Gal­le­ri – For­lands­und, 04. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Fra Trygg­ham­na til Eidem­buk­ta

Det var vel ment som en spøk når de kal­te den­ne buk­ta for Trygg­ham­na i hval­fan­ger­nes dager. «Safe har­bour» var det den­ne gan­gen.

Og vi som tenk­te det skul­le bli en god natts sovn der inne. Kas­t­evin­de­ne kom vek­sel­vis fra breen på den ene siden eller fjel­le­ne på den and­re siden. Det var bare å hive opp anke­ren og flyt­te seg fle­re gan­ger i løpet av nat­ten. Også turen som vi had­de plan­lagt var det bare å glem­me, med syn­et av skyp­um­per på van­no­ver­fla­ten. Vel­kom­men til Sval­bard.

Da var det bare å hive sei­le­ne opp. Mer enn 9 knopp fart under seil­a­sen ves­to­ver mot Daud­manns­od­den. Ikke verst!

Også i For­lands­un­det var det en del trekk, men vi fant en bruk­bar plass i Eidem­buk­ta og kun­ne nyte en god tur i den grøn­ne tun­draen, langs en innskjæ­ret elv og opp noen more­nehau­ger med vak­kert utsikt over et impon­e­ren­de lagu­n­e­lands­kap.

Gal­le­ri – Fra Trygg­ham­na til Eidem­buk­ta, 03. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Isfjor­den

Vi seil­te ut fra Lon­gye­ar­by­en med SV Mean­der på lør­d­ag. Det var en god del tåke til å begyn­ne med, men lik­e­vel fikk den førs­te spe­si­el­le opp­le­vel­sen innen én time etter star­ten med en gans­ke stor grup­pe hvith­va­ler.

Tåka had­de til vår stor gle­de let­tet tid­lig i dag (søn­dag) i Dick­son­fjor­den. Der­med kom også en del mygg ut, hel­dig­vis ennå ikke i vel­dig aggres­siv humør, men de fin­nes noen steder i Isfjor­den og på en varm som­mer­d­ag kan det fak­tisk være gans­ke ube­ha­ge­lig.

Men så ille var det ikke i dag, og den­ne rei­sens førs­te tur fikk vi i Dick­son­fjor­dens fan­tas­tis­ke, far­ge­ri­ke omgi­vel­ser. For en søn­dag mor­gen!

Sene­re seil­te vi inn mot den impon­e­ren­de breen i Bore­buk­ta. Fan­tas­tisk vær, fan­tas­tisk lands­kap, og is, is, is …

Bil­de­gal­le­ri Isfjor­den – 01.-02. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

For­lands­un­det – Lon­gye­ar­by­en

Den sis­te ilands­tign­in­gen av den­ne rei­sen gjor­de vi i det åpne, lang­strak­te kyst­s­lettel­ands­ka­pet i For­lands­un­det. Der var det fort­satt godt med snø. Nok for å få tru­ger­ne fram igjen for dem som had­de lyst på det. Og nok av snøfritt land for en van­lig fot­tur for dem som øns­ket det­te. Vak­kert lands­kap. Still­he­ten. Fugle­li­vet på tun­draen og langs fjæra.

Å sei­le bort fra anker­plas­sen var en opp­le­vel­se i seg selv, i god gam­mel­dags stil. Uten mas­kin, bare med seil og litt vind. En hver­dags­sak i bestefars dager (eller kan­skje enda litt mer til­ba­ke i tiden), men en opp­le­vel­se av de sjeld­ne i moder­ne tider, hvor det bare er å trykke på knop­pen for å få far­ten opp som øns­ket. Snart ble det mer vind og fle­re seg­ler, og vi kun­ne gle­de oss over en vel­dig vak­ker seil­as søro­ver gjen­nom For­lands­un­det og inn i Isfjor­den.

Sent på kvel­den nåd­de vi frem til Lon­gye­ar­by­en. Her var det liv. Mean­der lå aller­e­de ved kaia og Rem­brandt van Rijn fulg­te snart etter oss. God stem­ning over­alt, vi kun­ne gle­de oss over så man­ge vak­re opp­le­vel­ser som vi had­de fått i løpet av den­ne turen. Været var abso­lutt en vik­tig fak­tor i det­te, men det sam­me gjel­der alle som had­de bidratt til turen på en eller annen måte, med uan­sett hvil­ken slags arbeid på ski­pet og på land, eller ved å del­ta med god stem­ning, dyp inter­es­se i alt som en kan lære her oppe og kjær­li­ghet for Sval­bards vak­ker natur. Tusen takk for den­ne gan­gen, vi sees nes­te gang!

Gal­le­ri: For­lands­un­det – Lon­gye­ar­by­en 07. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjord – 06. Juni 2023

For en dag! Knall­vær i en av Sval­bards vak­res­te fjor­der. Dagen begyn­te med en liten fot­tur på Ossi­an Sars­fjel­let, med pan­ora­ma­utsikt over hele Kongsfjor­den og en krykkje­ko­lo­ni samt noen få polar­lom­vier i nær­he­ten. Polar­lom­vi blir det snart sik­kert fle­re av.

Det var man­ge isfjell som drev i det stil­le van­net, og fas­tis­kan­ten innerst i fjor­den. Isen hol­der på med å gå opp. Så pre­sen­ter­te de berøm­te fjel­le­ne Tre Kro­ner og Krone­breen seg i top­p­form.

Og så var det en isbjørn som lå og sov, bare 3 km inno­ver fjor­den fra Ny-Åle­sund.

Gal­le­ri – Kongsfjord – 06. Juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php