spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Doppelkalender 2024: Svalbard og Nordnorge pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Ham­nes og Ull­sfjor­den

I går kveld nåd­de vi frem til Ham­nes (Havn­nes) på Utøya og lå oss til kaia for en god natts søvn. Ham­nes er et gam­melt han­dels­sted og still i bruk i dag, men samt­idig er en del av bryg­ga rig­get til som et fint muse­um i gam­mel­dags stil.

I til­legg byr Uløya på vel­dig flot­te turm­u­li­ghe­ter. Seson­gen er kan­skje ikke den bes­te for fot­tu­rer med tan­ke på snø­for­hol­de­ne, men lik­e­vel er det godt å være på tur, dri­ve litt med tre­ning i den tun­ge snøen og nyte utsik­ten over Lyn­gen­fjor­den fra høy­den.

Etter­mid­da­gen gikk med seil­a­sen rundt Lyn­gen­al­pe­ne og sene­re kun­ne vi fak­tisk set­te seil – men vin­den fors­vant igjen så plut­se­lig som den had­de kom­met. Men samt­idig kom sola ut og vi nytet livet ute uan­sett 🙂

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Berg­s­fjor­den og Segl­vi­ka

Den lil­le hav­na i Berg­s­fjor­den lig­ger vel­dig natur­skjønt til med snøk­led­de fjell i alle ret­nin­ger. Vel­dig vak­kert lands­kap, spe­sielt på en dag som i dag med knall­vær, full sol­skinn.

Etter noen timers seil­as nåd­de vi frem til Segl­vi­ka, en liten havn på øst­siden av Kvæn­an­gen og gam­melt sami­sk land. De som øns­ket seg en liten fjell­tur fikk net­to­pp det og hiket opp til en var­de med fan­tas­tisk utsikt over fjell og fjord.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Rei­se­blogg: med SV Mean­der fra Alta til Bodø

Seil­a­sen fra Alta til Bodø er pla­nen til den hele turen, fra 24. april til 03. mai. Den førs­te dagen tok oss fra Alta til Berg­s­fjor­den på Finn­marks­kys­ten.

Man kan nep­pe ten­ke seg bed­re vær enn det som vi had­de i dag da grup­pen sam­let seg ombord seil­bå­ten Mean­der i Alta. Sol og vind­stil­le gjor­de ute­li­vet til en ren gle­de og det føl­tes nes­ten som en som­mer­d­ag til tross for tem­pe­ra­tur­er i nær­he­ten av fry­se­punk­tet. Vak­kert lands­kap på alle sider rundt omkring oss, med snøk­led­de fjell, under seil­a­sen nord­o­ver i Alta­fjor­den. Sent på kvel­den ankom vi Berg­s­fjor­den.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

St. Jons­fjor­den – Isfjor­den … og sesong­slutt

Det er mye vind dis­se dager, høs­ten har tatt grep. Så bra at vi har vær­mel­din­ger som ikke all­tid er så gode som man skul­le øns­ke men lik­e­vel gir et godt plan­leg­gings­grunn­lag for å unn­gå uhyg­ge­lig trøb­bel. Det ble en mor­gen i St. Jons­fjor­den med grå­vær men lik­e­vel flot­te og spen­nen­de opp­le­vel­ser og så seil­te vi søro­ver i For­lands­un­det og inno­ver Isfjor­den. Her var det ikke fritt for hol­pe­fø­re, men i en grad som man kan (og må) tole­r­e­re sånn av og til på et seilskip på en ark­tisk seil­as.

Så had­de vi en dag til, som vi bruk­te i Bil­lefjor­den, helt innerst i Isfjor­den. Også den­ne dagen var litt for­blåst, men ingen­ting som lå hin­drin­ger i vei­en med å nyte dagen fullt ut.

Og så var det tid å set­te kurs for Lon­gye­ar­by­en, hvor vi avs­lut­tet den­ne turen, som var en fan­tas­tisk en. Full av gode og spen­nen­de opp­le­vel­ser i den­ne kor­te, inten­se over­gangs­ti­den fra som­mer til vin­ter her i nord. Det var so man­ge vak­re opp­le­vel­ser som man nep­pe vil glem­me. Dagen i Lom­fjor­den med sol, fot­tur, snø og isbjør­ner, eller ilands­tign­in­gen på Mof­fen med hval­ros­se­ne der, … og mye mer.

