spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Raud­fjor­den

Det ble en tid­lig start på dagen når styr­man­nen så en isbjørn ved Smee­ren­burg på Ams­ter­damøya. For en vak­ker opp­le­vel­se! Isbjør­nen ble så nysgjer­rig at den til og med svøm­te mot og langs ski­pet. Det er abso­lutt ingen hver­dags­opp­le­vel­se!

Sene­re star­ted vi dagen på nytt 🙂 den­ne gan­gen i Raud­fjor­den. Og igjen, rett plass og rett tid … utro­lig vær! Vi gjor­de noen vak­re fot­tu­rer i det­te områ­det. De som øns­ket seg en skikke­lig tur lå ut på en tur tvers over Bis­ka­yar­hal­voya.

Bil­de­gal­le­ri – Raud­fjor­den, 06. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjor­den

Og igjen var vi på rett plass i rett tid. Ikke bare for­di været var helt kon­ge­lig her i Kongsfjor­den, men også vi kun­ne nyte Ny-Åle­sund i ro og fred, uten and­re skip. Flott!

Sene­re ble det en tur til Ossi­an Sars­fjel­let. For en etter­mid­dag! Vi fant noen vel­dig vak­re og sjeld­ne blom­s­ter, et fuglef­jell og en utro­lig vak­ker utsikt over Kongsfjor­den. Dagen kun­ne ikke ha vært bed­re!

Gal­le­ri – Kongsfjor­den, 05. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

For­lands­und

Dagen begyn­te med en liten vand­ring med en vel­dig impon­e­ren­de utsikt mot en stor bre. For en mor­gen!

Men det skul­le bli enda bed­re (hvis over­ho­det mulig). I For­lands­un­det fant vi hval­ros­ser, over 100 av dem. Akti­vi­te­ten i grup­pen var begren­set, noe vi kun­ne forsto med tan­ke på det vel­dig var­me været.

Vi avs­lut­tet dagen med en hel del hva­ler i inn­gan­gen til Kongsfjor­den, blant dem fle­re finnhva­ler og minst en blåh­val.

Gal­le­ri – For­lands­und, 04. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Fra Trygg­ham­na til Eidem­buk­ta

Det var vel ment som en spøk når de kal­te den­ne buk­ta for Trygg­ham­na i hval­fan­ger­nes dager. «Safe har­bour» var det den­ne gan­gen.

Og vi som tenk­te det skul­le bli en god natts sovn der inne. Kas­t­evin­de­ne kom vek­sel­vis fra breen på den ene siden eller fjel­le­ne på den and­re siden. Det var bare å hive opp anke­ren og flyt­te seg fle­re gan­ger i løpet av nat­ten. Også turen som vi had­de plan­lagt var det bare å glem­me, med syn­et av skyp­um­per på van­no­ver­fla­ten. Vel­kom­men til Sval­bard.

Da var det bare å hive sei­le­ne opp. Mer enn 9 knopp fart under seil­a­sen ves­to­ver mot Daud­manns­od­den. Ikke verst!

Også i For­lands­un­det var det en del trekk, men vi fant en bruk­bar plass i Eidem­buk­ta og kun­ne nyte en god tur i den grøn­ne tun­draen, langs en innskjæ­ret elv og opp noen more­nehau­ger med vak­kert utsikt over et impon­e­ren­de lagu­n­e­lands­kap.

Gal­le­ri – Fra Trygg­ham­na til Eidem­buk­ta, 03. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Isfjor­den

Vi seil­te ut fra Lon­gye­ar­by­en med SV Mean­der på lør­d­ag. Det var en god del tåke til å begyn­ne med, men lik­e­vel fikk den førs­te spe­si­el­le opp­le­vel­sen innen én time etter star­ten med en gans­ke stor grup­pe hvith­va­ler.

Tåka had­de til vår stor gle­de let­tet tid­lig i dag (søn­dag) i Dick­son­fjor­den. Der­med kom også en del mygg ut, hel­dig­vis ennå ikke i vel­dig aggres­siv humør, men de fin­nes noen steder i Isfjor­den og på en varm som­mer­d­ag kan det fak­tisk være gans­ke ube­ha­ge­lig.

Men så ille var det ikke i dag, og den­ne rei­sens førs­te tur fikk vi i Dick­son­fjor­dens fan­tas­tis­ke, far­ge­ri­ke omgi­vel­ser. For en søn­dag mor­gen!

Sene­re seil­te vi inn mot den impon­e­ren­de breen i Bore­buk­ta. Fan­tas­tisk vær, fan­tas­tisk lands­kap, og is, is, is …

Bil­de­gal­le­ri Isfjor­den – 01.-02. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

For­lands­un­det – Lon­gye­ar­by­en

Den sis­te ilands­tign­in­gen av den­ne rei­sen gjor­de vi i det åpne, lang­strak­te kyst­s­lettel­ands­ka­pet i For­lands­un­det. Der var det fort­satt godt med snø. Nok for å få tru­ger­ne fram igjen for dem som had­de lyst på det. Og nok av snøfritt land for en van­lig fot­tur for dem som øns­ket det­te. Vak­kert lands­kap. Still­he­ten. Fugle­li­vet på tun­draen og langs fjæra.

