spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Rei­se­dag­bø­ker og bil­der → Ark­ti­sk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­reks­pe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­ti­s­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Troll­fjor­den & Kabel­våg

I dag var det først og fremst den berøm­te Troll­fjor­den som sto på pro­gram­met. Det er vel nep­pe nød­ven­dig å for­tel­le mye om den. Og vi var der inne på rett tids­punkt og kun­ne nyte det fan­tas­ti­s­ke lands­ka­pet uten lave sky­er, tåke, snø­by­ger eller and­re hin­drin­ger – som vi skul­le nok få en del av i de nes­te dage­ne, iføl­ge vær­mel­din­ga.

Det var også en del havør­ner til stede, men det­te var vel ikke en ren til­fel­di­ghet. Kort tid etter oss ankom en hur­tig­gåen­de båt, anta­ge­lig­vis fra Svol­vær, Troll­fjor­den og der begy­n­te man å hive ut stykker av fisk; noe som ørne­ne var tyde­lig­vis godt kjent med for­di de duk­ket opp så snart båten vis­te seg i inn­gan­gen til fjor­den, godt før den stop­pet og begy­n­te å kas­te ut mat. Litt lure­ri kanskje, men uten tvil effek­tiv.

Noen time sene­re gikk vi langs kaia i Kabel­våg og tok en liten bytur i Lofo­tens gam­le sen­trum.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Skrol­s­vik & Har­stad

Kyst­stedet Skrol­s­vik lig­ger litt glemt mel­lom hav og fjell på sør­ve­sts­pis­sen av Sen­ja. Omgi­vel­se­ne byr på noen vak­re tur­mu­li­ghe­ter.

I vis­se år ble „besø­ken­de“ med langt mind­re frede­li­ge for­mål tiltruk­ket av stedets stra­te­gisk belig­gen­het. Fra 1940 bygg­de den tyske Wehr­macht hal­vøya rett øst for Skrol­s­vik ut som kyst­bat­te­ri for å kon­trol­lere den nord­li­ge ruten inn til Nar­vik. I sene­re år ble anleg­get tatt vare på av forsva­ret.

Sene­re ble vi i Har­stad i noen timer.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Ham­nes & Lyn­gen­fjor­den

Vi kom til Ham­nes på Uløya net­topp tid­lig nok for å opp­le­ve et vir­ke­lig fan­tas­ti­sk nord­lys i hav­na. Ras­ke beve­gel­ser og vel­dig vak­re far­ger over Rot­s­un­det.

Like vak­kert, men selvføl­ge­lig helt anner­le­des, ble det den føl­gen­de søn­dag for­mid­da­gen. Det er rikelig med tur­mu­li­ghe­ter på Uløya, man kan gå så langt og så høyt som man rek­ker.

Under sei­la­sen nordover i Lyn­gen­fjor­den fikk vi raskt skif­ten­de lys- og vær­for­hold. Innen få minut­ter gikk det fra gul­den sol­lys til mør­ke snø­by­ger, med Lyn­gen­al­pe­ne i bak­grun­nen. Impo­ne­ren­de og vak­ker.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

På SV Anti­gua fra Trom­sø til Bodø: Kvæn­an­gen

Da er vi på bøl­ge­ne igjen med gode gam­le SV Anti­gua! Vi har en ukes tid for å sam­le alle slags gode opp­le­vel­ser som Nordnor­ge har på sei­la­sen fra Trom­sø til Bodø.

Kvæn­an­gen lig­ger nå ikke helt nøyak­tig på den­ne stre­knin­gen, men vi har nok tid til å ta noen eks­tra sjø­mil. Været er godt og vi vet at spekkhog­ger­ne er der, da var det bare å set­te kurs den­ne vei­en.

Og det skul­le vise seg å være en god idé 🙂

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Finn­kro­ken

Den nest­sis­te kvel­den, den sis­te dagen. Finn­kro­ken på Reinøya. Et gam­melt han­dels­sted, i dag et muse­um, kose­lig stem­ning i lavo­en i sko­gen, en samisk hel­lig­dom, vak­ker uts­ikt over fjord og fjell.

Og så noen få timers sei­las til den store byen, Trom­sø. Det har igjen vært en vel­dig fin tur. Tusen takk til dere alle som har vært med! God tur hjem eller vide­re og vi sees nes­te gang! 🙂

For mitt ved­kom­men­de har jeg den kor­tes­te flyt­tin­gen ever: fra Cape Race til Anti­gua. Beg­ge skip lig­ger rett ved siden av hve­r­and­re. Vi set­ter i gang igjen i kveld!