En stor takk til alle som har bidratt til vak­re og hyg­ge­li­ge opp­le­vel­ser på den­ne turen! Alle som var med, mine gode kol­leg­aer Dani­el, Ire­ne og Mar­ty­na og selv­føl­ge­lig først og fremst kap­tain Jona­than og beset­nin­gen på SV Anti­gua! Bra job­ba, alle sam­men, og jeg ser frem til fle­re turer sam­men med dere!

Det var nå seson­gens sis­te båt­tur på Sval­bard for meg i år. En lang, opp­le­vel­ses­rik, intens og vel­dig, vel­dig god serie av fan­tas­tis­ke turer på Anti­gua, Mean­der og Arc­ti­ca II er over for den­ne gan­gen. Jeg er tak­knem­lig for enhver dag av den­ne seson­gen!

Gal­lery – St. Jons­fjor­den til Isfjor­den – 19t. – 22. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

For­lands­un­det – St. Jons­fjor­den – 19. sep­tem­ber 2022

Vi kom ned i For­lands­un­det rett i tide før det ble uhyg­ge­lig på havet. I For­lands­un­det fikk vi se kvit­nos og den store Dah­l­breen.
 
Det begyn­te å blå­se også i St. Jons­fjor­den, men lik­e­vel ble det en vak­ker liten fjell­tur med fan­tas­tisk utsikt over bree­ne.
 

Gal­lery – For­lands­un­det – St. Jons­fjor­den – 19. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Lief­defjor­den – 18. sep­tem­ber 2022

Horn­bæk­pol­len er blant Spits­ber­gens vak­res­te ank­rings­plas­ser, spe­sielt når man våk­ner til sol på fjel­le­ne rundt omkring.

Den store Mona­co­b­reen vis­te seg fra sin bes­te side, med fan­tas­tisk lys og utro­lig mye breis i fjor­den. Det var noen abso­lutt ufor­glem­me­li­ge timer som vi had­de der.

Så ble det tid å kom­me seg søro­ver. Den nes­te høst­stor­men sto aller­e­de i kø.

Gal­le­ri – Lief­defjor­den – 18. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Mof­fen – Gråhu­ken – 17. sep­tem­ber 2022

Iføl­ge vær­mel­dinga kun­ne vi sat­se på gode vær- og sjø­for­hold og så had­de vi satt kur­sen for Mof­fen, og vi kun­ne fak­tisk gå i land uten van­skel­i­ghe­ter. Hval­ros­se­ne der var helt klart ikke vant til den­ne typen besøk og øns­ket oss vel­kom­men med syn­lig begeist­ring.

De gode vær­for­hol­de­ne holdt uto­ver etter­mid­da­gen og der­med var også besøket til Rit­te­rhyt­ta på Gråhu­ken ikke noe pro­blem.

Gal­le­ri – Mof­fen – Gråhu­ken – 17. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Lom­fjor­den – 16. sep­tem­ber 2022

Og en dag til i Hin­lo­pen, i dag i Lom­fjor­den som vis­te seg i vin­ter­klær. Vi gjor­de en utro­lig vak­ker fjell­tur i Faks­evå­gen, med vel­dig flot­te utsik­ter over fjell og fjord rundt omkring oss. Mas­se­vis av både reins­dyr og rype.

Og sene­re så vi en hel bam­s­e­fa­mi­lie, en bin­ne med to årsun­ger. En vel­dig vak­ker opp­le­vel­se.

Gal­le­ri – Lom­fjor­den – 16. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Murch­ison­fjor­den – 15. sep­tem­ber 2022

Været var fort­satt godt slik at vi kun­ne fort­set­te et godt stykke østo­ver og inn i Hin­lo­pens­tre­tet, hvor vi bruk­te dagen i Murch­ison­fjor­den. Med noen gode fot­tu­rer i Kinn­vi­ka og et besøk på Kros­søya, hvor et av bare to orto­dok­se kors står som Pomo­re­ne sat­te opp i sin tid.
 
 

Gal­le­ri – Murch­ison­fjor­den – 15. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­vest Spits­ber­gen – 14. sep­tem­ber 2022

Vin­den had­de tatt av slik at vi kun­ne set­te kur­sen nord­o­ver til nord­ves­th­jør­net av Spits­ber­gen, hvor været vis­te seg fra en venn­lig side. Mye nord­pol­his­to­rie i Vir­go­ham­na. Hval­ros­ser, hvan­fangs­t­his­to­rie og en vak­ker tur på Ams­ter­damøya. Og mye snø.

Den stors­låt­te Fuglefjor­den run­det dagen av for oss.

Gal­le­ri – Nord­vest Spits­ber­gen – 14. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php