spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Nord­vest Spits­ber­gen

En rolig natt for anker i en godt bes­kyt­tet bukt nord på Spits­ber­gen er en vak­ker opp­le­vel­se i seg selv, spe­sielt når man hører rings­ele­ne syn­ge, noe som man bare får høre på den­ne års­ti­den når ski­pet lig­ger for anker og mas­ki­nen er slått av.

På Fug­le­son­gen kan det være litt kre­ven­de å kom­me i land og sene­re inn i små­bå­ten igjen, men det er et sted hvor man kan kom­me tett inn på sel­ve sje­len av Ark­tis. Det er tusen­vis av alke­kon­ger i lie­ne og i luf­ten. Det er så utro­lig mye liv her!

Sene­re pre­sen­ter­te den maje­ste­tis­ke Fuglefjor­den seg i vak­ker sol­skinn. For en flott opp­le­vel­se! En isbjørn i Kob­befjor­den run­det dagen av.

Gal­le­ri – Nord­vest Spits­ber­gen – 04. juni 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I Raud­fjor­den

Tiden går så fort, dage­ne er ful­le med gode opp­le­vel­ser og det er ikke mye tid å skri­ve. Vær­gu­dene er klart i godt humør. Litt take i Hamil­ton­buk­ta bare bidro til den vak­re stem­nin­gen, og så kom sola og blå him­mel ut sene­re, dypt inne i Raud­fjor­den. Isen holdt på med å gå, noe som klart økte fjor­dens bio­lo­gis­ke pro­duk­ti­vi­tet og tall­ri­ke polar­lom­vier og noen vågeh­val holdt på med å spi­se seg mett.

Gal­le­ri – I Raud­fjor­den – 03. juni 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Dri­vi­sen – 2. juni 2024

Vi var aller­e­de på Spits­ber­gens nord­kyst, klar for å set­te kur­sen mot dri­vis­kan­ten. Det var net­to­pp det som vi gjor­de. Vi nåd­de frem til isen etter noen timer, på 80 gra­der 31 minut­ter nord. Fan­tas­tisk flott!

Etter noen timer måt­te vi si ta avskjed fra isen for den­ne gan­gen. På vei søro­ver kun­ne vi set­te seil, under per­fek­te for­hold. Nyde­lig!

Gal­le­ri – Dri­vi­sen – 2. juni 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Lon­gye­ar­by­en til Smee­ren­burg­fjor­den – 1./2. juni 2024

Da er vi i gang med gode gam­le Anti­gua!

Med tan­ke på vær­mel­dinga bes­lut­tet vi å kom­me oss nord­o­ver ras­kest­mu­lig, selv om det betyd­de å sei­le hele nat­ten, inklu­dert noen bøl­ger her og der. Nes­te mor­gen had­de vi tenkt å gå i land i Engelskbuk­ta, men net­to­pp der og da kom en isbjørn svøm­men­de over fjor­den og gikk i land – for en begyn­nel­se på dagen og den­ne turen!

Så var det bare å sei­le nord­o­ver – det var vak­kert å sei­le, men det var en del døn­nin­ger som gjor­de alt litt liv­lig ombord. Det var bra å kom­me i land sene­re på dagen i Bjørn­ham­na.

Gal­le­ri – Lon­gye­ar­by­en til Smee­ren­burg­fjor­den – 31.mai-1. juni 2024

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Is i Advent­fjor­den, vår i Advent­da­len

Noen bil­der fra Lon­gye­ar­by­ens omgi­vel­ser. Snøen begyn­te å fors­vin­ne gans­ke plut­se­lig i begyn­nel­sen av mai i hvert fall i noen bynæ­re områ­der, mens det fort­satt var en del dri­vis i Advent­fjor­den. Det var man­ge i byen som gle­det seg over det litt uvan­li­ge syn­et.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Måke­ne er sil­de­måker – det tror jeg i hvert fall. Det med måker er jo litt av et viten­skap.

Nå er det man­ge gjess i snøfrie områ­der i og rundt om Lon­gye­ar­by­en og hver dag blir det fle­re. Der­med begyn­ner en vel­dig vak­ker peri­ode for alle som er gla­de i fug­ler og natur.

«Ice in Advent Bay»: 1896 og 2024

Syn­et av isen i Advent­fjor­den min­net meg om et gam­melt bil­de fra 1896 (neden­for). Det var sånt engelsk­man­nen Mar­tin Con­way så Advent­fjor­den – 10 år før Lon­gye­ar­by­en ble grunn­lagt, men hotel­let på neset som i dag er kjent som Hotell­ne­set (i nær­he­ten av fly­plas­sen) var i drift.

Con­way og sine menn ble de førs­te som krys­set Spits­ber­gen på tvers, fra Advent­fjor­den til øst­kys­ten. Sene­re skrev han boka «The first crossing of Spits­ber­gen» som man kan reg­ne som en klas­si­ker i Sval­bard­lit­te­ra­tu­ren. Anbe­falt lese­stoff, syn­es under­te­g­ne­de. Når jeg så isen i Advent­fjor­den måt­te jeg bare ten­ke på Con­way og det­te bil­de her.

Is i Adventfjorden, Conway 1896

«Ice in Advent Bay». Slikt så engelsk­man­nen Mar­tin Con­way Advent­fjor­den i 1896.
Man kun­ne nyte det sam­me vak­re inn­trykket i begyn­nel­sen av mai 2024.

