spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Doppelkalender 2024: Svalbard og Nordnorge pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Hin­lo­pen Street – 17. august 2022

Vi gikk en fin fot­tur fra Cla­ra­vå­gen til den gam­le forsk­nings­s­tas­jo­nen i Kinn­vi­ka i Murch­ison­fjor­den og til­ba­ke.

Sene­re fikk vi se litt av alt det vak­re og skjøn­ne som Hin­lo­pens­tre­tet er kjent for – men man får det jo ikke all­tid, man må nok være litt hel­dig. Hva­ler, isbjør­ner og den berøm­te polar­lom­vi­ko­lo­nien ved Alkef­jel­let. En fan­tas­tisk dag, noe som vi had­de ikke helt for­ven­tet med tan­ke på hvor­dan vær­mel­dinga så ut dagen før.

Gal­le­ri – Hin­lo­pen Street – 17. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Cherm­si­deøya-Fran­k­lin­sund – 16. august 2022

Det var klart på tide å kom­me seg litt søro­ver og inn i Hin­lo­pens­tre­tet. Etter en liten morgen­tur på Cherm­si­deøya seil­te vi ut av Bever­ly­sun­det og pass­erte Bren­ne­vins­fjor­den og Lady Fran­k­lin­fjor­den før seil­a­sen gikk vide­re inn i Fran­k­lin­sun­det. Tid­li­ge­re kjent som et far­lig far­vann, kan det fak­tisk også ha sine vak­re sider om man fin­ner en bruk­bar ilands­tig­nings­plass til og med når det blå­ser som det gjor­de på det­te tids­punk­tet.

Gal­le­ri – Cherm­si­deøya-Fran­k­lin­sund – 16. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Orvin Land: Glen­hal­vøya. Alpi­niøya, Alber­ti­ni­buk­ta – 15. august 2022

Orvin Land … det er vel ikke man­ge som vet hvor det er. Land’s end. Her på nor­døst­siden av Nord­aus­t­lan­det fors­vin­ner lan­det under isen.

Den Svens­ke Ymer-ekspe­dis­jo­nen bygg­de en hyt­te på Glen­hal­vøya i 1980 slik at fle­re viten­skaps­menn kun­ne bo og arbei­de der i en peri­ode i juli det­te året. Så kom Sys­sel­man­nen på inspeks­jon i 2015. Og i dag var vi her. Et ensomt sted.

Du har kan­skje hørt om Alpi­niøya. Sjef van Don­gen og Gen­na­ro Sora lot en del uts­tyr der under deres søk for Nobi­le i 1928. Vi fant ingen­ting av det­te uts­ty­ret. Lik­e­vel en utro­lig spen­nen­de plass.

Som om det­te ikke had­de vært nok seil­te vi inn i Alber­ti­ni­buk­ta sene­re på kvel­den og had­de mid­dag i nær­he­ten av den mek­ti­ge Schweig­aard­breen. For et sted, for et land!

Gal­le­ri – Orvin Land: Glen­hal­vøya. Alpi­niøya, Alber­ti­ni­buk­ta – 15. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Duvefjor­den – 14. august 2022

Den­ne saken med „rett sted, rett tid“ gjel­der fort­satt for oss her på nordsi­den av Nord­aus­t­land. Helt utro­lig vær i Duvefjor­den. Her fin­nes det en rek­ke av bukter her og der, og vi gikk og kikket på en del av dem og vand­ret fra en over til den nes­te. Utro­lig vak­re lands­ka­per, som ikke man­ge har sett, og far­vann som ikke ofte blir besøkt av skip.

Gal­le­ri – Duvefjor­den – 14. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Rijpfjord-Duvefjord – 13. august 2022

Som sagt: det var snakk om en vel­dig hel­dig kom­bi­nas­jon av rett sted og rett tid. Nord­aus­t­lan­det var vel­dig venn­lig med oss, og det er helt sik­kert ingen hver­dags­sak. Vi fikk opple­ve noen utro­lig vak­re lands­kap og gjor­de noen fan­tas­tis­ke van­drin­ger på Pla­ten­hal­vøya mel­lom Rijpfjor­den og Duvefjor­den.