Å sei­le bort fra anker­plas­sen var en opp­le­vel­se i seg selv, i god gam­mel­dags stil. Uten mas­kin, bare med seil og litt vind. En hver­dags­sak i bestefars dager (eller kan­skje enda litt mer til­ba­ke i tiden), men en opp­le­vel­se av de sjeld­ne i moder­ne tider, hvor det bare er å trykke på knop­pen for å få far­ten opp som øns­ket. Snart ble det mer vind og fle­re seg­ler, og vi kun­ne gle­de oss over en vel­dig vak­ker seil­as søro­ver gjen­nom For­lands­un­det og inn i Isfjor­den.

Sent på kvel­den nåd­de vi frem til Lon­gye­ar­by­en. Her var det liv. Mean­der lå aller­e­de ved kaia og Rem­brandt van Rijn fulg­te snart etter oss. God stem­ning over­alt, vi kun­ne gle­de oss over så man­ge vak­re opp­le­vel­ser som vi had­de fått i løpet av den­ne turen. Været var abso­lutt en vik­tig fak­tor i det­te, men det sam­me gjel­der alle som had­de bidratt til turen på en eller annen måte, med uan­sett hvil­ken slags arbeid på ski­pet og på land, eller ved å del­ta med god stem­ning, dyp inter­es­se i alt som en kan lære her oppe og kjær­li­ghet for Sval­bards vak­ker natur. Tusen takk for den­ne gan­gen, vi sees nes­te gang!

Gal­le­ri: For­lands­un­det – Lon­gye­ar­by­en 07. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjord – 06. Juni 2023

For en dag! Knall­vær i en av Sval­bards vak­res­te fjor­der. Dagen begyn­te med en liten fot­tur på Ossi­an Sars­fjel­let, med pan­ora­ma­utsikt over hele Kongsfjor­den og en krykkje­ko­lo­ni samt noen få polar­lom­vier i nær­he­ten. Polar­lom­vi blir det snart sik­kert fle­re av.

Det var man­ge isfjell som drev i det stil­le van­net, og fas­tis­kan­ten innerst i fjor­den. Isen hol­der på med å gå opp. Så pre­sen­ter­te de berøm­te fjel­le­ne Tre Kro­ner og Krone­breen seg i top­p­form.

Og så var det en isbjørn som lå og sov, bare 3 km inno­ver fjor­den fra Ny-Åle­sund.

Gal­le­ri – Kongsfjord – 06. Juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Engelskbuk­ta – Ny-Åle­sund – 5. juni 2023

Fort­satt knall­vær, med stort sett bare sol­skinn siden den­ne turens førs­te dag i Bell­sun­det. Sam­me her i Engelskbuk­ta. I går i Hyt­te­vi­ka var det jo nes­ten en følel­se av som­mer i luf­ten, mens det fort­satt er vin­ter her len­ger nord, med snø – våt og tung – over hele områ­det. En god anled­ning å ta tru­ger i bruk. Der­med ble det en vak­ker liten tur til Com­fort­less­breen.

Sene­re ble det besøk i Ny-Åle­sund, sivi­li­sas­jo­nens nord­ligs­te utpost på Sval­bard.

Gal­le­ri – Engelskbuk­ta – Ny-Åle­sund – 5. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Bell­sund & Horn­sund – 2.-4. juni 2023

Det var så mye av opp­le­vel­ser de sis­te dage­ne, det var bare helt umu­lig å skri­ve noe i blog­gen tid­li­ge­re. Det må være nok med en liten sam­men­fat­ning nå, men bil­de­ne vil fortel­le mye om det som vi fikk opple­ve. Vi var utro­lig hel­di­ge med været, mye sol og lite vind, og det vi fikk av vind var godt for å hive sei­le­ne opp. Det var man­ge turer av alle slags man­ge for­skjel­li­ge steder, egent­lig nok for en hel uke, men vi fikk hele pak­ken i under tre dager. Det ble en dag til i Bell­sun­det før vi sat­te kur­sen søro­ver mot Horn­sund, hvor vi gjor­de en hel del for­skjel­li­ge turer her og der. Så ble Hyt­te­vi­ka sis­te plass på sør Spits­ber­gen før vi sat­te kur­sen nord­o­ver igjen.

Gal­le­ri – Bell­sund 2. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri – Horn­sund 3. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri – Hyt­te­vi­ka 4. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Bell­sund – 1. juni 2023

Begyn­nel­sen av segl­se­son­gen på Sval­bard – og for en begyn­nel­se! Etter en natts seil­as våk­net vi i Bell­sun­det til blå him­mel og sol­skinn på det snø­dek­te lands­ka­pet. Men det var nok snøfri tun­dra i lav­lan­det for en fin liten tur. For en mor­gen!

Sene­re gikk dagen vide­re på høyt nivå. Litt over­ras­ken­de fant vi en grup­pe hval­ros­ser i Van Mijenfjor­den. Sene­re fulg­te vi iskan­ten i Van Mijenfjor­den en stund.

Gal­le­ri – Bell­sund – 1. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php