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Kvæn­an­gen: spekkhog­ge­re & Skje­r­vøy

Kvæn­an­gen har jo alle­re­de gitt oss mye i løpet av de sis­te dage­ne. Men vi had­de ikke sett mye av de berøm­te spekkhog­ger­ne. Kanskje i dag? Vi had­de jo alle­re­de gjort 2 for­søk. Men det er nok ikke sånt at man får alt med en gang og for fritt i nord.

I dag var vi hel­di­ge. For en fore­m­id­dag!

Sene­re gjor­de vi en avs­tik­ker til Skje­r­vøy, Kvæn­an­gens metro­po­le. Den førs­te hav­na som Fram besø­ke etter eks­pe­dis­jo­nen over pol­ha­vet. Et ganske besøk i dag, men fint å strek­ke litt på bei­na, og et hyg­ge­lig besøk på caféen 🙂

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Kvæn­an­gen: Skor­pa og Jøkel­fjor­den

I løpet av de sis­te dage­ne har den kraf­ti­ge vin­den blåst oss gjen­tat­te gan­ger bort fra lil­le kai­an­legg her og der. Dis­se er ofte gam­le og ikke nød­ven­dig­vis blant ver­dens bes­te. Det kan fak­ti­sk hen­de at man nær­me­rer seg en bryg­ge for å fin­ne ut at den ikke eksis­te­rer 🙂

Men i dag fikk vi gå langs den lil­le kaia på Skor­pa, en liten men vel­dig vak­ker øy i Kvæn­an­gen med flot­te tur­mu­li­ghe­ter og spen­nen­de kul­tur­min­ner.

Men den mest impo­ne­ren­de delen av det hele områ­det her er kanskje Jøkel­fjor­den med brat­te fjell­ve­gg og breen som hen­ger på top­pen innerst i fjor­den.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Kvæn­an­gen: lys, hva­ler, nord­lys

Vak­re dager i Kvæn­an­gen. Vak­re lys­s­tem­nin­ger, hva­ler, og flott nord­lys i går kveld. Vi måt­te ank­re for­di det var ingen godt havn i områ­det, så det var ikke helt per­fekt fra et foto­gra­fisk syn­s­punkt, men jeg tror at jeg fikk like­vel noen bruk­ba­re bil­der 🙂

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Fra Nord-Len­an­gen til Kvæn­an­gen

Etter en natt i Nord-Len­an­gen fort­sat­te vi i dag østo­ver og nåd­de frem til Kvæn­an­gen, et vel­dig vak­kert områ­de med flott lands­kap, lys, ørn, hva­ler, …

Noen bil­der uten fle­re ord (dagen har vært ganske lang):

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Den ark­ti­s­ke rei­se­b­log­gen fort­set­ter: Trom­sø

Polarn­at­ta har sen­ket seg over Sval­bard, mens solar står fort­satt i 7 timer over hor­i­son­ten i Trom­sø områ­det.

Men mør­ket kom­mer raskt og samt­idig kom­mer her­rin­gen til­ba­ke inn i fjor­de­ne.

Med and­re ord en god tid for nord­lys og spekkhog­ge­re. Og det er det som står høyt på ønske­lis­ten hos oss nå. Jeg er ute med MS Cape Race, et skip som jeg har ikke vært med på tid­li­ge­re. Men alle hol­der jo på med å for­tel­le meg hvor vak­ker Cape Race her, så jeg vil­le selvføl­ge­lig ikke gå glipp av anled­nin­gen når den en gang var til stede. Det førs­te inn­trykk: vel­dig vak­kert! Et fint skip og en vel­dig hyg­ge­lig vel­komst.

Det var noen timers tid i Trom­sø før vi sat­te i gang. Jeg tok anled­nin­gen til en liten opp­f­ris­k­ning i den regio­na­le geo­lo­gien på Trom­sø muse­um. Den berøm­te terrella’en er for tiden dess­ver­re ikke med i utstil­lin­gen. Ombyg­ging. Vel, da får det ven­te til nes­te gang.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Nå er vi under­veis. Under en vak­ker stje­r­ne­him­mel, med sel­ve mel­ke­vei­en godt syn­lig, men uten nord­lys. Vi får se hva de nes­te dage­ne brin­ger (kanskje nord­lys i Sørn­or­ge eller til og med sen­tral­eu­ro­pa? Kp-ver­di­en for i mor­gen (lør­dag) er vars­let vel­dig høy!)

Sternenhimmel, Ullsfjorden

Stje­r­ne­him­mel over Ull­sfjor­den (bil­de tatt fra ski­pet under sei­la­sen).

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php