Gal­le­ri – Rijpfjord-Duvefjord – 13. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­aus­t­lan­det – 12. august 2022

Det var jo litt av en grå dag i går. Sent på kvel­den kun­ne vi såvidt skim­te en isbjørn på en småøy, man han fors­vant rett i tåka. Men så klar­net det opp igjen. Været var klart på vår side, og sånt skul­le det bli i fle­re dager framo­ver. Snakk om en hel­dig kom­bi­nas­jon av rett områ­de og rett tid!

Det var også grun­nen til at det ble ingen blogg i fle­re døgn. Det var rett og slett ingen tid å skri­ve noe.

Vi bruk­te den­ne fre­da­gen (12. august) på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det, i Nor­dens­ki­öld­buk­ta og Rijpfjor­den. Utro­lig vak­re lands­kap av den kar­ri­ge, høyark­tis­ke typen. Det er fort­satt ikke man­ge men­nes­ker som har sett dis­se plas­se­ne og man er inne på tan­ken at det fak­tisk ikke er umu­lig at man er den førs­te på et sted. Van­skel­ig å si, og klart er det rime­lig å anta at geo­lo­ger eller and­re har nok vært der før. Geo­lo­ger og and­re forsk­nings­folk har jo vært over­alt. Men lik­e­vel, det at sel­ve tan­ken er ikke helt uri­me­lig er jo aller­e­de fan­tas­tisk.

Bil­de­ne får fortel­le res­ten av his­to­ri­en av den­ne dagen.

Gal­le­ri – Nord­aus­t­lan­det – 12. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Lengst mot nord – 11. august 2022

Etter en vær­mel­ding som spåd­de dår­lig vær spe­sielt på nord­vest­siden var det bare å kom­me seg unna fra det­te områ­det. Etter lang seil­as nåd­de vi frem til Sjuøya­ne. Vi pass­erte Wal­denøya i tåke og vind men kun­ne snart deret­ter gå i land på Phippsøya.
 

220811b_Phippsoya_03

Nord­vest Spits­ber­gen – 10. august 2022

Nord­ves­th­jør­nest av Spits­ber­gen er et vel­dig vak­kert og variert områ­de, med man­ge spen­nen­de steder som man kan besøke. Været var litt grått men ellers fullt på vår side, og der­med ble det en vel­dig opp­le­vel­ses­rik dag. Vi begyn­te med en flott fot­tur på Dan­s­køya og så besøk­te vi noen hval­ros­ser på Ams­ter­damøya, ved siden av gam­le spek­kov­ner fra hval­fangst­tiden i Smee­ren­burg. Så til­ba­ke til Dan­s­køya. Det var en del stein­kob­be der på fjæ­re­st­ei­ne­ne, og ikke langt der­fra lig­ger fort­satt kul­tur­min­ner fra Andrée og Well­man sine nord­pol­fer­der i Vir­go­ham­na. På turen vide­re nord­o­ver gjor­de vi en avs­tik­ker inn i den utro­lig vak­re Fuglefjor­den. For en flott dag!

Gal­le­ri – Nord­vest Spits­ber­gen – 10. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Engelskbuk­ta, Ny-Åle­sund – 09. august 2022

Vi gjor­de en fin tur i Engelskbuk­ta, med vak­re utsik­ter over For­lands­un­det og bre­lands­ka­pet i inn­lan­det øst for Engelskbuk­ta selv om det var gans­ke lave sky­er.

Sene­re kom vi til Ny-Åle­sund.

Mye kun­ne skri­ves om den­ne dagens man­ge vak­re opp­le­vel­ser, men det er igjen blitt sent nå …

Gal­le­ri – Engelskbuk­ta, Ny-Åle­sund – 09. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Isfjord – 07. august 2022

Da er vi på tur igjen, den­ne gan­gen med Arc­ti­ca II. En bra start. Men det må sies at det er ikke mye som skal til for å være fornøyd med star­ten i dis­se dager. Turen går i det hele tatt, den begyn­ner som plan­lagt og med alle som skal være med. Det er mer en vi stort sett har hatt de sis­te åre­ne.

Etter noen timer er vi frem­me i Trygg­ham­na og tar anled­nin­gen til en førs­te tur i land. Vi fin­ner oss i mid­ten av res­ter etter et tropi­sk hav. Koral­ler og and­re fos­si­ler over­alt. Men det er over 300 mil­lio­ner år siden at de lev­de, og på den­ne tiden lå Sval­bard på ekva­to­ria­le bred­de­gra­der!

Gal­le­ri – Isfjord – 07. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php