spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

For­lands­un­det – 19. sep­tem­ber 2021

Seil­a­sen fra Kongsfjor­den til Isfjor­den ble litt av et even­tyr. Det skjer ikke hver dag at vi begyn­ner med en seil­as og retur­ne­rer for­di vi kom­mer ingen sted mot vind og bøl­ger. Men dagen etter ble det mye bed­re for­hold i For­lands­un­det. Fort­satt svæ­re bøl­ger i ytre Isfjor­den, men noen timer sene­re lå vi langs kaia i Barents­burg.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjor­den – 18. sep­tem­ber 2021

I går kveld had­de vi gått til kaia i Ny-Åle­sund. Med tan­ke på vær­mel­dinga var det snakk om nå eller aldri. I dag gjor­de vi en tur i den lil­le byen og tok alt med (infor­ma­tivt, visuelt og foto­gra­fisk) som er av inter­es­se.

Mot etter­mid­da­gen øket vin­den betrakt­e­lig og det ble klart at det ville ikke bli mulig å gjø­re fle­re ilands­tign­in­ger i dag, så vi satset på en crui­se med ski­pet i Kross­fjor­den. Under et opp­hold på dekk kun­ne en få så mye frisk luft som en bare kun­ne øns­ke seg i no time.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kross­fjor­den – 17. sep­tem­ber 2021

Seil­a­sen sis­te natt fra nord­ves­th­jør­net søro­ver til Kross­fjor­den var mind­re røff enn vi had­de for­ven­tet, og vi kom frem til Sig­ne­ham­na i rett tid til å gå i land og dra på tur. Dyre­liv, kul­tur­min­ner (ikke blant Sval­bards vak­res­te) og vak­kert lands­kap.

I etter­mid­da­gen dro vi inn i Möl­lerfjor­den på nor­døst­siden av Kross­fjor­den. Stors­lått fjell- og bre­lands­kap og, langt bor­te, en isbjørn på en fjells­i­de.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re gikk vi i land og besøk­te Lloyd’s Hotell som ble byg­get for omt­rent 100 år siden og min­ner oss om at Spits­ber­gen-crui­se­tu­ris­me har en tra­dis­jon som går så langt til­ba­ke som 1892.

Raud­fjor­den – 16. sep­tem­ber 2021

Til­ba­ke til litt mer van­lig vær, med grå him­mel, kald vind og litt regn.

Inne i Raud­fjor­den tok vi anled­nin­gen til å dra på tur, for å nyte det vak­re lands­ka­pet og strek­ke litt på bei­na, med rype og tju­v­jo som sels­kap.

Sene­re gjor­de vi et besøk i Hamil­ton­buk­ta, med store isbre­er og mye breis som drev i fjor­den.

Nå har vi satt kurs for ves­t­kys­ten.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Cherm­si­deøya – 15. sep­tem­ber 2021

Og igjen en fan­tas­tisk dag her i nord, med blå him­mel og sol­skinn (edi­tor: det­te vil forand­re seg snart nok i løpet av den­ne turen). Å stå på Nord­kapp (nei, ikke på fast­lan­det) på en sånn dag og å nyte utsik­ten over nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det og Sjuøya­ne, det er noe spe­sielt.

Seil­a­sen nord for Hin­lo­pens­tre­tet var også noe spe­sielt. Vi kun­ne sei­le en del av stre­knin­gen mens det blås­te ut av Hin­lo­pen og det var litt av en opp­le­vel­se for dem som er opptatt av mari­ti­me opp­le­vel­ser.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­aus­t­lan­det – 14. sep­tem­ber 2021

Og igjen en ark­tisk drøm­me­d­ag, med sol­skinn, blå him­mel og nes­ten blikk­stil­le på havet. Været var klart på vår side (noe som vil nok kom­me til å end­re seg sene­re under den­ne turen). Nord­aus­t­lan­dets vids­trak­te, bre­dek­te lands­kap lå rundt omkring oss. Fan­tas­tisk!

Men isbjør­nene som befol­ket den­ne lil­le øya her for bare noen få uker siden, de had­de truk­ket seg. Bor­te, alle sam­men! 🙁

Sene­re fant vi en del hval­ross på Phippsøya, hvor vi også gjor­de en kort ilands­tig­ning. En av Sval­bards nord­ligs­te øyer!

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Wood­fjor­den – 13. sep­tem­ber 2021

Og igjen en dag rett fra bilde­bo­ka. Lands­ka­pet er snø­dekt og tiden flyr bare når man er på tur i det ark­tis­ke lands­ka­pet rundt omkring Mus­ham­na i Wood­fjor­den på en sånn dag som i dag.

Sene­re gjor­de vi en ilands­tig­ning ved Gråhu­ken, på nordspis­sen av Andrée Land. Her står fort­satt hyt­ta hvor Chris­tia­ne Rit­ter over­vin­tret i sin tid („Kvin­ne i polar­nat­ten“).

210913b_Grahuken_25
210913a_Mushamna_38

Raud­fjord & Wood­fjord – 12. sep­tem­ber 2021

En utro­lig vak­ker dag, rett fra en ark­tisk bilde­bok. Fan­tas­tisk flott vær, lys og lands­kap. Vi gjor­de noen turer på mind­re hau­ger og litt høye­re fjell.

Noen timer sene­re kas­tet vi anke­ren i Wood­fjor­den og avs­lut­tet dagen på en vel­dig stem­ningsfull måte.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­vest-Spits­ber­gen – 11. sep­tem­ber 2021

Vi plei­er jo å føl­ge vind og vær og på den­ne måten kom vi plut­se­lig til Smee­ren­burg­breen, det enes­te stedet i områ­det med god sikt på det­te tids­punk­tet.

Smee­ren­burg skul­le sene­re vise seg å være litt kre­ven­de, med en flokk hval­ross på det van­li­ge ilands­tig­nings­om­rå­det og mye vind og bøl­ger på øst­siden. Lengre vest er det jo grunt og stei­ne­te. Men det lar seg gjø­re.

Snø i lands­ka­pet, snø i luf­ten. Vel­kom­men til Ark­tis. Vel­dig raskt skif­ten­de lys- og vær­for­hold, med alt fra klar sikt til snø­by­ger.

Også sene­re i Sal­ly­ham­na raskt skif­ten­de lys­for­hold, med snø fra fjell til fjord. For en for­skjell sam­men­li­gnet med ves­t­kys­ten i går!

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Isfjor­den – 10. sep­tem­ber 2021

Vi bruk­te den førs­te dagen i For­lands­un­det. Hvor ofte får man anled­ning til å besøke en fang­st­s­tas­jon som er i bruk? Og været kun­ne knapt ha vært bed­re!

Litt len­ger nord så vi tre isbjør­ner på tun­draen. Turens førs­te, etter bare et døgn.

Sene­re gikk vi i land på Her­man­senøya. En fan­tas­tisk liten øy med vak­re far­ger, struk­turer og vel­dig flot­te omgi­vel­ser.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php