spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Hin­lo­pens­tre­tet

Dagen i Murch­ison­fjor­den var litt grå. Vi valg­te steder hvor man ikke er avhen­gig av å ha en full pan­ora­ma­utsikt. Den gam­le forsk­nings­s­tas­jo­nen i Kinn­vi­ka, eks­em­pel­vis. Eller det gam­le rus­se­kor­set på Kros­søya.

Bil­de­gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet (1)

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Været ble bed­re etter hvert, og så vis­te Hin­lo­pens­tre­tet oss litt av områ­dets utro­lig dyre­liv. Titusen­vis av polar­lom­vi ved Alkef­jel­let – antal­let på stedet begyn­ner å bli mind­re nå, man­ge har aller­e­de dratt og er på vei mot sør. Og vi var hel­di­ge igjen og fikk se en del isbjør­ner …

Bil­de­gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet (2)

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I Sorg­fjor­den: Cro­zier­pyn­ten & Eolus­ne­set

En dag i Sorg­fjor­den er noe for de his­to­risk inter­es­ser­te. Ja, og så er det noe for dem som els­ker vak­re lands­kap. Eller en god fot­tur.

Ja, det er fak­tisk noe for alle sam­men 🙂

Det her er ikke plas­sen for å fortel­le his­to­rie­ne. Det er mye som skjed­de her i gam­le dager. På Cro­zier­pyn­ten over­vin­tret den svens­ke avde­lin­gen av den svensk-rus­sis­ke grad­må­lings­ek­spe­dis­jo­nen. På Eolus­ne­set fin­nes grav­plas­ser fra hval­fangst­tiden. Hver­dens nord­ligs­te sjøs­lag tok sted her, og så var det jo Schrö­der-Stranz-ekspe­dis­jo­nen som ble tvun­get til å over­vint­re her.

Dagens vær var kan­skje ikke det bes­te, men lik­e­vel var det bra nok til å dra på fjell­tur, det fikk vi også gjort.

Bil­de­gal­le­ri – Sorg­fjor­den: Cro­zier­pyn­ten & Eolus­ne­set

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Spits­ber­gens nord­ves­th­jør­ne: fra Mag­da­le­nefjor­den til Hol­miabuk­ta

Spits­ber­gens nord­ves­th­jør­ne: bratt, goldt, bre­dek­ket, ugjes­t­mildt … vak­kert. Fra Mag­da­le­nefjor­den, hvor vi had­de ankret sis­te natt, til Dan­s­køya, hvor det ble fot­tur, til den stors­låt­te Fuglefjor­den og så Hol­miabuk­ta.

Vi så ikke mind­re enn sju isbjør­ner den­ne dagen, inklu­dert fle­re som lå på svøm.

Bil­de­gal­le­ri – Spits­ber­gens nord­ves­th­jør­ne: fra Mag­da­le­nefjor­den til Hol­miabuk­ta

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I For­lands­un­det: Sar­stan­gen & Fug­le­hu­ken

Etter en natts seil­as var vi langt oppo­ver i For­lands­un­det. Her satset vi på å fin­ne hval­ros­ser. Vi skul­le ikke bli skuf­fet.

Sene­re var tan­ken å gå en tur ved Fug­le­hu­ken, på nordspis­sen av Prins Karls For­land. Men det skul­le det ikke bli noe av: en isbjørn holdt på og jak­tet stein­kob­be

Bil­de­gal­le­ri – For­lands­un­det: Sar­stan­gen & Fug­le­hu­ken

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Star­ten på en ny tur med SV Mean­der i Ekm­anfjor­den

Etter en glim­ren­de tur med SY Arc­ti­ca II leg­ger vi ut igjen, den­ne gan­gen med SV Mean­der. Det skal nog også bli glim­ren­de, den­ne turen også 😎

Den førs­te dagen tok sola en liten pau­se. Sky­er og tåke tren­ger jo også en dag for å gjø­re sitt. Og ingen tri­ves i 2 meter sjø, spe­sielt ikke den førs­te kvel­den. Der­for had­de vi bes­lut­tet å bli i Isfjor­den den førs­te dagen, nær­me­re bestemt Ekm­anfjor­den. Den førs­te turen ble på Flin­thol­men, en fasi­ne­ren­de øy med ster­ke kon­tras­ter i lands­ka­pet på beg­ge sider. Rød more­ne her, grønn tun­dra der. Som på Cora­hol­men som lig­ger helt i nær­he­ten.

Sene­re gikk vi en tur på Blo­mes­let­ta, et vak­kert tun­draom­rå­de med flot­te utsik­ter fra lav­lig­gen­de hau­ger. Noen tåkeben­ker rundt fjell­veg­ge­ne gjor­de sitt for å gjø­re atmos­fe­ren litt trollsk.

Sent på kvel­den seil­te vi ut av Isfjor­den og nord­o­ver.

Bil­de­gal­le­ri – Isfjor­den: Ekm­anfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Isfjor­den: Erd­mann­flya, Ymer­buk­ta og til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en

Så det var aller­e­de den­ne rei­sens sis­te dag i den vak­re Sval­bard­na­tu­ren. Etter en kort seil­as tvers over Isfjor­den sat­te vi i gang med en fot­tur langs Erd­mann­flya. Det tok en god del av dagen, med fle­re pau­ser for å nyte natu­ren og still­he­ten. For et vak­kert land!

Så gor­de Hein­rich sitt for å sik­re at vi skul­le få noen impon­e­ren­de inn­trykk av Esmark­breen for å run­de saken av. Og så var det bare å set­te kurs for Lon­gye­ar­by­en. Fle­re hva­ler vin­ket far­vel med flu­ken.