Seson­gens førs­te rei­se­dag­bok: med SV Mean­der fra Alta til Bodø

Da er vi i gang med båt­se­son­gen 2024. I 10 dager seil­te vi på fast­lan­det med SV Mean­der, fra Alta til Bodø. Hvis du føl­ger rei­se­blog­gen på den­ne siden vet du aller­e­de mye om det og du har sett man­ge bil­der. Ellers er rei­se­dag­bo­ka nå på plass. Sel­ve rei­se­dag­bo­ka er på tysk, men den kom­mer med tre sider med store bil­de­samm­li­ger fra den­ne vak­re turen. Her begyn­ner du.

SV Meander i Trollfjorden 2024

SV Mean­der i Troll­fjor­den.

Og det løn­ner seg abso­lutt! Vi var vel­dig hel­di­ge på den­ne turen, med mye sol­skinn, hva­ler, vak­re turer, fan­tas­tisk lands­kap … hva kan jeg si? Nordn­or­ge på sitt bes­te på den­ne års­ti­den!

SV Mean­der vil helt sik­kert fort­set­te å sei­le det­te far­van­net også i fremt­iden, både om våren og om høs­ten, i novem­ber, når man kan reg­ne med nord­lys og spekkhog­ge­re. Se Sai­ling Expe­di­ti­ons hjem­mesi­de for mer infor­ma­ti­on.

Den nes­te rei­se­dag­bo­ka vil kom­me i juni, etter turen med Anti­gua fra 31. mai til 08. juni.

Polar­sir­kelen, Salts­trau­men og Kjer­rin­gøy

Så klart er en seil­båt en glim­ren­de rei­se­må­te i et kyst­lands­kap som i Bodøs vide­re omgi­vel­ser ⛵️👍😎 og det er jo net­to­pp det som vi gjor­de med SV Mean­der de sis­te dage­ne. Men for å run­de det­te rei­se­ka­pit­te­let av bruk­te vi litt tid til å utfor­ske områ­det uto­ver seil­tu­ren som vi avs­lut­tet på ons­dag, fra Salt­fjel­let med polar­sir­kelen i sør til Salts­trau­men og vak­re Kjer­rin­gøy i nord. Her er noen inn­trykk fra det­te vak­re områ­det. Jeg ble spe­sielt glad over å se elg – det er jo ikke så man­ge av dem her på Sval­bard. Vi så ikke mind­re enn 9 av dem på bare én kveld – og nei, i det­te antal­let er ikke reins­dy­re­ne med 😄.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Engeløy-Bodø

Nå fikk vi ende­lig været som områ­det er vel bed­re kjent for, overs­ky­et med litt regn. Det var gans­ke fint med en liten for­f­ris­k­ning etter så mye sol­skinn de sis­te dage­ne.

Etter en ilands­tig­ning med små­bå­ten på Bøsan­den hvor en rev hils­te på oss spa­ser­te vi mot noen fjell­knau­ser i sør. Der møt­te vi først en havørn og så res­ter etter et mørkt kapit­tel i his­to­ri­en, nem­lig den and­re ver­dens­kri­gen. Den gang bygg­de tysker­ne en stor kanon­stil­ling her på Engeløya, kjent som «Bat­te­rie Dietl». Man kan fort­satt se bun­ker­an­legg og noen svæ­re fun­da­men­ter, og i seson­gen er det også et muse­um med utstil­ling.

Sene­re had­de vi fort­satt 48 mil å sei­le til Bodø, noe som gav oss tid til noen pre­sen­tas­jo­ner omg geo­lo­gie og kli­ma ombord. Og i Bodø gikk turen mot slut­ten. Det var en fan­tas­tisk tur med man­ge flot­te opp­le­vel­ser. En hjer­te­lig takk til alle som var med eller som bidro på den ene eller den and­re måten! Rei­se­dag­bo­ka og noen bil­de­gal­le­ri­er vil snart som van­lig fin­nes på siden «rei­se­dag­bøker og bil­der».

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tranøy-Engeløy

Det had­de begynt å blå­se gans­ke kraft­ig, men vi fikk opp­dage kunst­parken på Tranøy i vak­ker sol­skinn. Hvert år over en lengre peri­ode har man til­føyd et eller annet kunst­verk, ofte en skulp­tur, for­skjel­li­ge steder. Ved å lete etter kunst­ver­kene med hjelp av et kart får man en fin rund­tur over hele plas­sen inklu­dert noen steder man eller kan­skje ikke ville blitt opp­merksom på.

Med hjelp av vind og seil kom vi sene­re en annen plass vi kan­skje ikke ville blitt opp­merksom på, nem­lig Bøvi­ka på Engeløya. Der kun­ne vi gle­de oss over en vak­ker strand og en fan­tas­tisk sol­ned­gang.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Hen­nings­vær-Skro­va

Hen­nings­vær er som kjent en av Lofo­tens vak­res­te steder og vi bruk­te mor­ge­nen å utfor­ske det lil­le stedet. Med alt fra geo­lo­gi (fjel­let er 2,85 mil­li­ar­der år gam­melt!), tørr­fisk og annen his­to­rie og man­ge and­re vak­re inn­trykk. Og selv­føl­ge­lig noen kuli­na­ris­ke høy­de­punk­ter, som man vil kun­ne se i bil­de­sam­lin­gen nederst på den­ne siden.

Sene­re sat­te vi kur­sen mot Skro­va. På turen dit møt­te vi en flokk spekkhog­ge­re. Snakk om flaks! En utro­lig vak­ker og full­sten­dig uven­tet opp­le­vel­se.

Så had­de vi Skro­va foran oss med alt den kun­ne by på, fra den flot­te fjell­tu­ren, hvi­te stren­der og den lil­le, flot­te boset­nin­gen rundt hav­na.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php