Der­med er en lang, stor og fan­tas­tisk rei­se avs­lut­tet. Vi besøk­te så man­ge utro­lig vak­re og spen­nen­de steder, vi gjor­de flot­te fot­tu­rer, vi så mye fan­tas­tisk dyre­liv … rett og slett uglem­me­lig! En stor takk til alle som har bidratt til det­te, til at alt skul­le fun­ge­re, til stem­nin­gen ombord, god mat … 😋 men først og fremst selv­føl­ge­lig til skip­per Hein­rich Eggen­fell­ner, eier av den fan­tas­tis­ke båten Arc­ti­ca II! Jeg ser aller­e­de nå frem til turen nes­te år! ⛵️😊

Bil­de­gal­le­ri – Isfjor­den: Erd­mann­flya, Ymer­buk­ta og til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Fra Van Keu­len­fjor­den til Fest­nin­gen

Dagen beyn­te med en vak­ker tur på Ahl­strand­hal­vøya, fra Fleur-de-Lys­ham­na til Kapp Tos­ca­na. Nok ikke ver­dens lengs­te tur, men vak­ker, spen­nen­de og avveks­lings­rik. Vel­dig vak­kert lands­kap. His­to­ri­en er kan­skje litt mind­re vak­ker, med kul­tur­min­ner etter hvith­val­fangs­ten hvor hundre­vis av hvith­val («hvitfisk») ble slak­tet tid­lig på 1900-tal­let.

Sene­re gjor­de vi en ilands­tig­ning i nær­he­ten av Kapp Mar­tin, men så snart vi var i land så var vi også ombord igjen for­di en isbjørn kom rus­len­de i vår ret­ning på stran­da. De har fork­jørs­ret­ten, sånt er det bare.

Men til gjeng­jeld kom vi inn i Isfjor­den tid­lig nok for en liten kveld­stur på Fest­nin­gen.

Bil­de­gal­le­ri – Fra Van Keu­len­fjor­den tiol Fest­nin­gen

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Horn­sund & Dunøya­ne

Dagen beyn­ten hvor den sis­te end­te i går, i Horn­sun­det. Bare på den and­re (søre) siden, i Gås­ham­na. Det ble en vel­dig avveks­lings­rik tur, med mye lands­kap, kul­tur­min­ner og en vel­dig nysgjer­rig ung fjell­rev ❄️🦊🙂

Sene­re gikk vi i land på Dunøya­ne, noe som for meg var nok en høy­de­punkt av den­ne rei­sen. Dunøya­ne er en liten natur­per­le, et utro­lig vak­kert sted, ikke besøkt av man­ge. Øyene er fug­le­re­ser­vat og ferd­sel her er ikke til­latt i hek­ke­se­son­gen (15. mai – 15. august). Og det er bra.

Bil­de­gal­le­ri – Gås­ham­na i Horn­sund & Dunøya­ne

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sør­kapp & Horn­sund

Det er jo ikke uten grunn at Spits­ber­gens Sør­kapp er omtalt som et røfft far­vann hvor været plei­er å være dår­lig og kyst­far­van­net vel­dig urent og lang­grunt. Men hvis man er her med en båt som Arc­ti­ca II og på en av de sjeld­ne gode dage­ne, ja da kan det være utro­lig vak­kert og opp­le­vel­ses­rik. Da kan det bli tur både på fast­lands­si­den som på Kiku­tod­den eller på øyene som Tokros­søya.

Etter all dis­se her­li­ghe­te­ne dro vi vide­re til Horn­sun­det.

Bil­de­gal­le­ri – Sør­kapp: Keil­hauf­jel­let & Tokros­søya og Horn­sund

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I Storfjor­den: Kval­vå­gen & Haketan­gen

Nå var det tid å kom­me søro­ver i Storfjor­den. I mor­gen skul­le vi rundt Sør­kap­pet, iføl­ge den all­mek­ti­ge vær­mel­dinga. Men Storfjor­den er jo også et spen­nen­de områ­de, og vi var på rett plass igjen i rett tid. Spo­rod­den i Kval­vå­gen er et vel­dig spen­nen­de og vak­kert sted. Mye geo­lo­gi der, til og med fots­por etter dino­sau­rer! Og en vak­ker fot­tur.

Litt sene­re og len­ger sør på Haketan­gen fant vi noe som man nep­pe skul­le for­ven­te på et sånt sted: en landings­bane! Den er selv­føl­ge­lig ikke i bruk i dag, men den er fort­satt godt syn­lig. Her ble det boret for olje og gass, for førs­te gang i 1976 og så igjen i 1987, når man nåd­de en dyp­de på 2337 meter. Etter litt mer test­ing i 1988 ble pros­jek­tet avs­lut­tet. Man fant nok gass, men ikke nok for å set­te i gang med pro­duks­jon.

Man kan jo lure på hvor­dan det var mulig den­ne gan­gen. Hele områ­det inklu­dert Haketan­gen lig­ger jo i Sør Spits­ber­gen Nas­jo­nal­par­ken, som ble eta­blert i 1973. Mye av regel­ver­ket er fort­satt det sam­me. I dag må vi reg­ne oss hel­di­ge at vi fort­satt har lov til å gå i land og ta en liten spa­ser­tur her, og den­ne gan­gen var det lov til å lete etter olje og gass og eta­ble­re og bru­ke en landings­stri­pe. Det kan en jo få til å lure litt med tan­ke på at regel­ver­ket hovedsak­lig fort­satt er det sam­me.

Bil­de­gal­le­ri – I Storfjor­den: Kval­vå­gen & Haketan­gen

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php